Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2012 poz. 5516

Uchwała nr XVIII/103/2012 Rady Gminy Kowala

z dnia 1 czerwca 2012r.

w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Kowala

Tekst pierwotny

Na podstawie art.18 ust. 2   pkt 14 a   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym ( j. t. Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 90 f ustawy z   dnia 7   września 1991 r. o   systemie oświaty ( j. t. Dz. U. z   2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) Rada Gminy Kowala uchwala, co następuje :  

§   1.  

Uchwala się regulamin udzielania pomocy materialnej o   charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Kowala, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.  

§   2.  

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kowala.  

§   3.  

Traci moc uchwała Nr II/5/05 Rady Gminy Kowala z   dnia 30 marca 2005 r. w   sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o   charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Kowala oraz Uchwała nr VI/30/07 Rady Gminy Kowala z   dnia 29 czerwca 2007 r. w   sprawie wprowadzenia zmiany w   regulaminie udzielania pomocy materialnej o   charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Kowala wprowadzonego Uchwałą Nr II/5/05 Rady Gminy Kowala w   dniu 30 marca 2005 r.  

§   4.  

Uchwała podlega opublikowaniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i   wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Kowala  


Arkadiusz   Pięta

 


Załącznik Nr 1   do Uchwały Nr XVIII/103/2012    
Rady Gminy Kowala    
z dnia 1   czerwca 2012 r.  
 

REGULAMIN UDZIELANIA POMOCY MATERIALNEJ O   CHARAKTERZE SOCJALNYM DLA UCZNIÓW ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY KOWALA  

I.   POSTANOWIENIA OGÓLNE  

§   1.  

Regulamin udzielania pomocy materialnej o   charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Kowala, zwany dalej „Regulaminem” określa sposób ustalania wysokości stypendium szkolnego, formy jego udzielania oraz tryb i   sposób udzielania pomocy materialnej o   charakterze socjalnym.  

§   2.  

Ilekroć w   Regulaminie jest mowa o   :  

1)   ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z   dnia 7   września 1991 r. o   systemie oświaty ( j. t. Dz. U. z   2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm. ),  

2)   uczniu – należy przez to rozumieć osoby wymienione w   art. 90 b ust. 3   i 4   ustawy,  

3)   wnioskodawcy – należy przez to rozumieć podmiot uprawniony do składania wniosku, o   którym mowa w   art. 90 n ust. 2   ustawy,  

4)   szkole – należy przez to rozumieć szkoły publiczne i   niepubliczne, o   których mowa w   art. 90 b ust. 3   pkt 1   i ust. 4   pkt 1   ustawy,  

5)   kolegium – należy przez to rozumieć publiczne i   niepubliczne kolegia, o   których mowa w   art. 90 b ust. 3   pkt 1   i ust. 4   pkt 2   ustawy,  

6)   ośrodku – należy przez to rozumieć publiczne i   niepubliczne ośrodki, o   których mowa w   art. 90 b ust. 3   pkt 2   ustawy,  

7)   dyrektorze – należy przez to rozumieć dyrektora szkoły, kolegium, ośrodka, do którego uczęszcza uczeń,  

8)   kwocie zasiłku rodzinnego – należy przez to rozumieć kwotę, o   której mowa w   art. 6   ust. 2   pkt 2   ustawy z   dnia 28 listopada 2003 r. o   świadczeniach rodzinnych ( j. t. Dz. U. z   2006 r. Nr 139, poz. 992 ze zm. ),  

9)   kryterium dochodowym - należy przez to rozumieć miesięczną wysokość dochodu na osobę w   rodzinie określoną przepisami ustawy z   dnia 12 marca 2004 r. o   pomocy społecznej ( j t. Dz. U. z   2009 r. Nr 175, poz. 1362 ze zm. ).  

II.   FORMY UDZIELANIA POMOCY MATERIALNEJ  

§   3.  

Świadczeniami pomocy materialnej o   charakterze socjalnym, zwanymi dalej „ pomocą materialną”, są :  

1)   stypendium szkolne,  

2)   zasiłek szkolny.  

§   4.  

1.   Stypendium szkolne nie przysługuje uczniowi, który otrzymuje inne stypendium o   charakterze socjalnym ze środków publicznych, z   zastrzeżeniem ust. 2.  

2.   Uczeń, który otrzymuje inne stypendium o   charakterze socjalnym ze środków publicznych, może otrzymać stypendium szkolne w   wysokości, która łącznie z   innym stypendium o   charakterze socjalnym ze środków publicznych nie przekracza dwudziestokrotności kwoty zasiłku rodzinnego, a   w przypadku słuchaczy kolegiów -osiemnastokrotności kwoty zasiłku rodzinnego.  

§   5.  

1.   Stypendium szkolne może być udzielone uczniowi w   formie:  

1)   całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w   zajęciach edukacyjnych, w   tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w   szkole w   ramach planu nauczania, a   także udziału w   zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą, w   szczególności kosztów nauki języków obcych, zajęć sportowych, wycieczek szkolnych, wyjść do kin i   teatrów organizowanych przez szkołę,  

2)   pomocy rzeczowej o   charakterze edukacyjnym, w   tym w   szczególności zakupu podręczników, pomocy dydaktycznych, instrumentów muzycznych, pokrycie kosztów abonamentu internetowego oraz innych uznanych przez dyrektora szkoły za niezbędne w   trakcie edukacji szkolnej,  

3)   świadczenia pieniężnego, w   przypadku uznania przez Wójta Gminy Kowala, że udzielenie stypendium w   formach, o   których mowa w   pkt 1   i 2, nie jest możliwe albo nie jest celowe.  

2.   Stypendium szkolne może być udzielane uczniom szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczom kolegiów także w   formie całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z   pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania.  

3.   W przypadku przyznania stypendium szkolnego w   formie świadczenia pieniężnego wnioskodawca jest zobowiązany do przedłożenia oświadczenia o   tym, że wypłacona kwota zostanie wydatkowana na cele edukacyjne.  

4.   Stypendium szkolne może być udzielone w   jednej lub kilku formach jednocześnie.  

§   6.  

O stypendium szkolne może ubiegać się uczeń , jeżeli spełnia następujące warunki:  

1)   miesięczna wysokość dochodu na osobę w   rodzinie ucznia nie jest większa niż kwota, o   której mowa w   art. 8   ust. 1   pkt 2   ustawy z   dnia 12 marca 2004 r. o   pomocy społecznej ( j. t. Dz. U. z   2009 r. Nr 175, poz. 1362 ze zm. ),  

2)   zamieszkuje na terenie gminy Kowala.  

§   7.  

1.   Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w   trudnej sytuacji materialnej z   powodu zdarzenia losowego.  

2.   Przez zdarzenie losowe należy rozumieć w   szczególności:  

a)   brak środków do życia w   związku z   utratą pracy rodziców (opiekunów prawnych) ucznia,  

b)   śmierć członka rodziny ucznia wspólnie zamieszkującego i   gospodarującego,  

c)   kradzież w   mieszkaniu ucznia,  

d)   pożar lub zalanie mieszkania,  

e)   nagła choroba ucznia,  

f)   inne nagłe okoliczności losowe, które mogą mieć wpływ na pogorszenie sytuacji materialnej rodziny ucznia.  

3.   Zasiłek szkolny może być przyznany w   formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z   procesem edukacyjnym lub w   formie rzeczowej o   charakterze edukacyjnym raz lub dwa razy w   roku szkolnym, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego.  

4.   O zasiłek szkolny może ubiegać się uczeń, jeżeli spełnia następujące warunki:  

1)   zaistniało zdarzenie, o   którym mowa w   ust. 2   ,  

2)   zamieszkuje na terenie gminy Kowala.  

5.   Wysokość zasiłku szkolnego nie może przekroczyć jednorazowo kwoty stanowiącej pięciokrotności kwoty zasiłku rodzinnego.  

III.   SPOSÓB USTALENIA WYSOKOŚCI STYPENDIUM SZKOLNEGO  

§   8.  

Ustalenie wysokości stypendium szkolnego następuje z   uwzględnieniem:  

1)   sytuacji materialnej ucznia,  

2)   występowania innych okoliczności, o   których mowa w   art. 90 d ust. 1   ustawy, tj. bezrobocia, niepełnosprawności, ciężkiej lub długotrwałej choroby, wielodzietności, braku umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizmu lub narkomanii, a   także, gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe,  

3)   liczby uprawnionych uczniów ubiegających się o   udzielenie stypendium szkolnego, a   także liczby uczniów, którym taka pomoc wina być udzielona z   urzędu i   środków przewidzianych na ten cel w   budżecie gminy Kowala.  

IV.   TRYB I   SPOSÓB PRZYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ  

§   9.  

1.   Świadczenia pomocy materialnej przyznaje lub odmawia ich przyznania Wójt Gminy Kowala w   drodze decyzji administracyjnej.  

2.   Od decyzji odmawiającej przyznanie świadczenia pomocy materialnej przysługuje odwołanie.  

§   10.  

1.   Świadczenia pomocy materialnej są przyznawane na wniosek:  

1)   rodziców (prawnych opiekunów)ucznia lub pełnoletniego ucznia,  

2)   dyrektora szkoły, kolegium lub ośrodka.  

2.   Świadczenia pomocy materialnej o   charakterze socjalnym mogą być przyznawane również z   urzędu.  

§   11.  

Warunkiem ubiegania się o   przyznanie pomocy materialnej jest złożenie wniosku w   Urzędzie Gminy w   Kowali  

§   12.  

1.   Do wniosku o   przyznanie stypendium szkolnego dołącza się :  

1)   dokumenty umożliwiające określenie miesięcznego dochodu na osobę w   rodzinie zgodnie z   ustawą z   dnia 12 marca 2004 r. o   pomocy społecznej ( j. t. Dz. U. z   2009 r. Nr 175,poz.1362 ze zm. ),  

2)   w przypadku, gdy rodzina korzysta ze świadczeń pomocy społecznej - zaświadczenie albo oświadczenie o   korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z   pomocy społecznej.  

2.   Do wniosku o   przyznanie zasiłku szkolnego dołącza się :  

1)   dokument potwierdzający wystąpienie zdarzenia losowego,  

2)   informację o   dochodach rodziny ucznia i   pogorszeniu się sytuacji materialnej ucznia spowodowanej zdarzeniem losowym.  

§   13.  

1.   Wniosek o   przyznanie stypendium szkolnego składa się do dnia 15 września danego roku szkolnego, a   w przypadku słuchaczy kolegiów – do dnia 15 października danego roku szkolnego.  

2.   Wniosek o   przyznanie stypendium szkolnego może być złożony po upływie terminu,  
o którym mowa w   ust.1, w   następujących przypadkach:  

1)   w wypadkach losowych (np. śmierć członka rodziny wspólnie zamieszkującego i   gospodarującego),  

2)   utraty zatrudnienia rodzica bądź opiekuna prawnego ucznia,  

3)   ciężkiego wypadku lub nagłej choroby ucznia,  

4)   długotrwałej choroby rodzica lub opiekuna prawnego ucznia,  

5)   klęski żywiołowej.  

3.   Przyznanie stypendium, o   którym mowa w   ust. 2, uzależnione jest od wysokości nierozdysponowanych  
przez Gminę Gminy Kowala środków przeznaczonych na pomoc materialną, a   także od prawidłowego  
i wiarygodnego udokumentowania przyczyny złożenia wniosku po terminie.  

§   14.  

O zasiłek szkolny można się ubiegać w   terminie nie dłuższym niż 2   miesiące od wystąpienia zdarzenia losowego uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.  

V.   POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

§   15.  

1.   Rodzice (opiekunowie prawni) ucznia lub pełnoletni uczeń otrzymujący stypendium szkolne zobowiązani są do niezwłocznego powiadomienia organu wydającego decyzję o   ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego.  

2.   Przepis ust.1 stosuje się odpowiednio do dyrektora szkoły, kolegium lub ośrodka, w   przypadku, gdy dyrektor poweźmie wiadomość o   ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego.  

§   16.  

1.   Uczeń traci prawo do otrzymywania stypendium szkolnego, jeżeli ustały przyczyny, które stanowiły podstawę przyznania stypendium.  

2.   Kwota stypendium szkolnego nienależnie pobrana podlega ściągnięciu w   trybie przepisów o   postępowaniu egzekucyjnym w   administracji.  

3.   Kwotę stypendium szkolnego podlegająca zwrotowi oraz termin jej zwrotu ustala organ przyznający stypendium.  

4.   W przypadkach szczególnych, zwłaszcza, jeżeli zwrot udzielonego stypendium szkolnego w   całości lub w   części stanowiłby dla osoby zobowiązanej nadmierne obciążenie lub też niweczyłby skutki udzielanej pomocy organ przyznający stypendium może odstąpić od żądania jego zwrotu.  

5.   Z kwoty przeznaczonej w   budżecie Gminy Kowala na pomoc materialną o   charakterze socjalnym 5   % przeznacza się na wypłatę stypendiów i   zasiłków szkolnych przyznanych w   trybie odwołań.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Kowala  


Arkadiusz   Pięta

 

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2012-07-23
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe