Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2012 poz. 5514

Uchwała nr XIII/128/12 Rady Gminy w Troszynie

z dnia 26 czerwca 2012r.

w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego przy Żłobku Samorządowym w Troszynie

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 5 ust. 5 i art. 14a ust. 1a ustawy z dnia 7 września 1991r.o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami) w związku z § 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania z dnia 31 sierpnia 2010 r. (Dz. U. z 2010r. Nr 161, poz. 1080 ze zmianami) Rada Gminy w Troszynie uchwala, co następuje:

§ 1.

Z dniem 26 czerwca 2012 r. tworzy się Punkt Przedszkolny pod nazwą „Punkt Przedszkolny w Troszynie” przy Żłobku Samorządowym w Troszynie

§ 2.

Organizację Punktu Przedszkolnego, o którym mowa § 1 określa załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady


Czesław Brzeziński


Uzasadnienie

Organizacja Punktu Przedszkolnego przy Żłobku Samorządowym w Troszynie jest uzasadniona potrzebami społecznymi oraz uwarunkowaniami geograficznymi i demograficznymi. Utworzenie punktu przedszkolnego ma na celu przede wszystkim zwiększenie szans edukacyjnych dzieci w wieku od 3 do 5 roku życia. W Gminie Troszyn opieka przedszkolna dla dzieci w wieku od 3 do 5 lat funkcjonuje jedynie w Przedszkolu Samorządowym w Troszynie i liczy 49 osób (w obecnym roku szkolnym w przedszkolu miejsca były dla 17-czterolatków i 32 – pięciolatków). Warunki lokalowe nie pozwalają na utworzenie jeszcze jednej grupy dzieci. Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych w Łątczynie i Kleczkowie zapewniają opiekę tylko dla dzieci objętych obowiązkiem wychowania przedszkolnego (bez 3 i 4 latków). Dzieci zamieszkujących gminę i urodzonych w 2009r (3 letnich) jest 56 w 2008r. (4 letnich) -52 i 2007 r. (5letnich) -54. Razem 162 dzieci. Można przypuszczać, że 113 dzieci z tego przedziału wiekowego nie korzystało z żadnej formy przygotowania przedszkolnego. Obecnie funkcjonujące Przedszkole nie jest w stanie zapewnić większej liczby miejsc dla najmłodszych przedszkolaków. Miejsca są ograniczone z powodów lokalowych i braków w wyposażeniu. Stosuje się więc różne kryteria przyjęcia. Pierwszeństwo mają dzieci 5 i 6 letnie, które są objęte obowiązkiem wychowania przedszkolnego. Następnie osoby samotnie wychowujące dzieci i osoby pracujące, pozostali nie mają szans ma przyjęcie dziecka. Z opinii uzyskanych od rodziców wynika, że jest zapotrzebowanie na zwiększenie oferty opieki przedszkolnej. Do prywatnych przedszkoli miejskich, mieszczących się najbliżej w Ostrołęce są zbyt duże odległości, poza tym koszty pobytu i dojazdów pozwalają na korzystanie z nich tylko nielicznym. Przy obecnym poziomie wynagrodzeń dla wielu pracujących zawodowo umieszczenie dziecka w publicznym punkcie przedszkolnym jest jedyną ofertą, na którą pozwalają im możliwości finansowe. A dla rodziców bezrobotnych szansą poszukiwania pracy lub zdobywania nowych kwalifikacji. Żłobek posiada nowoczesne, dostosowane do wzrostu małych dzieci meble i urządzenia sanitarno – higieniczne oraz odpowiednie zaplecze kuchenne. Jest w stanie zapewnić salę do zajęć edukacyjnych o powierzchni 80m2 i ogrodzony ogród ok. 1500m2 z bezpiecznym placem zbaw. Budynek został pozytywnie odebrany przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz Komendanta Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrołęce. W związku z powyższym należy podjąć uchwałę o utworzeniu punktu przedszkolnego oraz przyjąć warunki jego organizacji. Od dnia 1.07.2012 r. do 31.08.2012 r. zostanie przeprowadzona organizacja punktu przedszkolnego oraz nabór uczniów. Zajęcia dydaktyczne w punkcie przedszkolnym rozpoczną się od dnia 3 września 2012 r.

Przewodniczący Rady


Czesław Brzeziński


Załącznik do Uchwały Nr XIII/128/12
Rady Gminy w Troszynie
z dnia 26 czerwca 2012 r.

Organizacja Punktu Przedszkolnego przy Żłobku Samorządowym

§ 1.

1. Punkt przedszkolny nosi nazwę: „Punkt Przedszkolny w Troszynie”.

2. Punkt Przedszkolny ma swoją siedzibę w budynku Żłobka Samorządowego w Troszynie ul. Słowackiego 4C, 07-405 Troszyn.

3. Punktem przedszkolnym kieruje Dyrektor Żłobka Samorządowego w Troszynie, który odpowiada za wyposażenie sali i bezpieczeństwo powierzonych dzieci. Zatrudnia osobę do pomocy dla nauczyciela w opiece nad dziećmi oraz pozostałych pracowników do obsługi punktu.

4. Bezpośredni nadzór pedagogiczny nad nauczycielem prowadzącym zajęcia w punkcie sprawuje Dyrektor Szkoły Podstawowej w Troszynie, który zatrudnia nauczyciela i deleguje go do pracy w punkcie.

5. Wynagrodzenie nauczyciela finansowane jest z budżetu Szkoły Podstawowej w Troszynie. Pozostała działalność punktu finansowana jest z budżetu Żłobka Samorządowego w Troszynie.

§ 2.

1. Punkt przedszkolny realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych. Swoją działalność organizuje w sposób dostosowany do potrzeby i możliwości rozwojowych dziecka, pozostając w kontakcie z rodzicami i otaczającym środowiskiem z uwzględnieniem obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny.

2. Celem punktu przedszkolnego jest:

a) wspomaganie i ukierunkowanie indywidualnego rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem społecznym, kulturowym i przyrodniczym,

b) kształtowanie i rozwijanie aktywności dziecka wobec siebie, rówieśników, innych ludzi i otaczającego świata,

c) przygotowanie dzieci do podjęcia nauki w szkole poprzez stwarzanie warunków umożliwiających dziecku osiągnięcia „gotowości szkolnej"

d) zapewnienie dzieciom opieki, wychowania i nauczania w atmosferze akceptacji, bezpieczeństwa, tolerancji i poczucia własnej wartości,

e) zapewnienie optymalnych warunków rozwoju dziecka,

f) pomoc i wspieranie rodziców w wychowaniu i opiece nad dziećmi.

3. Do zadań punktu przedszkolnego należy:

1) w ramach wspomagania indywidualnego rozwoju dziecka:

a) kształtowanie i rozwijanie aktywności twórczej dziecka w zakresie twórczości plastycznej, muzycznej, ruchowej i werbalnej,

b) umożliwienie dziecku poznawania i rozumienia siebie i otaczającego świata,

c) stworzenie dziecku warunków umożliwiających mu nabywanie umiejętności poznawczych poprzez odkrywanie i badanie,

d) wspomaganie w odnajdywaniu przez dziecko swojego miejsca w grupie rówieśniczej, wspólnocie,

e) budowanie systemu wartości,

f) budzenie w dziecku wrażliwości emocjonalnej, kultury ogólnej i zasad dobrego wychowania,

g) rozwijanie u dzieci takich cech charakteru jak samodzielność i poczucie odpowiedzialności, życzliwości i uczciwości,

h) prowadzenie działalności diagnostycznej w zakresie rozwoju wychowanków,

i) ukierunkowanie rozwoju dziecka w oparciu o jego indywidualne możliwości rozwojowe,

j) organizowanie procesu wychowawczo - dydaktycznego i opiekuńczego z uwzględnieniem i przestrzeganiem praw dziecka.

2) w ramach wspomagania rodziny w wychowaniu dziecka – współdziałanie z rodzicami w sprawach wychowania i nauczania ich dzieci z przestrzeganiem praw należnych rodzicom, w szczególności:

a) przekazywanie rzetelnych informacji o postępach i trudnościach ich dzieci,

b) uzgadnianie kierunków oddziaływań stymulujących rozwój dziecka,

c) umożliwianie rodzicom zdobywania wiedzy na temat rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym,

d) pomaganie w nawiązaniu współpracy z poradnią psychologiczno-pedagogiczną lub inną specjalistyczną poradnią w przypadku gdy dziecko wymaga pomocy specjalistycznej.

3) w ramach przygotowania dziecka do podjęcia nauki w szkole:

a) kształtowanie czynnej postawy dzieci wobec własnego zdrowia i bezpieczeństwa,

b) rozwijanie sprawności ruchowej dzieci,

c) nabywanie przez dzieci kompetencji językowej, umiejętności czytania i kreślenia symboli graficznych,

d) rozwijanie samodzielności dziecka;

§ 3.

1. Punkt przedszkolny czynny jest od godziny 7.00 do godziny 17.00.

2. Dzienny wymiar godzin zajęć wynosi 10 godzin, w tym wymiar zajęć przeznaczonych na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego wynosi 5 godzin.

3. Na wniosek rodziców, po uzyskaniu zgody organu prowadzącego, dzienny wymiar godzin może być wydłużony.

§ 4.

1. W punkcie przedszkolnym jest 20 miejsc dla dzieci w wieku od 3-5 lat z terenu Gminy Troszyn.

2. Do punktu przedszkolnego przyjmowane są w pierwszej kolejności:

a) dzieci samotnych matek (ojców),

b) dzieci rodziców pracujących zawodowo,

c) dzieci z rodzin zastępczych,

d) dzieci 3 i 4 letnie

3. Wnioski o przyjęcie dziecka do punktu przedszkolnego są wydawane i przyjmowane przez Dyrektora Żłobka Samorządowego w Troszynie od 1 maja do 30 czerwca każdego roku.

4. Termin rekrutacji na rok szkolny 2012/2013 od 1 lipca 2012r. do 31 sierpnia 2012r.

5. W ciągu roku mogą być przyjęte dzieci, o ile są wolne miejsca.

6. Zajęcia mogą odbywać się w grupie liczącej do 25 dzieci.

§ 5.

1. Dzieci uczęszczające do punktu przedszkolnego mają prawo do:

a) właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo-wychowawczo-dydaktycznego zgodnie z ich rozwojem psychofizycznym,

b) ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochrony i poszanowania ich godności osobistej,

c) życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie wychowawczo-dydaktycznym,

d) rozwijania własnych zainteresowań i zdolności,

e) pomocy w wyrównywaniu różnego rodzaju braków i defektów rozwojowych,

f) spontanicznej i zorganizowanej aktywności ruchowej,

g) wyrażania swoich spostrzeżeń, przeżyć, uczuć w różnych formach działalności,

2. W punkcie przedszkolnym nie wolno stosować wobec dziecka żadnych zabiegów lekarskich, poza nagłymi przypadkami bezpośrednio ratującymi życie dziecka.

§ 6.

1. Dzieci uczęszczające do punktu przedszkolnego mają obowiązek:

a) zgodnie współpracować z innymi dziećmi i szanować odrębność każdego kolegi,

b) nie przeszkadzać w prowadzeniu zajęć,

c) nie niszczyć zabawek, pomocy i mienia punktu przedszkolnego,

d) zdyscyplinowane zgłaszanie się na zbiórki, zwłaszcza w czasie spacerów i wycieczek.

§ 7.

1. Rodzice dzieci uczęszczających do punktu przedszkolnego mają obowiązek:

a) punktualnie przyprowadzać i odbierać dziecko z punktu przedszkolnego,

b) w przypadku odbierania dziecka przez inną osobę niż rodzic do wcześniejszego przedłożenia upoważnienia dla tej osoby,

c) informowania o przyczynach nieobecności dziecka w punkcie przedszkolnym,

d) niezwłocznego zawiadamiania o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych dziecka,

e) zaopatrzenia dziecka w niezbędne przedmioty, przybory i pomoce dydaktyczne,

f) współdziałać z nauczycielem w celu skutecznego oddziaływania wychowawczego na dziecko i określenia drogi jego indywidualnego rozwoju,

§ 8.

1. Wychowankowie punktu przedszkolnego muszą być ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków.

2. Opłatę z tytułu ubezpieczenia dziecka uiszczają rodzice za pośrednictwem punktu przedszkolnego.

§ 9.

1. Dziecko może być skreślone z listy dzieci przyjętych do punktu przedszkolnego w przypadku, gdy:

a) dziecko nie uczęszcza do punktu przedszkolnego dłużej niż 3 tygodnie bez stosownego usprawiedliwienia,

b) dziecko przyprowadzane jest nieregularnie (1-2 razy w tygodniu lub rzadziej),

c) rodzice zalegają z odpłatnością za świadczenia ustalone przez Radę Gminy przez dwa okresy rozliczeniowe,

d) dziecko swoim zachowaniem powoduje zagrożenie zdrowia lub życia innych wychowanków punktu,

e) nastąpi brak współpracy pomiędzy personelem dydaktycznym a rodzicami w kwestii rozwiązania problemów powstałych w procesie edukacji i wychowania dziecka,

f) zatajenia przez rodziców informacji o stanie zdrowia dziecka uniemożliwiającego prawidłowy proces wychowania i kształcenia w grupie.

§ 10.

1. Zapewnia się dzieciom w czasie zajęć w punkcie przedszkolnym oraz w czasie zajęć poza punktem, bezpieczeństwo i opiekę poprzez:

a) powierzenie grupy opiece nauczyciela posiadającego kwalifikacje w zakresie wychowania przedszkolnego,

b) dla poprawy bezpieczeństwa dzieci dopuszcza się zatrudnienie osób bez przygotowania pedagogicznego,

c) organizowanie i prowadzenie zajęć i zabaw na wyznaczonych terenach ze sprzętem dostosowanym do potrzeb i możliwości dzieci,

d) zapewnienie opieki przez nauczyciela w trakcie zajęć poza terenem placówki (spacery, wycieczki),

e) udział rodziców w przypadku organizacji zajęć poza siedzibą punktu przedszkolnego (wycieczki).

§ 11.

1. Szczegółowe zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z punktu przedszkolnego:

a) rodzice zobowiązani są do osobistego przyprowadzania i odbierania dzieci z punktu przedszkolnego bądź przez osoby przez nich upoważnione,

b) respektowanie przez nauczycieli pisemnych oświadczeń złożonych przez rodziców odnośnie odbierania dzieci przez osoby upoważnione,

c) dziecko nie będzie wydawane osobom będącym pod wpływem alkoholu lub środków odurzających,

d) dzieci należy przyprowadzać w godzinach 7.00 – 8.30 a odbierać nie później niż o godzinie 17.00,

e) w drodze do punktu przedszkolnego i drodze powrotnej do domu za bezpieczeństwo dzieci odpowiadają rodzice.

§ 12.

1. W ramach dziennego czasu pracy punktu przedszkolnego prowadzone jest, co najmniej nauczanie, wychowanie i opieka w zakresie podstawy programowej.

2. Na życzenie rodziców mogą być wprowadzone dodatkowe zajęcia dydaktyczno- wychowawcze na zasadzie pełnej odpłatności rodziców.

3. Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo, w szczególności zajęć umuzykalniających, nauki języka obcego jest dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosi około 15 -30 minut.

4. Za świadczenia wykraczające poza podstawę programową wychowania przedszkolnego oraz wyżywienie dziecka rodzice ponoszą odpłatność w wysokości określonej odrębną uchwałą Rady Gminy w Troszynie.

5. Dyrektor Żłobka może zwolnić rodziców od odpłatności, jeśli uzyska fundusze na organizację zajęć dodatkowych z innych źródeł, sponsorów, funduszy unijnych.

§ 13.

Punkt przedszkolny funkcjonuje przez cały rok, z wyjątkiem przerwy urlopowej, którą ustala się na miesiąc lipiec każdego roku oraz dni ustawowo wolnych od pracy.

§ 14.

1. Zadania nauczyciela:

1) współpraca z rodzicami w sprawach wychowania i nauczania dzieci z uwzględnieniem prawa rodziców do znajomości zadań wynikających w szczególności z programu wychowania przedszkolnego realizowanego w oddziale i uzyskiwania informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju, przez:

a) uzyskiwanie przez rodzica rzetelnej informacji od nauczyciela na temat dziecka, jego zachowania i rozwoju podczas spotkań indywidualnych rodzica z nauczycielem,

b) organizowanie zajęć otwartych, wystaw prac dziecięcych,

c) organizowanie uroczystości przedszkolnych z udziałem rodziców,

d) organizowanie zebrań z rodzicami.

2) nauczyciel planuje i prowadzi pracę wychowawczo-dydaktyczną oraz jest odpowiedzialny za jej jakość:

a) sporządza miesięczne plany pracy wychowawczo-dydaktycznej i opiekuńczej,

b) systematycznie diagnozuje zdobytą przez dzieci wiedzę i umiejętności wykorzystując własne narzędzia badawcze,

c) uwzględnia wnioski wynikające z przeprowadzonej diagnozy do dalszej pracy z dziećmi,

d) prowadzi obserwacje pedagogiczne mające na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentuje je w kartach obserwacji dzieci dla poszczególnych grup wiekowych.

3) współpracuje ze specjalistami świadczącymi pomoc psychologiczno-pedagogiczną, logopedyczną, opiekę zdrowotną.

4) nauczyciel otacza indywidualną opieką każdego ze swoich wychowanków i utrzymuje kontakt z ich rodzicami (prawnymi opiekunami) w celu: poznania i ustalenia potrzeb rozwojowych dzieci, ustalenia form współpracy w działaniach wychowawczych wobec dzieci, włączenia ich w działalność punktu przedszkolnego.

Przewodniczący Rady


Czesław Brzeziński

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2012-07-23
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe