Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2012 poz. 4842

Uchwała nr XXIII.245.2012 Rady Miejskiej w Brwinowie

z dnia 11 kwietnia 2012r.

w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Brwinowie oraz uchylenia uchwały nr XLV/367/2009 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 30 marca 2009 r. w sprawie nadania statutów: Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Brwinowie i Bibliotece Publicznej w Brwinowie

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15 ustawy z   dnia 8   marca 1990 roku o   samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 13 ust 1   i 2   ustawy z   dnia 25 października 1991 roku o   organizowaniu i   prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity: Dz. U. z   2001 roku Nr 13, poz. 123 ze zm.) Rada Miejska w   Brwinowie uchwala, co następuje:  

§   1.   Gminnemu Ośrodkowi Kultury w   Brwinowie nadaje się Statut, stanowiący załącznik  
do niniejszej uchwały.  

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Brwinów.  

§   3.   1.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia jej opublikowania w   Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.  

2.   Z chwilą wejścia w   życie niniejszej Uchwały traci moc uchwała nr XLV/367/2009 Rady Miejskiej w   Brwinowie z   dnia 30 marca 2009 r. w   sprawie nadania statutów: Gminnemu Ośrodkowi Kultury w   Brwinowie i   Bibliotece Publicznej w   Brwinowie.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w   Brwinowie  


Sławomir   Rakowiecki

 


                                                                                    Załącznik do uchwały Rady Miejskiej Nr XXIII.245.2012

                                             z dnia 11 kwietnia 2012 r.

STATUT
Gminnego Ośrodka Kultury w Brwinowie

I.                     Postanowienia ogólne  

§ 1

Gminny Ośrodek Kultury w Brwinowie, zwany dalej „ Ośrodkiem ” został utworzony na mocy uchwały nr XXIII.245.2012 r. Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 11 kwietnia 2012 roku, zwanej dalej Radą Miejską .

§ 2

Ośrodek jest samorządową instytucją kultury działającą na podstawie:

        ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. 2001 nr 13 poz. 123 z późniejszymi zmianami), zwanej dalej ustawą;

        ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. 2001  Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami),

        ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. 2009 Nr 157 poz. 1240 z późniejszymi zmianami),

        ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn. Dz. U. 2009 Nr 152 poz. 1223 z późniejszymi zmianami),

        innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa,

        niniejszego statutu.

§ 3

1. Siedzibą Ośrodka jest Brwinów.  

2. Ośrodek prowadzi działalność kulturalną w formach przewidzianych w §5 niniejszego statutu oraz promującą Gminę Brwinów na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i poza jej granicami przez wspieranie i promowanie lokalnych artystów i twórców.

3. Ośrodek może prowadzić działalność polegającą na upowszechnianiu sportu oraz kultury fizycznej w zakresie powierzonym mu przez Organizatora odrębnym aktem.

§ 4

1.     Organizatorem dla Ośrodka ,   w rozumieniu ustawy , jest Gmina Brwinów.

2.     Ośrodek posiada osobowość prawną i podlega wpisowi do Rejestru samorządowych instytucji kultury prowadzonego przez Burmistrza Gminy Brwinów.

3.     Nadzór nad działalnością Ośrodka sprawują organy Gminy Brwinów, tj. Burmistrz Gminy Brwinów i Rada Miejska w Brwinowie w granicach określonych przepisami prawa wskazanymi w § 2 statutu.

4.     Ośrodek używa pieczęci podłużnej zawierającej w pełnym brzmieniu nazwę i adres siedziby.

II.  Zakres działalności

§ 5

1.     Ośrodek wykonuje zadania własne gminy Brwinów określone w art. 7 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. 2001 nr 142,  poz. 1591 z późniejszymi zmianami).

2.     Przedmiotem działania Ośrodka jest tworzenie i upowszechnianie kultury wśród społeczności lokalnej Gminy Brwinów oraz – w zakresie powierzonym - propagowanie kultury fizycznej i sportu.

3.     Ośrodek realizuje zadania wskazane w ust. 2 w szczególności przez::

1)    organizowanie wystaw artystycznych i wernisaży,

2)               organizowanie przedstawień teatralnych, koncertów, projekcji filmów,

3)               organizowanie i wspieranie imprez artystycznych i rozrywkowych,

4)               prowadzenie zajęć i warsztatów artystycznych oraz kół zainteresowań,

5)               prowadzenie i organizowanie działalności zespołów muzycznych, tanecznych i folklorystycznych,

6)               promocję kultury Gminy Brwinów i lokalnych twórców kultury,

7)               tworzenie, udostępnianie i dokumentowanie dóbr i wartości kultury,

8)               edukację kulturalną i wychowanie przez sztukę,

9)               popularyzację wiedzy na temat historii Gminy Brwinów oraz regionu,

10)               tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowania wiedzą i sztuką,

11)               tworzenie warunków dla rozwoju folkloru, a także rękodzieła ludowego i artystycznego,

12)               rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych,

13)               upowszechnianie wiedzy o kulturze, w tym o kulturze regionalnej;

14) organizowanie imprez, w tym imprez sportowych - na przekazanych przez Organizatora obiektach sportowych.

4. Ośrodek może prowadzić również inną działalność w zakresie zbieżnym z jego działalnością podstawową, a środki uzyskane z tej działalności wykorzystywać na cele statutowe.

 

§ 6

1.     Zadania, o których mowa w § 5, Ośrodek realizuje między innymi:

a)          zapewniając uczestnictwo społeczności lokalnej w organizowanych przez siebie imprezach kulturalnych i artystycznych a także w innych formach edukacji kulturalnej;

b)         współdziałając z polskimi i zagranicznymi instytucjami kultury oraz władzami publicznymi zajmującymi się działalnością kulturalną, a także z przedstawicielami stowarzyszeń i grup nieformalnych, związkami twórców i artystów, których działalność jest adekwatna do zadań realizowanych przez Ośrodek ;

c)          udostępniając pomieszczenia, pracownie, świetlice oraz obiekty sportowe pozostające w administracji Ośrodka organizacjom pozarządowym i osobom indywidualnym w celu realizacji zadań statutowych Ośrodka ;

d)         .prowadząc działalność własną w zakresie m.in. usług poligraficznych, wynajmu sal oraz obiektów zarządzanych przez Ośrodek , małej gastronomii.

 

2.     Ośrodek wspomaga organizacyjnie, merytorycznie i w miarę możliwości finansowo inicjatywy społeczne oraz środowiskowe wpisujące się w realizację zadań, o których mowa w § 5.

 

 

 

§ 7

 

1.     Podstawą działalności Ośrodka jest roczny plan finansowy ustalony  przez dyrektora , uwzględniający wysokość dotacji przyznanych przez Gminę Brwinów w przyjętym na dany rok budżecie Gminy z budżetu gminy Brwinów oraz przewidywane dochody własne.

2.     Roczny plan finansowy, o którym mowa w ust. 1, dyrektor Ośrodka opracowuje i przedstawia Burmistrzowi Gminy Brwinów do akceptacji w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie uchwały budżetowej przyjętej przez Radę Miejską. w Brwinowie.

3.     Podstawą działalności Ośrodka jest roczny plan finansowy ustalony przez dyrektora, uwzględniający wysokości dotacji przyznanych przez Gminę Brwinów w przyjętym na dany rok budżecie Gminy.

4.     Roczny plan finansowy, o którym mowa w ust. 1 Dyrektor Ośrodka opracowuje i przedstawia Burmistrzowi Gminy Brwinów do akceptacji w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie uchwały budżetowej przyjętej przez Radę Miejską w Brwinowie.

 

III. Organizacja  

§ 8

1.          Organizację wewnętrzną Ośrodka określa regulamin organizacyjny nadany przez Dyrektora Ośrodka po zasięgnięciu opinii Burmistrza Gminy Brwinów, a także opinii działających w Ośrodku organizacji związkowych i stowarzyszeń twórców.

2.          Dyrektor Ośrodka, zarządza instytucją i reprezentuje ją na zewnątrz.

3.          Dyrektora powołuje i odwołuje   Burmistrz Gminy Brwinów na zasadach określonych w ustawie.

4.    Dyrektora powołuje się na czas określony wynoszący od 3 do 7 lat.

 

§ 9

1.              Przy Ośrodku działa Rada Artystyczna jako ciało opiniodawcze i doradczo - konsultacyjne.

2.              Członków Rady Artystycznej powołuje i odwołuje dyrektor Ośrodka.

3.              Rada Artystyczna wybiera ze swojego grona przewodniczącego.

4.              Pierwsze posiedzenie Rady Artystycznej zwołuje dyrektor Ośrodka , następne – przewodniczący Rady Artystycznej.

5.              Rada Artystyczna działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.

6.              W posiedzeniach Rady Artystycznej bierze udział dyrektor oraz z głosem doradczym przewodniczący lub wiceprzewodniczący komisji rady miejskiej właściwej do spraw kultury.

7.              Za udział w pracach Rady Artystycznej nie przysługuje wynagrodzenie, diety ani zwrot kosztów.

 

 

§ 10

1.        Ośrodek jest pracodawcą w rozumieniu Kodeksu pracy.

2.        Czynności z zakresu prawa pracy w imieniu Ośrodka wykonuje Dyrektor.

3.        W sprawach wynikających ze stosunku pracy Dyrektora czynności z zakresu prawa pracy wykonuje Burmistrz Gminy Brwinów.

 

§ 1 1

Do zadań Dyrektora należy w szczególności:

a)       opracowanie projektu regulaminu organizacyjnego Ośrodka i jego zmian oraz ich przedłożenie Burmistrzowi Gminy Brwinów, organizacjom związkowym i stowarzyszeniom twórców, celem uprzedniego zaopiniowania,

b)       kierowanie bieżącą działalnością Ośrodka ,

c)       zarządzanie majątkiem Ośrodka ,

d)       wykonywanie w imieniu Ośrodka czynności z zakresu prawa pracy,

e)       opracowanie projektów regulaminów: wynagradzania, regulaminu pracy oraz ich przedłożenie do uprzedniego zatwierdzenia Burmistrzowi Gminy Brwinów,

f)        sporządzanie rocznego planu finansowego i przedkładanie go do zatwierdzenia Burmistrzowi Gminy Brwinów,

g)       występowanie z wnioskami o udzielenie zewnętrznego finansowania na potrzeby realizacji zadań Ośrodka ,

h)       składanie sprawozdań z działalności Ośrodka , w tym z wykonania rocznego planu finansowego i przedkładanie ich celem zatwierdzenia Burmistrzowi Gminy Brwinów.

 

IV. Gospodarka finansowa

§ 12

1.     Ośrodek jako instytucja kultury, samodzielnie gospodaruje powierzonym lub nabytym przez siebie mieniem oraz prowadzi samodzielną gospodarkę finansową w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami legalności, celowości, gospodarności w ich wykorzystywaniu.

2.    Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest roczny plan finansowy, o którym mowa w § 7 Statutu.

3.    Oświadczenia woli składane przez Dyrektora polegające na zaciąganiu zobowiązań finansowych w imieniu Ośrodka wymagają uprzedniej kontrasygnaty głównego księgowego Ośrodka .

§ 13

1 Ośrodek otrzymuje z budżetu Gminy Brwinów corocznie dotację na działalność w wysokości niezbędnej na pokrycie kosztów działalności, w tym w szczególności kosztów wynagrodzeń pracowników oraz kosztów utrzymania i eksploatacji majątku. W ramach dotacji może być wyodrębniona dotacja celowa na inwestycje.

2.               Ośrodek może uzyskiwać środki finansowe z:

-               wpływów z własnej działalności,

-               dotacji z budżetu państwa,

-               wpływów z najmu i dzierżawy składników majątku,

-               spadków, zapisów i darowizn od osób fizycznych i prawnych,

-               innych źródeł.

3.               Ośrodek pokrywa koszty bieżącej działalności i zobowiązania z uzyskiwanych przychodów.

4.     Dyrektor w terminie do 15 września roku poprzedniego składa do Burmistrza Gminy Brwinów wniosek o przyznanie dotacji na następny rok budżetowy przedkładając propozycję planowanych wydatków.

 

§ 1 4

1.        Dyrektor Ośrodka , corocznie - w terminie do 15 marca każdego roku - przedkłada – celem zatwierdzenia - Burmistrzowi Gminy Brwinów sprawozdanie z działalności Ośrodka w poprzednim roku kalendarzowym.  w tym z wykonania planu finansowego. Sprawozdanie zawiera informacje z wykonania planu finansowego oraz szczegółowe informacje o wykonywaniu zadań, o których mowa w § 5 ust. 3 statutu, w szczególności o zorganizowanych imprezach, ich kosztach i udziale mieszkańców w tych imprezach.

2.        Zatwierdzone sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1 Burmistrz Gminy Brwinów przekazuje do wiadomości Radzie Miejskiej w terminie do 31 maja roku następującego po roku budżetowym.

 

Dyrektor corocznie, w terminie do 15 marca przedkłada - celem zatwierdzenia - Burmistrzowi Gminy Brwinów sprawozdanie z działalności Ośrodka w poprzednim roku kalendarzowym, w tym z wykonania planu finansowego. Sprawozdanie zawiera szczegółowe informacje o wykonywaniu zadań, o których mowa w § 5 ust. 3 Statutu, w szczególności zorganizowanych imprezach, ich kosztach i udziale mieszkańców w tych imprezach.

 

§ 1 5

1.     W imieniu Organizatora działalność Ośrodka podlega kontroli:

a)     Burmistrza Gminy Brwinów;

b)    Rady Miejskiej w Brwinowie za pośrednictwem członków Komisji Rewizyjnej lub członków komisji właściwej do spraw kultury.

2.        Zasady kontroli Ośrodka przez Komisję Rewizyjną oraz komisję właściwą do spraw

kultury i sportu określa Statut Gminy Brwinów.

    3. Z przeprowadzonych czynności kontrolnych sporządza się protokół, który podpisuje kierujący zespołem kontrolnym oraz Dyrektor. Dyrektorowi przysługuje prawo do składania wniosków o sprostowanie lub uzupełnienie protokołu, a także do pisemnego odniesienia się do wniosków pokontrolnych.

4. Ustalenia pokontrolne wraz z pisemnymi wyjaśnieniami Dyrektora są przekazywane niezwłocznie Burmistrzowi Gminy Brwinów i mogą stanowić podstawę do podjęcia działań nadzorczych przez Burmistrza Gminy Brwinów wobec Dyrektora.

§16.

Zmiany w statucie wymagają zachowania trybu przewidzianego do jego przyjęcia.

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

w Brwinowie

/-/Sławomir Rakowiecki

 

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2012-06-19
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe