Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2012 poz. 5510

Porozumienie nr 3/2012 Zarządu Powiatu Węgrowskiego

z dnia 15 czerwca 2012r.

zawarte pomiędzy Powiatem Węgrowskim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Węgrowskiego w imieniu którego występują: 1) Pan Krzysztof Fedorczyk - Starosta Węgrowski, 2) Pani Ewa Besztak - Wicestarosta Węgrowski, przy kontrasygnacie Pani Anny Bali - Skarbnika Powiatu zwanym dalej „Powierzającym” a Powiatem Mińskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Mińskiego w imieniu, którego występują: 1) Pan Antoni Jan Tarczyński - Starosta Miński, 2) Pan Krzysztof Płochocki - Wicestarosta Miński, zwanym dalej „Przyjmującym” w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), art. 216 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), art. 46 i art. 48 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526 z późn. zm.), Uchwały Nr XXIV/195/09 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 29 kwietnia 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawieranie porozumień z Powiatem Węgrowskim w zakresie powierzenia zadań oświatowych oraz Uchwały Nr XXXIV/240/06 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 9 czerwca 2006 roku w sprawie przyjęcia lub powierzenia zadań publicznych w przedmiocie organizowania nauki zawodu dla uczniów powiatowych szkół ponadgimnazjalnych realizujących kształcenie zawodowe strony porozumienia ustalają co następuje:
§ 1. 1. Realizując zadanie oświatowe, zgodnie z ramowymi planami nauczania dla oddziałów wielo-zawodowych w publicznych zasadniczych szkołach zawodowych, określonymi przez ministra właściwego do spraw oświaty Powierzający przekazuje a Przyjmujący przyjmuje do realizacji zadanie – kształcenie uczniów szkół z terenu Powiatu Węgrowskiego w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych.
2. Przedmiotem niniejszego porozumienia jest określenie szczegółowych zasad i terminów przekazywania przez Powierzającego dotacji na realizację przez Przyjmującego zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych uczniów klas wielozawodowych kierowanych przez Powierzającego.
§ 2. 1. Podstawą skierowania uczniów jest harmonogram i terminarz kursów opracowany przez Ośrodek Dokształcania Zawodowego przy Centrum Kształcenia Ustawicznego w Mińsku Mazowieckim, uaktualniony przez szkoły zawodowe prowadzące klasy wielozawodowe.
2. Zajęcia z teoretycznych przedmiotów zawodowych obejmują 140 godzin zajęć dydaktycznych realizowanymi zgodnie z obowiązującymi planami i programami nauczania.
3. Przyjmujący zapewni odpłatnie, we właściwych warunkach, realizację zajęć oraz zakwaterowanie i wyżywienie ucznia. Koszty zakwaterowania i wyżywienia ponosi uczeń.
4. Wysokość dotacji przekazywana przez Powierzającego na rachunek bankowy Przyjmującego jest iloczynem liczby uczniów i kosztu kształcenia jednego ucznia określonego na rok szkolny 2011/2012 w wysokości 330,00 zł.
§ 3. 1. Strony ustalają, iż Przyjmujący przeprowadzi zajęcia z teoretycznych przedmiotów zawodowych w formie kursu I stopnia w zawodzie:
- fryzjer dla 16 uczniów klas wielozawodowych (11 - ZSZ w Węgrowie, 2 - ZSZ w Ostrówku, 3 - ZSZ w Sadownem) realizowanego w okresie od 21 maja 2012 r. do 15 czerwca 2012 r. w Zespole Szkół nr 1 w Mińsku Mazowieckim;
- kucharz małej gastronomii dla 11 uczniów klas wielozawodowych (7 - ZSZ w Węgrowie, 1 - ZSZ w Ostrówku, 3 – ZSZ w Sadownem) realizowanego w okresie od 16 kwietnia 2012 r. do 18 maja 2012 r. w Zespole Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Mińsku Mazowieckim;
- cukiernik dla 8 uczniów klas wielozawodowych (3 - ZSZ w Węgrowie, 2 - ZSZ w Ostrówku, 3 – ZSZ w Sadownem) realizowanego w okresie od 21 maja 2012 r. do 15 czerwca 2012 r. w Zespole Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Mińsku Mazowieckim;
- lakiernik dla 7 uczniów klas wielozawodowych (7 - ZSZ w Węgrowie) realizowanego w okresie od 21 maja 2012 r. do 15 czerwca 2012 r. w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Mińsku Mazowieckim;
- stolarz dla 2 uczniów klas wielozawodowych (2 - ZSZ w Węgrowie) realizowanego w okresie od 21 maja 2012 r. do 15 czerwca 2012 r. w Zespole Szkół nr 1 w Mińsku Mazowieckim;
- ślusarz dla 1 ucznia klas wielozawodowych (1 - ZSZ w Sadownem) realizowanego w okresie od 7 maja 2012 r. do 1 czerwca 2012 r. w ZSZ nr 2 w Mińsku Mazowieckim.
2. Przekazujący przekaże dotację pokrywającą koszty w/w kursów za 45 uczniów x 330,00 zł = 14.850,00 zł (czternaście tysięcy osiemset pięćdziesiąt złotych).
3. Dotacja określona w ust. 2 winna być wniesiona przez Powierzającego na konto Przyjmującego wskazane w nocie obciążeniowej niezwłocznie od dnia jej otrzymania.
§ 4. Zmiana porozumienia wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 5. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania.
§ 6. Porozumienie zostało sporządzone w czterech jednobrzmiących egzemplarzach po dwa egzemplarze dla każdej ze stron.
§ 7. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Starosta

Krzysztof Fedorczyk

Wicestarosta

Ewa Besztak

Skarbnik Powiatu Węgrowskiego

Anna Bala

Starosta

Antoni Jan Tarczyński

Wicestarosta

Krzysztof Płochocki

Skarbnik Powiatu

Teresa Bąk
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2012-07-23
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe