Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2012 poz. 5675

Uchwała nr XXVII/56/2012 Rady Gminy Nieporęt

z dnia 20 czerwca 2012r.

w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom pełniącym stanowiska kierownicze oraz ustalenia tygodniowej liczby godzin obowiązkowego wymiaru zajęć pedagogom, psychologom, logopedom i doradcom zawodowym

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15, art. 40 i   art. 41 ust. 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.) w   związku z   art. 42 ust. 6, ust. 7   pkt 2   i pkt 3   ustawy z   dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z   2006 r. Nr 97 poz. 674, z   późn. zm.) uchwala się, co następuje:  

§   1.   1.   Nauczycielom, którym powierzono stanowisko dyrektora szkoły (zespołu) każdego typu, obniża się tygodniową liczbę godzin obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i   opiekuńczych, określoną w   art. 42 ust. 3   – tabela, Lp. 3   ustawy Karta Nauczyciela do wysokości określonej w   poniższej tabeli:  

 

Lp.  

Liczba oddziałów w   szkole (zespole)  
każdego typu  
 

Tygodniowa liczba godzin obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych  
i opiekuńczych dyrektora  

1.  

do 7   oddziałów  

6  

 

od 8   do 12 oddziałów  

5  

2.  

13 i   więcej oddziałów  

4  

2.   W szkole (zespole) każdego typu, która liczy co najmniej 12 oddziałów, tworzy się stanowisko wicedyrektora.  

3.   Nauczycielom pełniącym funkcję wicedyrektora szkoły obniża się tygodniową liczbę godzin obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i   opiekuńczych, określoną w   art. 42 ust. 3   – tabela, Lp. 3   ustawy Karta Nauczyciela do wysokości określonej w   poniższej tabeli:  

 

Lp.  

Liczba oddziałów w   szkole (zespole)  

Tygodniowa liczba godzin obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i   opiekuńczych wicedyrektora  

 

Szkoła Podstawowa  

 

1.  

do 12 oddziałów  

10  

2.  

13 i   więcej oddziałów  

9  

 

Gimnazjum  

 

1.  

do 12 oddziałów  

9  

2.  

13 i   więcej oddziałów  

8  


4.   Nauczycielom, którym powierzono stanowisko dyrektora przedszkola, obniża się tygodniową liczbę godzin obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i   opiekuńczych, określoną w   art. 42 ust. 3   – tabela, Lp. 1   i 2   ustawy Karta Nauczyciela do wysokości określonej w   poniższej tabeli:        

 

Lp.  

Liczba oddziałów w   przedszkolu każdego typu  

Tygodniowa liczba godzin obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych  
i opiekuńczych dyrektora  

1.  

do 5   oddziałów (włącznie)  

8  

2.  

6 i   więcej oddziałów  

4  

§   2.   W szczególnych przypadkach, podyktowanych koniecznością realizacji programu nauczania, nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w   szkołach (zespołach) i   przedszkolach, Wójt Gminy może przydzielić godziny ponadwymiarowe, w   wymiarze nie przekraczającym ½ tygodniowej liczby godzin obowiązującego ich wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i   opiekuńczych określonej w   § 1   niniejszej uchwały.  

§   3.   Tygodniowa liczba godzin obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i   opiekuńczych, określona w   § 1   niniejszej uchwały, odnosi się również do nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze w   zastępstwie nauczycieli, którym powierzono te stanowiska, z   tym że obowiązuje ona tych nauczycieli od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w   którym zlecono nauczycielowi zastępstwo.  

§   4.   1.   Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i   opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z   uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz, nauczycieli specjalistów zatrudnionych w   przedszkolach i   szkołach prowadzonych przez Gminę Nieporęt określa się według następujących norm:  

1)   pedagogom, psychologom i   logopedom – 24 godziny;  

2)   doradcom zawodowym prowadzącym zajęcia związane z   wyborem kierunku kształcenia i   zawodu w   celu wspomagania uczniów w   podejmowaniu decyzji edukacyjnych i   zawodowych – 26 godzin.  

2.   Dla określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli specjalistów wymienionych w   ust. 1   przez godzinę zajęć rozumie się 60 minut.  

§   5.   Traci moc uchwała Nr XXXIII/6/2009 Rady Gminy Nieporęt z   dnia 12 lutego 2009 r. w   sprawie określenia zasad udzielania i   rozmiaru zniżek nauczycielom pełniącym stanowiska kierownicze oraz ustalenia tygodniowej liczby godzin obowiązkowego wymiaru zajęć pedagogom, psychologom szkolnym, logopedom i   doradcom zawodowym zmieniona uchwałą Nr XXXIV/24/2009 Rady Gminy Nieporęt z   dnia 26 marca 2009 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr  86, poz. 2331) oraz uchwałą  Nr XXV/37/2012 Rady Gminy Nieporęt z   dnia 10 maja 2012 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z   2012 r., poz. 4736).  

§   6.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nieporęt.  

§   7.   Uchwała podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.  

§   8.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Eugeniusz   Woźniakowski

 

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2012-07-31
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe