| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVIII/139/2012 Rady Powiatu Mławskiego

z dnia 29 czerwca 2012r.

w sprawie trybu udzielania dotacji szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania

Na podstawie art. 80 ust.4, art. 90 ust.4 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) Rada Powiatu Mławskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Przepisy niniejszej uchwały dotyczą:

1) Szkół niepublicznych o uprawnieniach szkoły publicznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki: szkół podstawowych specjalnych, gimnazjów specjalnych i ponadgimnazjlanych dla dzieci i młodzieży z terenu powiatu mławskiego.

2) Szkół niepublicznych ponadgimnazjlanych dla dorosłych o uprawnieniach szkoły publicznej z terenu powiatu mławskiego.

§ 2. Dotacji udziela się na statutową działalność dydaktyczną, opiekuńczą i wychowawczą podmiotom, o których mowa w §1 i mogą być wykorzystywane wyłącznie na pokrycie wydatków bieżących związanych z tą działalnością.

§ 3. 1. Dotacje dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, przysługuje na każdego ucznia w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej przekazanej Powiatowi Mławskiemu.

2. Niepubliczne szkoły ponadgimnazjalne dla dorosłych o uprawnieniach szkół publicznych otrzymują dotacje z budżetu powiatu w wysokości 50% ustalonych w budżecie powiatu wydatków bieżących ponoszonych w szkołach publicznych tego samego typu i rodzaju w przeliczeniu na jednego ucznia (słuchacza).

3. W przypadku braku na terenie powiatu mławskiego szkół publicznych tego samego typu i rodzaju, dotacje nalicza się na podstawie przekazanej informacji z innego najbliższego powiatu.

§ 4. Dotacje, o których mowa w §3 przydziela się pod warunkiem, że osoba prowadząca szkołę złoży w Starostwie Powiatowym w Mławie:

- w terminie do 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji wniosek według wzoru określonego w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały

§ 5. Dotacji udziela się na wniosek osoby prawnej lub fizycznej prowadzącej szkołę, ośrodek lub placówkę według załącznika nr 1 do niniejszej uchwały:

1) z powołaniem się na numer i datę wpisu do ewidencji prowadzonej zgodnie z art. 82 ustawy o systemie oświaty, a także na numer i datę decyzji nadającej uprawnienia szkoły publicznej,

2) określający planowaną liczbę uczniów (słuchaczy) szkoły, w tym także objętych określoną formą działalności opiekuńczo-wychowawczej, albo wychowanków placówki (ośrodka),

3) zawierający zobowiązanie do informowania organu dotującego o zmianach zachodzących w liczbie uczniów (słuchaczy) i wychowanków oraz sporządzania i przekazywania rozliczenia otrzymanej dotacji,

4) wskazujący numer rachunku bankowego, na który ma być przekazywana dotacja.

§ 6. 1. Dotacja przekazywana jest w 12 częściach w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca.

2. Zakończenie edukacji w roku szkolnym w danym typie szkoły powoduje wstrzymanie dotacji dla uczniów/słuchaczy tego typu szkoły w miesiącu następującym po jej zakończeniu.

3. Zakończenie edukacji w danym typie szkoły w przypadku absolwentów powoduje zaprzestanie przekazywania dotacji dla uczniów/słuchaczy tego typu szkoły w miesiącu następującym po jej zakończeniu.

4. Nowe zadania edukacyjne rozpoczęte przez dotowany podmiot z dniem 1 września są uwzględniane w podstawie obliczania/naliczania dotacji, o której mowa w §8, w kolejnym roku budżetowym dotowania podmiotu.

5. W przypadku likwidacji szkoły i występującej nadpłaty, podmiot prowadzący szkołę zobowiązany jest w terminie 30 dni do zwrotu kwoty nadpłaconej dotacji.

§ 7. 1. Osoba prawna lub fizyczna, o której mowa w §5, sporządza i przekazuje wraz z pismem przewodnim do Starostwa Powiatowego w Mławie – nie później niż w ciągu 15 dni po upływie każdego miesiąca- rozliczenie otrzymanej dotacji za okres obejmujący poprzedni miesiąc, według wzoru określonego w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Rozliczeniu podlegają tylko te faktury/dokumenty księgowe, których koszty zostały pokryte w części lub w całości z otrzymanej dotacji.

3. Osoba prawna lub fizyczna o której mowa w § 5, sporządza i przekazuje wraz z pismem przewodnim do Starostwa Powiatowego w Mławie – nie później niż w ciągu 15 dni po upływie roku budżetowego – rozliczenie roczne otrzymanej dotacji według wzoru określonego załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

4. W przypadku nie dotrzymania terminu, o którym mowa w ust. 1 i 3 oraz w przypadku nieprawidłowego rozliczenia dotacji – termin przekazania dotacji, o którym mowa w §6 ust. 1 może ulec przedłużeniu o czas niezbędny do prawidłowego wywiązania się z niniejszych postanowień.

5. Organ dotujący ma prawo żądać wyjaśnienia sporządzonego rozliczenia dotacji.

§ 8. 1. Podstawę obliczenia/naliczenia dotacji określa się na podstawie danych zawartych w sprawozdaniu SIO ze stanem na 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji.

2. Kwota dotacji na każdy bieżący miesiąc ustalana jest na podstawie informacji od organu prowadzącego szkołę o faktycznej ilości uczniów/słuchaczy.

3. Osoba prawna lub fizyczna, o której mowa w § 5, składa w terminie do 15 dnia każdego miesiąca w Starostwie Powiatowym w Mławie informację o faktycznej liczbie uczniów/słuchaczy ustaloną na podstawie dokumentacji przebiegu nauczania, według stanu na 1 dzień danego miesiąca. Wzór informacji określa załącznik nr 2.

4. Dotację na pierwszy miesiąc drugiego semestru przekazuje się na podstawie faktycznej liczby uczniów/słuchaczy, z uwzględnieniem liczby uczniów/słuchaczy skreślonych z listy uczniów/słuchaczy pierwszego semestru (po podjęciu uchwały w sprawie dopuszczenia do egzaminu semestralnego i promocji na semestr programowo wyższy).

5. Do momentu uzyskania przez Powiat Mławski informacji o ostatecznej kwocie części oświatowej subwencji ogólnej na dany rok kalendarzowy, dotacja będzie wyliczana zaliczkowo.

6. Ostatecznego rozliczenia udzielonych dotacji za dany okres roczny dokonuje się na podstawie rozliczenia, o którym mowa w §7 ust. 3 uchwały.

7. Kwota nadpłaconej dotacji jest zaliczana w poczet dotacji udzielonej w roku, w którym dokonano rozliczenia nadpłaconej dotacji lub podlega zwrotowi w razie likwidacji szkoły.

8. O rozliczeniu dotacji udzielonej w roku kalendarzowym Starosta Mławski do 5 lutego roku następującego po roku w którym udzielono dotacji zawiadamia pisemnie organ prowadzący szkołę.

§ 9. 1. Organowi dotującemu przysługuje prawo kontroli faktycznej liczby uczniów/słuchaczy dotowanej jednostki i prawidłowości wykorzystania dotacji w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej. Kontroli dokonuje się w dniach i godzinach pracy urzędu tj. Starostwa Powiatowego w Mławie oraz w dniach i godzinach pracy obowiązujących w kontrolowanej jednostce.

2. Osoby upoważnione do przeprowadzenia kontroli mają prawo wstępu do szkół, o których mowa w §1 uchwały oraz wglądu do prowadzonej przez nie dokumentacji organizacyjnej, finansowej i dokumentacji przebiegu nauczania, a także mogą przetwarzać dane osobowe uczniów (słuchaczy) tych szkół.

3. Podstawą do przeprowadzenia kontroli przez pracownika Starostwa Powiatowego w Mławie jest imienne upoważnienie od Starosty Mławskiego, określające:

1) oznaczenie organu, datę i miejsce wystawienia,

2) wskazanie podstawy prawnej kontroli,

3) imię i nazwisko osoby przeprowadzającej kontrolę,

4) określenie nazwy kontrolowanego podmiotu i organu prowadzącego,

5) zakres przedmiotowy kontroli z uwzględnieniem ustępu 1;

6) czasookres przeprowadzonej kontroli;

7) podpis osoby udzielającej upoważnienia z podaniem zajmowanego stanowiska i funkcji

4. O przeprowadzeniu kontroli powiadamia się dyrektora szkoły oraz organ prowadzący szkołę wraz z informacją o zakresie przedmiotowym kontroli i czasookresie jej przeprowadzenia.

5. W ramach dokumentacji okazywanej przez szkołę oraz organ prowadzący szkołę, osoby kontrolujące mają prawo żądać stosownych kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem oraz żądać udzielenia odpowiedzi i wyjaśnień pisemnych.

6. Z przeprowadzonej kontroli sporządzany jest protokół, który po jednym egzemplarzu otrzymuje jednostka kontrolowana wraz z poświadczeniem otrzymania protokołu, a także Starostwo Powiatowe w Mławie.

7. Na podstawie ustaleń protokołu kontroli do skontrolowanej jednostki kierowane jest pisemne wystąpienie pokontrolne, które może dotyczyć stwierdzonych nieprawidłowości w zakresie danych o ilości uczniów lub nieprawidłowości w wykorzystaniu dotacji, wraz z wyliczeniem kwoty dopłaty do dotacji lub kwoty zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości, albo wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem. W wystąpieniu pokontrolnym, na tyle, na ile to możliwe, określa się osoby odpowiedzialne za powstanie stwierdzonych nieprawidłowości .

8. Od wystąpienia pokontrolnego z ust. 7, w terminie 14 dni od jego otrzymania, organ prowadzący szkołę, może skierować zastrzeżenia do Starosty Mławskiego.

9. Podstawą zastrzeżeń z ust. 8 może być zakwestionowanie zgodności ustaleń kontroli ze stanem faktycznym lub zakwestionowaniu interpretacji prawa zawartej w wystąpieniu pokontrolnym. O wyniku rozpoznania zastrzeżeń Starosta powiadamia organ prowadzący w terminie 14 dni od otrzymania zastrzeżeń .

§ 10. 1. Podmiot dotowany może nie otrzymać dotacji w przypadku:

1) likwidacji szkoły,

2) wykreślenia z ewidencji,

3) nie podania liczby planowanych uczniów do 30 września roku poprzedzającego rok dotowania, przez podmioty mające taki obowiązek.

§ 11. Traci moc uchwała Rady Powiatu Mławskiego Nr XXX/206/2009 z dn. 26 czerwca 2009 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Mławskiego.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Powiatu Mławskiego


Michał Danielewicz


Uzasadnienie

W związku z tym, że do uchwały Rady Powiatu Mławskiego z 26 czerwca 2009 wprowadzono zmiany uchwałą Rady Powiatu Mławskiego z 30 marca 2010r., kolejne zmiany w sprawie trybu udzielania dotacji szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania, wprowadzono w postaci tekstu jednolitego niniejszej uchwały. Celem była większa przejrzystość przepisów i czytelniejszy ich przekaz. Powodem powyższych zmian było także doprecyzowanie określania sposobu informowania organu dotującego o faktycznej liczbie uczniów/słuchaczy, dookreślenia okoliczności zwrotu dotacji lub jej nie otrzymania przez podmiot dotowany. Mając powyższe na względzie postanowiono postąpić jak wyżej

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/139/2012
Rady Powiatu Mławskiego
z dnia 29 czerwca 2012 r.
Zalacznik1.doc

Wniosek* o udzielenie dotacji budżetowej na prowadzenie:

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/139/2012
Rady Powiatu Mławskiego
z dnia 29 czerwca 2012 r.
Zalacznik2.doc

Informacja miesięczna o faktycznej liczbie uczniów/słuchaczy według stanu na pierwszy dzień miesiąca ... 20... roku

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVIII/139/2012
Rady Powiatu Mławskiego
z dnia 29 czerwca 2012 r.
Zalacznik3.doc

Rozliczenie dotacji budżetowej na prowadzenie ... za miesiąc:

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVIII/139/2012
Rady Powiatu Mławskiego
z dnia 29 czerwca 2012 r.
Zalacznik4.doc

Rozliczenie dotacji budżetowej na prowadzenie ... za rok:

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Tax Angels Group Limited

Tax Angels Group Limited to kancelaria podatkowa, tworzona przez zespół doradców wspierających przedsiębiorców w zakresie otwierania firm za granicą, w szczególności w Wielkiej Brytanii i Szkocji.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »