Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2012 poz. 5695

Uchwała nr XVII/169/2012 Rady Powiatu Węgrowskiego

z dnia 21 czerwca 2012r.

w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Węgrowie

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 42 ust. 4   ustawy z   dnia 15 kwietnia 2011 r. o   działalności leczniczej (Dz. U. z   2011 r. Nr 112, poz. 654 z   późn. zm.) i   art. 12 pkt 11 ustawy z   dnia 5   czerwca 1998 roku o   samorządzie powiatowym (Dz. U. z   2001 roku, Nr 142, poz. 1592, z   późn. zm.) Rada Powiatu Węgrowskiego uchwala, co następuje:  

§   1.   Nadaje się Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w   Węgrowie Statut w   brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.  

§   2.   Traci moc Uchwała Nr XII/126/2011 Rady Powiatu Węgrowskiego z   dnia 30 grudnia 2011 r. w   sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w   Węgrowie.  

§   3.   Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Węgrowskiego.  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.  

 

 

Przewodnicząca Rady Powiatu  


Anna   Brodacka-Bartoszuk

 


Załącznik do Uchwały Nr XVII/169/2012
Rady Powiatu Węgrowskiego
z dnia 21 czerwca 2012 r.

Statut Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w   Węgrowie  

Rozdział I.
Postanowienia ogólne  

§   1.   Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w   Węgrowie, zwany w   dalszej treści statutu „Zakładem” został utworzony na mocy Zarządzenia Nr 62 /98 Wojewody Siedleckiego z   dnia 9   lipca 1998r., w   sprawie przekształcenia Zespołu Opieki Zdrowotnej w   Węgrowie w   Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w   Węgrowie, wpisany do rejestru prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w   Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000061507, działa na podstawie:  

1.   Ustawy z   dnia 15 kwietnia 2011r. o   działalności leczniczej /Dz.U. Nr 112, poz.654, z   późn.zm./ oraz przepisów wykonawczych,  

2.   Niniejszego statutu oraz innych przepisów prawa.  

§   2.   Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w   Węgrowie posiada osobowość prawną.  

§   3.   Podmiotem tworzącym Zakładu jest Powiat Węgrowski.  

§   4.   1.   Zakład używa pełnej nazwy w   brzmieniu „Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w   Węgrowie”.  

2.   Zakład może używać nazwy skróconej w   brzmieniu „SPZOZ w   Węgrowie”.  

§   5.   1.   Siedzibą Zakładu jest miasto Węgrów.  

2.   Terenem działania zakładu jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a   w szczególności Powiat Węgrowski.  

Rozdział II.
Cele i   zadania Zakładu  

§   6.   Celem Zakładu jest udzielanie świadczeń zdrowotnych i   promocji zdrowia, uczestniczenie w   prowadzeniu badań naukowych i   prac badawczo-rozwojowych, kształcenie osób przygotowujących się do wykonywania zawodu medycznego i   wykonujących zawód medyczny.  

§   7.   1.   Celem Zakładu jest udzielanie świadczeń zdrowotnych i   promocji zdrowia, uczestniczenie w   prowadzeniu badań naukowych i   prac badawczo-rozwojowych, kształcenie osób przygotowujących się do wykonywania zawodu medycznego i   wykonujących zawód medyczny.  

1)   profilaktyka i   oświata zdrowotna, zapobieganie chorobom i   urazom,  

2)   udzielanie świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu , ratowaniu, przywracaniu i   poprawie zdrowia,  

3)   rozpoznawanie i   leczenie chorób,  

4)   rehabilitacja, zapobieganie niepełnosprawności,  

5)   pomoc doraźna,  

6)   medycyna pracy,  

7)   wykonywanie zadań na potrzeby obronne państwa.  

2.   Zakład prowadzi ponadto wyodrębnioną działalność gospodarczą inną niż działalność leczniczą w   zakresie  

1)   dzierżawy nieruchomości gruntowych, najmu/ dzierżawy budynków, pomieszczeń, aparatury i   sprzętu,  

2)   handlu,  

3)   gastronomii,  

4)   gospodarki mieszkaniowej,  

5)   przewozu rzeczy i   osób,  

6)   transportu sanitarnego.  

3.   Zakład udziela świadczeń zdrowotnych na warunkach określonych w   umowach z   Narodowym Funduszem Zdrowia i   innymi podmiotami zlecającymi nieodpłatnie, za częściową lub całkowitą odpłatnością.  

Rozdział III.
Struktura organizacyjna Zakładu  

§   8.   W skład Zakładu wchodzą następujące przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego:  

1.   Szpital Powiatowy Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w   Węgrowie, w   skład którego wchodzi następujące jednostki organizacyjne:  

1)   Szpital Powiatowy w   skład której wchodzą następujące komórki organizacyjne:  

a)   Oddział Chorób Wewnętrznych (Oddział Internistyczno-Kardiologiczny) – 53 łóżka w   tym 2   intensywnego nadzoru kardiologicznego, 2   intensywnej opieki medycznej,  

b)   Oddział Chirurgiczny Ogólny – 40 łóżek w   tym 2   intensywnej opieki medycznej,  

c)   Oddział Pediatryczny – 19 łóżek w   tym 2   intensywnej opieki medycznej,  

d)   Oddział Ginekologiczno-Położniczy – 41łóżek w   tym 3   intensywnej opieki medycznej,  

e)   Oddział Neonatologiczny – 15 łóżek w   tym dla noworodków 9, inkubatory 6,  

f)   Oddział Anestezjologii i   Intensywnej Terapii – 3   łóżka w   tym 3   intensywnej opieki medycznej,  

g)   Blok Operacyjny,  

h)   Izba Przyjęć Szpitala,  

i)   Apteka Zakładowa,  

j)   Pracownia Diagnostyki Laboratoryjnej (laboratorium),  

k)   Pracownia Diagnostyki Obrazowej(RTG),  

l)   Pracownia USG,  

ł)   Pracownia Diagnostyki Obrazowej (Mammografia),  

m)   Pracownia Tomografii Komputerowej,  

n)   Pracownia Endoskopii,  

o)   Pracownia Prób Wysiłkowych i   HOLTERA,  

p)   Pracownia EKG,  

r)   Dział Żywności, Żywienia, przedmiotów użytku,  

s)   Bank Krwi,  

t)   Sterylizatornia,  

u)   Poradnia (Gabinet) Lekarza POZ – Nocna i   Świąteczna Ambulatoryjna Opieka Lekarska i   Pielęgniarska,  

v)   Prosektorium,  

w)   Sala Porodowa.  

2.   Lecznictwo Ambulatoryjne Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w   Węgrowie w   skład którego wchodzą następujące jednostki organizacyjne:  

1)   Przychodnia Rejonowo-Specjalistyczna w   Węgrowie, w   skład której wchodzą następujące komórki organizacyjne:  

a)   Poradnia Lekarza POZ  

b)   Poradnia pielęgniarki środowiskowej-rodzinnej,  

c)   Poradnia położnej środowiskowej-rodzinnej,  

d)   Gabinety Medycyny Szkolnej:  

-   Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w   Węgrowie,  

-   Gimnazjum w   Węgrowie,  

-   I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza,  

-   Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kochanowskiego w   Węgrowie,  

-   Gimnzajum Gminy Liw im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w   Węgrowie,  

e)   Poradnia Alergologiczna,  

f)   Poradnia Endokrynologiczna,  

g)   Poradnia Kardiologiczna,  

h)   Poradnia Medycyny Pracy,  

i)   Poradnia Neurologiczna,  

j)   Poradnia Gruźlicy i   Chorób Płuc,  

k)   Poradnia Reumatologiczna,  

l)   Poradnia Neonatologiczna,  

ł)   Poradnia Ginekologiczno-Położnicza,  

m)   Szkoła Rodzenia,  

n)   Poradnia Chirurgii Ogólnej,  

o)   Poradnia Okulistyczna,  

p)   Poradnia Urologiczna,  

r)   Poradnia Zdrowia Psychicznego,  

s)   Poradnia Terapii Uzależnienia i   Współuzależnienia od Alkoholu,  

ś)   Poradnia Profilaktyki Chorób Piersi,  

t)   Poradnia Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej,  

u)   Poradnia Stomatologiczna,  

v)   Poradnia Stomatologiczna dla dzieci,  

w)   Poradnia Protetyki Stomatologicznej,  

x)   Poradnia Protetyki Stomatologicznej dla dzieci,  

y)   Pracownia Diagnostyki Obrazowej (RTG),  

z)   Pracownia EKG,  

za)   Poradnia Diabetologiczna,  

zb)   Poradnia (Gabinet ) Lekarza POZ – Transport Sanitarny w   ramach poz,  

zc)   Poradnia Onkologiczna,  

zd)   Punkt Szczepień,  

ze)   Gabinet Zabiegowy,  

zf)   Poradnia (Gabinet ) Lekarza POZ – Nocna i   Świąteczna Ambulatoryjna Opieka Lekarska,  

zg)   Poradnia (Gabinet ) Lekarza POZ – Nocna i   Świąteczna Wyjazdowa Opieka Lekarska,  

zh)   Poradnia (Gabinet ) Pielęgniarki POZ – Nocna i   Świąteczna Ambulatoryjna Opieka Pielęgniarska,  

zi)   Poradnia (Gabinet ) Pielęgniarki POZ – Nocna i   Świąteczna Wyjazdowa Opieka Pielęgniarska,  

zj)   Dział (pracownia ) fizjoterapii,  

zk)   Gabinet Medycyny Szkolnej,  

zl)   Zespół transportu sanitarnego,  

zł)   Punkt pobrań materiałów do badań,  

zm)   Poradnia Chorób Metabolicznych,  

zn)   Nocna i   świąteczna opieka zdrowotna.  

2)   Przychodnia Rejonowa w   Łochowie, w   skład której wchodzą następujące komórki organizacyjne:  

a)   Poradnia Lekarza POZ,  

b)   Poradnia pielęgniarki środowiskowej-rodzinnej,  

c)   Poradnia położnej środowiskowej-rodzinnej,  

d)   Gabinety Medycyny Szkolnej,  

-   Szkoła Podstawowa Nr 1   im. Baonu „Nadbużańskiego” Armii Krajowej,  

-   Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3   w Łochowie,  

-   Publiczne Gimnazjum i   Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych,  

e)   Poradnia Chirurgii Ogólnej,  

f)   Poradnia Zdrowia Psychicznego,  

g)   Poradnia Ginekologiczna-Położnicza,  

h)   Poradnia Stomatologiczna,  

i)   Punkt pobrań materiałów do badań,  

j)   Pracownia Diagnostyki Obrazowej (RTG),  

k)   Pracownia EKG,  

l)   Punkt Szczepień,  

ł)   Gabinet Zabiegowy,  

m)   Poradnia (Gabinet ) Lekarza POZ – Nocna i   Świąteczna Ambulatoryjna Opieka Lekarska,  

n)   Poradnia (Gabinet ) Lekarza POZ – Nocna i   Świąteczna Wyjazdowa Opieka Lekarska,  

o)   Poradnia (Gabinet ) Pielęgniarki POZ – Nocna i   Świąteczna Ambulatoryjna Opieka Pielęgniarska,  

p)   Poradnia (Gabinet ) Pielęgniarki POZ – Nocna i   Świąteczna Wyjazdowa Opieka Pielęgniarska,  

r)   Poradnia (Gabinet ) Lekarza POZ – transport sanitarny w   podstawowej opiece zdrowotnej,  

s)   Dział (pracownia) fizjoterapii,  

t)   Gabinet Medycyny Szkolnej,  

u)   Gabinet Medycyny Szkolnej - Zespół Szkół w   Kamionnie, (Publiczne Gimnazjum, Szkoła Podstawowa),  

v)   Gabinet Medycyny Szkolnej – Zespół Szkół w   Sadownem, (LO, Zasadnicza Szkoła Zawodowa, Gimnazjum, Szkoła Podstawowa),  

w)   Nocna i   świąteczna opieka zdrowotna.  

3)   Wiejski Ośrodek Zdrowia w   Czerwonce – Filia Przychodni Rejonowo- Specjalistycznej w   Węgrowie w   skład której wchodzą następujące komórki organizacyjne:  

a)   Poradnia Lekarza POZ,  

b)   Poradnia pielęgniarki środowiskowej-rodzinnej,  

c)   Poradnia Stomatologiczna,  

d)   Poradnia Stomatologiczna dla dzieci,  

e)   Punkt Szczepień,  

f)   Gabinet Zabiegowy,  

g)   Gabinet Medycyny Szkolnej.  

4)   Wiejski Ośrodek Zdrowia w   Ostrówku – Filia Przychodni Rejonowej w   Łochowie w   skład której wchodzą następujące komórki organizacyjne:  

a)   Poradnia Lekarza POZ,  

b)   Poradnia pielęgniarki środowiskowej-rodzinnej,  

c)   Poradnia położnej środowiskowej-rodzinnej,  

d)   Poradnia Stomatologiczna,  

e)   Poradnia Stomatologiczna dla dzieci,  

f)   Punkt Szczepień,  

g)   Gabinet Zabiegowy,  

h)   Gabinet Medycyny Szkolnej - Zespół Szkół w   Ostrówku ( Szkoła Podstawowa, Publiczne Gimnazjum),  

i)   Gabinet Medycyny Szkolnej.  

5)   Wiejski Ośrodek Zdrowia w   Wyszkowie – Filia Przychodni Rejonowo- Specjalistycznej w   Węgrowie w   skład której wchodzą następujące komórki organizacyjne:  

a)   Poradnia Lekarza POZ,  

b)   Poradnia pielęgniarki środowiskowej-rodzinnej,  

c)   Poradnia Stomatologiczna,  

d)   Poradnia Stomatologiczna dla dzieci,  

e)   Punkt Szczepień,  

f)   Gabinet Zabiegowy,  

g)   Gabinet Medycyny Szkolnej.  

6)   Przychodnia Stomatologiczna w   Korytnicy:  

a)   Poradnia Stomatologiczna,  

b)   Poradnia Stomatologiczna dla dzieci,  

7)   Dział Pomocy Doraźnej w   Węgrowie:  

a)   Zespół wyjazdowy reanimacyjny R – specjalistyczny,  

b)   Zespół wyjazdowy wypadkowy W   – podstawowy,  

c)   Dyspozytornia medyczna,  

8)   Dział Pomocy Doraźnej w   Łochowie:  

a)   Zespół wyjazdowy reanimacyjny R – specjalistyczny,  

b)   Zespół wyjazdowy wypadkowy W   – podstawowy,  

§   9.   Szczegółowe zadania, sposób i   warunki udzielania świadczeń, organizację wewnętrzną jednostek organizacyjnych Zakładu, wymienionych w   §8 Statutu określa Regulamin Organizacyjny ustalony przez Dyrektora Zakładu.  

Rozdział IV.
Organy Zakładu  

§   10.   Organami Zakładu są:  

1)   Dyrektor,  

2)   Rada Społeczna.  

§   11.   1.   Odpowiedzialność za zarządzanie Zakładem ponosi Dyrektor Zakładu.  

2.   Dyrektor Zakładu kieruje Zakładem i   reprezentuje go na zewnątrz.  

3.   Dyrektor Zakładu jest przełożonym pracowników Zakładu.  

§   12.   Dyrektor kieruje Zakładem przy pomocy:  

1)   Zastępcy Dyrektora ds. Ekonomiczno-Eksploatacyjnych  

2)   Ordynatorów Oddziałów  

3)   Kierowników jednostek i   komórek organizacyjnych  

4)   Naczelnej pielęgniarki  

5)   Głównego księgowego  

6)   Kierowników i   Koordynatorów sekcji i   działów:  

a)   Dział Kadr  

b)   Dział Finansowo-Księgowy  

c)   Sekcji Statystyki i   Rozliczeń Usług Medycznych  

d)   Dział Organizacji Świadczeń Medycznych, Marketingu i   Sprzedaży  

e)   Koordynatora Zarządzania Zaopatrzeniem  

f)   Koordynatora Zarządzania Zamówieniami Publicznymi  

g)   Koordynatora Zarządzania Flotą Samochodową i   środkami Łączności  

h)   Stanowiska ds. Eksploatacji  

7)   Inspektora ds. P/pożarowych  

8)   Inspektora ds. Obronnych i   Obrony Cywilnej  

9)   Samodzielnych stanowisk pracy:  

a)   Radcy Prawnego  

b)   Inspektora ds. Bezpieczeństwa i   Higieny Pracy  

c)   Pielęgniarki epidemiologicznej  

d)   Kapelana szpitalnego  

e)   Administratora systemów Informatycznych, Administrator Bezpieczeństwa Informacji.  

f)   Pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania Jakością.  

§   13.   Przy Zakładzie działa Rada Społeczna Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w   Węgrowie  

§   14.   1.   Kadencja Rady Społecznej trwa 4   lata i   kończy się z   dniem powołania przez Radę Powiatu Węgrowskiego nowego składu Rady, nie dłużej jednak niż 2   miesiące od daty przeprowadzenia wyborów do samorządu powiatowego.  

2.   Przed upływem kadencji członek Rady może być odwołany przez organ, który go powołał w   przypadku:  

1)   rezygnacji z   pełnionej funkcji,  

2)   nieusprawiedliwionej nieobecności na trzech kolejnych posiedzeniach Rady,  

3)   skazania prawomocnym wyrokiem sądowym za przestępstwo umyślne, ścigane z   oskarżenia publicznego,  

4)   podjęcia zatrudnienie w   Zakładzie.  

3.   Z wnioskiem o   odwołanie członka Rady z   przyczyn określonych ust.2 pkt 2,3 i   4 występuje Przewodniczący Rady.  

§   15.   Szczegółowe zasady działania Rady Społecznej określa Regulamin Organizacyjny Rady Społecznej zatwierdzony przez Radę Powiatu Węgrowskiego.  

Rozdział V.
Gospodarka finansowa  

§   16.   1.   Zakład prowadzi gospodarkę finansową w   formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w   odrębnych przepisach.  

2.   Podstawą gospodarki finansowej Zakładu jest plan finansowy ustalony przez Dyrektora.  

Rozdział VI.
Postanowienia końcowe  

§   17.   Wszelkie zmiany niniejszego Statutu wymagają formy przewidzianej dla jego nadania.  

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2012-08-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe