Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2012 poz. 4820

Uchwała nr XXV/113/2012 Rady Miasta Garwolina

z dnia 28 maja 2012r.

w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego Miasta Garwolin

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 21 ust. 1, pkt 2   i ust. 3   ustawy z   dnia 21 czerwca 2001r. o   ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i   o zmianie Kodeksu cywilnego (jednolity tekst Dz.U. z   2005 r. Nr 31, poz. 266 z   późniejszymi zmianami) oraz art. 18 ust. 2   pkt 15 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późniejszymi zmianami) Rada Miasta Garwolina uchwala, co następuje:  

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne.  

§   1.   Uchwała określa zasady wynajmowania lokali wchodzących w   skład mieszkaniowego zasobu Miasta Garwolina.  

§   2.   Ilekroć w   niniejszej uchwale jest mowa o:  

1)   ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z   dnia 21 czerwca 2001 r. o   ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i   o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z   2005 r. Nr 31, poz. 266 z   późn. zm.),  

2)   uchwale - należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę,  

3)   wynajmującym - należy przez to rozumieć Miasto Garwolin,  

4)   dochodzie - należy przez to rozumieć dochód w   rozumieniu ustawy z   dnia 21 czerwca 2001 r. o   dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z   2001 r. Nr 71, poz. 734, z   późn. zm),  

5)   niskim dochodzie - należy rozumieć sytuację, w   której średni miesięczny dochód, o   którym mowa w   pkt. 4   na członka gospodarstwa domowego w   okresie 3   miesięcy poprzedzających złożenie wniosku nie przekracza 100% najniższej emerytury dla wieloosobowego gospodarstwa domowego i   150% najniższej emerytury dla gospodarstwa jednoosobowego,  

6)   niedostatku - należy rozumieć sytuację, w   której średni miesięczny dochód, o   którym mowa w   pkt. 4   na członka gospodarstwa domowego w   okresie 3   miesięcy poprzedzających złożenie wniosku nie przekracza 50% najniżej emerytury dla wieloosobowego gospodarstwa domowego i   100% najniższej emerytury dla gospodarstwa jednoosobowego,  

7)   powierzchni mieszkalnej lokalu - należy przez to rozumieć powierzchnię pokoi w   lokalu; w   przypadku lokalu jednoizbowego, za powierzchnię mieszkalną uznaje się powierzchnię tego pomieszczenia pomniejszoną o   4 m 2 ,  

8)   wykazie osób uprawnionych - należy przez to rozumieć listę osób spełniających kryteria do zawarcia umowy najmu lokalu na czas oznaczony lub nieoznaczony.  

§   3.   Lokale stanowiące mieszkaniowy zasób Miasta Garwolina są przeznaczane do najmu dla gospodarstw domowych o   niskich dochodach, nie mających zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych w   rozumieniu niniejszej uchwały, a   także na lokale socjalne i   zamienne na zasadach i   w przypadkach przewidzianych ustawą oraz niniejszą uchwałą.  

Rozdział 2.
Najem lokali na czas nieoznaczony.  

§   4.   1.   Uprawnionymi do zawarcia umowy najmu lokalu na czas nieoznaczony są osoby pełnoletnie, które łącznie spełniają następujące warunki:  

1)   zamieszkują na terenie miasta Garwolina,  

2)   zamieszkują w   warunkach kwalifikujących wnioskodawcę do ich poprawy przez co rozumie się zajmowanie lokali, w   których na jedną osobę przypada nie więcej niż 5   m 2 powierzchni mieszkalnej w   gospodarstwie wieloosobowym lub 10 m 2 powierzchni mieszkalnej w   gospodarstwie jednoosobowym albo zamieszkiwanie w   pomieszczeniach nie nadających się na stały pobyt ludzi w   rozumieniu prawa budowlanego,  

3)   posiadają niski dochód.  

2.   Wynajęcie lokalu może nastąpić wyłącznie po wcześniejszym umieszczeniu danej osoby w   wykazie osób uprawnionych.  

§   5.   1.   Pierwszeństwo zawarcia umowy najmu na czas nieoznaczony przysługuje osobom:  

1)   pozbawionym mieszkań w   wyniku zdarzeń losowych: klęski żywiołowej, katastrofy budowlanej, powodzi lub pożaru,  

2)   zakwalifikowanym do dokonania we własnym zakresie adaptacji na cele mieszkalne pomieszczeń o   funkcji dotychczas innej niż mieszkalna,  

3)   opuszczającym w   wyniku uzyskania pełnoletności domy dziecka i   inne placówki opiekuńczo-wychowawcze o   uprawnieniach domu dziecka, jeżeli nie mają możliwości powrotu do ostatniego miejsca stałego pobytu, o   ile był on położony na terenie miasta Garwolina.  

2.   W stosunku do osób wymienionych w   ust. 1   nie stosuje się § 4   ust. 2.  

§   6.   Pierwszeństwo najmu lokalu zamiennego przysługuje osobom, które uprawnione są do najmu lokalu zamiennego na podstawie przepisów ustawy lub nabyły uprawnienia do takiego lokalu na podstawie wyroku sądowego.  

§   7.   1.   Pierwszeństwo zawarcia umowy najmu na czas nieoznaczony przysługuje osobom uznanym za repatriantów powracających do kraju z   terenów byłego ZSRR i   zaproszonym uchwałą Rady Miasta Garwolina w   celu osiedlenia się na stałe na terenie Miasta Garwolina.  

2.   W stosunku do osób, o   których mowa w   ust. 1   nie stosuje się kryteriów określonych w   § 4   i § 5   uchwały.  

Rozdział 3.
Najem lokali socjalnych.  

§   8.   1.   Uprawnione do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego są osoby pełnoletnie znajdujące się w   niedostatku, które łącznie spełniają następujące warunki:  

1)   nie posiadają tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego,  

2)   zamieszkują w   warunkach kwalifikujących wnioskodawcę do ich poprawy przez co rozumie się zajmowanie lokali, w   których na jedną osobę przypada nie więcej niż 5   m 2 powierzchni mieszkalnej w   gospodarstwie wieloosobowym lub 10 m 2 powierzchni mieszkalnej w   gospodarstwie jednoosobowym albo zamieszkiwanie w   pomieszczeniach nie nadających się na stały pobyt ludzi w   rozumieniu prawa budowlanego,  

3)   zamieszkują na terenie miasta Garwolina.  

2.   Wynajęcie lokalu socjalnegomoże nastąpić wyłącznie po umieszczeniu danej osoby w   wykazie osób uprawnionych.  

§   9.   1.   Pierwszeństwo do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego przysługuje osobom:  

1)   pozbawionym mieszkań w   wyniku zdarzeń losowych: klęski żywiołowej, katastrofy budowlanej, powodzi lub pożaru,  

2)   którym sąd w   wyroku nakazującym opróżnienie lokalu orzekł o   uprawnieniach do otrzymania lokalu socjalnego,  

3)   bezdomnym w   rozumieniu ustawy o   pomocy społecznej,  

4)   które opuściły po odbyciu wyroku zakład karny, pod warunkiem, że przed pobytem w   zakładzie karnym ich miejscem zamieszkania było Miasto Garwolin.  

2.   W stosunku do osób wymienionych w   ust. 1   nie stosuje się § 8   ust. 2.  

§   10.   Na lokale socjalne przeznacza się w   pierwszej kolejności wolne lokale mieszkalne o   obniżonej wartości użytkowej, a   w szczególności o   gorszym wyposażeniu technicznym, tj. bez instalacji centralnego ogrzewania i   ciepłej wody; bez instalacji centralnego ogrzewania lub bez instalacji gazowej.  

§   11.   Lokale socjalne wynajmowane są na okres nie dłuższy niż 3   lata.  

§   12.   Umowę najmu lokalu socjalnego po upływie oznaczonego okresu, można przedłużyć na następny okres, jeżeli osoba ubiegająca się o   dalszy pobyt w   lokalu znajduje się w   niedostatku lub dochód określony jako niedostatek jest przekroczony nie więcej niż o   50%.  

§   13.   Osobom, którym sąd w   wyroku nakazującym opróżnienie lokalu mieszkalnego przyznał prawo do lokalu socjalnego może zostać zaproponowane zawarcie umowy najmu dotychczasowego lokalu jako lokalu socjalnego, jeżeli lokal ten spełnia warunki określone w   §   10 uchwały.  

Rozdział 4.
Zamiana lokali.  

§   14.   1.   W ramach mieszkaniowego zasobu gminy mogą być dokonywane zamiany lokali z   inicjatywy najemcy, jeżeli:  

1)   celem zamiany jest uzasadniona zmiana lokalizacji, kondygnacji, wyposażenia technicznego lub powierzchni użytkowej lokalu,  

2)   najemcy dwóch lub większej liczby lokali wystąpią o   zamianę lokali pomiędzy sobą.  

2.   Dokonanie zamiany lokali, o   których mowa w   ust. 1, nie jest jednak możliwe w   przypadku, gdy najemca zalega z   opłatami za korzystanie z   dotychczas zajmowanego lokalu.  

§   15.   W ramach mieszkaniowego zasobu gminy mogą być dokonywane zamiany lokali z   inicjatywy wynajmującego jeżeli:  

1)   zamiana jest konieczna ze względu na realizację inwestycji miejskich,  

2)   najemca zalega z   opłatami czynszowymi i   opłatami niezależnymi od właściciela, a   zamiana na lokal mniejszy lub o   niższych kosztach utrzymania pozwoli uniknąć zaległości z   tych tytułów,  

3)   zamiana jest celowa ze względu na wymogi racjonalnej gospodarki mieszkaniowym zasobem, w   szczególności gdy:  

  dotychczas zajmowany przez najemcę lokal usytuowany jest w   budynku, w   którym udział Miasta w   nieruchomości wspólnej wynosi poniżej 10%,  

  lokatorzy wywiązują się z   obowiązków najemcy a   zamiana dokonywana jest na lokale w   nowowybudowanych budynkach lub budynkach zaadaptowanych na cele mieszkalne oraz gdy zamiana ma na celu pozyskanie lokali socjalnych,  

4)   jeżeli najemca zajmuje lokal, w   którym powierzchnia mieszkalna jest większa niż 10 m 2 na jedną osobę, a   w wypadku gospodarstwa jednoosobowego - 20 m 2 tej powierzchni.  

§   16.   Zamiana między najemcami lokali należących do mieszkaniowego zasobu gminy, a   osobami zajmującymi lokale w   innych zasobach jest dopuszczalna pod warunkiem, że w   lokalu wchodzącym do mieszkaniowego zasobu gminy nie powstanie zagęszczenie poniżej 5m 2 powierzchni mieszkalnej na osobę oraz nie może naruszać interesu gminy.  

Rozdział 5.
Kryteria oddawania w   najem lokali o   powierzchni użytkowej ponad 80m 2 .  

§   17.   Umowa najmu lokalu mieszkalnego o   powierzchni użytkowej przekraczającej 80 m 2 może być zawarta z   osobą umieszczoną w   wykazie osób uprawnionych zakwalifikowaną do zawarcia umowy najmu lokalu na czas nieoznaczony, której gospodarstwo domowe składa się z   co najmniej 6   osób.  

Rozdział 6.
Inne zasady wynajmowania lokali mieszkalnych.  

§   18.   1.   Z mieszkaniowego zasobu gminy wydziela się lokale położone w   gminnych placówkach oświatowych, których najem jest związany ze stosunkiem pracy.  

2.   Do najmu lokali mieszkalnych położonych w   gminnych placówkach oświatowych, uprawnieni są wyłącznie pracownicy zatrudnieni w   placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Garwolin.  

3.   Wolne lokale położone w   gminnych placówek oświatowych mogą być wynajmowane pod warunkiem, iż nie występuje konieczność zmiany sposobu użytkowania przedmiotowego lokalu w   związku z   planowanym powiększeniem powierzchni placówki oświatowej na działalność statutową.  

§   19.   1.   Na wniosek osoby, której wcześniej wypowiedziano umowę najmu na podstawie art. 11 ust. 2   pkt 2   ustawy, gdy przyczyną rozwiązania stosunku najmu było zadłużenie spowodowane pogorszeniem sytuacji materialnej najemcy, możliwe jest ponowne zawarcie umowy najmu, której przedmiotem będzie ten sam lub inny lokal o   mniejszej powierzchni, jeżeli:  

1)   osoba ta nieprzerwanie zamieszkuje w   tym lokalu,  

2)   ustała przyczyna, z   powodu której została rozwiązana umowa najmu, przy czym warunek ten uważa się za spełniony również w   przypadku, jeśli jest podpisane oraz realizowane porozumienie dotyczące spłaty zadłużenia.  

2.   Z możliwości ponownego zawarcia umowy najmu można skorzystać nie więcej niż jeden raz przez cały okres korzystania przez najemcę z   lokalu.  

3.   Postanowienia niniejszego paragrafu mają również zastosowanie do osób, które pozostały w   lokalu po śmierci byłego najemcy, któremu wcześniej wypowiedziano umowę najmu na podstawie art. 11 ust. 2   pkt 2   ustawy.  

Rozdział 7.
Zasady postępowania w   stosunku do osób, które pozostały w   lokalu opuszczonym przez najemcę lub w   lokalu, w   którego najem nie wstąpiły po śmierci najemcy.  

§   20.   Z osobami, które pozostały w   lokalu po śmierci najemcy, a   nie wstąpiły w   stosunek najmu w   trybie art. 691 Kodeksu cywilnego lub pozostały w   lokalu po opuszczeniu lokalu przez najemcę, może zostać zawarta umowa najmu zajmowanego lokalu, jeżeli spełniają łącznie następujące warunki:  

1)   zamieszkiwały na stałe z   najemcą za zgodą wynajmującego i   prowadziły wraz z   nim wspólne gospodarstwo domowe przez okres co najmniej 5   lat i   nie opuściły lokalu,  

2)   osiągają niski dochód lub dochód określony jako niski jest przekroczony nie więcej niż o   50%,  

3)   nie istnieją zaległości w   opłatach za lokal mający być przedmiotem najmu, przy czym warunek ten uważa się za spełniony również w   przypadku występowania zaległości, jeśli zostało podpisane i   jest realizowane porozumienie o   spłacie zadłużenia,  

4)   nie posiadają tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego.  

Rozdział 8.
Zasady podnajmowania lub użyczania lokali.  

§   21.   1.   Oddanie przez najemcę lokalu albo jego części do bezpłatnego używania lub w   podnajem wymaga uprzedniej pisemnej zgody wynajmującego.  

2.   Oddanie lokalu albo jego części do bezpłatnego używania lub w   podnajem na czas nieoznaczony może nastąpić wyłącznie na rzecz małżonka niebędącego współnajemcą lokalu, dzieci najemcy i   jego współmałżonka, pod warunkiem jednak, że wymienione osoby nie posiadają tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego.  

3.   W stosunku do osób innych niż wymienione w   ust. 2   oddanie do bezpłatnego używania lub w   podnajem lokalu albo jego części może nastąpić wyłącznie na czas oznaczony, nie dłuższy niż 3   lata.  

4.   Nie wyraża się zgody na oddanie lokalu albo jego części do bezpłatnego używania lub w   podnajem, gdy powierzchnia mieszkalna w   przeliczeniu na jedną osobę uprawnioną do zamieszkiwania wynosiłaby poniżej 5   m 2 lub gdy najemca zalega z   opłatami za korzystanie z   lokalu.  

Rozdział 9.
Tryb rozpatrywania i   załatwiania wniosków o   zawarcie umowy najmu lokali oraz sposób poddania tych spraw kontroli społecznej.  

§   22.   1.   Podstawą rozpatrzenia sprawy o   najem lokalu z   mieszkaniowego zasobu Miasta Garwolina jest złożony przez osobę zainteresowaną wniosek wraz z   pełną dokumentacją, niezbędną do stwierdzenia spełniania przez wnioskodawcę kryteriów określonych uchwałą.  

2.   Wykaz osób uprawnionych do zawarcia umowy najmu lokali z   mieszkaniowego zasobu Miasta Garwolina sporządzany będzie w   każdym roku kalendarzowym.  

3.   O przystąpieniu do sporządzania projektu wykazu osób uprawnionych zawiadamia się wszystkich wnioskodawców.  

4.   Rozpatrywany wniosek musi każdorazowo zawierać zaktualizowane dane dotyczące warunków mieszkaniowych, rodzinnych i   dochodów wszystkich członków gospodarstwa domowego.  

5.   Dyskwalifikację wniosku powoduje:  

1)   przekroczenie kryterium dochodowego oraz powierzchniowego przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego,  

2)   brak udokumentowania sytuacji dochodowej,  

6.   Projekt wykazu osób uprawnionych opracowywany jest z   uwzględnieniem systemu kwalifikacji punktowej warunków socjalno – mieszkaniowych, z   jednoczesnym zachowaniem kolejności wynikającej z   liczby uzyskanych przez te osoby punktów.  

7.   Warunki socjalno-mieszkaniowe oceniane są na podstawie dostarczonej dokumentacji  
i ustaleń dokonanych podczas wizji lokalowej przeprowadzonej w   miejscu zamieszkiwania wnioskodawcy.  

8.   Ocena warunków socjalno-mieszkaniowych osoby ubiegającej się o   najem lokalu stanowi załącznik Nr 1   do uchwały.  

9.   Podstawą umieszczenia osoby w   wykazie osób uprawnionych jest pozytywna opinia Komisji Mieszkaniowej.  

10.   Projekt wykazu oraz ostateczny wykaz osób uprawnionych do zawarcia umowy najmu jest jawny i   podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w   siedzibie Urzędu Miasta Garwolina.  

11.   Wnioskodawcom przysługuje uprawnienie do wniesienia uwag i   zastrzeżeń do projektu wykazu osób uprawnionych w   terminie 14 dni od dnia wywieszenia projektu.  

12.   Wykaz osób uprawnionych do zawarcia umowy najmu zatwierdza Burmistrz Miasta Garwolina.  

§   23.   1.   Komisję Mieszkaniową powołuje Rada Miasta Garwolina.  

2.   Członkowie Komisji wybierają spośród siebie przewodniczącego.  

3.   Do zadań Komisji Mieszkaniowej należy:  

1)   uczestniczenie w   oględzinach pomieszczeń zajmowanych przez osoby ubiegające się o   wynajęcie lokalu,  

2)   opiniowanie wniosków osób ubiegających się o   wynajęcie lokalu,  

3)   opiniowanie projektu wykazów osób uprawnionych,  

4)   rozpatrywanie uwag i   zastrzeżeń do projektu wykazu osób uprawnionych,  

5)   w przypadkach szczególnie uzasadnionych, opiniowanie wniosków o   wynajęcie lokalu mieszkalnego osób nie umieszczonych w   wykazach osób uprawnionych.  

Rozdział 10.
Kaucja zabezpieczająca pokrycie należności wynajmującego z   tytułu najmu.  

§   24.   1.   Zawarcie umowy najmu uzależnione jest od wpłacenia przez najemcękaucji zabezpieczającej na pokrycie należności z   tytułu najmu lokalu przysługującej wynajmującemu w   dniu opróżnienia lokalu.  

2.   Z wnoszenia kaucji zwolnione sąosoby zawierające umowy najmu w   oparciu o   § 5   i § 7   uchwały.  

3.   Kaucjęza najem lokali ustala sięw wysokości 12-krotności miesięcznego czynszu przypisanego do danego lokalu.  

4.   Osoby utrzymujące sięwyłącznie z   zasiłku dla bezrobotnych, emerytury, renty inwalidzkiej albo rodzinnej, ze stałych zasiłków opieki społecznej lub alimentów mogąbyćzwolnione z   wpłacenia kaucji w   całości lub w   części.  

5.   Osoby posiadające niski dochód, mogąkorzystaćz ulg przez rozłożenie kaucji na miesięczne raty płatne w   ciągu roku.  

6.   Z wnoszenia kaucji zwolniona jest osoba, która przygotuje wskazany lokal do zasiedlenia we własnym zakresie.  

Rozdział 11.
Wysokość dochodu gospodarstwa domowego uzasadniającą zastosowanie  
obniżki czynszu  

§   25.   1.   Ustala się wysokość dochodu, w   przeliczeniu na jednego członka gospodarstwa domowego, uzasadniającą zastosowanie w   stosunku do najemców o   niskich dochodach obniżek czynszu naliczonego według obowiązujących stawek.  

1)   w gospodarstwie jednoosobowym:  

a)   do 100% najniższej emerytury – 30% obniżki  

b)   powyżej 100% do 125% najniższej emerytury – 20% obniżki  

c)   powyżej 125% d0   150% najniższej emerytury – 10 % obniżki  

2)   w gospodarstwie wieloosobowym:  

a)   do 60% najniższej emerytury – 30% obniżki  

b)   powyżej 60% do 80% najniższej emerytury – 20% obniżki  

c)   powyżej 80% do   100 % najniższej emerytury – 10 % obniżki  

2.   Warunki obniżania czynszu określa odrębna uchwała.  

Rozdział 12.
Inne postanowienia.  

§   26.   Osoba uprawniona po otrzymaniu od Burmistrza Miasta propozycji najmu lokalu zobowiązana jest zawrzeć umowę w   terminie 30 dni od daty otrzymania takiej propozycji.  

§   27.   Przed zawarciem umowy najmu osoba uprawniona jest zobowiązana do uaktualnienia danych zawartych we wniosku i   załącznikach celem sprawdzenia czy aktualnie spełnia kryteria niniejszej uchwały. W   przypadku braku spełnienia kryteriów osoba traci uprawnienia do najmu lokalu.  

§   28.   Osoby wnoszące wnioski w   sprawach uregulowanych w   niniejszej uchwale składają równocześnie oświadczenie o   wyrażeniu zgody na gromadzenie, przetwarzanie i   publikowanie danych osobowych wymienionych we wniosku zgodnie z   ustawą z   29 sierpnia 1997 r. o   ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z   późn. zm.).  

§   29.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Garwolina.  

§   30.   Traci moc uchwała Rady Miejskiej w   Garwolinie nr XXXV/245/2001 z   dnia 9   listopada 2001 r. w   sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w   skład mieszkaniowego zasobu miasta Garwolina.  

§   31.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Garwolina  


mgr   Marek   Janiec

 


Załącznik Nr 1   do Uchwały Nr XXV/113/2012    
Rady Miasta Garwolina   z dnia 28 maja 2012 r.  
 

Ocena warunków socjalno-mieszkaniowych osoby ubiegającej się o   najem lokalu z   mieszkaniowego zasobu Miasta Garwolina  

Oceny warunków socjalno-mieszkaniowych osób ubiegających się o   najem lokalu z   mieszkaniowego zasobu Miasta Garwolina dokonuje się według następującej kwalifikacji punktowej:  

1.   Zajmowane mieszkanie jest użytkowane:  

a)   samodzielnie   - 0   pkt  

b)   wspólnie z   drugą rodziną   - 10 pkt  

c)   podnajmowane u   osób obcych - za każdy rok   2 pkt  

2.   Powierzchnia mieszkalna przypadająca na jednego członka gospodarstwa domowego:  

a)   poniżej 3   m 2 na 1   osobę (w gospodarstwie wieloosobowym)  -     15 pkt  

b)   3 - 4   m 2 na 1   osobę (w gospodarstwie wieloosobowym)    -   10 pkt  

c)   4 - 5m 2 na 1   osobę (w gospodarstwie wieloosobowym) -     5 pkt  

d)   poniżej 10m 2 na 1   osobę (w gospodarstwie jednoosobowym)   -   5 pkt  

3.   Zajmowany lokal jest:  

a)   zagrzybiony, zawilgocony     -10 pkt  

b)   bez urządzeń wod-kan   -   5 pkt  

c)   bez łazienki   -   5 pkt  

d)   bez WC   -   5 pkt  

e)   ogrzewany piecowo   -   3 pkt  

4.   Występująca niepełnosprawność co najmniej jednego członka gospodarstwa domowego wnioskodawcy:  

a)   znaczny stopień niepełnosprawności - 15 pkt  

b)   umiarkowany stopień niepełnosprawności     - 10 pkt  

c)   lekki stopień niepełnosprawności - 5   pkt  

d)   dzieci do lat 16 z   orzeczeniem o   niepełnosprawności   -10 pkt  

5.   Liczba dzieci do lat 18 (lub do 25 lat jeżeli się uczą) w   rodzinie wnioskodawcy   -   za każde dziecko     5 pkt  

6.   Wnioskodawca jest osobą samotnie wychowującą dzieci- 15 pkt  

7.   Wnioskodawca jest rodziną zastępczą – 15 pkt  

8.   Wnioskodawca jest osobą bezdomną – 80 pkt  

9.   Zamieszkiwanie z   osobą uzależnioną, posiadającą opinię wskazującą na orzeczenie zespołu  uzależnienia od alkoholu - 5   pkt;  

10.   Zamieszkiwanie z   osobą znęcającą się nad rodziną, potwierdzone orzeczeniem sądowym - 5   pkt;  

11.   Okres zamieszkiwania na terenie Miasta Garwolina co najmniej 5   lat - 10 pkt  

12.   Okres oczekiwania na mieszkanie -   za każdy rok   2 pkt *

*     liczone wstecz od daty złożenia wniosku, pod warunkiem jego corocznego uaktualnienia.  

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2012-06-19
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe