| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr WEiS. 031.3.2012 Prezydenta Miasta Legionowo

z dnia 1 czerwca 2012r.

w sprawie w sprawie współdziałania Gminy Legionowo z Gminą Wieliszew w zakresie realizacji zadań edukacji publicznej obejmujących wychowanie przedszkolne realizowane w przedszkolach publicznych i w oddziałach przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych

§   1.   Porozumienie zostaje zawarte na podstawie art. 74 ust. 1   i 2   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001 r. Nr 142 poz.1591 z   późn. zm) i   art. 5   ust.5 ustawy z   dnia 7   września 1991 r. o   systemie oświaty (Dz. U. z   2004 roku Nr 256 poz. 2572 z   późn. zm.) w   związku z   art. 216 ust. 2   pkt 3   ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 r. o   finansach publicznych (Dz. U. z   2009 r. Nr 157 poz. 1240 z   późn. zm.), art. 46 ustawy z   dnia 13 listopada 2003 r. o   dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z   2010 r., Nr 80 poz. 526 z   późn. zm.) oraz na podstawie Uchwały nr XXIV/310/2008 Rady Miasta Legionowo z   dnia 24 września 2008 roku w   sprawie współdziałania Gminy Legionowo z   Gminami Wieliszew, Jabłonna, Serock, Nieporęt w   zakresie realizacji zadań edukacji publicznej obejmujących wychowanie przedszkolne prowadzone przez przedszkola publiczne i   oddziały przedszkolne zorganizowane w   szkołach podstawowych zmienionej uchwałą nr XX/248/2012 Rady Miasta Legionowo z   dnia 25 kwietnia 2012 r., a   także Uchwały Nr XX/177/2012 Rady Gminy Wieliszew z   dnia 18 kwietnia 2012 r. w   sprawie współdziałania z   jednostkami samorządu terytorialnego w   zakresie realizacji zadań edukacji publicznej obejmujących wychowanie przedszkolne prowadzone przez publiczne przedszkola i   oddziały przedszkolne zorganizowane w   szkołach podstawowych oraz inne formy wychowania przedszkolnego.  

§   2.   Gmina Legionowo powierza Gminie Wieliszew a   Gmina Wieliszew powierza Gminie Legionowo realizacje zadań własnych w   zakresie edukacji publicznej obejmujących wychowanie przedszkolne zgodnie z   art. 5   ustawy z   dnia 7   września 1991 roku o   systemie oświaty, polegających na prowadzeniu wychowania przedszkolnego dla dzieci z   terenu Gminy Legionowo i   Gminy Wieliszew, w   zakresie określonym w   § 3   Porozumienia.  

§   3.   1. W   ramach niniejszego Porozumienia Gminy Legionowo i   Wieliszew zobowiązują się do realizacji Porozumienia zgodnie z   ustawą z   dnia 7   września 1991 r o   systemie oświaty, a   w szczególności do:  

1) zapewnienia warunków do realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego zgodnie z   przepisami ustawy o   systemie oświaty,  

2) zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom w   czasie zajęć organizowanych w   pomieszczeniach przedszkolnych i   poza nimi,  

3) zapewnienia dzieciom żywienia na warunkach obowiązujących w   przedszkolach każdej z   Gmin – Stron Porozumienia,  

4) wzajemnego informowania się o   faktycznej liczbie dzieci uczęszczających do przedszkoli prowadzonych przez Gminę – Gmina Wieliszew o   liczbie dzieci z   terenu Gminy Legionowo, a   Gmina Legionowo o   liczbie dzieci z   terenu Gminy Wieliszew – najpóźniej do 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy.  

2. W   związku z   powierzeniem zadań objętych niniejszym Porozumieniem Strony Porozumienia zobowiązują się do ponoszenia kosztów utrzymania uczniów na warunkach określonych w   niniejszym Porozumieniu.  

§   4.   1.Gmina Legionowo zobowiązuje się przesłać Gminie Wieliszew informacje o   liczbie dzieci z   Gminy Wieliszew uczęszczających do przedszkoli publicznych na terenie Gminy Legionowo w   następujący sposób:  

1) za okres od 1   stycznia 2012 roku do 31 sierpnia 2012 roku – do dnia 5   sierpnia 2012 roku;  

2) za okres od 1   września 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku – do dnia 5   grudnia 2012 roku.  

2. Gmina Wieliszew zobowiązuje się przesłać Gminie Legionowo informacje o   liczbie dzieci z   Gminy Legionowo uczęszczających do przedszkoli publicznych na terenie Gminy Wieliszew w   następujący sposób:  

- za okres od 1   stycznia 2012 roku do 31 sierpnia 2012 roku – do dnia 5   sierpnia 2012 roku;  

- za okres od 1   września 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku – do dnia 5   grudnia 2012 roku.  

GMINA LEGIONOWO  

§   5.   Gmina Legionowo będzie ponosiła koszty pobytu i   edukacji dzieci będących mieszkańcami Gminy Legionowo uczęszczających do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Wieliszew w   wysokości faktycznych kosztów pobytu i   edukacji dzieci w   przedszkolach publicznych w   przeliczeniu na jedno dziecko, z   zastrzeżeniem § 6   ust. 1.  

§   6.   1. Strony Porozumienia ustalają, że Gmina Legionowo na realizację zadań powierzonych niniejszym Porozumieniem przekaże Gminie Wieliszew dotację celową w   wysokości stanowiącej iloczyn liczby dzieci w   przedszkolach (§ 4   ust. 2) i   kwoty dotacji ponoszonej przez gminę wynoszącej 829,50 zł miesięcznie za jedno dziecko oraz liczby dzieci w   oddziałach „0” przy publicznych szkołach podstawowych i   kwoty dotacji wynoszącej 331,44 zł miesięcznie za jedno dziecko.  

2. Przekazywanie dotacji celowej realizowane będzie w   następujący sposób:  

a) I   transza zostanie przekazana do dnia 31 sierpnia 2012 roku.  

b) II transza zostanie przekazana do dnia 15 grudnia 2012 roku.  

3. Dotację celową Gmina Legionowo przekaże Gminie Wieliszew przelewem na rachunek bankowy Gminy Wieliszew: Bank Spółdzielczy Legionowo o/Wieliszew nr 51801300062001000017200001.  

4. Za termin przekazania środków dotacji uznaje się dzień obciążenia rachunku Gminy Legionowo poleceniem przelewu dotacji na rzecz Gminy Wieliszew.  

GMINA WIELISZEW  

§   7.   Gmina Wieliszew będzie ponosiła koszty pobytu i   edukacji uczniów będących mieszkańcami Gminy Wieliszew uczęszczających do publicznych przedszkoli i   oddziałów „O” w   publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Legionowo, z   zastrzeżeniem § 6   ust. 1.  

§   8.   1. Strony Porozumienia ustalają, że Gmina Wieliszew na realizację zadań powierzonych niniejszym Porozumieniem przekaże Gminie Legionowo dotacje celową w   wysokości stanowiącej sumę iloczynów: liczby dzieci w   przedszkolach (§ 4   ust. 1) i   kwoty dotacji wynoszącej 827,77 zł czyli 100% wydatków bieżących planowanych na prowadzenie publicznych przedszkoli przez Gminę Legionowo w   przeliczeniu na jedno dziecko oraz liczby dzieci w   oddziałach „O” w   publicznych szkołach podstawowych i   kwoty dotacji wynoszącej 258,72 zł miesięcznie za jedno dziecko.  

2. Przekazywanie dotacji celowej realizowane będzie w   następujący sposób:  

a) I   transza zostanie przekazana do dnia 31 sierpnia 2012 roku,  

b) II transza zostanie przekazana do dnia 15 grudnia 2012 roku.  

3. Dotację celową Gmina Wieliszew przekaże Gminie Legionowo przelewem na rachunek bankowy Gminy Legionowo: ING Bank Śląski S.A. O/Legionowo nr 61105010121000000502410715  

4. Za termin przekazania środków dotacji uznaje się dzień obciążenia rachunku Gminy Wieliszew poleceniem przelewu dotacji na rzecz Gminy Legionowo  

§   9.   1. Strony porozumienia zobowiązują się wykorzystać dotację wyłącznie na cel wskazany w   niniejszym Porozumieniu oraz zgodnie z   ustawą o   finansach publicznych.  

2. Środki przyznane w   ramach dotacji:  

1) których nie wykorzystano w   całości,  

2) wykorzystano niezgodnie z   przeznaczeniem lub niezgodnie z   obowiązującymi przepisami, podlegają zwrotowi na konto Gminy Legionowo i   Gminy Wieliszew wraz z   odsetkami w   wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych w   terminie do dnia 30 stycznia 2013 roku.  

3. Gmina Legionowo zobowiązuje się do przedstawienia Gminie Wieliszew, a   Gmina Wieliszew zobowiązuje się do przedstawienia Gminie Legionowo rozliczenia wykorzystania przekazanych dotacji na zasadach określonych w   rozporządzeniu Ministra Finansów z   dnia 3   lutego 2010 r. w   sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. z   2010 r. Nr 20, poz. 103 ).  

§   10.   Porozumienie niniejsze obowiązuje od 1   stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.  

§   11.   Zmiany niniejszego Porozumienia mogą nastąpić tylko w   drodze pisemnej, w   formie aneksu, pod rygorem nieważności.  

§   12.   W sprawach nie uregulowanych niniejszym Porozumieniem mają zastosowanie przepisy:  

1) ustawy z   dnia 7   września 1991 roku o   systemie oświaty ( Dz. U   z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z   późn. zm.),  

2) ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 r. o   finansach publicznych (Dz. U. z   2009 r. Nr 157 poz. 1240 z   późn. zm.),  

3) ustawy z   dnia 13 listopada 2003 r. o   dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z   2010 r. Nr 80 poz.526 z   późn. zm.),  

4) ustawy z   23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny ( Dz. U. z   1964 r. Nr 16 poz. 93 z   późn. zm. ).  

§   13.   Porozumienie podlega publikacji w   Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.  

§   14.   Porozumienie sporządzono w   sześciu jednobrzmiących egzemplarzach cztery dla Gminy Legionowo oraz dwa dla Gminy Wieliszew.  

 

Zastępca Prezydenta Miasta  


mgr   Piotr   Zadrożny


Wójt Gminy  


Paweł Andrzej   Kownacki

 

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Mateusz Wachowski

Aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »