Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2012 poz. 5518

Porozumienie nr WEiS. 031.1.2012 Prezydenta Miasta Legionowo

z dnia 21 czerwca 2012r.

w sprawie współdziałania Gminy Legionowo z Gminą Jabłonna w zakresie realizacji zadań edukacji publicznej obejmujących wychowanie przedszkolne realizowane w przedszkolach publicznych i w oddziałach przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych

Tekst pierwotny

§   1.   Porozumienie zostaje zawarte na podstawie art. 5   ust. 5   ustawy z   dnia 7   września 1991 r. o   systemie oświaty (Dz. U. z   2004 roku Nr 256 poz. 2572 z   późn. zm.) i   art. 216 ust. 2   pkt 3   ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 r. o   finansach publicznych (Dz. U. z   2009 r. Nr 157, poz. 1240 z   późn. zm.), art. 46 ustawy z   dnia 13 listopada 2003 r. o   dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z   2010 r. Nr 80 poz. 526 z   późn. zm.) oraz na podstawie Uchwały nr XXIV/310/2008 Rady Miasta Legionowo z   dnia 24 września 2008 roku w   sprawie współdziałania Gminy Legionowo z   Gminami Wieliszew, Jabłonna, Serock, Nieporęt w   zakresie realizacji zadań edukacji publicznej obejmujących wychowanie przedszkolne prowadzone przez przedszkola publiczne i   oddziały przedszkolne zorganizowane w   szkołach podstawowych zmienionej uchwałą nr XX/248/2012 Rady Miasta Legionowo z   dnia 25 kwietnia 2012 r.  

§   2.   Gmina Jabłonna powierza Gminie Legionowo realizację zadań własnych w   zakresie edukacji publicznej obejmujących wychowanie przedszkolne zgodnie z   art. 5   ustawy z   dnia 7   września 1991 roku o   systemie oświaty, polegających na prowadzeniu wychowania przedszkolnego dla dzieci z   terenu Gminy Jabłonna, w   zakresie określonym w   § 3   Porozumienia.  

§   3.   1. W   ramach niniejszego Porozumienia Gmina Legionowo zobowiązuje się do realizacji Porozumienia zgodnie z   ustawą z   dnia 7   września 1991 r o   systemie oświaty, a   w szczególności do:  

1) zapewnienia warunków do realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego zgodnie z   przepisami ustawy o   systemie oświaty,  

2) zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom w   czasie zajęć organizowanych w   pomieszczeniach przedszkolnych i   poza nimi,  

3) zapewnienia dzieciom żywienia na warunkach obowiązujących w   przedszkolach w   Gminie Legionowo,  

4) informowania o   faktycznej liczbie dzieci z   terenu Gminy Jabłonna uczęszczających do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Legionowo – najpóźniej do 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy.  

2. W   związku z   powierzeniem zadań objętych niniejszym Porozumieniem Gmina Jabłonna zobowiązuje się do ponoszenia kosztów utrzymania uczniów na warunkach określonych w   niniejszym Porozumieniu.  

§   4.   Gmina Legionowo zobowiązuje się przesłać Gminie Jabłonna informacje o   liczbie dzieci z   Gminy Jabłonna uczęszczających do przedszkoli publicznych na terenie Gminy Legionowo w   następujący sposób:  

- za okres od 1   stycznia 2012 roku do 31 sierpnia 2012 roku – do dnia 5   sierpnia 2012 roku;  

- za okres od 1   września 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku – do dnia 5   grudnia 2012 roku.  

§   5.   Gmina Jabłonna będzie ponosiła koszty pobytu i   edukacji uczniów będących mieszkańcami Gminy Jabłonna uczęszczających do publicznych przedszkoli i   oddziałów „O” w   publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Legionowo, z   zastrzeżeniem § 6   ust. 1.  

§   6.   1. Strony Porozumienia ustalają, że Gmina Jabłonna na realizację zadań powierzonych niniejszym Porozumieniem przekaże Gminie Legionowo dotację celową w   wysokości stanowiącej sumę iloczynów: liczby dzieci w   przedszkolach publicznych (§4) i   kwoty dotacji wynoszącej 827,77 zł czyli 100% wydatków bieżących planowanych na prowadzenie przedszkoli publicznych przez Gminę Legionowo w   przeliczeniu na jedno dziecko oraz liczby dzieci w   oddziałach „O” w   publicznych szkołach podstawowych i   kwoty dotacji wynoszącej 258,72 zł miesięcznie za jedno dziecko.  

2. Przekazywanie dotacji celowej realizowane będzie w   następujący sposób:  

a) I   transza zostanie przekazana do dnia 31 sierpnia 2012 roku.  

b) II transza zostanie przekazana do dnia 15 grudnia 2012 roku.  

3. Dotację celową Gmina Jabłonna przekaże Gminie Legionowo przelewem na rachunek bankowy Gminy Legionowo: ING Bank Śląski S.A. O/Legionowo nr 61 1050 1012 1000 0005 0241 0715  

4. Za termin przekazania środków dotacji uznaje się dzień obciążenia rachunku Gminy Jabłonna poleceniem przelewu dotacji na rzecz Gminy Legionowo.  

§   7.   1. Gmina Legionowo zobowiązuje się wykorzystać dotację wyłącznie na cel wskazany w   niniejszym Porozumieniu oraz zgodnie z   ustawą o   finansach publicznych.  

2. Środki przyznane w   ramach dotacji:  

1) których nie wykorzystano w   całości,  

2) wykorzystano niezgodnie z   przeznaczeniem lub niezgodnie z   obowiązującymi przepisami, podlegają zwrotowi na konto Gminy Jabłonna wraz z   odsetkami w   wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych w   terminie do dnia 30 stycznia 2013 roku.  

3. Gmina Legionowo zobowiązuje się do przedstawienia Gminie Jabłonna, rozliczenia wykorzystania przekazanych dotacji na zasadach określonych w   rozporządzeniu Ministra Finansów z   dnia 3   lutego 2010 r. w   sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. z   2010 r. Nr 20 poz.103 ).  

§   8.   Porozumienie niniejsze obowiązuje od 1   stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.  

§   9.   Zmiany niniejszego Porozumienia mogą nastąpić tylko w   drodze pisemnej, w   formie aneksu, pod rygorem nieważności.  

§   10.   W sprawach nie uregulowanych niniejszym Porozumieniem mają zastosowanie przepisy:  

1) ustawy z   dnia 7   września 1991 roku o   systemie oświaty ( Dz. U   z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z   późn. zm.),  

2) ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 r. o   finansach publicznych (Dz. U. z   2009 r. Nr 157 poz. 1240 z   późn. zm.),  

3) ustawy z   dnia 13 listopada 2003 r. o   dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z   2010 r. Nr 80 poz. 526 z   późn. zm.),  

4) ustawy z   23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny ( Dz. U. z   1964 r. Nr 16 poz. 93 z   późn. zm. ).  

§   11.   Porozumienie podlega publikacji w   Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.  

§   12.   Porozumienie sporządzono w   sześciu jednobrzmiących egzemplarzach cztery dla Gminy Legionowo oraz dwa dla Gminy Jabłonna.  

 

Zastępca Prezydenta Miasta  


mgr   Piotr   Zadrożny


Wójt  


Olga   Muniak

 

 

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2012-07-23
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe