| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr EP.031.10.2012 Powiatu Wyszkowskiego

z dnia 23 maja 2012r.

w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu w formie kursu zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych z Zespołu Szkół w Tłuszczu i Zespołu Szkół w Wołominie

zawarte pomiędzy Powiatem Wyszkowskim, reprezentowanym przez:  

1)   Bogdana Mirosława Pągowskiego – Starostę Powiatu  

2)   Teresę Trzaskę – Członka Zarządu  

przy kontrasygnacie Anny Anuszewskiej – Skarbnika Powiatu, zwanym dalej Przyjmującym  

a  

Powiatem Wołomińskim reprezentowanym przez:  

1)   Piotra Michała Uścińskiego – Starostę Powiatu  

2)   Konrada Rytla – Wicestarostę Powiatu  

przy kontrasygnacie Jadwigi Tomasiewicz - Skarbnika Powiatu, zwanym dalej Powierzającym  

Na podstawie art. 5   ust. 2   ustawy z   dnia 5   czerwca 1998 r. o   samorządzie owiatowym (Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1592 z   późn. zm.), art. 216 ust. 2   pkt 3   ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 r. o   finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z   późn. zm.), art. 46 i   art. 48 ustawy z   dnia 13 listopada 2003 r. o   dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z   2010 r. Nr 80, poz. 526 z   późn. zm.) oraz uchwały Nr XXVI/181/2005 Rady Powiatu w   Wyszkowie z   dnia 29 kwietnia 2005 r. w   sprawie przyjęcia zadań publicznych z   zakresu oświaty oraz Uchwały Nr XXIX-242/05 Rady Powiatu Wołomińskiego z   dnia 29 września 2005 r. w   sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w/s powierzenia zadań z   zakresu oświaty.  

§   1.   Przedmiotem niniejszego porozumienia jest określenie szczegółowych zasad i   terminów przekazywania przez Powierzającego dotacji na realizację przez Przyjmującego zadań z   zakresu oświaty, polegających na przeprowadzeniu w   formie kursu zajęć z   teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych z   Zespołu Szkół w   Tłuszczu i   Zespołu Szkół w   Wołominie.  

§   2.   1.   Strony ustalają, iż Przyjmujący jako organ prowadzący Centrum Kształcenia Praktycznego, ul. I   Armii Wojska Polskiego 82a, 07-200 Wyszków zobowiązuje się do przeprowadzenia w   formie kursów zajęć z   teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych z   Zespołu Szkół w   Tłuszczu i   Zespołu Szkół w   Wołominie, zgodnie z   ałącznikiem określającym: 1) nazwę placówki realizującej zajęcia; 2) stopień kursu; 3) zawód; 4) termin; 5) liczbę uczniów; 6) wysokość opłaty; 7) nr konta bankowego; 8) koszty zakwaterowania i   wyżywienia oraz formę ich płatności.  

2.   Przyjmujący zobowiązuje się przeprowadzić zajęcia, o   których mowa w   ust. 1   zgodnie z   obowiązującymi planami i   programami nauczania dla danego zawodu.  

§   3.   Skierowanie uczniów na kurs prowadzony przez Przyjmującego nastąpi w   oparciu o   harmonogram i   terminarz kursu opracowany przez Ośrodek Dokształcania i   Doskonalenia Zawodowego Centrum Kształcenia Ustawicznego w   Wyszkowie.  

§   4.   1.   Powierzający zobowiązuje się zapłacić Przyjmującemu dotację, stanowiącą iloczyn liczby uczniów biorących udział w   zajęciach oraz kwoty określonej w   pkt 6   załącznika do niniejszego porozumienia.  

2.   Kwota dotacji określona w   ust. 1   zostanie przekazana przez Powierzającego w   terminie 14 dni od daty otrzymania noty księgowej.  

3.   Dotacja zostanie przekazana na konto Przyjmującego wskazane w   pkt 7   załącznika do porozumienia.  

§   5.   Zmiana porozumienia wymaga formy pisemnej w   postaci aneksu pod rygorem nieważności.  

§   6.   Strony ustalają, że przygotowanie dokumentów oraz skierowanie do publikacji do Dziennika Urzędowego Województwa Mazowieckiego przejmuje Powierzający.  

§   7.   Porozumienie wchodzi w   życie z   dniem podpisania i   podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.  

§   8.   Porozumienie sporządzono w   czterech jednobrzmiących egzemplarzach po dwa dla każdej ze stron.  

 

POWIERZAJĄCY  

PRZYJMUJĄCY  

 

 

 

Starosta Wołomiński  


Piotr   Uściński


Wicestarosta Wołomiński  


Konrad   Rytel

Starosta Wyszkowski  


Bogdan Mirosław   Pągowski


Członek Zarządu  


Teresa   Trzaska

 


Skarbnik Powiatu  


Jadwiga   Tomasiewicz

 


Skarbnik Powiatu  


Anna   Anuszewska

 


Załącznik do Porozumienia Nr EP.031.10.2012
Powiatu Wyszkowskiego
z dnia 23 maja 2012 r.

1)   Centrum Kształcenia Praktycznego w   Wyszkowie;  

2)   Kursy I   stopnia;  

3)   Zawód: kucharz małej gastronomii, monter instalacji i   urządzeń sanitarnych, fryzjer;  

4)   Zajęcia objęte porozumieniem obejmują 140 godzin dydaktycznych i   będą trwały: od 7   maja 2012 r. do 1   czerwca 2012 r.;  

5)   17 uczniów klasy wielozawodowej z   Zespołu Szkół w   Wołominie: 3   uczniów w   zawodzie monetr instalacji i   urządzeń sanitarnych, 14 uczniów w   zawodzie fryzjer; 45 uczniów klasy wielozawodowej z   Zespołu Szkół w   Tłuszczu: 24 uczniów w   zawodzie kucharz małej gastronomii, 8   uczniów w   zawodzie monetr instalacji i   urządzeń sanitarnych, 13 uczniów w   zawodzie fryzjer;  

6)   330,00 zł (62 x 330,00 zł = 20 460,00 zł; słownie: dwadzieścia tysięcy czterysta sześćdziesiąt złotych);  

7)   Powiat Wyszkowski, Polski Bank Spółdzielczy w   Wyszkowie nr 48 8931 0003 0000 9191 2021 0017;  

8)   Koszty zakwaterowania i   wyżywienia pokrywa uczeń.  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

EY

Firma EY jest światowym liderem rynku usług profesjonalnych obejmujących usługi audytorskie, doradztwo podatkowe, doradztwo biznesowe i doradztwo transakcyjne.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »