| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr 31/WGM-V/P/153/2012 Gminy Łąck i Gminy - Miasto Płock

z dnia 18 lipca 2012r.

w sprawie organizacji transportu zbiorowego w granicach administracyjnych Gminy - Miasto Płock i Gminy Łąck

Na podstawie art. 74 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (Dz.U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), uchwały Nr 408/XXV/12 Rady Miasta Płocka z   dnia 26 czerwca 2012 r. oraz uchwały Nr X/102/12 Rady Gminy Łąck z   dnia 27 czerwca 2012 r. w   sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w   zakresie gminnego transportu zbiorowego   Gmina – Miasto Płock   , zwana dalej „Miastem”, reprezentowana  przez Andrzeja Nowakowskiego – Prezydenta Miasta Płocka i   Gmina Łąck   , zwana dalej „Gminą”, reprezentowana przez Zbigniewa Białeckiego – Wójta Gminy Łąck, zawierają porozumienie o   następującej treści:  

§   1.   Przedmiotem porozumienia jest powierzenie przez Gminę Miastu realizacji zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego na linii nr 13 łączącej Miasto z   Gminą w   rozumieniu art. 4   ust.1 pkt. 4   i art. 7   ust. 1   pkt.1 lit. b ustawy z   dnia 16 grudnia 2010r. o   publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z   2011r. Nr 5, poz.13 ze zm.), zwanego także komunikacją miejską.  

§   2.   Strony ustalają, że:  

1)   organizatorem publicznego transportu zbiorowego na obszarze Gminy, zwanym dalej Organizatorem, będzie Miasto, z   zastrzeżeniem §5 porozumienia;  

2)   operatorem komunikacji publicznej na obszarze Gminy będzie Komunikacja Miejska – Płock Spółka z   o. o.,  zwana dalej Operatorem;  

3)   ceny, opłaty, zwolnienia, ulgi i   opłaty dodatkowe oraz zasady kontroli i   windykacji należności z   tytułu przejazdu bez ważnego dokumentu przewozowego, a   także regulamin przewozu osób i   bagażu oraz przepisy porządkowe obowiązujące przy ich przewozie uchwala Rada Miasta Płocka.  

§   3.   1.   Linie komunikacyjne wraz z   przystankami, strefą taryfową oraz rozkłady jazdy zawierające przystanki komunikacyjne określają załączniki nr 1   i nr 2   do porozumienia.  

2.   Zmiana przebiegu linii komunikacyjnych, ilości kursów, usytuowania przystanków, długości tras oraz rozkładów jazdy wymaga formy pisemnej poprzez zmianę załączników do Porozumienia, przy czym zmiany mogą być wprowadzane nie wcześniej niż po upływie miesiąca od ich uzgodnienia, a   najpóźniej w   ciągu dwóch miesięcy od ich uzgodnienia.  

3.   Zmiany treści załączników, o   których mowa w   ust. 1   i 2, nie powodują zmiany treści porozumienia.  

§   4.   1.   Organizator zobowiązuje się do:  

1)   sprawowania nadzoru nad jakością świadczonych usług, tj.:  

a)   przestrzegania regularnego i   punktualnego kursowania autobusów zgodnie z   ustalonym rozkładem jazdy,  

b)   używania do wykonywania transportu sprawnych, właściwie                 oznakowanych i   czystych pojazdów (autobusów).  

2.   Organizator ma prawo prowadzić badania rynku usług świadczonych dla Gminy, w   tym efektywności ekonomicznej funkcjonowania podmiejskich linii komunikacyjnych.  

3.   O zasadach i   sposobie korzystania z   komunikacji miejskiej informuje mieszkańców Gminy Operator, który także wywiesza rozkłady jazdy na przystankach wskazanych przez Gminę.  

§   5.   1.   Gmina, na swoim obszarze, zobowiązuje się do:  

1)   utrzymania właściwego stanu pętli autobusowych;  

2)   utrzymania w   czystości i   porządku, w   tym zimowego utrzymania przystanków komunikacyjnych;  

3)   konserwacji nawierzchni jezdni, zatok i   wysepek przystankowych w   obrębie wszystkich przystanków komunikacyjnych i   pętli;  

4)   nieodpłatnego udostępniania przystanków i   pętli na rzecz Operatora dla celów realizacji porozumienia;  

5)   ponoszenia kosztów związanych z   ewentualną odpłatnością za użytkowanie pętli i   przystanków komunikacyjnych, zlokalizowanych na gruncie nie będącym własnością Gminy;  

6)   wyposażania przystanków w   znaki drogowe D-15, wiaty, ławki, kosze i   gabloty lub tablice informacyjne oraz ich utrzymywanie i   konserwowanie.  

2.   Gmina ma prawo udostępniać przystanki komunikacyjne na swoim terenie dla celów świadczenia usług innym przewoźnikom z   tym zastrzeżeniem, że warunki udostępnienia nie będą kolidować z   warunkami i   rozkładami jazdy dotyczącymi wykonywania usług objętych niniejszym porozumieniem.  

§   6.   Operator w   porozumieniu z   Organizatorem w   przypadkach uzasadnionych szczególnymi okolicznościami (np. sytuacje kryzysowe, strajki, niekorzystne warunki atmosferyczne, awarie, wyłączenia z   ruchu odcinków tras linii objętych porozumieniem, wystąpienie aktów chuligaństwa lub wandalizmu zagrażających bezpieczeństwu pasażerów lub obsługi pojazdu komunikacyjnego) może wprowadzić zmiany rozkładów jazdy i   wnosić o   zmianę lokalizacji przystanków, jak również zawiesić lub wstrzymać w   całości albo w   części realizację usług objętych niniejszym porozumieniem, zawiadamiając o   tym  Gminę  

§   7.   1.   Gmina  Miasto - Płock zobowiązuje się do pokrycia kosztów realizacji usługi na terenie Gminy, polegającej na dowiezieniu mieszkańców Miasta Płocka do terenów rekreacyjnych Gminy Łąck linią nr 13 w   okresie od 1   sierpnia 2012r. do  31 sierpnia 2012 r.  

2.   Gmina Łąck nie ponosi żadnych kosztów realizacji powierzonego zadania określonego w   § 1.  

§   8.   Wprowadzenie tymczasowych zmian tras lub przystanków na wniosek Gminy lub z   innych przyczyn niezależnych od Miasta odbywa się na koszt Gminy, w   szczególności trasy objazdowe oraz obowiązujące na niej przystanki przygotowuje Gmina na koszt własny.  

§   9.   Osobami upoważnionymi ze strony Miasta do porozumiewania się z   Gminą są:  

1)   Pan Jacek Ambroziak;  

2)   Pan Marcin Gierzyński;  

3)   Pani Agnieszka Kardacz.  

§   10.   Zmiana treści porozumienia wymaga formy pisemnej w   formie aneksu, pod rygorem nieważności.  

§   11.   1.   Porozumienie zawiera się na czas określony, do dnia 31.12.2012.  

2.   Porozumienie wchodzi w   życie z   dniem zawarcia, z   mocą obowiązującą od 1   sierpnia 2012 r.  

3.   Porozumienie może być rozwiązane przez każdą ze stron z   zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia w   formie pisemnej.  

§   12.   W sprawach nieuregulowanych niniejszym porozumieniem mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, Prawa przewozowego oraz ustawy o   publicznym transporcie zbiorowym.  

§   13.   Porozumienie sporządzono w   sześciu jednobrzmiących egzemplarzach:  trzy dla Miasta, dwa dla Gminy i   jeden do celów publikacji.  

§   14.   Porozumienie podlega ogłoszeniu przez Miasto w   Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.  

 

Prezydent Miasta Płocka  


Andrzej   Nowakowski

Wójt Gminy Łąck  


Zbigniew   Białecki

 


Załącznik Nr 1 do Porozumienia Nr 31/WGM-V/P/153/2012
Gminy Łąck i Gminy - Miasto Płock
z dnia 18 lipca 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Wykaz linii i   przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Łąck  

Załącznik Nr 2 do Porozumienia Nr 31/WGM-V/P/153/2012
Gminy Łąck i Gminy - Miasto Płock
z dnia 18 lipca 2012 r.
Zalacznik2.pdf

Rozkład jazdy autobusów na terenie Gminy Łąck  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Prometeia

Grupa doradczo-inwestycyjna

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »