Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2012 poz. 5504

Uchwała nr 100/XVI/2012 Rady Gminy Świercze

z dnia 31 maja 2012r.

w sprawie: zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt. 15, art. 40 ust. 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym ( j.t. Dz.U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 21 ust. 1   pkt. 2   i ust. 3   ustawy z   dnia 21 czerwca 2001 roku o   ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i   o zmianie Kodeksu cywilnego ( Dz.U. z   2005 roku Nr 31, poz. 266 ze zm. ) Rada Gminy Świercze uchwala, co następuje:  

§   1.   Uchwala się zasady wynajmowania lokali wchodzących w   skład mieszkaniowego zasobu Gminy Świercze w   latach 2012-2021, w   brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1   do niniejszej uchwały.  

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

§   3.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Wiesław   Kęsicki

 


Załącznik Nr 1   do Uchwały Nr 100/XVI/2012    
Rady Gminy Świercze    
z dnia 31 maja 2012 r.  
 

Zasady wynajmowania lokali wchodzących w   skład mieszkaniowego zasobu Gminy Świercze.  

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne  

§   1.   1.   Mieszkaniowy zasób gminy tworzą lokale stanowiące własność Gminy Świercze.  

2.   W skład mieszkaniowego zasobu Gminy Świercze wchodzą lokale mieszkalne wynajmowane na czas nieoznaczony i   lokale socjalne.  

§   2.   1.   Lokale mieszkalne stanowiące mieszkaniowy zasób gminy przeznaczone są na:  

1)   lokale socjalne w   przypadku, gdy na gminie ciąży obowiązek ich dostarczenia,  

2)   na wynajem dla osób o   niskich dochodach i   znajdujących się w   trudnych warunkach  

mieszkaniowych,  

2.   Lokale mieszkalne, których powierzchnia użytkowa przekracza 80m 2 wynajmowane będą  

na zasadach czynszu wolnego ustalonego w   drodze przetargu nieograniczonego.  

§   3.   1.   Lokale stanowiące mieszkaniowy zasób gminy z   wyjątkiem lokali socjalnych wynajmuje  

się na czas nieoznaczony.  

2.   Umowę najmu lokalu socjalnego zawiera się na 1   rok z   możliwością jej przedłużenia na  

następny okres, jeżeli najemca nadal znajduje się w   sytuacji uzasadniającej zawarcie  

takiej umowy.  

§   4.   Umowy najmu lokali mieszkalnych na czas nieoznaczony i   na czas oznaczony zawiera się  

z osobami, które zamieszkują na terenie Gminy Świercze.  

§   5.   1.   Wynajmującym lokale mieszkalne i   socjalne jest Gmina Świercze reprezentowana przez  

Wójta Gminy.  

2.   Zawieranie umów najmu przez zarządcę budynków mieszkalnych następuje wyłącznie na  

podstawie skierowania wydanego przez organ reprezentujący właściciela, tj. Wójta  

Gminy.  

§   6.   1.   Za dochód uprawniający do przyznania lokalu na czas nieoznaczony i   lokalu socjalnego  

uważa się dochód w   rozumieniu ustawy o   dodatkach mieszkaniowych. Dochód stanowią  

wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na  

ubezpieczenie emerytalne i   rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, określonych  

w przepisach o   systemie ubezpieczeń społecznych, chyba że zostały już zaliczone do  

kosztów uzyskania przychodu. Do dochodu nie wlicza się dodatków dla sierot zupełnych,  

zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków okresowych z   pomocy społecznej, jednorazowych  

świadczeń pieniężnych i   świadczeń w   naturze z   pomocy społecznej oraz dodatku  

mieszkaniowego.  

2.   Do dochodu, o   którym mowa w   ust.1 zalicza się dochód uzyskiwany przez wnioskodawcę  

i członków jego rodziny zgłoszonych do wspólnego zamieszkiwania.  

Rozdział 2.
Kryteria wyboru osób, którym przysługuje pierwszeństwo zawarcia umowy najmu lokalu na czas nieoznaczony i   lokalu socjalnego.  

§   7.   1.   Pierwszeństwo wynajmu lokalu mieszkalnego w   budynkach stanowiących mieszkaniowy  

zasób gminy przysługuje osobom, które:  

1)   zakończyły na podstawie odrębnych przepisów nadbudowę, rozbudowę lub przebudowę  

pomieszczeń niemieszkalnych w   obiektach budowlanych stanowiących własność gminy,  

2)   przekazują dotychczas zajmowany lokal do dyspozycji gminy w   zamian za lokal  

dostarczony przez gminę,  

3)   zamieszkują w   budynku przeznaczonym do remontu kapitalnego,  

4)   zamieszkują w   budynku, który z   uwagi na zły stan techniczny zagraża bezpieczeństwu  

ludzi lub mienia,  

5)   utraciły lokal w   wyniku klęski żywiołowej,  

6)   zamieszkują w   budynku usytuowanym na działce, która nie jest przeznaczona pod  

budownictwo mieszkaniowe w   obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania  

przestrzennego gminy,  

7)   zamieszkują w   lokalu, w   którym na osobę przypada mniej niż 5m 2 ogólnej powierzchni  

pokoi lub zamieszkują w   lokalu uznanym za niemieszkalny,  

8)   opuściły dom dziecka w   związku z   osiągnięciem pełnoletności, a   nie mają możliwości  

powrotu do lokalu, w   którym poprzednio mieszkały.  

2.   Dochodem uprawniającym do zawarcia umowy najmu lokalu na czas nieoznaczony jest  

średni miesięczny dochód na jedną osobę w   gospodarstwie domowym w   okresie 6   m-cy  

poprzedzających datę złożenia wniosku nieprzekraczający 100% najniższej emerytury  

w gospodarstwach jednoosobowych i   75% w   gospodarstwach wieloosobowych.  

§   8.   1.   Pierwszeństwo wynajmu lokalu socjalnego przysługuje osobom, które:  

1)   nabyły prawo do lokalu na podstawie orzeczenia sądowego,  

2)   zamieszkują w   lokalu, który został uznany za niemieszkalny,  

3)   zamieszkują w   budynku, który z   uwagi na zły stan techniczny zagraża bezpieczeństwu  

ludzi lub mienia,  

4)   utraciły lokal w   wyniku klęski żywiołowej lub katastrofy budowlanej,  

5)   zamieszkują w   budynku usytuowanym na działce, która nie jest przeznaczona pod  

budownictwo mieszkaniowe w   obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania  

przestrzennego gminy,  

6)   nie mają tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego.  

2.   Dochodem uprawniającym do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego jest średni  

miesięczny dochód na osobę w   gospodarstwie domowym w   okresie 6   m-cy  

poprzedzających datę złożenia wniosku nieprzekraczający 75% najniższej emerytury  

w gospodarstwie jednoosobowym i   50% w   gospodarstwie wieloosobowym,  

Rozdział 3.
Zamiana lokali mieszkalnych  

§   9.   1.   Najemca może dokonać zamiany lokalu na inny lokal mieszkalny wchodzący w   skład  

mieszkaniowego zasobu gminy oraz zamiany na lokal znajdujący się w   innych zasobach  

za pisemną zgodą wynajmującego.  

2.   Nie zezwala się na dokonanie zamiany gdy w   jej wyniku na osobę będzie przypadać mniej  

niż 5m 2 powierzchni łącznej pokoi lub gdy zamiana jest sprzeczna z   zasadami racjonalnego gospodarowania lokalami.  

Rozdział 4.
Tryb rozpatrywania i   załatwiania wniosków o   najem lokali zawierany na  
czas nieoznaczony i   o najem lokali socjalnych oraz sposób poddania tych  
spraw kontroli społecznej  

§   10.   1.   Wnioski (podania) o   zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego mogą składać osoby  

spełniające kryteria określone w   Rozdz. II niniejszych zasad wynajmowania lokali.  

2.   Wnioski wraz z   deklaracją o   dochodach wg wzoru określonego w   Rozporządzeniu Rady  

Ministrów w   sprawie dodatków mieszkaniowych należy składać w   Urzędzie Gminy Świercze.  

3.   Wnioski rozpatrywane będą przez Wójta Gminy Świercze.  

§   11.   1.   Raz w   roku sporządzane będą i   weryfikowane w   oparciu o   kryteria określone w   Rozdz. II  

wykazy osób uprawnionych do zawarcia  

-   umowy najmu lokalu mieszkalnego na czas nieoznaczony,  

-   umowy najmu lokalu socjalnego.  

2.   Wykazy osób uprawnionych do lokali znajdują się w   Urzędzie Gminy Świercze.  

§   12.   1.   Dla oceny warunków mieszkaniowych wnioskodawcy oraz w   celu uzyskania opinii  

w sprawie przyznania lokalu mieszkalnego Wójt Gminy może powołać w   drodze  

zarządzenia komisję mieszkaniową.  

2.   Komisja mieszkaniowa może liczyć od 5   do 10 osób.  

3.   W skład zespołu mogą być powołani radni, pracownicy Urzędu Gminy w   Świerczach.  

i pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w   Świerczach.  

4.   Opinia zespołu nie dotyczy wniosków osób wymienionych w   Rozdz. II §7 ust.1 pkt 1   i 2,  

§   8.   ust. 1   pkt 1.  

Rozdział 5.
Zasady postępowania w   stosunku do osób, które pozostały w   lokalu  
opuszczonym przez najemcę lub w   lokalu, w   którego najem nie wstąpiły po  
śmierci najemcy.  

§   13.   1.   Wynajmujący powinien zawrzeć umowę najmu lokalu stanowiącego własność gminy ze  

zstępnymi, wstępnymi, rodzeństwem i   osobami przysposobionymi najemcy, które stale  

zamieszkiwały z   najemcą w   tym lokalu do czasu ustania stosunku najmu jeżeli  

dotychczasowy najemca:  

1)   przeprowadził się do lokalu, do którego nie uzyskał tytułu prawnego,  

2)   uzyskał tytuł prawny do innego lokalu w   wyniku zawarcia związku małżeńskiego.  

2.   Umowa najmu z   osobami wymienionymi w   ust 1   może być zawarta jeżeli osoby te nie  

mają możliwości samodzielnego zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych, a   wielkość  

i standard zajmowanego mieszkania odpowiada ich zdolności finansowej.  

3.   W przypadkach, w   których dochód osób zamieszkujących z   najemcą do czasu ustania  

stosunku najmu nie pozwala na wynajęcie tego lokalu mogą one ubiegać się o   lokal  

socjalny.  

Rozdział 6.
kryteria oddawania w   najem lokali o   powierzchni użytkowej  
przekraczającej 80 m 2

§   14.   Lokale mieszkalne o   powierzchni użytkowej przekraczającej 80 m 2 będą wynajmowane  

najemcom, którzy zostaną wyłonieni w   drodze przetargu.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Wiesław   Kęsicki

 

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2012-07-23
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe