Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2012 poz. 5674

Uchwała nr 126/XXII/12 Rady Gminy Przyłęk

z dnia 29 czerwca 2012r.

w sprawie zatwierdzenia Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminy Przyłęk

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15, art. 40 ust.2 pkt 2, art. 41 ust. 1   i art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 1)   ) w   związku z   art. 42 ust. 4   i art. 204 ust. 2   ustawy z   dnia 15 kwietnia 2011 r. o   działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 2)   ) uchwala się, co następuje:  

§   1.   Zatwierdza się Statut Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w   Przyłęku stanowiący załącznik nr 1   do uchwały.  

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przyłęk  

§   3.   Traci moc Uchwała 55/VIII/11 Rady Gminy w   Przyłęku z   dnia 30 maja 2011 roku w   sprawie: zatwierdzenia Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminy Przyłęk, opublikowana w   Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego Nr 112, poz. 3558 z   dnia 28 czerwca 2011 r.  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z   mocą obowiązującą od 1   lipca 2012 r.  

 

 

 

Przewodniczacy Rady Gminy  


Wojciech   Szmajda

 

 

 

1)   Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w   Dz. U. z   2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, Nr 153, poz. 1271 z   2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z   2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759 z   2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 z   2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337 z   2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218 z   2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz.1458 z   2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230 z   2011 r. Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 21, poz. 113, Nr 217, poz.1281 i   Nr 149, poz. 887 oraz 2012 r. poz. 567.  

2)   Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w   Dz. U. z   2011 r. Nr 149, poz. 887, Nr 174, poz. 1039, Nr 185, poz. 1092  

 


Załącznik Nr 1   do Uchwały Nr 126/XXII/12    
Rady Gminy Przyłęk    
z dnia 29 czerwca 2012 r.  
 

do uchwały Nr  /XXII/12 Rady Gminy Przyłęk z   dnia 29 czerwca 2012 r.  

S T A   T U   T  
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO  
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ  
GMINY PRZYŁĘK  

§   1.   Statut Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminy Przyłęk, zwanego dalej „Zakładem” określa jego ustrój oraz zasady funkcjonowania.  

§   2.   1.   Organem założycielskim Zakładu jest Gmina Przyłęk.  

2.   Zakład  jest gminną jednostką organizacyjną.  

3.   Zakład posiada osobowość prawną.  

§   3.   Zakład działa na podstawie:  

1)   ustawy z   dnia 15 kwietnia 2011 r. o   działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 z   późn. zm.),  

2)   ustawy z   dnia 27 sierpnia 2004 r. o   świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z   2008 r. Nr 164, poz. 1027 z   późn. zm.),  

3)   Uchwały Rady Gminy Przyłęk Nr 101/XVII/1996 z   dnia 27 lutego1996 r. o   utworzeniu Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminy Przyłęk, Uchwały Rady Gminy Przyłęk Nr 21/II/98 z   dnia 16 listopada 1998 roku o   przekształceniu Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminy Przyłęk w   Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gminy Przyłęk z   siedzibą w   Załazach (zarejestrowany w   Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy pod pozycją KRS – 03000163560   w dniu 9   czerwca 2003 roku).  

4)   ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 roku o   finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z   późn.zm.),  

5)   ustawy z   dnia 29 września 1994 r. o   rachunkowości (Dz. U. z   2009 r. Nr 152, poz. 1223 z   późn.   zm.),  

6)   niniejszego Statutu.  

II.   SIEDZIBA I   OBSZAR DZIAŁANIA  

§   4.   1.   Zakład ma siedzibęw Przyłęku 30A; 26-704 Przyłęk.  

2.   Obszarem działania Zakładu jest Gmina Przyłęk.  

III.   Cele i   zadania  

§   5.   Celem Zakładu jest udzielanie ludności świadczeń zdrowotnych i   promocji zdrowia.  

§   6.   1.   Do zadań  Zakładu należy zapewnienie ludności usług zdrowotnych, profilaktycznych, leczniczych i   rehabilitacyjnych zgodnie z   aktualną wiedzą medyczną oraz zapobieganie powstawaniu chorób i   urazów.  

2.   Zakład realizuje zadania służące promocji zdrowia, zachowaniu zdrowia, ratowaniu, przywracaniu i   poprawie zdrowia oraz podejmuje inne działania medyczne wynikające z   procesu leczenia lub odpowiednich przepisów regulujących zasady ich wykonywania.  

3.   Uprawnionymi do korzystania z   usług Zakładu są:  

1)   osoby, które zadeklarowały chęć leczenia w   Zakładzie  

2)   osoby zgłaszające się do Zakładu w   celu otrzymania świadczeń zdrowotnych ze względu na zagrożenie życia lub zdrowia.  

3)   osoby uprawnione na podstawie odrębnych umów.  

4.   Cele i   zadania Zakład realizuje na bazie posiadanych zasobów kadrowych, lokalowych,  

sprzętowych i   finansowych.  

IV.   RODZAJE I   ZAKRES UDZIELANYCH   Ś   WIADCZE   Ń  

§   7.   1.   W ramach prowadzonej działalności Zakład realizuje następujące zadania:  

1)   udzielanie świadczeń medycznych w   zakresie podstawowej i   specjalistycznej opieki zdrowotnej w   warunkach ambulatoryjnych, a   w razie obłożnej choroby w   miejscu zamieszkania chorego,  

2)   udzielanie świadczeń medycznych w   miejscu wypadku lub w   innym miejscu publicznym w   razie nagłego zachorowania,  

3)   sprawowanie opieki w   zakresie pielęgniarstwa środowiskowo - rodzinnego w   miejscu zamieszkania,  

4)   dokonywanie oceny stanu zdrowia ludności oraz określenie potrzeb w   zakresie ich zaspakajania,  

5)   obejmowanie opieką zapobiegawczą populacji wieku rozwojowego, kobiet w   okresie ciąży, porodu i   połogu, jak równieżprowadzenie badań profilaktycznych w   miejscu pracy i   nauczania,  

6)   prowadzenie czynnego poradnictwa, szczególnie w   odniesieniu do populacji:  

a)   chorych z   chorobami społecznymi i   cywilizacyjnymi,  

b)   narażanych na szkodliwości lub uciążliwości środowiska nauki i   pracy,  

c)   innych chorych i   chorych przewlekle, których stan zdrowia wymaga systematycznej opieki.  

7)   orzekanie o   stanie zdrowia, a   tym samym o   czasowej niezdolności do pracy, współdziałanie z   instytucjami orzekającymi o   stałej niezdolności do pracy oraz prowadzenie innej działalności orzeczniczej,  

8)   prowadzenie nadzoru sanitarnego, zapobiegawczego, a   w szczególności prowadzenie szczepień ochronnych, rutynowych i   doraźnych oraz szerzenie oświaty zdrowotnej,  

9)   współdziałanie w   organizowaniu form opieki medycznej w   sytuacjach zagrożenia (klęski żywiołowej, katastrofy, epidemiczne szerzenie się chorób)  

10)   wykonywanie badań diagnostycznych,  

11)   sporządzanie, zawieranie i   monitorowanie kontraktów z   lekarzami na świadczenie usług medycznych  

12)   prowadzenie działańmających na celu promocję zdrowia  

13)   sporządzanie, zawieranie i   monitorowanie kontraktów na wykonywanie usług medycznych i   pozamedycznych,  

14)   wykonywanie innych  zadań publicznych określonych ustawą o   zakładach opieki zdrowotnej i   przepisami wykonawczymi do ustawy.  

2.   W wykonywaniu zadań Zakładu współdziała z   innymi zakładami opieki zdrowotnej, z   wyspecjalizowanymi w   określonych dziedzinach, inspekcją sanitarną i   innymi jednostkami.  

§   8.   Przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych z   zapewnieniem właściwej dostępności tych świadczeńw jednostkach organizacyjnych Zakładu określa regulamin organizacyjny Zakładu ustalony przez Kierownika.  

V.   ORGANY ZAKŁADU  

§   9.   1.   Zakładem kieruje Kierownik i   reprezentuje go na zewnątrz.  

2.   Kierownik podejmuje decyzje dotyczące zarządzania Zakładem i   ponosi za nie odpowiedzialność.  

3.   Kierownik jest przełożonym wszystkich pracowników Zakładu.  

§   10.   1.   Kierownika Zakładu zatrudnia Wójt Gminy Przyłęk na podstawie powołania, umowy o   pracę lub na podstawie umowy cywilno-prawnej.  

2.   Zwierzchnikiem służbowym Kierownika jest Wójt.  

§   11.   1.   Przy Zakładzie działa Rada Społeczna.  

2.   Rada Społeczna jest organem inicjującym i   opiniodawczym Rady Gminy oraz organem doradczym Kierownika Zakładu.  

§   12.   Radę Społeczną powołuje i   odwołuje Rada Gminy oraz zwołuje jej pierwsze posiedzenie.  

§   13.   1.   Rada Społeczna składa się z   5 osób:  

2.   W skład Rady Społecznej wchodzą:  

1)   Wójt Gminy lub osoba przez niego wyznaczona – jako przewodniczący,  

2)   przedstawiciel wojewody Mazowieckiego  

3)   trzech przedstawicieli - wybrani przez Radę Gminy.  

§   14.   Do zadań Rady Społecznej należy:  

1)   przedstawianie podmiotowi tworzącemu wniosków i   opinii w   sprawach:  

a)   zbycia aktywów trwałych oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury i   sprzętu medycznego,  

b)   związanych z   przekształceniem lub likwidacją, rozszerzeniem lub ograniczeniem działalności,  

c)   przyznawania kierownikowi nagród,  

d)   rozwiązania stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej z   kierownikiem,  

e)   regulaminu organizacyjnego;  

2)   przedstawianie kierownikowi wniosków i   opinii w   sprawach:  

a)   planu finansowego, w   tym planu inwestycyjnego,  

b)   rocznego sprawozdania z   planu finansowego, w   tym planu inwestycyjnego,  

c)   kredytów bankowych lub dotacji,  

3)   dokonywanie okresowych analiz skarg i   wniosków wnoszonych przez pacjentów, z   wyłączeniem spraw podlegających nadzorowi medycznemu;  

4)   opiniowanie wniosku w   sprawie czasowego zaprzestania działalności leczniczej;  

5)   wykonywanie innych zadań określonych w   ustawie i   statucie.  

§   15.   1.   Kadencja Rady społecznej trwa cztery lata.  

2.   Sposób zwoływania posiedzeń, tryb oraz podejmowanie uchwał określa regulamin Rady Społecznej.  

§   16.   Od uchwały Rady Społecznej Kierownikowi Zakładu przysługuje odwołanie do Rady Gminy.  

§   17.   1.   Organem sprawującym nadzór nad działalnością Zakładu jest Rada Gminy.  

2.   Wójt Gminy dokonuje kontroli i   oceny działalności Zakładu oraz pracy Kierownika Zakładu i   jej wyniki przedstawia Radzie Gminy.  

3.   Kontrola i   ocena o   których mowa w   ust. 2   obejmuje w   szczególności:  

1)   realizację   zadań   statutowych, dostępnośći poziom udzielanych świadczeń,  

2)   prawidłowość   gospodarowania mieniem,  

3)   gospodarkę finansową.  

VI.   STRUKTURA ORGANIZACYJNA JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ  

§   18.   1.   W SP ZOZ Gminy Przyłęk funkcjonują następujące jednostki i   komórki:  

01  Ośrodek Zdrowia w   Przyłęku  

a w   nim komórki  

Poradnia lekarza POZ  

Gabinet pielęgniarki i   położnej środowiskowej  

Gabinet medycyny szkolnej  

Poradnia ginekologiczno-położnicza  

Transport sanitarny POZ  

Gabinet zabiegowy  

Punkt szczepień  

Punkt pobrań materiałów do badania  

Poradnia leczenia uzależnień  

02   Ośrodek Zdrowia w   Przyłęku – Filia w   Załazach  

a w   nim komórki  

Poradnia lekarza POZ  

Gabinet pielęgniarki i   położnej środowiskowej  

Gabinet medycyny szkolnej  

Poradnia terapii uzależnienia i   współuzależnienia od alkoholu  

Poradnia stomatologiczna  

Gabinet zabiegowy  

Punkt szczepień  

Punkt pobrań materiałów do badania  

1.   Poszerzenie działalności Ośrodka Zdrowia w   Przyłęku i   Ośrodka Zdrowia w   Przyłęku – Filia w   Załazach oraz tworzenie nowych jednostek organizacyjnych może odbywać się w   miarę potrzeb.  

2.   W SP ZOZ Gminy Przyłęk funkcjonują stanowiska pracy niemedyczne podporządkowane bezpośrednio Kierownikowi zakładu:  

-   Główny   Księgowy,  

-   sprzątaczka,  

-   kierowca.  

§   19.   Szczegółowąorganizację i   zadania jednostek organizacyjnych wymienionych w   § 19 oraz organizację i   porządek procesu udzielania świadczeń zdrowotnych w   Zakładzie, określa regulamin organizacyjny Zakładu, ustalony przez Kierownika, z   zastrzeżeniem § 15 pkt. 4   statutu.  

VII.   GOSPODARKA FINANSOWA  

§   20.   Zakład prowadzony jest w   formie samodzielnego zakładu pokrywającego z   posiadanych środków i   uzyskanych przychodów koszty działalności i   zobowiązań.  

§   21.   Zakład jest jest jednostką zaliczaną do sektora finansów publicznych i   prowadzi gospodarkę finansowąna zasadach określonych odrębnymi przepisami.  

§   22.   1.   Podstawą gospodarki finansowej Zakładu jest roczny plan finansowy i   inwestycyjny ustalany przez Kierownika i   zaopiniowany przez Radę Społeczną.  

2.   Kierownik przekazuje roczny plan finansowy i   inwestycyjny Wójtowi Gminy.  

§   23.   1.   Zakład może uzyskać środki finansowe na działalność:  

1/ z   odpłatnych świadczeń zdrowotnych udzielanych na podstawie umowy, chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej;  

2/ na realizację programów zdrowotnych w   rozumieniu przepisów o   świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych i   programu Zintegrowane Ratownictwo Medyczne, w   tym na niezbędne do ich wykonania wydatki inwestycyjne lub zakup specjalistycznych wyrobów medycznych, na podstawie umowy i   w zakresie w   niej określonym;  

2a/ na realizację programów współfinansowanych ze środków pochodzących z   budżetu Unii Europejskiej;  

3/ z   wydzielonej działalności gospodarczej innej niż wymieniona w   pkt. 1   i 2, jeżeli statut zakładu przewiduje prowadzenie takiej działalności;  

4/ z   darowizn, zapisów, spadków oraz ofiarności publicznej, także pochodzenia zagranicznego w   zakresie aparatury i   sprzętu medycznego wyłącznie o   przeznaczeniui standardzie określonym przez podmiot, który zakład utworzył oraz na zasadach określonych przez ten podmiot;  

5/ na realizację innych zadań określonych odrębnymi przepisami.  

5.   Tryb i   warunki przekazywania środków publicznych określają odrębne przepisy.  

§   24.   1.   Zakład samodzielnie decyduje o   podziale zysku.  

2.   Zakład pokrywa we własnym zakresie ujemny wynik finansowy.  

3.   Jeżeli ujemny wynik finansowy nie może być pokryty w   sposób określony w   ust. 2   Rada Gminy podejmuje uchwałęo zmianie gospodarki finansowej Zakładu lub jego likwidacji.  

4.   Rada Gminy może dokonać pokrycia ujemnego wyniku finansowego Zakładu z   budżetu Gminy i   określić formę dalszego finansowania Zakładu.  

§   25.   1.   Zakład prowadzi rachunkowość na zasadach określonych w   odrębnych przepisach.  

2.   Roczne sprawozdanie finansowe Zakładu zatwierdza Rada Gminy.  

VIII.   MIENIE ZAKŁADU  

§   26.   Zakład gospodaruje samodzielnie przekazanymi w   nieodpłatne użytkowanie nieruchomościami i   majątkiem gminy oraz majątkiem własnym (otrzymanym i   zakupionym).  

§   27.   1.   Zbycie, wydzierżawienie lub wynajęcie majątku trwałego Zakładu, może być dokonane przez Zakład na zasadach określonych przez Radę Gminy.  

2.   Wniesienie majątku Zakładu do spółek lub fundacji, wymaga zgody Rady Gminy.  

§   28.   Zakład może dokonać zakupu lub przyjąć  darowiznę aparatury i   sprzętu medycznego, wyłącznie o   przeznaczeniu i   standardzie określonym przez Radę Gminy oraz na zasadach określonych przez Radę Gminy.  

IX.   POSTANOWIENIA KO   Ń   COWE  

§   29.   Pieczęcią urzędową Zakładu jest pieczęć o   następującej treści:  

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  

Gminy Przyłęk, Przyłęk 30A, 26-704 Przyłęk  

Regon 670905854-00020; NIP 811-15-25-632  

§   30.   Zmiany w   Statucie dokonywane sąw trybie właściwym do jego uchwalenia.  

§   31.   W sprawach nie uregulowanych w   statucie mają  zastosowanie odpowiednie przepisy ustaw wymienionych w   § 3   statutu i   przepisów wykonawczych wydanych na ich podstawie.  

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 126/XXII/12
Rady Gminy Przyłęk
z dnia 29 czerwca 2012 r.
Zalacznik2.doc

Schemat organizacyjny SPZOZ Gminy Przyłęk  

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2012-07-31
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe