| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr 031.61.2011 Powiatu Wołomińskiego

z dnia 1 grudnia 2011r.

w sprawie powierzenia przeprowadzenia zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych oraz udzielenia dotacji celowej

zawarte w   dniu 01.12.2011 roku w   Warszawie pomiędzy Województwem Mazowieckim reprezentowanym przez Zarząd Województwa Mazowieckiego, w   imieniu którego działają:  

1)   Leszek Ruszczyk – Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego  

2)   Mirosław Krusiewicz - Dyrektor Departamentu Edukacji Publicznej i   Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w   Warszawie - określonym dalej jako „Zleceniobiorca” ,  

a  

Powiatem Wołomińskim, w   imieniu którego działają:  

1)   Piotr Uściński – Starosta Wołomiński  

2)   Konrad Rytel – Wicestarosta Wołomiński  

Przy kontrasygnacie Jadwigi Tomasiewicz - Skarbnika Powiatu Wołomińskiego określanym dalej jako ,,Zleceniodawca’’, o   następującej treści:  

Podstawą zawarcia porozumienia jest art. 5   ust. 2, ustawy z   dnia 5   czerwca 1998 r. o   samorządzie powiatowym (Dz. U   z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z   późn. zm.), art. 216 ust. 2   pkt 3   ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 r. o   finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240), art. 46, art. 48 ustawy z   dnia 13 listopada 2003 r. o   dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z   2010 r. Nr 80, poz. 526 z   późn. zm.), uchwała Nr XXXV - 286/06 Rady Powiatu Wołomińskiego z   dnia 25 kwietnia 2006 r. w   sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w   sprawie powierzenia zadań z   zakresu oświaty oraz uchwała Nr 2318/100/11 Zarządu Województwa Mazowieckiego z   dnia 25 października 2011 r. w   sprawie powierzenia Województwu Mazowieckiemu przez Powiat Wołomiński przeprowadzenia zajęć z   teoretycznych przedmiotów zawodowych i   udzielenia dotacji celowej.  

§   1.   1.   Zleceniobiorca przyjął do przeprowadzenia zajęcia z   teoretycznych przedmiotów zawodowych dla 4   uczniów z   Zespołu Szkół w   Wołominie mieszczącego się przy ul. Legionów 85 i   16 uczniów z   Zespołu Szkół w   Tłuszczu mieszczącego się przy ul. Radzymińskiej 2. Zajęcia odbyły się w   terminie od 5   do 30 września 2011 roku i   dotyczyły 140 godzin dydaktycznych na kursie II stopnia w   zawodzie sprzedawca.  

2.   W imieniu Zleceniobiorcy zajęcia edukacyjne, o   których mowa w   ust. 1, zrealizował Ośrodek Dokształcania i   Doskonalenia Zawodowego przy Centrum Kształcenia Ustawicznego im. J. Kochanowskiego w   Wyszkowie ul. Matejki 9, dla którego organem prowadzącym jest Zleceniobiorca.  

§   2.   1.   Zleceniodawca przekaże dotację celową za realizację zadania, o   których mowa w   § 1   ust. 1   w wysokości 330 zł × 20 uczniów tj.: 6600,00 zł (słownie złotych: sześćtysięcy sześćset).  

2.   Zleceniodawca przekaże kwotę dotacji celowej, o   której mowa w   ust. 1   w ciągu 14 dni od dnia podpisania porozumienia na konto: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego PKO BP S.A. IX Oddział Warszawa 78102010970000720200075507.  

3.   W przypadku niedotrzymania terminu, o   którym mowa w   ust. 2   Zleceniobiorcy przysługują odsetki w   wysokości ustalonej dla zaległości podatkowych za każdy dzień opóźnienia.  

§   3.   Strony ustalają, że przygotowanie dokumentów oraz skierowanie do publikacji do Dziennika Urzędowego Województwa Mazowieckiego przejmuje Zleceniodawca.  

§   4.   Spory związane z   realizacją porozumienia rozstrzyga sąd właściwy dla siedziby Zleceniobiorcy.  

§   5.   Porozumienie zostaje sporządzone w   5 jednobrzmiących egzemplarzach, z   których 2   egzemplarze otrzymuje Zleceniobiorca i   3 egzemplarze Zleceniodawca.  

 

ZLECENIODAWCA  

ZLECENIOBIORCA  

 

 

 

Starosta Wołomiński  


Piotr   Uściński


Wicestarosta Wołomiński  


Konrad   Rytel

Wicemarszałek  


Leszek   Ruszczyk


Dyrektor Departamentu  


Mirosław   Krusiewicz

 


Skarbnik Powiatu  


Jadwiga   Tomasiewicz

 

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

e-file sp. z o.o.

Producent aplikacji i rozwiązań pomocnych w biznesie oraz w kontaktach z urzędami

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »