Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2012 poz. 5508

Uchwała nr XIV/91/12 Rady Gminy Sterdyń

z dnia 26 czerwca 2012r.

w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sterdyni

Tekst pierwotny

Na podstawie art.7 ust.1 pkt 6, art.18 ust.2 pkt 9   lit. h ustawy z   dnia 8   marca 1990 r.o samorządzie gminnym(Dz. U. z   2001r. Nr 142, poz.1591 z   późn. zm.) oraz art.110 ust.1 ustawy z   dnia 12 marca 2004 r. o   pomocy społecznej (Dz. U. z   2009 r. Nr 175, poz.1362 z   późn. zm.) Rada Gminy Sterdyń uchwala, co następuje:  

§   1.   W Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w   Sterdyni stanowiącym załącznik do uchwały Rady Gminy w   Sterdyni Nr XIV/90/04 z   dnia 29 czerwca 2004 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 209, poz 5608 zm. z   2005 r. Nr 256 , poz 8366, z   2012 r. poz 3312 ) wprowadza się następujące zmiany:  

1)   § 2   otrzymuje brzmienie: „ Ośrodek działa na podstawie: 1) ustawy z   dnia 12 marca 2004 r. o   pomocy społecznej (Dz. U. z   2009 r. Nr 175, poz.1362 z   późn. zm.), 2) uchwały Nr XIII/48/90 Gminnej Rady Narodowej w   Sterdyni z   dnia 23 kwietnia 1990 r. w   sprawie utworzenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w   Sterdyni, 3) ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001r. Nr 142 , poz.1591 z   późn. zm.), 4) ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 r. o   finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z   późn. zm.) 5) ustawy z   dnia 28 listopada 2003 r. o   świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z   2006 r. Nr 139, poz.992 z   późn.zm.), 6) ustawy z   dnia 13 czerwca 2003 r. o   zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z   2011 Nr 43, poz.225 z   późn. zm.), 7) ustawy z   dnia 27 sierpnia 2004 r. o   świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z   2008 r. Nr 164, poz.1027 z   późn. zm.), 8) ustawa z   dnia 7   września 2007 r. o   pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z   2009 r. Nr 1, poz.7 z   późn. zm.), 9) ustawy z   dnia 29 lipca 2005 r. o   przeciwdziałaniu przemocy w   rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz.1493 z   późn. zm.), 10) ustawy z   dnia 7   września 1991 r. o   systemie oświaty (Dz. U. z   2004 r. Nr 256, poz.2572 z   późn. zm.), 11) ustawy z   dnia 9   czerwca 2011 r. o   wspieraniu rodziny i   pieczy zastępczej ( Dz. U. Nr 149 , poz. 887 z   późn. zm.)”  

2)   § 4   otrzymuje brzmienie: „Siedziba Ośrodka mieści się w   Sterdyni przy ul. Wojska Polskiego 17”  

3)   § 11 otrzymuje brzmienie „Ośrodek realizuje: 1) zadania zlecone Gminie i   zadania własne Gminy z   zakresu pomocy społecznej stosownie do przepisów ustawy o   pomocy społecznej, 2) zadania wynikające z   ustawy o   świadczeniach rodzinnych, 3) zadania wynikające z   rządowych programów pomocy społecznej bądź innych ustaw mających na celu ochronę poziomu życia osób i   rodzin po zapewnieniu odpowiednich środków finansowych, 4) zadania wynikające z   ustawy o   zatrudnieniu socjalnym, 5) zadania wynikające z   ustawy o   świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, 6) zadania wynikające z   ustawy o   pomocy osobom uprawnionym do alimentów, 7) zadania wynikające z   ustawy o   przeciwdziałaniu przemocy w   rodzinie, 8) zadania wynikające z   ustawy o   systemie oświaty.”  

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sterdyń.  

§   3.   Uchwała podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie z   upływem 14 dni od daty ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.  

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Adam   Góral


Uzasadnienie

do uchwały Nr XIV/91/12 Rady Gminy Sterdyń z   dnia 26 czerwca 2012 r. w   sprawie zmian w   statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w   Sterdyni. Konieczność wprowadzenia zmian do Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w   Sterdyni wynika z   obowiązku aktualizowania statutu o   realizowane przez Ośrodek zadania Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania wynikające z   ustawy o   systemie oświaty poprzez prowadzenie postępowań niezbędnych przy udzielaniu pomocy socjalnej uczniom zamieszkałym na terenie gminy. Ponadto nowelizacja ustawy o   przeciwdziałaniu przemocy w   rodzinie nałożyła na Ośrodki Pomocy Społecznej dodatkowe obowiązki związane z   przeciwdziałaniem przemocy w   rodzinie. Zasadnym jest zatem wskazanie w   Statucie Ośrodka realizacji zadań wynikających z   w/w ustawy. Z   dniem 1   stycznia 2012 roku weszła w   życie ustawa z   9 czerwca 2011 o   wspieraniu rodziny i   pieczy zastępczej nakładająca na gminę realizację zadań z   zakresu wspierania rodziny oraz udział gminy w   pokrywaniu wydatków związanych ze sprawowaniem pieczy zastępczej. Wprowadzenie powyższych zmian w   statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wynika ze zmian w   przepisach prawa nakładających nowe zadania i   obowiązki na gminę, których realizatorem jest Ośrodek Pomocy Społecznej.  

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2012-07-23
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe