Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2012 poz. 5509

Uchwała nr XXIV/109/12 Rady Gminy Korytnica

z dnia 22 czerwca 2012r.

w sprawie przyjęcia programu zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie GMINY KORYTNICA

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15 ustawy z   dnia 8   marca 1990r. o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz.1591, ze zmianami)) i   art. 11a ustawy z   dnia 21 sierpnia 1997 r. o   ochronie zwierząt ( Dz. U. z   2003 r. Nr 106, poz. 1002, ze zmianami) po zaopiniowaniu przez Powiatowego Lekarza Weterynarii, organizacje społeczne działające na terenie gminy, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt oraz dziarżawców i   zarządców obwodów łowieckich  działających na terenie gminy, Rada Gminy Korytnica uchwala, co następuje:  

§   1.  

Przyjmuje się program zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Korytnica w   brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały.  

§   2.  

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Korytnica.  

§   3.  

Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym   Województwa Mazowieckiego.  

 

 

 

Przewodnicząca Rady Gminy  


Jadwiga   Jaczewska

 


Załącznik do Uchwały Nr XXIV/109/12        

                                    Rady Gminy Korytnica

z dnia 22 czerwca 2012 r.                        

 

 

 

 

Program zapobiegający bezdomności zwierząt na terenie Gminy Korytnica

 

 

 

WPROWADZENIE

 

              Zwierzęta domowe towarzyszą człowiekowi od wieków i są wykorzystywane przez niego do różnych celów. Niejednokrotnie są to towarzysze naszych zabaw, stróże naszych domostw oraz domowe maskotki. Jednak posiadanie psa lub kota wymaga od właściciela podporządkowania się ogólnie przyjętym zasadom współżycia społecznego i obowiązującemu prawodawstwu.

              Stosunek człowieka do zwierząt oraz warunki w jakich zwierzęta żyją a także problem niekontrolowanego rozmnażania się zwierząt domowych a w szczególności psów i kotów to problematyka, którą zajmują się organizacje rządowe i pozarządowe na całym świecie.

Obowiązkiem ludzi jest ochrona i opieka nad zwierzętami, jako istotami zdolnymi do odczuwania cierpienia a co za tym idzie obowiązkiem jest sprawowanie skutecznej kontroli nad liczebnością populacji tych zwierząt.

              W celu realizacji zadań określonych przepisami, właściwe organy administracji rządowej  i samorządu terytorialnego  współdziałają ze służbami weterynaryjnymi  oraz innymi instytucjami, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt.

 

 

Rozdział I

 

Cel  programu

 

Celem programu jest realizacja zadań własnych polegających na:

1.        prowadzeniu działań służących zapewnieniu odpowiedniej opieki bezdomnym zwierzętom z 

      terenu Gminy Korytnica,

2.        ograniczeniu niekontrolowanego przyrostu liczebności bezdomnych zwierząt domowych,

       w szczególności psów i kotów,

3.        współpracy z organizacjami społecznymi, których statutowym celem działania jest

      przeciwdziałanie bezdomności zwierząt,

4.        współpraca z służbami weterynaryjnymi  a także wszystkimi osobami, które

      podejmują działania zmierzające do poprawy bytowania zwierząt,

5.        Zapewnieniu bezpieczeństwa  mieszkańcom Gminy.

 

 

 

 

 

 

 

Rozdział II

 

Zakres  realizacji  programu

 

Program obejmuje wszelkie działania Gminy mające na celu realizację założonych celów poprzez:

 

  a)  wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu gminy,

  b)  zapewnienie opieki wyłapanym zwierzętom,

  c)  dążenie do zmniejszenia populacji bezdomnych zwierząt,

                          d)  zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z 

                                udziałem zwierząt;

  e)  wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich;

        f)  edukację mieszkańców gminy w zakresie humanitarnego traktowania zwierząt

             oraz obowiązków właścicieli wobec zwierząt domowych,

        g)  współpracę z organizacjami, których statutowym celem jest przeciwdziałanie bezdomności

             zwierząt,

        h)  współpraca z organami stojącymi na straży przestrzegania prawa,

        i) współpraca z samorządami i innymi instytucjami administracji publicznej,

        j)  inne działania służące osiąganiu założonych w programie celów,

 

    Rada Gminy uchwalając coroczny budżet będzie w miarę możliwości finansowych gminy,

    zapewniać w nim środki finansowe na realizację zadań związanych z realizacją

    Programu zapobiegania bezdomności zwierząt  na terenie Gminy Korytnica

    

Rozdział III

 

Formy i sposoby realizacji programu

 

       1.  Wyłapywanie bezdomnych zwierząt i zapewnienie im opieki.

 

W celu zapewnienia należytej ochrony zwierząt domowych oraz opieki nad bezdomnymi zwierzętami na terenie Gminy Korytnica będzie prowadzone, w miarę możliwości technicznych i finansowych, wyłapywanie bezdomnych zwierząt domowych, w szczególności psów.

Ze względu na znikome zjawisko bezdomności kotów, ich wyłapywanie będzie się odbywało jedynie w przypadkach uzasadnionego zagrożenia ich życia i zdrowia.

              Zgodnie z art. 4 pkt.16 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. O ochronie zwierząt

(Dz.U.z 2003r. Nr 106, poz.1002 ze zmianami) ilekroć mowa o „zwierzętach bezdomnych” -

rozumie się przez to zwierzęta domowe lub gospodarskie, które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka, a nie ma możliwości ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której opieką trwale dotąd pozostawały.

 

              Wyłapywanie bezdomnych zwierząt będzie prowadzone wyłącznie w przypadkach nie cierpiących zwłoki lub uzasadnionego zagrożenia z ich strony, po wcześniejszym zgłoszeniu przez mieszkańców gminy, które zostanie potwierdzone pisemnym oświadczeniem zgłaszającego. Zgłoszenia będą przyjmowane w:

         Urzędzie Gminy w Korytnicy w godzinach pracy urzędu,

         Komendzie Powiatowej Policji w Węgrowie poza godzinami pracy Urzędu Gminy

       w Korytnicy,

 

Zgłaszający w pisemnym oświadczeniu zobowiązany jest do podania własnych danych osobowych oraz udzielenia niezbędnych informacji mogących pomóc w identyfikacji i wyłapaniu psa oraz ewentualnego ustalenia właściciela zwierzęcia.

           Wyłapywania dokona wyspecjalizowana firma uprawniona do wykonywania takich czynności      

      na podstawie umowy zawartej z Gminą Korytnica. Odławianie bezdomnych zwierząt będzie

      prowadzone za pomocą specjalistycznego sprzętu, który nie będzie stwarzał zagrożenia dla życia    

       i zdrowia zwierząt,  oraz nie będzie zadawał im cierpienia.

Bezdomne zwierzęta po wyłapaniu zostaną przewiezione, w celu zapewnienia im dalszej opieki do schroniska dla bezdomnych zwierząt, spełniającego wymogi określone w odrębnych przepisach, posiadającego  stosowną umowę z Gminą Korytnica. W przypadku braku umowy z podmiotem wykonującym usługi odłowu i transportu zwierząt lub braku możliwości wykonania usługi przez podmiot, z którym została zawarta w tym zakresie umowa, Gmina zleca wykonanie usługi odłowu i przewiezienia psa do schroniska innemu, dostępnemu w danym czasie podmiotowi w przypadku,gdy zwierzę bezdomne znajduje się w sytuacji zagrażającej jego życiu lub zdrowiu lub gdy zwierzę zagraża życiu lub zdrowiu człowieka.

Podczas wyłapywania zwierząt, w przypadkach koniecznych Gmina zapewni opiekę weterynaryjną nad psami zranionymi lub chorymi.

W przypadku ustalenia właściciela wyłapanego zwierzęcia, wszystkimi kosztami związanymi

z wyłapaniem i zapewnieniem niezbędnej opieki zwierzęciu, obciąża się dotychczasowego właściciela.

 

Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej  w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem bezdomnych zwierząt realizuje Gmina na podstawie umowy zawartej z lekarzem weterynarii.

 

Zapewnienie opieki i właściwych warunków bytowania bezdomnym zwierzętom gospodarskim powierza się właścicielowi gospodarstwa rolnego w ramach zawartej między stronami umowy. Umowa może być zawarta z właścicielem gospodarstwa rolnego,który nie był karany za naruszenie przepisów ustawy o ochronie zwierząt.

 

 

                   2. Ograniczenie niekontrolowanego przyrostu liczebności bezdomnych zwierząt

          domowych, w szczególności psów i kotów.

 

 

W celu zmniejszenia populacji bezdomnych zwierząt domowych przeprowadzane będą zabiegi sterylizacji albo kastracji oraz usypiania ślepych miotów. Zabiegowi sterylizacji albo kastracji poddawane będą zwierzęta bezdomne  po ich wyłapaniu i przewiezieniu do schroniska dla zwierząt posiadającego stosowną umowę zawartą z Gminą Korytnica. W/w zabiegi będą przeprowadzane przez lekarza  weterynarii z którym schronisko dla bezdomnych zwierząt zawarło umowę na świadczenie takich usług.

              Na terenie Gminy Korytnica przewiduje się również prowadzenie doraźnego usypiania bezdomnych zwierząt w uzasadnionych przypadkach oraz usypiania ślepych miotów psów
i kotów. Działania te będą prowadzone w porozumieniu z odpowiednimi instytucjami
i organizacjami  na podstawie zapisów ustawy o ochronie zwierząt (art.33 i art.33a).

Usypianie ślepych miotów będzie prowadzone na podstawie stosownej umowy zawartej  przez Gminę Korytnica z lekarzem weterynarii.

             

 

              3. Współpraca z organizacjami społecznymi, organami stojącymi na straży prawa, 
i instytucjami administracji publicznej oraz inne działania służące osiąganiu założonych
w programie celów.

              W   ramach realizacji programu przewiduje się nawiązanie współpracy z organizacjami społecznymi, których statutowym celem działania jest przeciwdziałanie bezdomności zwierząt, z Inspekcją Weterynaryjną i służbami weterynaryjnymi a także wszystkimi osobami , które podejmują działania zmierzające do poprawy bytowania zwierząt, z organami stojącymi na straży przestrzegania prawa i  instytucjami administracji publicznej.

              Współpraca będzie polegać na:

                      prowadzeniu akcji edukacyjnych wśród mieszkańców na temat zasad humanitarnego traktowania zwierząt oraz odpowiedzialnej opieki nad nimi,

                      prowadzeniu akcji edukacyjnych wśród dzieci i młodzieży szkolnej na temat zasad humanitarnego traktowania zwierząt oraz odpowiedzialnej opieki nad nimi,

                      zachęcenie nauczycieli w szkołach i przedszkolach z terenu gminy do włączenia do treści programowych w dziedzinie ochrony środowiska, zagadnień związanych z humanitarnym traktowaniem zwierząt , oraz ich prawidłowa opieką,

                      organizowanie konkursów, akcji, prelekcji dla dzieci i młodzieży z terenu gminy przy współudziale Organizacji Pozarządowych na temat humanitarnego traktowania zwierząt , opieki i prawidłowego zachowania się w stosunku do obcego zwierzęcia,

                      współpraca z organami stojącymi na straży  prawa w celu konsekwentnego egzekwowania przepisów dotyczących utrzymywania i traktowania zwierząt,

                      bieżąca współpraca z z sąsiednimi samorządami szczebla gminnego w celu prowadzenia wspólnych działań mających na celu zapobieganie bezdomności zwierząt, w szczególności psów i kotów,

                      bieżąca współpraca z organizacjami społecznymi, których statutowym celem działania jest przeciwdziałanie bezdomności zwierząt,

                      współpraca z lokalnymi mediami w celu promowania ochrony i humanitarnego traktowania zwierząt oraz odpowiedzialnej opieki nad nimi, ze szczególnym uwzględnieniem zapobiegania problemowi bezdomności psów i kotów.

 

     Rozdział IV

 

          Środki finansowe  na realizację zadań wynikających z programu zabezpiecza się w

      budżecie Gminy Korytnica na 2012 rok.

 

 

Lp

Jednostka realizująca

Środki finansowe (zł)

Zadania jednostki

1

Urząd Gminy Korytnica

ul.Małkowskiego 20

3 000.00

- zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt – 50% kwoty ,

-  odławianie bezdomnych zwierząt –20%

kwoty,

-  opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie – 5% kwoty,

-  obligatoryjna sterylizacja albo kastracja zwierząt w schronisku dla zwierząt – 0%

kwoty,

-  poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt – 0% kwoty,

-  usypianie ślepych miotów – 10% kwoty,

-  wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich – 5% kwoty,

-  zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń

drogowych z udziałem zwierząt- 10% kwoty

 

 

 

       

 

Rozdział V

 

           Podsumowanie

                           

              Realizacja programu zależy przede wszystkim od zaangażowania i wspólnej pracy mieszkańców gminy Korytnica, samorządów, instytucji publicznych i organizacji społecznych.

Efektem tego powinno być:

         zahamowanie niekontrolowanego przyrostu populacji zwierząt, które pozostają bez  

      należytej opieki i mogą stwarzać zagrożenie dla ludzi i zwierząt,

         podniesienie świadomości społecznej w zakresie humanitarnego traktowania zwierząt jako

       istot, którym jesteśmy winni opiekę i szacunek.

 

 

Przewodnicząca Rady Gminy

 

Jadwiga Jaczewska

 

 


Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXIV/109/12  

Rady Gminy Korytnica  

z dnia 22 czerwca 2012 roku  

w sprawie przyjęcia programu zapobiegania bezdomności zwierząt  
na terenie Gminy Korytnica  

Zgodnie z   art. 11 ust. 1, ustawy o   ochronie zwierząt (Dz. U. z   2003 r. Nr 106, poz. 1002z późn. zm.) zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom należy do zadań własnych gmin,a do kompetencji Rady Gminy Korytnica należy przyjęcie programu zapobiegania bezdomności zwierząt na podstawie art. 11a ust. 1   w/w ustawy.  

Realizując ten ustawowy obowiązek, został przygotowany Program zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Korytnica, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały. Reguluje on zasady opieki nad bezdomnymi zwierzętami i   ograniczania problemu ich bezdomności.  

Celem Programu jest w   szczególności:  

1)   zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z   terenu gminy ,  

2)   ograniczenie populacji bezdomnych zwierząt poprzez usypianie ślepych miotów, sterylizację i  

kastrację psów i   kotów,  

3)   edukacja mieszkańców w   zakresie humanitarnego traktowania zwierząt oraz obowiązków  

właścicieli wobec zwierząt domowych.  

Wypełniając obowiązek o   którym mowa w   art.11a ust.7, pkt 1, 2   i 3   ustawy z   dnia21 sierpnia 1997 roku o   ochronie zwierząt (Dz.U. z   2003r. Nr.106, poz.1002, ze zmianami), Wójt Gminy Korytnica przekazał do zaopiniowania projekt programu Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w   Węgrowie, Towarzystwu Opieki nad Zwierzętami w   Polsce Zarząd Głównyw Warszawie, Kołom Łowieckim działającym na terenie gminy tj. Pobudka, Las, Soból i   Panna oraz Bóbr.  

 

 

 

Przewodnicząca Rady Gminy  


Jadwiga   Jaczewska

 

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2012-07-23
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe