| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVII/232/2012 Rady Miejskiej w Płońsku

z dnia 21 czerwca 2012r.

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Płońsk dla terenów położonych w obrębie rzeki Płonki

 

ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA PŁOŃSK  
DLA TERENÓW POŁOŻONYCH W   OBRĘBIE RZEKI PŁONKI  

 

sporządzający:  

BURMISTRZ MIASTA PŁOŃSK  

wykonawca:  

BUDPLAN Sp. z   o. o.  
04-390 Warszawa, ul. gen. Ludwika Kickiego 26B/10  

 

główny projektant:                

mgr inż. Anna Bereś, członek OIU w   Warszawie – WA-355  

zagospodarowanie przestrzenne:  

mgr Natalia Pawlik  

środowisko przyrodnicze:                

mgr Iwona Nożewska  
mgr Iwona Szatkowska  

infrastruktura techniczna:  

inż. Tomasz Jedynak  

komunikacja:  

inż. Monika Nasiłowska  


Uchwała Nr XXVII/232/2012  
Rady Miejskiej w   Płońsku  

z dnia 21 czerwca   2012   r.  

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Płońsk dla terenów położonych w   obrębie rzeki Płonki  

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt. 5   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591, z   późniejszymi zmianami) oraz art. 20 ust. 1   ustawy z   dnia 27 marca 2003 r. o   planowaniu i   zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.   U. z   2003 roku Nr   80, poz. 717 z   późniejszymi zmianami), w   związku z   Uchwałą Nr XIX/140/11 Rady Miejskiej w   Płońsku z   dnia 24 listopada 2011 r. w   sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Płońsk dla terenów położonych w   obrębie rzeki Płonki oraz stwierdzając, że plan nie narusza ustaleń Zmiany studium uwarunkowań i   kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Płońsk przyjętej Uchwałą Nr XXIV/191/2012 z   dnia 22 marca 2012 r.  

Rada Miejska w   Płońsku uchwala, co następuje:  

Rozdział 1.
Ustalenia ogólne  

§   1.   1.   Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Płońsk dla terenów położonych w   obrębie rzeki Płonki, zwaną dalej planem.  

1.                 Granice obszaru objętego ustaleniami planu, o   których mowa w   ust. 1   pokazano na rysunku planu sporządzonym w   skali 1:1000, stanowiącym integralną część niniejszej uchwały – załącznik nr 1.  

2.                 Załącznikami do niniejszej uchwały są ponadto:  

1)                 rozstrzygnięcie o   sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu wniesionych w   okresie wyłożenia do publicznego wglądu – załącznik nr 2   do uchwały;  

2)                 rozstrzygnięcie o   sposobie realizacji zapisanych w   planie inwestycji z   zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy – załącznik nr 3   do uchwały.  

3.                 Przedmiotem planu są ustalenia dotyczące:  

1)                 przeznaczenia terenów oraz linii rozgraniczających tereny o   różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;  

2)                 zasad ochrony i   kształtowania ładu przestrzennego;  

3)                 zasad ochrony środowiska, przyrody i   krajobrazu kulturowego;  

4)                 wymagań wynikających z   potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych;  

5)                 zasad kształtowania zabudowy oraz wskaźników zagospodarowania terenu, maksymalnej i   minimalnej intensywności zabudowy jako wskaźnika powierzchni całkowitej zabudowy w   odniesieniu do powierzchni działki budowlanej, minimalnego udziału procentowego powierzchni biologicznie czynnej w   odniesieniu do powierzchni działki budowlanej, maksymalnej wysokości zabudowy, minimalnej liczby miejsc do parkowania i   sposobu ich realizacji oraz linii zabudowy i   gabarytów obiektów;  

6)                 granic i   sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie przepisów odrębnych;  

7)                 szczegółowych zasad i   warunków scalania i   podziału nieruchomości objętych planem miejscowym;  

8)                 szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczeń w   ich użytkowaniu;  

9)                 zasad modernizacji, rozbudowy i   budowy systemów komunikacji i   infrastruktury technicznej;  

10)                 stawek procentowych służących naliczaniu opłat z   tytułu wzrostu wartości nieruchomości;  

11)                 granic obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i   infrastruktury technicznej;  

12)                 sposobu usytuowania obiektów budowlanych w   stosunku do dróg i   innych terenów publicznie dostępnych oraz do granic przyległych nieruchomości, kolorystykę obiektów budowlanych oraz pokrycie dachów;  

13)                 zasad i   warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic i   urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z   jakich mogą być wykonane;  

14)                 minimalnej powierzchni nowo wydzielonych działek budowlanych.  

4.                 Plan nie zawiera ze względu na brak występowania pozostałych zagadnień określonych w   art. 15 ust. 2   i 3   ustawy o   planowaniu i   zagospodarowaniu przestrzennym z   dnia 27 marca 2003 r.  

§   2.   Ilekroć w   uchwale jest mowa o:  

1.                 akcencie plastycznym – należy przez to rozumieć element wyróżniający się w   przestrzeni formą, kolorem, będący np. samodzielnym obiektem małej architektury;  

2.                 froncie działki – należy przez to rozumieć część działki, która przylega do drogi,  

z której odbywa się główny wjazd lub wejście na działkę;  

3.                 istniejącej zabudowie – należy przez to rozumieć istniejące budynki, obiekty, na które zostały wydane prawomocne decyzje administracyjne (pozwolenia na budowę);  

4.                 linii rozgraniczającej – należy przez to rozumieć granice pomiędzy terenami o   różnym przeznaczeniu lub o   różnych zasadach zagospodarowania, ustalone niniejszym planem;  

5.                 nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy przez to rozumieć wyznaczone na rysunku planu linie, przed które nie może być wysunięte lico zewnętrznej nadziemnej ściany wznoszonego budynku, z   dopuszczeniem wysunięcia przed nie na głębokość do 1,5 m gzymsów, balkonów, loggii, wykuszy, zadaszeń nad wejściami, pochylni i   schodów zewnętrznych, przy czym łączna szerokość elementów wysuniętych nie może stanowić więcej niż 30% długości elewacji budynku;  

6.                 nośniku reklamy – należy przez to rozumieć urządzenie reklamowe w   jakiejkolwiek materialnej formie, ze stałą ekspozycyjną – nieoświetloną, oświetloną lub podświetloną wraz z   elementami konstrukcyjnymi i   zamocowaniami, zawierające powierzchnię przeznaczoną do eksponowania reklamy, z   wyjątkiem szyldu reklamowego;  

7.                 obszarze – należy przez to rozumieć obszar objęty ustaleniami planu, w   granicach przedstawionych na rysunku planu;  

8.                 przepisach odrębnych – należy przez to rozumieć przepisy ustaw wraz z   aktami wykonawczymi;  

9.                 strefie technicznej – należy przez to rozumieć obszar oddziaływania elektroenergetycznego;  

10.                 szyldzie reklamowym – należy przez to rozumieć urządzenie reklamowe podające wyłącznie nazwę, dane adresowe i   kontakt do firmy, której szyld reklamowy dotyczy;  

11.                 terenowych urządzeniach sportu i   rekreacji – należy przez to rozumieć budowle i   urządzenia sportowo-rekreacyjne takie jak: boiska do sportowych gier zespołowych, korty tenisowe, bieżnie, skocznie, strzelnice sportowe, trasy rowerowe, skate-parki z   wyposażeniem, skałki i   ścianki wspinaczkowe, stoły do gier planszowych, linaria wspinaczkowe, drążki gimnastyczne, pola golfowe i   do minigolfa, place zabaw z   urządzeniami (huśtawki, karuzele, piaskownice), miejsca do wypoczynku oraz podobne;  

12.                 wskaźniku intensywności zabudowy – należy przez to rozumieć iloraz sumy powierzchni całkowitej wszystkich kondygnacji nadziemnych, mierzonych w   obrysie zewnętrznym, wszystkich obiektów zlokalizowanych na każdej działce położonej w   danym terenie i   powierzchni tej działki;  

§   3.   1.   Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu:  

1)                 granica obszaru objętego planem;  

2)                 linia rozgraniczająca tereny o   różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;  

3)                 nieprzekraczalna linia zabudowy;  

4)                 ogólnodostępny ciąg pieszy;  

5)                 granica zasięgu GZWP nr 215A Subniecka Warszawska;  

6)                 obszary narażone na niebezpieczeństwo powodzi;  

7)                 główne wejścia do parku;  

8)                 zwymiarowane odległości;  

2.                 oznaczenia graficzne występujące na rysunku planu, nie wymienione w   ust. 1   mają wyłącznie charakter informacyjny.  

§   4.   Ustalenia w   zakresie przeznaczenia terenów o   różnych zasadach zagospodarowania wyznaczonych liniami rozgraniczającymi i   oznaczonych symbolem terenu zgodnie z   rysunkiem planu:  

1)                 MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;  

2)                 US – teren usług sportu;  

3)                 ZP – tereny zieleni urządzonej;  

4)                 ZD – teren zieleni ogródków działkowych;  

5)                 WS – tereny wód powierzchniowych – zbiornik retencyjny;  

6)                 K – teren przepompowni;  

7)                 KDD – tereny dróg dojazdowych.  

§   5.   Ustalenia w   zakresie zasad ochrony i   kształtowania ładu przestrzennego:  

1)                 ustala się kolorystykę elewacji zewnętrznych budynków w   kolorach bieli, żółci, szarości i   beżu;  

2)                 ustala się kolorystykę elewacji zewnętrznych o   niskim nasyceniu barw (odnośnie tynków wyłącznie system NCS w   przedziale od 0000 do 2020, czyli nie więcej niż 20% czerni w   barwie oraz nie więcej niż 20% chromatyczności barwy);  

3)                 nakazuje się stosowanie pokryć dachowych w   kolorach: brąz, czerwień i   grafit;  

4)                 zakazuje się stosowania do wykończenia elewacji budynków okładzin z   tworzyw sztucznych typu siding;  

5)                 w zakresie zasad lokalizacji nośników i   szyldów reklamowych:  

a)                 ustala się zakaz umieszczania wolnostojących nośników reklamowych;  

b)                 ustala się zakaz umieszczania nośników reklamowych na budynkach;  

c)                 ustala się zakaz lokalizacji nośników reklamowych na ogrodzeniach od strony dróg publicznych;  

d)                 dopuszcza się lokalizowanie szyldów reklamowych na budynkach pod warunkiem, że maksymalna powierzchnia jednego szyldu reklamowego wyniesie – 0,2 m² oraz ich łączna powierzchnia na danym budynku nie zajmie więcej niż 2   % powierzchni elewacji budynku, na którym są zlokalizowane;  

6)                 w zakresie zasad lokalizacji ogrodzeń:  

a)                 ustala się lokalizację ogrodzeń od strony frontu działki budowlanej zgodnie z   liniami rozgraniczającymi dróg wyznaczonych planem, przy czym dopuszcza się ich wycofanie nie więcej niż 2,0 m w   głąb działki budowlanej w   miejscach sytuowania bram wjazdowych oraz w   przypadku konieczności ominięcia istniejących przeszkód (np. drzew, urządzeń infrastruktury technicznej itp.);  

b)                 ustala się zakaz realizacji ogrodzeń pełnych i   z przęsłami z   prefabrykowanych elementów betonowych oraz z   blachy;  

c)                 ustala się maksymalną wysokość ogrodzeń: 1,6 m, mierząc od poziomu chodnika lub poziomu terenu urządzonego do najwyższego punktu ogrodzenia, za wyjątkiem ogrodzeń terenowych urządzeń sportu i   rekreacji;  

d)                 ustala się wysokość podmurówki ogrodzenia od strony dróg publicznych do 40 cm, mierząc od poziomu chodnika lub poziomu terenu urządzonego;  

e)                 dopuszcza się stosowania ogrodzeń w   formie żywopłotów.  

7)                 dla całego obszaru objętego planem wskazanego do rehabilitacji ustala się zasady zagospodarowania, zgodnie z   niniejszą uchwałą.  

§   6.   Ustalenia w   zakresie zasad ochrony środowiska, przyrody i   krajobrazu kulturowego:  

1)                 ustala się obowiązek zachowania dopuszczalnego poziomu hałasu zgodnie z   przepisami odrębnymi dla terenów chronionych akustycznie oznaczonych na rysunku planu symbolami:  

a)                 MN – jak dla terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową;  

b)                 US – jak dla terenów przeznaczonych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe;  

2)                 ustala się ochronę osnowy ekologicznej miasta przebiegającej wzdłuż korytarza rzeki Płonki poprzez utrzymanie i   pielęgnację istniejącej zieleni oraz wprowadzenie nowej niskiej i   średniej zieleni;  

3)                 ustala się zakaz lokalizacji nowych przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, dla których sporządzenie raportu oddziaływania na środowisko jest obligatoryjne, z   wyjątkiem obiektów infrastruktury technicznej i   komunikacyjnej;  

4)                 ustala się gromadzenie odpadów wytwarzanych na obszarze planu zgodnie z   zasadami określonymi w   regulaminie utrzymania czystości i   porządku na terenie miasta Płońska.  

§   7.                 Ustalenia w   zakresie wymagań kształtowania przestrzeni publicznych:  

1)                 tereny oznaczone następującymi symbolami wskazuje się jako obszary przestrzeni publicznych: ZP, KDD;  

2)                 w obszarze przestrzeni publicznej na terenach oznaczonych symbolami ZP ustala się:  

a)                 tworzenie miejsc skupiających użytkowników przestrzeni publicznej z   wykorzystaniem obiektów małej architektury;  

b)                 zachowanie terenów jako ogólnodostępne;  

3)                 ustala się nakaz dostosowania przestrzeni publicznych do potrzeb osób niepełnosprawnych.  

§   8.   Ustalenia w   zakresie realizacji inwestycji celu publicznego:  

1)                 teren oznaczony na rysunku planu symbolem 1KDD przeznacza się do realizacji inwestycji celu publicznego związanego z   budową i   utrzymaniem dróg publicznych;  

2)                 tereny oznaczone na rysunku planu symbolem 1WS i   2WS przeznacza się do realizacji inwestycji celu publicznego związanego z   budową i   utrzymaniem obiektów i   urządzeń służących ochronie środowiska, zbiorników i   innych urządzeń wodnych służących zaopatrzeniu w   wodę, regulacji przepływów i   ochronie przed powodzią, a   także regulacji i   utrzymywaniu wód oraz urządzeń melioracji wodnych;  

3)                 teren oznaczony na rysunku planu symbolem 1US przeznacza się do realizacji inwestycji celu publicznego związanego z   budową i   utrzymaniem obiektów sportowych;  

4)                 realizacja rozwiązań infrastruktury technicznej stanowi inwestycję związaną z   budową i   utrzymywaniem publicznych urządzeń służących do zaopatrzenia ludności w   wodę, gromadzenia, przesyłania, oczyszczania i   odprowadzania ścieków oraz odzysku i   unieszkodliwiania odpadów, w   tym ich składowania.  

§   9.   Ustalenia w   zakresie zasad kształtowania zabudowy oraz wskaźników zagospodarowania terenu:  

1)                 ustala się odległość zabudowy od krawędzi jezdni dróg wewnętrznych oraz ciągów pieszo – jezdnych, dopuszczonych planem, a   nieoznaczonych na rysunku planu, minimum 5,0 m;  

2)                 dopuszcza się lokalizację budynków mieszkalnych bezpośrednio przy granicy działki budowlanej dla zabudowy z   formie bliźniaczej;  

3)                 dopuszcza się lokalizację budynków gospodarczych i   garażowych w   odległości mniejszej niż 1,5 m od granicy działki budowlanej lub bezpośrednio przy granicy działki budowlanej;  

§   10.   W zakresie terenów lub obiektów znajdujących się w   obszarze planu, podlegających ochronie na podstawie przepisów odrębnych:  

1)                 dla obszaru położonego w   zasięgu Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 215A Subniecka Warszawska ustala się zakaz lokalizacji obiektów, w   których prowadzona działalność może spowodować zanieczyszczenie gruntów lub wód, bez zaprojektowania i   wykonania odpowiednich zabezpieczeń;  

2)                 dla obszaru narażonego na niebezpieczeństwo powodzi, oznaczonego na rysunku planu symbolem graficznym, ustala się zakaz lokalizacji budynków;  

3)                 dla obszarów znajdujących się w   zasięgu strefy technicznej o   szerokości 15,0 m (7,5 m po obu stronach osi linii) od rzutu pionowego osi napowietrznych linii elektroenergetycznych 15 kV zakazuje się lokalizacji budynków z   pomieszczeniami przeznaczonymi na stały pobyt ludzi.  

§   11.   W zakresie zasad i   warunków scalania i   podziału nieruchomości:  

1)                 nie wyznacza się obszarów wymagających scalenia i   podziału nieruchomości;  

2)                 ustala się kąt położenia granic nowo wydzielonych działek budowlanych w   stosunku do przyległego pasa drogowego od 70° do 90°;  

3)                 ustala się minimalną szerokość frontu nowo wydzielonej działki budowlanej 20 m;  

4)                 w przypadku wydzielenia nieoznaczonych na rysunku planu:  

a)                 dróg wewnętrznych – ustala się minimalną szerokość pasa drogi 8   m;  

b)                 ciągów pieszo jezdnych – ustala się minimalną szerokość pasa ciągu 6   m;  

§   12.   W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i   budowy systemów komunikacji:  

1)                 ustala się układ komunikacyjny, który tworzy projektowana droga dojazdowa oznaczona na rysunku planu symbolem KDD;  

2)                 dopuszcza się wprowadzanie urządzeń, budowli i   obiektów budowlanych związanych wyłącznie z:  

a)                 przeznaczeniem terenu,  

b)                 urządzeniami infrastruktury technicznej,  

c)                 funkcją drogi;  

d)                 urządzeniami pomocniczymi związanymi z   prowadzeniem, organizacją i   obsługą ruchu drogowego;  

3)                 dopuszcza się obsługę terenów z   dróg wewnętrznych i   ciągów pieszo – jezdnych dopuszczonych planem;  

4)                 ustala się zasady zapewnienia miejsc postojowych:  

a)                 dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej zlokalizowanej na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami 1MN, 2MN, 3MN – na wydzielonej działce budowlanej minimum 2   miejsca postojowe na jeden lokal mieszkalny, wliczając miejsca garażowe;  

b)                 dla usług sportu na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 1US – minimum 5   miejsc postojowych na 1000 m 2 terenu, w   tym minimum 2   miejsca postojowe ogólnodostępne dla osób niepełnosprawnych – realizacja poza obszarem objętym planem;  

c)                 dla użytkowników terenów oznaczonych symbolami 1ZP, 2ZP i   1ZD minimum 20 miejsc postojowych wydzielonych w   drodze oznaczonej symbolem 1KDD.  

§   13.   W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i   budowy systemów infrastruktury technicznej:  

1)                 zasady uzbrojenia terenu w   sieci infrastruktury technicznej:  

a)                 ustala się budowę elementów infrastruktury technicznej w   liniach rozgraniczających dróg pod warunkiem, że nie naruszą one warunków technicznych drogi;  

b)                 dopuszcza się lokalizowanie urządzeń inżynieryjnych poza terenami położonymi w   liniach rozgraniczających dróg, na terenach działek do nich przyległych, pod warunkiem, że nie wykluczy to możliwości zagospodarowania terenów zgodnie z   ustalonym przeznaczeniem;  

2)                 w zakresie zaopatrzenia w   wodę:  

a)                 ustala się zasilanie w   wodę z   wodociągu wzdłuż istniejących i   projektowanych dróg, o   średnicy nie mniejszej niż ø100 mm;  

3)                 w zakresie odprowadzania ścieków bytowych:  

a)                 ustala się budowę sieci kanalizacyjnej o   średnicy nie mniejszej niż ø200 mm;  

b)                 ustala się zakaz zastosowania rozwiązań indywidualnych, takich jak szamba lub przydomowe oczyszczalnie ścieków;  

4)                 w zakresie odprowadzania wód opadowych i   roztopowych:  

a)                 zakazuje się odprowadzania wód opadowych i   roztopowych zanieczyszczonych produktami organicznymi, ropopochodnymi i   mineralnymi do ciągów kanalizacji sanitarnej, do wód otwartych i   do gruntu bez uprzedniego podczyszczenia;  

b)                 możliwość odprowadzania wód opadowych i   roztopowych bezpośrednio do gruntu na własnej działce.  

5)                 w zakresie zaopatrzenia w   gaz obowiązuje zasilanie w   gaz ziemny przewodowy po rozbudowaniu istniejącej miejskiej sieci gazociągu wzdłuż ciągów komunikacyjnych;  

6)                 w zakresie zaopatrzenia w   energię elektryczną:  

a)                 zasilanie odbiorców w   energię elektryczną za pośrednictwem istniejących i   nowoprojektowanych stacji transformatorowych;  

b)                 dopuszcza się przebudowę istniejącej sieci elektroenergetycznej z   linii napowietrznych na kablowe;  

c)                 dopuszcza się indywidualne systemy pozyskiwania energii, takie jak: energia słoneczna przetworzona na prąd elektryczny w   ogniwach fotowoltaicznych, energia wytworzona przez turbiny parowe lub pompy ciepła itd.;  

d)                 zakazuje się lokalizacji turbin wiatrowych;  

7)                 w zakresie zaopatrzenia w   ciepło:  

a)                 ustala się ogrzewanie budynków z   miejskiej sieci ciepłowniczej;  

b)                 dopuszcza się ogrzewanie budynków z   indywidualnych źródeł wykorzystujących w   szczególności: paliwa gazowe, energię elektryczną, olej opałowy lub inne paliwa ekologiczne spalane w   piecach niskoemisyjnych;  

8)                 w zakresie telekomunikacji:  

a)                 dla istniejącej sieci dopuszcza się prowadzenie prac modernizacyjnych;  

b)                 dopuszcza się budowę nowych sieci powiązanych z   istniejącymi sieciami telekomunikacyjnymi.  

Rozdział 2.
Ustalenia szczegółowe  

§   14.   Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 1MN, 2   MN ustala się:  

1)                 przeznaczenie terenu – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna w   formie wolnostojącej;  

2)                 parametry i   wskaźniki kształtowania zabudowy:  

a)                 maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy 40% powierzchni wydzielonej działki budowlanej;  

b)                 udział terenu biologicznie czynnego: minimum 40% powierzchni wydzielonej działki budowlanej;  

c)                 maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,6 dla wydzielonej działki budowlanej;  

d)                 minimalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,1 dla wydzielonej działki budowlanej;  

e)                 wysokość zabudowy do 9   m;  

f)                 wysokość budynków gospodarczych i   garażowych do 5   m, przy czym maksymalnie 1   kondygnacja nadziemna;  

g)                 dla budynków mieszkalnych dachy płaskie lub wielospadowe o   kącie nachylenia pomiędzy 30 o – 45 o , a   dla budynków garażowych do – 45 o ;  

h)                 w odniesieniu do zabudowy istniejącej należy stosować ustalenia pkt. 2   odpowiednio w   ramach dokonywanej zmiany parametrów lub konstrukcji istniejących budynków;  

3)                 nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z   rysunkiem planu;  

4)                 minimalna powierzchnia nowo wydzielonej działki budowalnej: 600 m 2 ;  

5)                 obsługa komunikacyjna terenów oznaczonych symbolami 1MN i   2MN z   drogi oznaczonej na rysunku planu symbolem 1KDD.  

§   15.   Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 3MN ustala się:  

1)                 przeznaczenie terenu – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna w   formie bliźniaczej;  

2)                 parametry i   wskaźniki kształtowania zabudowy:  

a)                 maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy: 50% powierzchni wydzielonej działki budowlanej;  

b)                 udział terenu biologicznie czynnego: minimum 40% powierzchni wydzielonej działki budowlanej;  

c)                 maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,8 dla wydzielonej działki budowlanej;  

d)                 minimalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,1 dla wydzielonej działki budowlanej;  

e)                 wysokość zabudowy do 12 m;  

f)                 wysokość budynków gospodarczych i   garażowych do 5   m, przy czym maksymalnie 1   kondygnacja nadziemna;  

g)                 dla budynków mieszkalnych dachy płaskie lub wielospadowe o   kącie nachylenia pomiędzy 30 o – 45 o , a   dla budynków garażowych do – 45 o ;  

h)                 w odniesieniu do zabudowy istniejącej należy stosować ustalenia pkt. 2   odpowiednio w   ramach dokonywanej zmiany parametrów lub konstrukcji istniejących budynków;  

3)                 nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z   rysunkiem planu;  

4)                 minimalna powierzchnia nowo wydzielonej działki budowalnej: 500 m 2 ;  

5)                 obsługa komunikacyjna terenu oznaczonego symbolem 3MN z   drogi oznaczonej na rysunku planu symbolem 1KDD.  

§   16.   Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1US ustala się:  

1)                 przeznaczenie terenu – usługi sportu;  

2)                 parametry i   wskaźniki kształtowania zabudowy:  

a)                 maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy 40% powierzchni wydzielonej działki budowlanej;  

b)                 udział terenu biologicznie czynnego: minimum 40% powierzchni wydzielonej działki budowlanej;  

c)                 maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,4 dla wydzielonej działki budowlanej;  

d)                 minimalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,01 dla wydzielonej działki budowlanej;  

e)                 wysokość zabudowy do 7   m;  

f)                 dachy płaskie;  

g)                 w odniesieniu do zabudowy istniejącej należy stosować ustalenia pkt. 2   odpowiednio w   ramach dokonywanej zmiany parametrów lub konstrukcji istniejących budynków;  

3)                 nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z   rysunkiem planu;  

4)                 obsługa komunikacyjna terenu oznaczonego symbolem 1US z   drogi KDD zlokalizowanej poza obszarem objętym planem oraz z   terenu Miejskiego Centrum Sportu i   Rekreacji w   Płońsku, zlokalizowanym poza obszarem objętym planem.  

§   17.   Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 1ZP, 2ZP ustala się:  

1)                 przeznaczenie terenu – zieleń parkowa urządzona;  

2)                 zasady zagospodarowania terenu:  

a)                 zakaz lokalizacji budynków;  

b)                 dopuszczenie lokalizacji wód powierzchniowych – zbiornika retencyjnego, wraz z   towarzyszącymi obiektami budowlanymi i   urządzeniami hydrotechnicznymi oraz elementami zagospodarowania terenu związanymi z   funkcjonowaniem i   obsługą zbiornika;  

c)                 realizacja zbiornika retencyjnego w   oparciu o   szczegółowe warunki związane z   rozwiązaniami technicznymi bądź z   sytuacją terenową;  

d)                 dopuszczenie lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych związanych z   małą gastronomią o   powierzchni użytkowej jednego obiektu do 40 m 2 ;  

e)                 dopuszczenie lokalizacji tymczasowych ogródków piwnych i   kawiarnianych wraz z   ogrodzeniami, związanych z   obiektami określonymi w   pkt 2   lit. d;  

f)                 dopuszczenie lokalizacji obiektów małej architektury;  

g)                 dopuszczenie lokalizacji terenowych urządzeniach sportu i   rekreacji;  

h)                 udział terenu biologicznie czynnego: minimum 30% powierzchni terenu;  

i)                 zakaz grodzenia terenu, za wyjątkiem ogrodzeń terenowych urządzeń sportu i   rekreacji oraz ogrodzeń związanych z   obiektami określonymi w   pkt 2   lit. d;  

j)                 nakaz realizacji głównych wejść do parku o   lokalizacji wskazanej na rysunku planu z   wykorzystaniem akcentu plastycznego;  

k)                 nakaz realizacji ogólnodostępnego ciągu pieszego wskazanego symbolem graficznym na rysunku planu;  

l)                 dopuszczenie zmiany przebiegu ogólnodostępnego ciągu pieszego, przy czym ustala się, iż łączyć on ma drogę 1KDD i   główne wejście do parku wyznaczone w   planie, zlokalizowane przy ul. Gałczyńskiego.  

§   18.   Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1ZD ustala się:  

1)                 przeznaczenie terenu – zieleń ogródków działkowych;  

2)                 parametry i   wskaźniki kształtowania zabudowy:  

a)                 dopuszczenie lokalizacji zabudowy wyłącznie jako altan działkowych i   obiektów związanych z   funkcją podstawową, służących rekreacji i   czasowemu pobytowi na terenach działkowych;  

b)                 maksymalna powierzchnia obiektu: 25m 2 ;  

c)                 maksymalna wysokość obiektu: 4   m;  

d)                 udział terenu biologicznie czynnego: minimum 70% powierzchni terenu;  

e)                 nakaz realizacji ogólnodostępnego ciągu pieszego wskazanego symbolem graficznym na rysunku planu;  

f)                 dopuszczenie zmiany przebiegu ogólnodostępnego ciągu pieszego, przy czym ustala się, iż łączyć on ma drogę 1KDD i   główne wejście do parku wyznaczone w   planie, zlokalizowane przy ul. Gałczyńskiego;  

3)                 obsługa komunikacyjna terenu oznaczonego symbolem 1ZD z   drogi oznaczonej na rysunku planu symbolem 1KDD.  

§   19.   Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 1WS, 2WS ustala się:  

1)                 przeznaczenie podstawowe – wody powierzchniowe – zbiornik retencyjny;  

2)                 zakaz wpuszczania ścieków i   wysypywania odpadów;  

3)                 realizacja zbiornika retencyjnego wraz z   towarzyszącymi obiektami budowlanymi i   urządzeniami hydrotechnicznymi oraz elementami zagospodarowania terenu związanymi z   funkcjonowaniem i   obsługą zbiornika;  

4)                 realizacja zbiornika retencyjnego w   oparciu o   szczegółowe warunki związane z   rozwiązaniami technicznymi bądź z   sytuacją terenową,  

5)                 dopuszczenie lokalizacji zieleni parkowej urządzonej.  

§   20.   Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolami 1K ustala się:  

1)                 przeznaczenie terenu – przepompownia;  

2)                 zasady zagospodarowania terenu:  

a)                 udział terenu biologicznie czynnego: minimum 30% powierzchni terenu;  

3)                 obsługa komunikacyjna terenu oznaczonego symbolem 1K z   drogi oznaczonej na rysunku planu symbolem 1KDD.  

§   21.   Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1KDD ustala się:  

1)                 przeznaczenie terenu – droga klasy dojazdowej, projektowana;  

2)                 zasady zagospodarowania terenu:  

a)                 szerokość terenu drogi 1KDD w   liniach rozgraniczających 10,0 - 12,0 m, zgodnie z   rysunkiem planu;  

b)                 chodnik minimum jednostronnie.  

Rozdział 3.
Ustalenia końcowe  

§   22.   Ustala się stawkę służącą naliczaniu opłaty związanej ze wzrostem wartości nieruchomości w   wyniku uchwalenia niniejszego planu w   wysokości 1% dla terenów oznaczonych symbolami MN, US, ZP, ZD, WS, KDD.  

§   23.   Do spraw z   zakresu zagospodarowania przestrzennego wszczętych przed dniem wejścia w   życie niniejszego planu, a   niezakończonych decyzją ostateczną, stosuje się ustalenia planu.  

§   24.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Płońsk.  

§   25.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w   Płońsku  


Jolanta Anna   Mikołajewska

 


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/232/2012
Rady Miejskiej w Płońsku
z dnia 21 czerwca 2012 r.
Zalacznik1.jpg


Załącznik Nr 2   do Uchwały Nr XXVII/232/2012  
Rady Miejskiej w   Płońsku    
z dnia 21 czerwca 2012 r.  
 

Rozstrzygnięcie o   sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Płońsk dla terenów położonych w   obrębie rzeki Płonki.  

Dnia 24 listopada 2011 r. podjęto uchwałę Nr XIX/140/11 Rady Miejskiej w   Płońsku w   sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Płońsk dla terenów położonych w   obrębie rzeki Płonki.  

Na podstawie art. 20 ust. 1   ustawy z   dnia 27 marca 2003r. o   planowaniu i   zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) Rada Miejska w   Płońsku przyjmuje następujące rozstrzygnięcie w   sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Płońsk dla terenów położonych w   obrębie rzeki Płonki.  

Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Płońsk dla terenów położonych w   obrębie rzeki Płonki wraz z   prognozą oddziaływania na środowisko został wyłożony do publicznego wglądu w   dniach 26.04.2012 - 29.05.2012 r.  

W wyznaczonym terminie składania uwag – do dnia 12.06.2012 r. wpłynęła 1   uwaga, która została rozpatrzona pozytywnie.  

Uwaga wniesiona 11.06.2012 r.  

Przez: Urząd Miejski w   Płońsku, ul. Płocka 39, 09 – 100 Płońsk  

Treść uwagi: uwaga do zapisu § 17 pkt 2   ppkt d polegającą na zastąpieniu istniejącego zapisu w   sposób następujący: „dopuszczenie lokalizacji na danym terenie tymczasowych obiektów budowlanych związanych z   małą gastronomią o   powierzchni użytkowej jednego obiektu do 40m 2  

Rozstrzygnięcie o   sposobie rozpatrzenia uwagi – uwaga rozpatrzona pozytywnie.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w   Płońsku  


Jolanta Anna   Mikołajewska

 


Załącznik Nr 3   do Uchwały Nr XXVII/232/2012  
Rady Miejskiej w   Płońsku    
z dnia 21 czerwca 2012 r.  
 

Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w   Płońsku dotyczące sposobu realizacji oraz zasad finansowania inwestycji z   zakresu infrastruktury technicznej zapisanych w   zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Płońsk dla terenów położonych w   obrębie rzeki Płonki.  

Na podstawie art. 20 ust. 1   ustawy z   dnia 27 marca 2003 r. o   planowaniu i   zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z   2003 r. Nr 80, poz. 717 ze zm.) Rada Miejska w   Płońsku dokonała rozstrzygnięcia w   sprawie sposobu realizacji i   zasad finansowania inwestycji z   zakresu infrastruktury technicznej:  

Zadania inwestycyjne z   zakresu infrastruktury technicznej związane ze zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Płońsk dla terenów położonych w   obrębie rzeki Płonki będą realizowane i   finansowane zgodnie z   obowiązującym Planem Rozwoju Lokalnego miasta Płońsk na lata 2005-2013 i   programami realizacji zadań wieloletnich miasta Płońsk.  

Inwestycje z   zakresu infrastruktury technicznej ujęte w   miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, należące do zadań własnych miasta obejmą:  

● budowę nowych dróg dojazdowych o   powierzchni łącznie około 4   600 m 2 ;  

● budowę zbiornika retencyjnego na rzece Płonce.  

Inwestycje realizowane przez miasto Płońsk będą finansowane z   następujących źródeł:  

● środki własne budżetu miasta;  

● środki innych instytucji i   budżetu państwa w   ramach programów inwestycyjnych krajowych i   międzynarodowych;  

● kredyty i   pożyczki uzyskane za zgodą Rady Miejskiej w   Płońsku;  

● środki prywatne (porozumienia publiczno - prywatne).  

Realizacja zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Płońsk dla terenów położonych w   obrębie rzeki Płonki spowoduje wpływy do budżetu miasta z   następujących źródeł: z   tytułu opłaty planistycznej (pobieranej w   okresie 5   lat od daty uchwalenia planu), z   tytułu wzrostu podatku od wartości nieruchomości (w związku ze zmianą sposobu zagospodarowania i   z   inną niż dotychczasowa funkcją) oraz z   tytułu opłaty adiacenckiej.  

Projektowane w   planie inwestycje oszacowano w   prognozie skutków finansowych uchwalenia planu miejscowego na kwotę rzędu 1   419   500 zł, w   tym:  

● obciążenia finansowe związane z   budową układu drogowego: 920 000 zł,  

● obciążenia finansowe związane z   budową infrastruktury technicznej: 387 000 zł,  

● obciążenia finansowe związane z   wykupem gruntu pod zieleń publiczną: 112 500 zł.  

Powyższe dane finansowe zostały podane na podstawie prognozy finansowej skutków uchwalenia przedmiotowego planu, sporządzonej w   trakcie procedury planistycznej. Podane powyżej koszty są szacunkowe i   mogą ulec zmianie przy dokładnym określeniu w   wyniku opracowania szczegółowych projektów technicznych.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w   Płońsku  


Jolanta Anna   Mikołajewska

 


Uzasadnienie do Uchwały Nr XXVII/232/2012
Rady Miejskiej w Płońsku
z dnia 21 czerwca 2012 r.

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Płońsk dla terenów położonych w   obrębie rzeki Płonki  

Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sporządzony został w   następstwie podjęcia Uchwały Nr XIX/140/11 Rady Miejskiej w   Płońsku z   dnia 24 listopada 2011 r. w   sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Płońsk dla terenów położonych w   obrębie rzeki Płonki.  

Projekt zmiany planu obejmuje obszar o   powierzchni ok. 8,8 ha, zlokalizowany w   centralnej części miasta Płońsk na działkach ewidencyjnych nr 348, 485/1, 485/2 i   485/3  

Projekt zmiany planu ustala przeznaczenie terenów objętych planem na:  

●  MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;  

●  US – teren usług sportu;  

●  ZP – tereny zieleni urządzonej;  

●  ZD – teren zieleni ogródków działkowych;  

●  WS – tereny wód powierzchniowych – zbiornik retencyjny;  

●  K – teren przepompowni;  

●  KDD – tereny dróg dojazdowych.  

Projekt zmiany planu ustala warunki zabudowy i   zagospodarowania terenu, zasady kształtowania przestrzeni, zasady lokalizowania reklam ze względu na ochronę i   kształtowanie ładu przestrzennego. Przyjęte rozwiązania projektowe zapewnią możliwość sukcesywnego zagospodarowywania terenów zgodnego z   wymogami ładu przestrzennego.  

Projekt zmiany planu został sporządzony z   zachowaniem wymogów proceduralnych określonych w   ustawie z   dnia 27 marca 2003 roku o   planowaniu i   zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z   2003 roku Nr 80, poz. 717 z   późniejszymi zmianami). Projekt zmiany planu posiada wszystkie niezbędne, wymagane prawem uzgodnienia formalne.  

Zgodnie z   art. 17 ustawy o   planowaniu i   zagospodarowaniu przestrzennym z   dnia 27 marca 2003 r., po podjęciu przez Radę Miejską w   Płońsku Uchwały Nr XIX/140/11 z   dnia 24 listopada 2011 r. w   sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Płońsk dla terenów położonych w   obrębie rzeki Płonki, kolejno:  

● ogłoszono w   prasie miejscowej oraz przez obwieszczenie, a   także w   sposób zwyczajowo przyjęty w   danej miejscowości, o   podjęciu uchwały o   przystąpieniu do sporządzenia planu, określając formę, miejsce i   termin składania wniosków,  

● zawiadomiono na piśmie o   podjęciu uchwały o   przystąpieniu do sporządzenia planu instytucje i   organy właściwe do uzgadniania i   opiniowania projektu planu – pismo z   dnia 31.01.2012 r.,  

● rozpatrzono wnioski instytucji złożone do projektu planu,  

● sporządzono projekt planu wraz z   prognozą oddziaływania na środowisko, uwzględniając ustalenia studium uwarunkowań i   kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Płońsk,  

● sporządzono prognozę skutków finansowych uchwalenia planu,  

● uzyskano od miejskiej komisji urbanistyczno – architektonicznej opinię o   sporządzonym projekcie planu 27.03.2012,  

● wystąpiono o   opinie dotyczące rozwiązań przyjętych w   projekcie planu zgodnie z   ustaleniem art. 17, pkt 6   ustawy,  

● dokonano uzgodnień projektu planu zgodnie z   ustaleniem art. 17, pkt 7   ustawy,  

● wprowadzono zmiany wynikające z   uzyskanych opinii i   dokonanych uzgodnień,  

● ogłoszono o   wyłożeniu projektu planu do publicznego wglądu i   wyłożono projekt wraz z   prognozą oddziaływania na środowisko do publicznego wglądu w   terminie od 26.04.2012 r. do 29.05.2012 r. i   zorganizowano dyskusję publiczną nad przyjętymi w   projekcie planu rozwiązaniami w   dniu 16.05.2012 r.,  

● wyznaczono w   ogłoszeniu termin, w   którym osoby prawne i   fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi dotyczące projektu planu – do 12.06.2012 r.,  

● rozpatrzono uwagę wniesioną do projektu planu wyłożonego do publicznego wglądu,  

● przedstawiono Radzie Miejskiej w   Płońsku projekt planu do uchwalenia wraz z   załącznikami: zał. nr 1   - rysunkiem planu, zał. nr 2   - rozstrzygnięciem o   sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu wniesionych w   okresie wyłożenia do publicznego wglądu, zał. nr 3   - rozstrzygnięciem o   sposobie realizacji zapisanych w   planie inwestycji z   zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy – załącznik nr 3   do uchwały.  

W związku z   wejściem w   życie ustawy z   dnia 3   października 2008 r. o   udostępnieniu informacji o   środowisku i   jego ochronie, udziale społeczeństwa w   ochronie środowiska oraz o   ocenach oddziaływania na środowisko uzyskano wymagane w/w ustawą uzgodnienia Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego dotyczące zakresu i   stopnia szczegółowości informacji wymaganych w   prognozie oddziaływania na środowisko sporządzonej do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Płońsk dla terenów położonych w   obrębie rzeki Płonki. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska na podstawie tej ustawy zaopiniowała pozytywnie projekt planu przedstawiony do uchwalenia.  

Proces realizacji ustaleń planu jest procesem wieloletnim o   nieokreślonym horyzoncie czasowym, szeroko uwarunkowanym. Zarówno wydatki jak również wpływy do budżetu mogą rozkładać się na przestrzeni wielu lat.  

Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Płońsk dla terenów położonych w   obrębie rzeki Płonki spełnia wymogi obowiązujących przepisów i   może być przedstawiony Radzie Miejskiej w   Płońsku do uchwalenia. Plan po uchwaleniu będzie stanowił należytą podstawę formalną i   merytoryczną do wydawania decyzji o   pozwoleniu na budowę dla inwestycji projektowanych w   obszarze planu.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w   Płońsku  


Jolanta Anna   Mikołajewska

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Zbigniew Waz

Managing Partner w Leaware - spółce tworzącej aplikacje mobilne i webowe dla klientów na całym świecie.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »