Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2012 poz. 4834

Uchwała nr XXVI/219/2012 Rady Miejskiej w Płońsku

z dnia 24 maja 2012r.

w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Młodzieżowej Rady Miejskiej w Płońsku, powołania tej Rady i nadania jej statutu

Tekst pierwotny

Rada Miejska w   Płońsku pragnąc stworzyć młodemu pokoleniu odpowiednie warunki, umożliwiające czynny udział w   kształtowaniu samorządności lokalnej, działając na podstawie art. 5b i   art. 7   ust. 1   pkt 17 ustawy z   dnia 8   marca 1990 roku o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591  
ze zm.) uchwala, co następuje:  

§   1.   Powołuje się Młodzieżową Radę Miejską w   Płońsku, zwaną dalej Młodzieżową Radą.  

§   2.   1.   Młodzieżowa Rada, składająca się z   przedstawicieli szkół gimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Płońsk, ma charakter konsultacyjny, działa w   celu wspierania i   upowszechniania idei samorządowej wśród młodzieży.  

2.   Młodzieżowa Rada składa się z   młodzieży zainteresowanej pracami samorządu lokalnego i   działalnością publiczną w   mieście, wybranej w   demokratycznych wyborach.  

3.   Siedzibą Rady jest Urząd Miejski w   Płońsku.  

§   3.   Nadaje się Młodzieżowej Radzie Statut w   brzmieniu będącym załącznikiem do niniejszej uchwały.  

§   4.   1.   Rada Miejska w   Płońsku deklaruje wsparcie finansowe konkretnych działańw ramach zatwierdzonego budżetu miasta.  

2.   Zobowiązuje się Burmistrza do zapewnienia warunków administracyjnych, niezbędnych do funkcjonowania Młodzieżowej Rady.  

§   5.   Wybory do Młodzieżowej Rady II kadencji odbędą się w   ciągu 12 miesięcy od daty podjęcia niniejszej uchwały.  

§   6.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Płońska.  

§   7.   Uchwała wchodzi w   życie w   14 dni od jej opublikowania w   Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.  

 

 

 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w   Płońsku  


Jerzy   Krajewski

 


Załącznik do Uchwały Nr XXVI/219/2012    
Rady Miejskiej w   Płońsku    
z dnia 24 maja 2012 r.  
 

Statut Młodzieżowej Rady Miejskiej w   Płońsku  

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne  

§   1.   1.   Statut określa zasady działania, cel i   zadania Młodzieżowej Rady Miejskiej w   Płońsku, zwanej dalej „Radą”.  

2.   Rada jest reprezentacją uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Płońsk.  

3.   Podstawą działalności Rady jest praca społeczna Radnych. Radni za pełnienie swojej funkcji nie mogą pobierać wynagrodzenia lub diet.  

4.   Radni są wybierani zgodnie z   Ordynacją Wyborczą do Rady, stanowiącą załącznik nr 1   do statutu.  

5.   Rada nie jest związana z   żadną partią polityczną lub ugrupowaniem politycznym.  

6.   Kadencja Rady trwa 2   lata. Czas trwania kadencji liczony jest od daty wyborów.  

7.   Rada nie posiada osobowości prawnej.  

Rozdział 2.
Cele i   środki działania  

§   2.   Celem działania Rady jest upowszechnienie idei samorządowej wśród młodzieży oraz zwiększenie aktywności młodych ludzi w   Płońsku.  

§   3.   Rada realizujeswoje cele poprzez:  

1)   inicjowanie działań dotyczących życia młodych ludzi w   mieście;  

2)   podejmowanie działań propagujących cele Rady, szczególnie w   zakresie upowszechniania idei samorządowej;  

3)   inspirowanie i   koordynowanie inicjatyw młodych ludzi;  

4)   prowadzenie działalności informacyjno – doradczej;  

5)   nawiązywanie współpracy z   krajowymi oraz zagranicznymi organizacjami, których cele pokrywają się z   celami Rady.  

Rozdział 3.
Organy Rady  

§   4.   1.   Rada wybiera następujące organy:  

1)   Prezydium Rady,  

2)   Komisję Rewizyjną,  

2.   Organy Rady działają na podstawie Statutu Rady.  

§   5.   1.   Organem wykonawczym Rady jest Prezydium Rady, zwane dalej Prezydium, powoływane drogą uchwały Rady na okres jej kadencji. Prezydium składa się z   Przewodniczącego Rady, Wiceprzewodniczącego, Sekretarza. W   skład Prezydium nie mogą wchodzić osoby, które nie posiadają mandatu Radnego.  

2.   Rada wybiera Prezydium bezwzględną większością głosów składu Rady w   głosowaniu tajnym, Prezydium wybierane jest w   okresie nie krótszym niż 14 dni, a   nie dłuższym niż 30 dni od daty wejścia w   życie wyników wyborów do Rady.  

3.   Rada może odwołać członka Prezydium lub cały skład Prezydium większością 2/3 głosów  
w głosowaniu tajnym jedynie na wniosek 1/4 składu Rady. Wniosek o   odwołanie członka Prezydium lub całego Prezydium Rada rozpatruje na sesji zwołanej nie wcześniej niż po upływie 14 dni od sesji, na której zgłoszono wniosek, nie później jednak na następnej planowej sesji.  

4.   Jeżeli wniosek o   odwołanie członka Prezydium lub całego Prezydium nie uzyskał wymaganej większości głosów, to kolejny wniosek o   odwołanie może być zgłoszony nie wcześniej niż po upływie 4   miesięcy od poprzedniego głosowania w   trybie jak w   ust. 3-4.  

5.   Członek Prezydium może zrezygnować z   pełnionej funkcji w   Prezydium,poprzez złożenie pisemnego oświadczenia w   tej sprawie.  

6.   W przypadku rezygnacji lub odwołania członka Prezydium lub całego Prezydium pełnią oni swoje obowiązki do czasu powołania nowego członka lub Prezydium.  

7.   Prezydium ustępującej kadencji pełni swoje obowiązki do czasu powołania Prezydium kolejnej kadencji.  

8.   Przed końcem kadencji Rady Komisja Rewizyjna przygotowuje, podlegający zatwierdzeniu przez ustępującą Radę, raport zamknięcia kadencji. Podobny raport sporządza się w   sytuacji rezygnacji lub odwołania w   czasie kadencji Rady Prezydium.  

§   6.   Do zadań Prezydium należy w   szczególności:  

1)   określanie sposobu wykonywania uchwał Rady,  

2)   realizacja uchwał Rady.  

§   7.   W realizacji zadań Rady Prezydium podlega wyłącznie Radzie.  

§   8.   Do kompetencji i   zadań Przewodniczącego Rady należy:  

1)   kierowanie bieżącymi sprawami Rady, organizowanie pracy Prezydium oraz reprezentowanie Rady na zewnątrz;  

2)   zwoływanie sesji Rady, przygotowywanie porządku obrad, przewodniczenie obradom;  

3)   składanie Radzie sprawozdań ze swojej działalności międzysesyjnej i   z działalności Prezydium.  

§   9.   Do kompetencji i   zadań Wiceprzewodniczącego Rady należy:  

1)   koordynacja działań Komisji problemowych Rady;  

2)   w razie nieobecności Przewodniczącego, kierowanie obradami Rady;  

3)   w przypadku czasowej niemożności wykonywania zadań przez Przewodniczącego, jego kompetencje i   zadania przejmuje Wiceprzewodniczący.  

§   10.   Do kompetencji i   zadań Sekretarza Rady należy:  

1)   prowadzenie dokumentacji Rady;  

2)   zapewnienie sprawnego funkcjonowania Rady;  

3)   sporządzanie protokołów z   sesji Rady i   posiedzeń Prezydium.  

§   11.   1.   Dla stałego kontrolowania całokształtu działalności Prezydium, Rada powołuje Komisję Rewizyjną.  

2.   Komisja Rewizyjna jest powoływana zwykłą większością głosów w   głosowaniu tajnym.  

3.   W skład Komisji Rewizyjnej wchodzi 5   Radnych.  

4.   W skład Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić członkowie Prezydium.  

5.   Komisja Rewizyjna opiniuje wnioski minimum1/4 składu Rady o   odwołanie członka Prezydium lub całego Prezydium.  

6.   Komisja Rewizyjna wykonuje inne zadania zlecone przez Radę w   zakresie kontroli.  

7.   Komisja na swoim pierwszym posiedzeniu wybiera ze swego składu Przewodniczącego.  

8.   Komisję Rewizyjną może odwołać na wniosek ¼ składu Rady w   głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów.  

§   12.   Podstawą pracy Rady są zespoły problemowe, które powoływane są przez Radę do zrealizowania konkretnego zadania. Rada ustala uchwałą skład osobowy zespołu, zakres jego działania i   termin realizacji. Zespół wybiera spośród siebie przewodniczącego, który składa Radzie sprawozdanie z   działalności zespołu. Zespół ulega rozwiązaniu z   chwilą osiągnięcia celu.  

Rozdział 4.
Radni Młodzieżowej Rady Miejskiej w   Płońsku  

§   13.   1.   Radnym może być uczeń szkoły gimnazjalnej, dla której organem prowadzącym jest Gmina Miasto Płońsk.  

2.   Kadencja Radnego kończy się wraz z   końcem kadencji Rady.  

3.   Radny może wykonywać swoje czynności po złożeniu na I   sesji uroczystego ślubowania  
o następującej treści: „Ślubuję uroczyście, jako radny pracować dla dobrai pomyślności młodzieży miasta Płońsk, działać zawsze zgodnie z   prawem orazz interesami młodzieży – godnie i   rzetelnie reprezentować swoich wyborców, troszczyć sięo ich sprawy oraz nie szczędzić sił dla wykonania zadań Rady”. Po odczytaniu treści ślubowania, wywołani kolejno Radni wypowiadają słowo „ślubuję”. Radni, którzynie byli obecni na pierwszej sesji lub ich praca w   radzie rozpoczęła się w   trakcie kadencji Rady, składają ślubowanie na pierwszej sesji, na której są obecni.  

§   14.   Radny ma prawo:  

1)   wybierać i   być wybieranym do organów Rady;  

2)   głosu podczas głosowań na sesjach Rady;  

3)   zgłaszać postulaty i   inicjatywy;  

4)   składać interpelacje w   istotnych sprawach związanych z   działalnością Rady;  

5)   uczestniczyć w   pracach dowolnie przez siebie wybranych Komisji problemowych;  

6)   uzyskać każdą informację dotyczącą prac Rady;  

7)   domagać się wniesienia pod obrady sesji spraw, które uważa za społecznie pilne  
i uzasadnione, zwłaszcza tych, które wynikają z   postulatów i   skarg wyborców;  

8)   uczestniczyć w   posiedzeniach Rady Miejskiej w   Płońsku oraz jej Komisji.  

§   15.   Radny ma obowiązek:  

1)   przestrzegać Statutu i   uchwał Rady;  

2)   uczestniczyć w   realizacji celów Rady;  

3)   uczestniczyć w   sesjach Rady, zebraniach roboczych i   pracach Komisji problemowych, do których został wybrany;  

4)   informować swoich wyborców o   działalności Rady;  

5)   przedstawiać wnioski swoich wyborców na sesjach Rady;  

6)   powiadomić o   zmianie miejsca nauki i   zamieszkania Przewodniczącego Rady.  

§   16.   Radny ma prawo do rezygnacji z   zajmowanego stanowiska oraz do zrzeczenia się mandatu  
w czasie trwania kadencji.  

Rozdział 5.
Sesje Rady  

§   17.   Rada odbywa sesje w   liczbie niezbędnej do wypełniania swoich zadań, nie rzadziej jednak niż raz na miesiąc. Sesje nie mogą odbywać się w   czasie wakacji letnich i   ferii zimowych orazw czasie zajęć lekcyjnych.  

§   18.   1.   Sesje organizuje i   zwołuje Przewodniczący Rady, ustalając projekt porządku obrad oraz ich miejsce, dzień i   godzinę.  

2.   O sesji powiadamia się Radnych najpóźniej na 7   dni przed wyznaczonym terminem - wysyłając zawiadomienia, projekt porządku obrad oraz projekty uchwał i   inne niezbędne materiały związane z   przedmiotem sesji.  

3.   O sesji powiadamia się Burmistrza Miasta Płońska, Przewodniczącego Rady Miejskiej  
w trybie przewidzianym w   ust. 2.  

4.   W razie niedotrzymania terminu, o   którym mowa w   ust. 2, Rada może podjąć uchwałę  
o odroczeniu sesji, wyznaczając nowy termin jej odbycia.  

5.   Warunki, o   których mowa w   ust. 2, nie dotyczą sesji pozaplanowej, do których stosuje się zapisy § 19.  

6.   Sesja może mieć charakter uroczysty, wiązać się z   obchodami świąt oraz wydarzeń ważnych z   punktu widzenia historii państwa lub miasta. W   czasie uroczystej sesji pomija się w   porządku obrad niektóre punkty określone w   § 27, a   wprowadza się akcenty uroczyste np. wręczenie odznaczeń, uchwalenie rezolucji, złożenie kwiatów, itp.  

§   19.   1.   Przewodniczący Rady ma prawo do zwołania sesji nadzwyczajnej Rady.  

2.   Sesja nadzwyczajna poświęcona jest sprawom pilnym, wymagającym niezwłocznego rozstrzygnięcia. Przewodniczący niezwłocznie powiadamia Radnych o   terminie i   projekcie porządku obrad sesji. Jeśli o   w/w sprawach powiadamia się w   czasie sesji Rady, obecnych Radnych uważa się za powiadomionych.  

3.   Sesja nadzwyczajna zwoływana jest na wniosek Prezydium lub co najmniej ¼ liczby Radnych w   ciągu 5   dni od daty złożenia wniosku.  

4.   Sesja nadzwyczajna może mieć charakter uroczysty, zgodnie z   zapisami § 18 ust. 6.  

§   20.   Sesje Rady są jawne. Miejsce, termin i   przedmiot obrad Przewodniczący Rady podaje  
do wiadomości publicznej w   sposób zwyczajowo przyjęty.  

§   21.   Listę gości zaproszonych na sesję ustala Przewodniczący Rady.  

§   22.   1.   Sesję otwiera i   prowadzi jej obrady Przewodniczący Rady, a   w razie jego nieobecności lub gdy zachodzi potrzeba zastąpienia go w   obradach Wiceprzewodniczący.  

2.   Otwarcie sesji następuje po wypowiedzeniu przez Przewodniczącego Rady formuły: "Otwieram sesję Młodzieżowej Rady Miejskiej w   Płońsku”.  

§   23.   1.   Rada obraduje i   podejmuje uchwały w   obecności kworum – co najmniej połowy składu Rady.  

2.   W przypadku stwierdzenia braku kworum w   trakcie obrad, Przewodniczący Rady podejmuje decyzje o   przerwaniu sesji, wyznaczając jej nowy termin.  

§   24.   1.   Na początku sesji Przewodniczący na podstawie listy obecności Radnych stwierdza kworum, a   w razie jego braku, wyznacza nowy termin sesji i   zamyka obrady, polecając jednocześnie odnotowanie w   protokole przyczyn, w   związku, z   którymi sesja się nie odbyła.  

2.   Po stwierdzeniu, że Rada może prawomocnie obradować, Przewodniczący przedstawia Radzie do zatwierdzenia projekt porządku obrad oraz przyjmuje wnioski do zaproponowanego porządku obrad.  

3.   W każdym momencie sesji Przewodniczący udziela głosu dla zgłoszenia wniosku  
o charakterze formalnym. Przedmiotem wniosku o   charakterze formalnym mogą być  
w szczególności sprawy:  

1)   odroczenia sesji i   wyznaczenia jej nowego terminu na podstawie § 18 ust. 4;  

2)   odroczenia dyskusji i   skreślenia danego tematu z   porządku obrad;  

3)   zakończenia dyskusji i   przystąpienia do podjęcia uchwały;  

4)   zamknięcia listy mówców;  

5)   stwierdzenia kworum;  

6)   naruszenia Statutu w   toku prac Rady.  

4.   Przewodniczący poddaje wniosek o   charakterze formalnym pod głosowanie. Rada podejmuje uchwałę w   sprawie wniosku formalnego zwykłą większością głosów  
w głosowaniu jawnym.  

§   25.   1.   Przewodniczący prowadzi obrady według uchwalonego przez Radę porządku.  
W uzasadnionych przypadkach Przewodniczący może, za zgodą Rady, dokonywać zmian  
w kolejności realizacji jego poszczególnych punktów.  

2.   Przewodniczący udziela głosu Radnym według kolejności zgłoszeń. W   uzasadnionych przypadkach Przewodniczący może udzielić głosu poza kolejnością.  

3.   Przewodniczący może udzielić głosu osobie nie będącej Radnym, po uprzednim zgłoszeniu się tej osoby do listy mówców.  

4.   Listę mówców prowadzi Sekretarz Rady.  

§   26.   1.   Przewodniczący czuwa nad sprawnym przebiegiem i   zachowaniem właściwego porządku obrad, w   tym odnośnie wystąpień Radnych i   innych osób na sesji.  

2.   Przewodniczący może czynić uwagi dotyczące tematu, formy i   czasu trwania wystąpień na sesji. W   uzasadnionych przypadkach ma prawo odebrać głos, polecając odnotowanie tego faktu w   protokole sesji.  

3.   Przewodniczący może nakazać opuszczenie sali obrad, przez osoby spoza Rady, które swoim zachowaniem lub wystąpieniem zakłócają porządek, bądź uchybiają powadze sesji Rady.  

§   27.   1.   W przypadku obrad każdej sesji, z   wyjątkiem sesji uroczystych, w   porządku obrad przewiduje się zgłoszenie interpelacji przez Radnych.  

2.   Radni składają interpelacje w   sprawach o   zasadniczym znaczeniu. Adresatem interpelacji jest Prezydium Rady lub komisje problemowe. Interpelacje muszą zawierać przedstawienie stanu faktycznego będącego ich przedmiotem oraz wynikające zeń pytania.  

3.   W miarę możliwości członkowie Prezydium udzielają odpowiedzi na interpelacje w   czasie sesji, a   gdy nie jest to możliwe – odpowiadają pisemnie w   ciągu 14 dni.  

4.   Radni, za pośrednictwem Przewodniczącego Rady, mogą zgłaszać władzom miasta i   Radzie Miejskiej w   Płońsku pytania lub pomysły dotyczące funkcjonowania lokalnego samorządu.  

5.   W porządku obrad każdej sesji, z   wyjątkiem uroczystych, przewiduje się również wolne wnioski i   zapytania, składane przez młodzież miasta Płońska w   formie trybuny obywatelskiej.  

Przez   wolne   wnioski należy rozumieć: uwagi, spostrzeżenia, propozycje, pomysły dotyczące funkcjonowania Rady i   stanowiące ofertę zgłaszającego do wykorzystania przez Radę.  

§   28.   1.   Sprawy będące przedmiotem obrad, Rada rozstrzyga w   drodze uchwał.  

2.   Uchwały mają postać odrębnych dokumentów.  

3.   Zapisów ust. 2   nie stosuje się do uchwał o   charakterze proceduralnym, uchwał podejmowanych w   wyniku rozpatrzenia sprawozdań lub informacji związanychz realizacją uchwał Rady, które są wyłącznie odnotowane w   protokole sesji.  

§   29.   Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący kończy sesję wypowiadając formułę: "Zamykam sesję Młodzieżowej Rady Miejskiej w   Płońsku”.  

§   30.   1.   Z inicjatywą podjęcia uchwały (inicjatywa uchwałodawcza) mogą występować: Przewodniczący Rady, Prezydium, komisje problemowe, Radny lub grupa Radnych.  

2.   Z wnioskiem o   wykonanie inicjatywy uchwałodawczej mogą występować do podmiotów wymienionych w   ust. 1   samorządy uczniowskie płońskich gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Płońsk.  

§   31.   1.   Wnioski w   sprawie podjęcia uchwały przez Radę, a   także projekty uchwał przedstawia Radzie wraz z   uzasadnieniem wnioskodawca lub osoba przez niego wskazana.  

2.   Jeśli inicjatywa podjęcia uchwały lub konkretny projekt zostały zgłoszone w   trakcie obrad sesji, Rada rozpatruje go na najbliższej kolejnej Sesji.  

3.   Projekt uchwały powinien zawierać:  

1)   datę i   tytuł uchwały;  

2)   podstawę prawną uzasadniającą podjęcie uchwały;  

3)   merytoryczną treść;  

4)   określenie organów odpowiedzialnych za wykonanie uchwały oraz sprawujących nadzór nad ich wykonaniem;  

5)   termin wejścia w   życie uchwały oraz ewentualny czas jej obowiązywania;  

6)   uzasadnienie.  

§   32.   1.   Uchwały opatruje się datą oraz numerem wyrażającym kolejność uchwały, kolejną liczbą sesji oraz dwoma ostatnimi cyframi roku jej podjęcia. Kolejną liczbę sesji pisze się cyfrą rzymską, kolejność podjętej uchwały i   ostatnie cyfry roku cyframi arabskimi.  

2.   Uchwały Rady podpisuje Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący.  

3.   Oryginały uchwał ewidencjonuje Sekretarz Rady.  

§   33.   1.   W sytuacjach, kiedy nie ma określonego trybu głosowania, Rada podejmuje uchwałę  
w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów w   obecności kworum.  

2.   Głosowanie tajne zarządza się w   przypadku głosowania w   sprawach personalnych tj. wyboru bądź odwołania Członków Prezydium, zatwierdzenia wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej i   wyboru bądź odwołania Członków Komisji Rewizyjnej.  

§   34.   1.   Zwykła większość głosów oznacza, że "za" projektem opowiedziało się więcej Radnych niż "przeciw" projektowi uchwały. Głosy wstrzymujące się nie wpływają na wynik głosowania.  

2.   Bezwzględna większość głosów oznacza, że na prawomocnie obradującej sesji więcej niż połowa Radnych opowiedziała się "za" projektem uchwały.  

§   35.   1.   W głosowaniu jawnym Radni głosują przez podniesienie ręki. Za głosy oddane uznaje się głosy "za", "przeciw" oraz " wstrzymujące się".  

2.   W głosowaniu tajnym Radni głosują kartami opatrzonymi pieczęcią Rady. Za głosy oddane uznaje się karty, na których Radni głosowali w   sposób zgodny z   ustalonymi zasadami.  

3.   Głosowanie w   trybie tajnym przeprowadza powołana na sesji spośród Radnych komisja skrutacyjna.  

4.   Wyniki głosowania odnotowuje się w   protokole sesji.  

§   36.   1.   Z każdej sesji, Sekretarz Rady sporządza protokół, będący urzędowym zapisem przebiegu obrad i   podejmowanych przez Radę rozstrzygnięć. Do protokołu dołącza się listę obecności oraz teksty podjętych przez Radę uchwał i   złożonych interpelacji. Protokoły z   sesji są wykładane do wglądu w   Biurze Rady Rady Miejskiej w   Płońsku, w   terminie 14 dni od zakończenia sesji.  

2.   Protokół z   każdej sesji wykłada się do wglądu i   ewentualnych uzupełnień na następnej sesji. Wnioski w   sprawach poprawek i   uzupełnień protokołu składa się Przewodniczącemu Rady. Radni, których wnioski nie zostały uwzględnione mogą przedstawić je na sesji do rozstrzygnięcia Rady.  

Rozdział 6.
Działalność konsultacyjna Rady  

§   37.   1.   Rada ma prawo przedstawiania Radzie Miejskiej w   Płońsku oraz Burmistrzowi Miasta Płońska opinii we wszystkich sprawach dotyczących funkcjonowania samorządu lokalnego,  
a w   szczególności w   sprawach dotyczących młodzieży.  

2.   Opinię, w   sprawach określonych w   ust. 1   Rada może wydawać z   własnej inicjatywy  
w formie przyjętego przez Radę stanowiska.  

3.   Zainteresowany organ samorządu gminnego może zwrócić się do rady z   prośbą o   wydanie opinii w   danej sprawie, określając termin jej wydania, nie krótszy jednak niż 10 dni. Nieprzedstawienie opinii we wskazanym terminie uważa się za rezygnację z   prawa jej wyrażenia.  

4.   Z inicjatywą wydania opinii w   określonej sprawie może wystąpić do Rady młodzież miasta Płońska.  

5.   Rada ma prawo do otrzymywania przed każdą sesją Rady Miejskiej w   Płońsku projektu porządku obrad wraz z   projektami uchwał.  

Rozdział 7.
Opieka merytoryczna  

§   38.   1.   Burmistrz Miasta Płońska powołuje Opiekuna Rady, zwanego dalej Opiekunem.  

2.   Zadaniem Opiekuna jest zapewnienie warunków umożliwiających swobodny przepływ informacji pomiędzy Radą a   organami samorządowymi Miasta Płońska.  

Rozdział 8.
Postanowienia końcowe  

§   39.   Sprawy, których nie udało się zakończyć w   czasie trwania kadencji powinny być kontynuowane w   następnej kadencji.  

§   40.   1.   Zmiany Statutu dokonywane są w   trybie jego nadania.  

2.   Rada może wnioskować o   dokonanie zmian w   Statucie.  

 

 

 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w   Płońsku  


Jerzy   Krajewski

 


Załącznik Nr 1   do Statutu Młodzieżowej Rady    
Miejskiej w   Płońsku zatwierdzonego uchwałą    
nr XXVI/219/2012   Rady Miejskiej w   Płońsku    
z dnia 24 maja 2012 roku  
 

Ordynacja Wyborcza  
do Młodzieżowej Rady Miejskiej w   Płońsku  

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne  

§   1.   Ordynacja Wyborcza, zwana dalej Ordynacją, określa zasady i   tryb wyboru Radnych  
do Młodzieżowej Rady Miejskiej w   Płońsku.  

Rozdział 2.
Miejska Komisja Wyborcza  

§   2.   1.   W celu przeprowadzenia wyborów do Rady kolejnej kadencji, ustępująca Rada powołuje Miejską Komisję Wyborczą.  

2.   Jeśli powołanie Miejskiej Komisji Wyborczej przez Radę nie jest możliwe, zadanie  
to wykonuje Przewodniczący Rady Miejskiej w   Płońsku.  

3.   Miejska Komisja Wyborcza składa się z   3 do 5   osób. W   jej skład mogą wchodzić reprezentanci młodzieży, jak i   osoby dorosłe.  

4.   Członkiem Miejskiej Komisji Wyborczej nie może być kandydat na radnego.  

5.   Miejska Komisja Wyborcza wybiera ze swojego grona Przewodniczącego oraz Sekretarza.  

§   3.   1.   Miejska Komisja Wyborcza zarządza wybory najpóźniej w   terminie dwóch miesięcy przed upływem kadencji Rady, określając ich datę oraz godziny głosowania.  

2.   O swej decyzji Miejska Komisja Wyborcza pisemnie powiadamia szkoły w   terminie 7   dni  
od podjęcia decyzji.  

3.   Wybory przeprowadza się najpóźniej 50 dni od ich zarządzenia.  

Rozdział 3.
Okręgowe Komisje Wyborcze  

§   4.   1.   Miasto Płońsk dzieli się na Okręgi Wyborcze, którymi są szkoły gimnazjalne, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Płońsk.  

2.   Za szkoły gimnazjalne przyjmuje się: Gimnazjum nr 1   im. Jana Pawła II oraz Gimnazjum Publiczne nr 2   im. Bolesława Chrobrego w   Płońsku.  

3.   Wykaz szkół będących Okręgami Wyborczymi określa załącznik nr 1   do Ordynacji.  

§   5.   1.   Za organizację wyborów w   danym Okręgu Wyborczym odpowiada Okręgowa Komisja Wyborcza.  

2.   Okręgowa Komisja Wyborcza składa się z   3 lub 5   osób w   zależności od potrzeb Okręgu Wyborczego.  

3.   Członkiem Okręgowej Komisji Wyborczej nie może być kandydat na radnego.  

4.   Skład osobowy Okręgowej Komisji Wyborczej oraz jej Przewodniczącego ustala Miejska Komisja Wyborcza na wniosek Rady Samorządu Uczniowskiego danej szkoły.  

5.   Wniosek, o   którym mowa w   ust. 4   powinien mieć formę uchwały Rady Samorządu Uczniowskiego. We wniosku określa się proponowany skład osobowy Okręgowej Komisji Wyborczej.  

6.   Wniosek, o   którym mowa w   ust. 4   składa się w   formie pisemnej w   terminie 7   dni od daty pisemnego poinformowania szkoły o   wyborach.  

Rozdział 4.
Kandydaci na Radnych  

§   6.   1.   Ustala się liczbę Radnych wybieranych w   poszczególnych Okręgach Wyborczych:  

1)   Gimnazjum nr 1   im. Papieża Jana Pawła II w   Płońsku - 8   Radnych,  

2)   Gimnazjum Publiczne nr 2   im. Bolesława Chrobrego w   Płońsku– 7   Radnych.  

2.   Liczbę Radnych wybieranych w   poszczególnych Okręgach Wyborczych określa załącznik  
nr 1   do Ordynacji.  

§   7.   1.   Kandydatem na Radnego, zwanym dalej kandydatem, może być osoba, która uczęszcza  
do gimnazjum w   mieście Płońsku, którego organem prowadzącym jest Gmina Miasto Płońsk, będąca mieszkańcem Płońska.  

2.   Kandydatem nie może być uczeń ostatniej klasy gimnazjum.  

§   8.   1.   Dla zarejestrowania kandydata konieczne jest zebranie przez kandydata 15 podpisów pod listą osób popierających jego kandydaturę wśród uczniów danego gimnazjum.  

2.   Listy osób popierających kandydata powinny zawierać imię, nazwisko, klasę, adres, datę urodzenia oraz numer legitymacji szkolnej i   własnoręczny podpis kandydata oraz osób popierających jego kandydaturę.  

3.   Listę, o   której mowa w   ust. 1   kandydat przekazuje Okręgowej Komisji Wyborczej nie później niż 21 dni od dnia pisemnego poinformowania szkoły o   wyborach.  

4.   Okręgowa Komisja Wyborcza określa godzinę, do której kandydaci są zobowiązani przekazać listę, o   której mowa w   ust. 1, o   czym informuje uczniów danej szkoły oraz Miejską Komisję Wyborczą.  

5.   Wzór listy osób popierających kandydata stanowi załącznik nr 2   do Ordynacji.  

§   9.   1.   Listy, o   których mowa w   § 8   ust. 3   Okręgowa Komisja Wyborcza przekazuje Miejskiej Komisji Wyborczej dokładnie 21 dnia od dnia pisemnego poinformowania szkoły  
o wyborach, do godziny określonej przez Miejską Komisję Wyborczą.  

2.   Na podstawie przekazanych list Miejska Komisja Wyborcza w   terminie do 8   dni od daty ich wpłynięcia ustala listy kandydatów w   Okręgach Wyborczych.  

3.   Listę kandydatów Miejska Komisja Wyborcza podaje do publicznej wiadomości  
w drodze obwieszczenia w   terminie określonym w   ust. 2.  

§   10.   1.   W przypadku, gdy w   terminie określonym w   § 9   ust. 1, w   danym Okręgu Wyborczym  
nie zgłoszono żadnego kandydata lub gdy liczba kandydatów jest mniejsza lub równa liczbie mandatów przypadających na dany Okręg Wyborczy, Miejska Komisja Wyborcza przedłuża w   danym Okręgu Wyborczym o   7 kolejnych dni czas przeznaczony na zgłaszanie kandydatów. Informacje o   tym fakcie niezwłocznie podaje do wiadomości wyborców danego Okręgu Wyborczego w   drodze obwieszczenia.  

2.   Jeżeli w   danym Okręgu Wyborczym, pomimo postępowania, o   którym mowa w   ust. 1,  
nie zgłoszono żadnego kandydata, wyborów w   tym Okręgu Wyborczym nie przeprowadza się. O   przyczynach nieprzeprowadzenia wyborów Miejska Komisja Wyborcza powiadamia wyborców w   drodze obwieszczenia.  

3.   Jeżeli w   danym Okręgu Wyborczym, pomimo postępowania, o   którym mowa w   ust. 1, liczba kandydatów jest mniejsza lub równa liczbie mandatów przypadających na dany Okręg Wyborczy, wówczas przeprowadza się wybory w   sposób opisany w   § 17 ust. 2.  

§   11.   1.   Kampania wyborcza rozpoczyna się z   dniem ogłoszenia przez Miejską Komisję Wyborczą ostatecznej listy kandydatów.  

2.   Prowadzenie agitacji w   dniu wyborów jest zabronione.  

Rozdział 5.
Wybory do Rady  

§   12.   Wybory do Rady są równe, bezpośrednie, większościowe oraz odbywają się w   głosowaniu tajnym.  

§   13.   1.   Uprawnionymi do głosowania są wszyscy uczniowie szkoły stanowiącej Okręg Wyborczy.  

2.   Ustalenie listy osób uprawnionych do głosowania należy do zadań Okręgowej Komisji Wyborczej.  

3.   Udział w   głosowaniu jest dobrowolny.  

4.   Udział w   głosowaniu nie może być podstawą do nagradzania lub karania uczniów.  

5.   Pod rygorem nieważności głosowania w   danym Okręgu Wyborczym zabronione jest organizowanie zbiorowych wyjść poszczególnych klas w   celu wzięcia udziału w   głosowaniu.  

§   14.   1.   Głosowanie odbywa się w   specjalnie do tego celu wyznaczonym lokalu wyborczym.  

2.   Lokal wyborczy jest otwarty przez cały czas trwania wyborów, w   sobotę w   godz. 8 00 - 14 00 .  

3.   W lokalu wyborczym znajdują się: Obwieszczenie ustalające listę kandydatów w   danym Okręgu Wyborczym, Instrukcja do głosowania, Ordynacja Wyborcza, lista osób uprawnionych do głosowania, urna przeznaczona do wrzucania wypełnionych kartdo głosowania oraz wydzielone miejsce umożliwiające nieskrępowane oddanie głosu  
w warunkach tajności wyboru.  

4.   Urna przeznaczona do wrzucania wypełnionych kart do głosowania winna być zabezpieczona przed otwarciem plombą opatrzoną pieczęcią szkoły.  

5.   Pod rygorem nieważności głosowania w   danym Okręgu Wyborczym zabronione jest wynoszenie urny poza obręb lokalu wyborczego.  

§   15.   1.   Oddawaniu głosów przez wyborców służą Karty do Głosowania.  

2.   Karta do głosowania zawiera następujące dane: tytuł, datę wyborów, nazwę szkoły i   numer Okręgu Wyborczego, imiona oraz nazwiska kandydatów, pola przeznaczone na dokonanie wyboru, skróconą instrukcję do głosowania.  

3.   Za opracowanie wzoru i   przygotowanie Kart do głosowania odpowiada Miejska Komisja Wyborcza.  

4.   Kartę do głosowania wydaje Okręgowa Komisja Wyborcza po przedstawieniu przez osobę uprawnioną do głosowania legitymacji szkolnej lub innego dokumentu umożliwiającego stwierdzenie tożsamości.  

5.   Głosujący obowiązany jest poświadczyć własnoręcznym podpisem odebranie Karty  
do głosowania.  

6.   Każdy głosujący może otrzymać tylko jedną Kartę do głosowania.  

7.   Głosujący nie może przekazać swojej Karty do głosowania innej osobie.  

§   16.   1.   Na Karcie do głosowania głosujący stawia w   pustym polu, przy nazwisku kandydata, którego popiera, znak „X”.  

2.   Karty, na których nie postawiono żadnego znaku „X”, uznaje się za głosy ważne  
bez dokonania wyboru.  

3.   W przypadku głosowania w   trybie przewidzianym w   ust. 1   za głosy nieważne uznaje się Karty do głosowania, na których liczba znaków „X” postawionych w   polach przy nazwiskach kandydatów przekracza liczbę mandatów pozostających do obsadzenia w   danym Okręgu Wyborczym oraz Karty do głosowania, na których w   polach przeznaczonych na dokonanie wyboru znajdują się inne znaki, niż znak „X”.  

§   17.   1.   Mandat radnego uzyskuje tylu kandydatów, którzy uzyskali kolejno największą liczbę głosów, ile mandatów przypada danemu Okręgowi.  

2.   Jeżeli nie będzie możliwe obsadzenie w   danym Okręgu mandatów w   sposób określony  
w ust. 1   lub ze względu na to, że dwóch lub więcej kandydatów uzyskało tę samą liczbę głosów, o   obsadzeniu mandatów zadecyduje druga tura głosowania. Głosowanie przeprowadza Okręgowa Komisja Wyborcza w   porozumieniu z   Miejską Komisją Wyborcząw ciągu 3   dni, informując o   tym fakcie wyborców z   danego Okręgu Wyborczego w   drodze obwieszczenia. W   drugiej turze głosowania wyboru dokonuje się spośród tych kandydatów, którzy uzyskali równą liczbę głosów, uprawniającą ich do uzyskania mandatu Radnego.  

3.   Jeżeli obsadzenie mandatu jest niemożliwe z   powodu braku kandydatów z   danego Okręgu Wyborczego mandat ten pozostaje nieobsadzony.  

§   18.   1.   Niezwłocznie po zakończeniu głosowania Okręgowa Komisja Wyborcza, po sprawdzeniu nienaruszenia plomb na urnie, przystępuje do obliczania jego wyników.  

2.   Z przeprowadzonego głosowania, Okręgowa Komisja Wyborcza sporządza protokół zawierający:  

1)   liczbę osób uprawnionych do głosowania;  

2)   liczbę wydanych kart do głosowania;  

3)   liczbę oddanych głosów, tj. liczbę kart do głosowania wyjętych z   urny;  

4)   liczbę głosów oddanych na poszczególnych kandydatów;  

5)   liczbę głosów nieważnych;  

6)   liczbę głosów ważnych bez dokonania wyboru;  

7)   nazwiska i   imiona osób wybranych na Radnych.  

3.   Protokół i   jego kopię podpisują wszyscy członkowie Okręgowej Komisji Wyborczej.  

4.   Kopię protokołu, o   której mowa w   ust. 3, Okręgowa Komisja Wyborcza wywiesza niezwłocznie w   widocznym, ogólnodostępnym miejscu w   pobliżu lokalu wyborczego.  

5.   Protokół, wraz z   Kartami do głosowania oraz listą z   podpisami wyborców, którzy pobrali karty do głosowania, Okręgowa Komisja Wyborcza przekazuje w   dniu wyborów Miejskiej Komisji Wyborczej.  

§   19.   1.   Protesty związane z   nieprawidłowościami w   przebiegu wyborów lub kampanii wyborczej przyjmuje i   rozpatruje Miejska Komisja Wyborcza w   ciągu 7   dni od daty przeprowadzenia głosowania.  

2.   Protest wyborczy powinien mieć formę pisemną i   zawierać następujące informacje: dokładny opis zdarzenia, ewentualne miejsce, w   którym doszło do zdarzenia, listę ewentualnych świadków zdarzenia, imię, nazwisko, adres oraz własnoręczny podpis osoby zgłaszającej protest.  

3.   W przypadku stwierdzenia naruszenia Ordynacji Wyborczej w   przebiegu wyborów,  
w stopniu mogącym mieć wpływ na frekwencję w   wyborach, bądź na wynik głosowania, Miejska Komisja Wyborcza, w   zależności od skali naruszeń, decyduje o   unieważnieniu wyborów w   danym Okręgu Wyborczym lub we wszystkich Okręgach Wyborczych.  

§   20.   1.   W przypadku, gdy Okręg Wyborczy nie jest reprezentowany przez określoną w   Ordynacji liczbę radnych, Rada może ogłosić wybory uzupełniające na zasadach określonychw Ordynacji.  

2.   Wyborów uzupełniających nie ogłasza się w   przypadku, gdy do końca kadencji Rady pozostało nie więcej niż 6   miesięcy.  

§   21.   1.   Miejska Komisja Wyborcza od 6   do 9   dni po wyborach, na podstawie protokołów Okręgowych Komisji Wyborczych ogłasza w   drodze obwieszczenia wyniki wyborów.  

2.   Decyzja Miejskiej Komisji Wyborczej wchodzi w   życie po upływie 30 dni od daty jej ogłoszenia.  

3.   W przypadku wyborów uzupełniających, o   których mowa w   § 20, ust. 1, wyniki wyborów wchodzą w   życie z   dniem ogłoszenia.  

Rozdział 6.
Postanowienia końcowe  

§   22.   1.   Okręgowe Komisje Wyborcze ulegają rozwiązaniu z   chwilą ogłoszenia wyników wyborów  
do Rady.  

2.   Miejska Komisja Wyborcza ulega rozwiązaniu z   chwilą wyboru Przewodniczącego Rady.  

3.   I sesję nowowybranej Rady zwołuje w   ciągu 14 dni od daty uprawomocnienia się wyników wyborów do Rady i   prowadzi do czasu wyłonienia nowego Przewodniczącego Rady, Przewodniczący Rady ustępującej kadencji.  

4.   W przypadku gdy zwołanie i   prowadzenie sesji przez Przewodniczącego Rady ustępującej kadencji nie jest możliwe, sesja jest zwoływana i   prowadzona przez Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej, a   w dalszej kolejności przez Przewodniczącego Rady Miejskiej w   Płońsku.  

§   23.   1.   Zmiany Ordynacji dokonywane są w   trybie jej nadania.  

2.   O dokonanie zmian w   Ordynacji Rada może wnioskować do Rady Miejskiej w   Płońsku.  

 

 

 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w   Płońsku  


Jerzy   Krajewski

 


Załącznik nr 1    
do Ordynacji Wyborczej  
 

Młodzieżowej Rady Miejskiej w   Płońsku  

Wykaz Okręgów Wyborczych  
w wyborach do Młodzieżowej Rady Miejskiej w   Płońsku  

 

Numer Okręgu Wyborczego  

Szkoła  

Liczba wybieranych Radnych  

1  

Gimnazjum nr 1   im. Jana Pawła II w   Płońsku  

8  

2  

Gimnazjum Publiczne nr 2   im. Bolesława Chrobrego w   Płońsku  

7  

 

 

 

 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w   Płońsku  


Jerzy   Krajewski

 


Załącznik nr 2  
 

do Ordynacji Wyborczej  

Młodzieżowej Rady Miejskiej w   Płońsku  

Wykaz osób popierających kandydaturę na Radn(ą)ego Młodzieżowej Rady Miejskiej w   Płońsku  

ze szkoły: ____________________________________.  

Dane kandydata:  

 

Imię i   nazwisko  

Adres zamieszkania (miejscowość, nazwa ulicy, nr domu i   mieszkania)  

Data urodzenia  

Klasa  

Nr legitymacji szk.  

Osoby popierające kandydata na Radnego:  

 

L.p.  

Imię i   nazwisko  

Adres zamieszkania (miejscowość, nazwa ulicy, nr domu i   mieszkania)  

Data urodzenia  

Klasa  

Nr legitymacji szkolnej  

Podpis osoby popierającej kandydata  

1  

 

 

 

 

 

 

2  

 

 

 

 

 

 

3  

 

 

 

 

 

 

4  

 

 

 

 

 

 

5  

 

 

 

 

 

 

6  

 

 

 

 

 

 

7  

 

 

 

 

 

 

8  

 

 

 

 

 

 

9  

 

 

 

 

 

 

10  

 

 

 

 

 

 

__________________________                                                                                           ___________________________  

( data )                                                                                                                                                             ( podpis kandydata )  


Uzasadnienie do Uchwały Nr XXVI/219/2012
Rady Miejskiej w Płońsku
z dnia 24 maja 2012 r.

w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Młodzieżowej Rady Miejskiejw Płońsku, powołania tej Rady i   nadania jej statutu  

             

Młodzieżowa Rada Miejska to grupa młodych ludzi, którzy zostaną wybrani przez swoich rówieśników w   demokratycznych wyborach organizowanych w   szkołach.  

Pracując w   Młodzieżowej Radzie, biorą odpowiedzialność za swoje środowisko lokalne, uczą się samodzielności i   zasad funkcjonowania samorządu. Przygotowują się również do życiaw demokratycznym społeczeństwie. Mają także możliwość wpływania na swoje miasto– podejmując konkretne działania w   odpowiedzi na konkretne potrzeby.  

Stałym elementem pracy Młodzieżowej Rady będzie prowadzenie działań upowszechniających ideę samorządu wśród młodzieży.  

Dzięki demokratycznym wyborom są to osoby, które mogą reprezentować swoich rówieśników przed władzami miasta.  

W listopadzie 2007 roku przebywała w   Płońsku delegacja młodzieżyz zaprzyjaźnionego miasta Crépy en Valois z   Francji. Delegacja składała się z   przedstawicieli Młodzieżowej Rady Crépy en Valois. Podczas tej wizyty młodzi Francuzi przybliżyli swoim polskim kolegom zasady funkcjonowania Rady. W   czasie oficjalnego spotkania młodzież zwróciła się do Burmistrza Miasta z   prośbą o   pomoc w   utworzeniu takiego organu doradczego młodych również w   Płońsku.  

Rada Miejska w   Płońsku, popierając inicjatywę młodzieży, pragnie stworzyć młodemu pokoleniu możliwość budowania społeczeństwa obywatelskiego i   z tego powodu przyjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.  

 

 

 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w   Płońsku  


Jerzy   Krajewski

 

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2012-06-19
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe