Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2012 poz. 5697

Uchwała nr XIX/97/2012 Rady Gminy Grębków

z dnia 26 czerwca 2012r.

w sprawie nadania Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „ Przychodni Opieki Zdrowotnej w Grębkowie ”

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.) oraz 42 ust.4 ustawy z   dnia 15 kwietnia 2011 r. o   działalności leczniczej (Dz. U. z   2011 r. Nr 112, poz. 654 z   późn. zm.)   Rada Gminy Grębków uchwala,   co następuje:  

§   1.   Nadaje się Statut Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej   „Przychodni Opieki Zdrowotnej w   Grębkowie ”, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.  

§   2.   Traci moc Uchwała Nr VI/29/99 Rady Gminy Grębków z   dnia 2   marca 1999 r. w   sprawie zatwierdzenia Statutu Przychodni Opieki Zdrowotnej w   Grębkowie, Uchwała Nr XXIII/121/2001 Rady Gminy Grębków z   dnia 27 czerwca 2001 r. w   sprawie zmian w   Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Przychodnia Opieki Zdrowotnej w   Grębkowie ” oraz Uchwała Nr XIX/106/2005 Rady Gminy Grębków z   dnia 27 kwietnia 2005 r. w   sprawie zmian w   Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Przychodnia Opieki Zdrowotnej w   Grębkowie” .  

§   3.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Grębków  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w     Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego  

 

 

 

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY  


mgr   Ireneusz   Kowalski

 


Załącznik Nr 1   do Uchwały Nr XIX/97/2012    
Rady Gminy Grębków    
z dnia 26 czerwca 2012 r.  
 

S T A   T U   T  

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  

” Przychodni Opieki Zdrowotnej w   Grębkowie ”  

Przychodnia Opieki Zdrowotnej, zwana dalej Przychodnią, działa na podstawie:  

1.   Ustawy z   dnia 15 kwietnia 2011r. o   działalności leczniczej ( Dz. U. Nr 112, poz. 654).  

2.   Ustawa z   dnia 8   marca 1990r. o   samorządzie gminnym ( Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.)  

3.   Niniejszego statutu.  

§   1.   Firmą Podmiotu jest Przychodnia Opieki Zdrowotnej w   Grębkowie realizująca świadczenia z   zakresu podstawowej opieki zdrowotnej   .  

§   2.   Siedzibą Przychodni Opieki Zdrowotnej jest miejscowość Grębków.  

             

§   3.   Cele i   zadania podmiotu  

1.   Celem podmiotu jest przede wszystkim udzielanie świadczeń zdrowotnych i   promocja zdrowia w   zakresie i   na zasadach określonych w   ustawie o   powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym, na podstawie stosownej umowy z   Narodowym Funduszem Zdrowia  dla  ludności zamieszkałej stale lub czasowo na obszarze jej działania oraz osób spoza terenu zapisanych do Przychodni.  

2.   Zakres świadczeń zdrowotnych udzielanych w   Przychodni głównie obejmuje podstawową opiekę lekarską oraz świadczenia pielęgniarskie środowiskowe, a   także środowisku nauczania i   wychowania. W   szczególności świadczenia polegają na:  

1)   badaniu i   udzielaniu porady lekarskiej,  

2)   leczeniu,  

3)   opiece nad zdrowym dzieckiem,  

4)   pielęgnacji chorych,  

5)   pielęgnacji niepełnosprawnych i   opiece nad nimi,  

6)   rehabilitacji leczniczej,  

7)   orzekaniu i   opiniowaniu o   stanie zdrowia oraz orzekaniu o   czasowej niezdolności do  pracy,  

8)   zapobieganie powstawaniu urazów i   chorób poprzez działania profilaktyczne oraz  szczepienia ochronne.  

3.   Do zadań Przychodni należy w   szczególności:  

1)   Udzielenie porad lekarskich w   ramach zgłaszalności i   porad w   domu chorego.  

2)   Dokonywanie oceny stanu zdrowia ludności rejonu oraz określenie potrzeb i   ich zaspakajania.  

3)   Objęcie opieką zapobiegawczą populacji wieku rozwojowego, kobiet w   okresie ciąży, porodu i   połogu oraz chorych wymagających opieki  medycznej a   także prowadzenie badań profilaktycznych osób pracujących i   podejmujących pracę, z   wyjątkiem zastrzeżonych dla służb specjalistycznych.  

4)   Prowadzenie czynnego poradnictwa, szczególnie w   odniesieniu do populacji:  

a)   chorych z   chorobami społecznymi i   cywilizacyjnymi  

b)   narażonych na szkodliwości lub uciążliwości środowiska pracy  

c)   innych chorych i   chorych przewlekle, których stan zdrowia wymaga  systematycznej    opieki.  

5)   Orzekanie o   stanie zdrowia, w   tym o   czasowej niezdolności do pracy,   współdziałanie z   instytucjami orzekającymi o   powstałej niezdolności do pracy  oraz prowadzenie innej działalności orzeczniczej.  

6)   Prowadzenie nadzoru sanitarnego, zapobiegawczego i   szerzenie oświaty zdrowotnej w   szczególności prowadzenie szczepień ochronnych, rutynowych i   doraźnych.  

7)   Szkolenie studentów i   uczniów szkół medycznych (praktyki zawodowe i   staże   specjalistyczne po podpisaniu umowy ze szkołą lub uczelnią  

8)   Organizowanie innych form opieki medycznej w   sytuacjach awaryjnych ( klęski żywiołowej, katastrofy, epidemiczne szerzenie się chorób ).  

9)   Do zadań Przychodni mogą należeć czasowo inne czynności niż wymienione wyżej, wynikające z   bieżących potrzeb zdrowotnych lub medyczno- społecznych a   zalecone do wykonania przez organy administracji państwowej.  

10)   Zadania wymienione  wyżej będą wykonane przez personel medyczny Przychodni posiadający wymagane kwalifikacje zawodowe, określone w   odrębnych przepisach  

§   4.   Organy Przychodni.  

1.   Organami Przychodni są:  

1)   Rada Społeczna Przychodni Opieki Zdrowotnej,  

2)   Kierownik Przychodni Opieki Zdrowotnej.  

2.   Struktura Przychodni:  

1)   Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w   Grębkowie posiada jedną jednostkę organizacyjną- Przychodnię Opieki Zdrowotnej, na którą składają się następujące komórki  organizacyjne:  

a)   Dwie poradnie ( gabinety)  lekarza podstawowej opieki zdrowotnej  

b)   Poradnia pielęgniarki środowiskowej  

c)   Gabinet położnej środowiskowej  

d)   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i   pomocy przedlekarskiej dla dzieci  

e)   Punkt szczepień  

f)   Gabinet diagnostyczno – zabiegowy  

g)   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej(laboratorium).  

§   5.   1.   Rada Społeczna wybierana jest przez Radę Gminy.  

2.   W skład Rady Społecznej wchodzą:  

1)   Wójt Gminy, lub wyznaczona przez niego osoba jako przewodniczący Rady.  

2)   Przedstawiciel Wojewody.  

3)   Przedstawiciele wyłonieni przez Radę Gminy w   liczbie 3   osób.  

3.   Rada Społeczna działa na podstawie regulaminu organizacyjnego określającego    skład Rady, tryb zwoływania posiedzeń i   sposób podejmowania uchwał.  

4.   Kadencja Rady Społecznej trwa 4   lata i   kończy się z   dniem powołania przez   Radę Gminy nowego składu Rady, nie dłużej niż 2   miesiące od daty przeprowadzenia wyborów do samorządu gminnego.  

5.   Członków Rady Społecznej można odwołać przed upływem  kadencji w   przypadku:  

1)   pisemnej rezygnacji członka Rady  

2)   wniosku Wojewody Mazowieckiego w   stosunku do jego przedstawiciela  

3)   wniosku rady gminy w   stosunku do jej przedstawiciela  

4)   śmierci  

5)   prawomocnego wyroku sądu orzeczonego za przestępstwo popełnione z   winy  umyślnej  

6)   długotrwałej choroby trwającej powyżej ¼ kadencji uniemożliwiającej wykonywanie   czynności członka Rady Społecznej.  

6.   Zadania Rady Społecznej określa ustawa z   dnia 15 kwietnia 2011 r. o   działalności leczniczej  

§   6.   1.   Przychodnią kieruje i   reprezentuje ją na zewnątrz Kierownik.  

2.   Kierownik samodzielnie podejmuje decyzje dotyczące Przychodni  ponosi  

za nie odpowiedzialność a   także składa oświadczenia woli w   imieniu  Przychodni.  

3.   W przypadku nieobecności kierownika funkcje kierownicze pełni jego  zastępca.  

4.   Prawo do podpisywania pism z   zakresu działania Przychodni posiada Kierownik.  

5.   Do podstawowych zadań kierownika należy:  

1)   zatrudnianie pracowników o   odpowiednich kwalifikacjach,  

2)   planowanie, organizowanie pracy i   kontrola wykorzystania czasu pracy  

podległego zespołu,  

3)   podział zadań na poszczególnych pracowników z   uwzględnieniem kwalifikacji  

pracowników,  

4)   nadzór służbowy nad wykonywanymi przez podwładnych zadaniami i  

udzielanie  im w   miarę potrzeby wskazówek i   instruktażu zawodowego,  

5)   przestrzeganie dyscypliny finansowej przy realizacji zadań,  

6)   właściwa organizacja pracy pod względem bhp i   ppoż. oraz sprawowanie  

stałego nadzoru w   tym zakresie,  

7)   rozliczanie wykonania przydzielonych zadań i   na tej podstawie ocena  

wyników pracy,  

8)   wynagradzania i   nagradzania podległych pracowników,  

9)   nadzorowanie przestrzegania prawa, wewnętrznych aktów normatywnych  

i norm etycznych,  

10)   wprowadzanie nowo przyjętych pracowników w   przydzielone im zadania  

oraz udzielanie wyjaśnień dotyczących tych obowiązków,  

11)   przygotowywanie planu finansowego Zakładu na każdy rok kalendarzowy.  

§   7.   Sprawy sporne wynikłe między Kierownikiem Przychodni a   Radą Społeczną rozstrzyga Rada Gminy. W   rozstrzyganiu takich spraw Przewodniczący Rady Gminy może zasięgać rady samorządu zawodowego lekarzy (Izby Lekarskiej) jak również innych organów administracji państwowej i   resortowej oraz nadzoru specjalistycznego.  

                                                                     

§   8.  

Gospodarka finansowa Przychodni.  

Przychodnia jest jednostką prowadzącą gospodarkę finansową na podstawie planu przyjętego przez kierownika Przychodni.  

§   9.   1.   Przychodnia może uzyskiwać środki finansowe w   szczególności z   odpłatnych świadczeń zdrowotnych udzielanych w   szczególności na zlecenie:  

1)   organu, który utworzył Przychodnię, lub innych organów uprawnionych  

na podstawie odrębnych przepisów,  

2)   osób objętych ubezpieczeniem innym niż ubezpieczenie społeczne,  

3)   instytucji ubezpieczeniowych,  

4)   zakładów pracy, organizacji społecznych i   innych instytucji,  

5)   innych zakładów opieki zdrowotnej,  

6)   osób fizycznych nie objętych ubezpieczeniem lub za świadczenie nie  

przysługujące w   ramach ubezpieczenia.  

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2012-08-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe