| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr CRU/82/2012 Starosty Przasnyskiego

z dnia 29 maja 2012r.

w sprawie powierzenia przeprowadzenia zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych oraz udzielenia dotacji celowej

Na podstawie: Podstawą zawarcia porozumienia jest art. 5   ust. 2, ustawy z   dnia 5   czerwca 1998 r. o   samorządzie powiatowym (Dz. U   z 2001r. Nr 142, poz.   1592 z   późn. zm.), art. 216 ust. 2   pkt 3   ustawy z   dnia  27 sierpnia  2009 r. o   finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240), art. 46, art. 48 ustawy z   dnia 13 listopada 2003 r. o   dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z   2010 r. Nr 80, poz.   526 z   późn. zm.), uchwała Nr XXX/230/06 Rady Powiatu Przasnyskiego z   dnia 3   lutego  2006 r. w   sprawie  prowadzenia zadań publicznych oraz uchwała Nr 834/155/12 Zarządu Województwa Mazowieckiego z   dnia 30 kwietnia 2012 r. w   sprawie powierzenia Województwu Mazowieckiemu przez Powiat Przasnyski przeprowadzenia zajęć z   teoretycznych przedmiotów zawodowych i   udzielenia dotacji celowej.  

zawarte w   Warszawie pomiędzy Województwem Mazowieckim reprezentowanym przez Zarząd Województwa Mazowieckiego, w   imieniu którego działają:  

1.   Leszek Ruszczyk  – Wicemarszałek  

2.   Mirosław Krusiewicz - Dyrektor Departamentu Edukacji Publicznej i   Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w   Warszawie - określonym dalej jako „Zleceniobiorca” ,  

a  

Powiatem Przasnyskim, w   imieniu  którego działają:  

Zenon Szczepankowski– Starosta Powiatu Przasnyskiego  

Tomasz Osowski – Wicestarosta  Powiatu Przasnyskiego  

Przy kontrasygnacie Anny Tworkowskiej - Skarbnika Powiatu  Przasnyskiego  

określanym dalej jako ,,Zleceniodawca’’,  

o następującej treści:  

§   1.  

1.   Zleceniobiorca przyjął do przeprowadzenia zajęcia z   teoretycznych przedmiotów  
zawodowych dla 2   uczniów z   Zespołu Szkół  Ponadgimnazjalanych w   Przasnyszu mieszczącego się przy ul. Mazowieckiej 25. Zajęcia odbyły się w   terminie od 5   marca do 30 marca 2012 roku i   dotyczyły 140 godzin dydaktycznych na kursie I   stopnia w   zawodzie sprzedawca.  

2.   W imieniu Zleceniobiorcy zajęcia edukacyjne, o   których mowa w   ust. 1, zrealizował Ośrodek Dokształcania i   Doskonalenia Zawodowego przy Centrum Kształcenia Ustawicznego im. J. Kochanowskiego w   Wyszkowie ul. Matejki 9, dla którego organem prowadzącym jest Zleceniobiorca.  

§   2.  

1.   Zleceniodawca przekaże dotację celową za realizację zadania, o   których mowa w   § 1   ust. 1   w wysokości 330 zł×2 uczniów tj.:   660,00 zł   (słownie złotych: sześćset sześćdziesiąt ).  

2.   Zleceniodawca przekaże kwotę dotacji celowej, o   której mowa w   ust. 1   w ciągu 14 dni od dnia podpisania porozumienia na konto: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w   Warszawie PKO BP S.A. IX Oddział Warszawa 78102010970000720200075507.  

3.   W przypadku niedotrzymania terminu, o   którym mowa w   ust. 2   Zleceniobiorcy przysługują odsetki w   wysokości ustalonej dla zaległości podatkowych za każdy dzień opóźnienia.  

§   3.  

Strony ustalają, że przygotowanie dokumentów oraz skierowanie do publikacji do Dziennika Urzędowego Województwa Mazowieckiego przejmuje Zleceniodawca.  

§   4.  

Spory związane z   realizacją porozumienia rozstrzyga sąd właściwy dla siedziby Zleceniobiorcy.  

§   5.  

Porozumienie zostaje sporządzone w   5 jednobrzmiących egzemplarzach, z   których 2   egzemplarze otrzymuje Zleceniobiorca i   3 egzemplarze Zleceniodawca.  

             

 

 

ZLECENIODAWCA  


 


Starosta  


mgr inż.   Zenon   Szczepankowski


Wicestarosta  


mgr   Tomasz   Osowski


Skarbnik Powiatu  


Anna   Tworkowska

ZLECENIOBIORCA  


 


Wicemarszałek  


Leszek   Ruszczyk


Dyrektor Departamentu  


Mirosław   Krusiewicz

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dr Krystian Ziemski & Partners Kancelaria Prawna sp.k. w Poznaniu

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »