| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVIII/190/2012 Rady Miejskiej w Zwoleniu

z dnia 28 czerwca 2012r.

w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli określającego wysokość oraz szczegółowe warunki wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Zwoleń

Działając na podstawie art. 30 ust. 6   i art. 54 ust. 7   ustawy z   dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz.U. z   2006r. Nr 97 , poz.674 ze zm.) w   związku z   art. 18 ust. 2   pkt. 15 ustawy z   dnia 8   marca 1990 roku o   samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U. z   2001r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.) oraz przepisów Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i   Sportu z   dnia 31 stycznia 2005 roku w   sprawie: wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w   dniu wolnym od pracy (Dz.U.Nr 22 poz.181 z   późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:  

§   1.   Ustala się regulamin wynagradzania nauczycieli określający wysokość oraz szczegółowe warunki wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i   wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i   godziny doraźnych zastępstw oraz nagród dla nauczycieli zatrudnionych w   szkołach i   przedszkolach prowadzonych przez Gminę Zwoleń, który stanowi załącznik nr 1.  

§   2.   Traci moc Uchwała Nr XXXIV/275/2009 Rady Miejskiej w   Zwoleniu z   dnia 25 lutego 2009 roku w   sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli określającego wysokości oraz szczegółowe warunki wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i   wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i   godziny doraźnych zastępstw oraz nagród dla nauczycieli zatrudnionych w   szkołach i   przedszkolach prowadzonych przez Gminę Zwoleń .  

§   3.   Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi oraz dyrektorom szkół i   przedszkoli.  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej  


Józef   Dubil

 


Załącznik Nr 1   do Uchwały Nr XXVIII/190/2012    
Rady Miejskiej w   Zwoleniu    
z dnia 28 czerwca 2012 r.  
 

Regulamin wynagradzania nauczycieli  

Określający wysokość i   szczegółowe warunki wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i   wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i   godziny doraźnych zastępstw nauczycieli oraz nagród dla nauczycieli zatrudnionych w   szkołachi przedszkolach prowadzonych przez Gminę Zwoleń.  

Na podstawie art. 30 ust.6 ustawy z   dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz.U. z   2006r. Nr 97, poz. 674 ze zm.) ustala się co następuje:  

§   1.   Regulamin określa:  

1)   wysokość dodatku motywacyjnego, funkcyjnego i   za warunki pracy oraz szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków,  

2)   warunki przyznawania dodatku za wysługę lat,  

3)   wysokość, zasady przyznawania i   wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego,  

4)   szczegółowy sposób obliczania i   wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i   godziny doraźnych zastępstw,  

5)   kryteria i   tryb przyznawania nagród,dla nauczycieli zatrudnionych w   szkołach i   przedszkolach Gminy Zwoleń.  

§   2.   1.   Nauczycielom, również tym, którym powierzono stanowisko dyrektora, wicedyrektora szkoły lub przedszkola może być przyznany dodatek motywacyjny.  

2.   Warunkiem przyznania nauczycielowi dodatku motywacyjnego jest uzyskanie szczególnych osiągnięć dydaktycznych wychowawczych i   opiekuńczych:  

1)   posiadanie co najmniej dobrej oceny pracy lub pozytywnej oceny dorobku zawodowego,  

2)   uzyskanie przez uczniów co najmniej dobrych osiągnięć dydaktyczno wychowawczych potwierdzonych wynikami klasyfikacji lub promocji ocenianych z   uwzględnieniem ich możliwości i   pracy nauczyciela oraz efektami egzaminów i   sprawdzianów albo sukcesami w   olimpiadach, konkursach, zawodach itp.,  

3)   skuteczne rozwiązywanie problemów wychowawczych uczniów we współpracy z   ich rodzicami, czynne i   stałe przeciwdziałanie agresji, patologiom i   uzależnieniom,  

4)   pełne rozpoznanie środowiska wychowawczego uczniów, aktywne i   efektywne działanie na rzecz uczniów potrzebujących szczególnej opieki,  

5)   systematyczne i   efektywne przygotowanie się i   wypełnianie przydzielonych obowiązków,  

6)   podnoszenie kwalifikacji i   umiejętności zawodowych oraz aktywny udział w   formach doskonalenia zawodowego,  

7)   wzbogacanie własnego warsztatu pracy,  

8)   dbałość o   estetykę pomieszczeń i   sprawność powierzonych pomocy dydaktycznych oraz innych urządzeń szkolnych,  

9)   prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej i   pedagogicznej,  

10)   rzetelne i   terminowe wywiązywanie się z   poleceń służbowych,  

11)   przestrzeganie dyscypliny pracy,  

12)   zaangażowanie w   realizację czynności i   zadań o   których mowa w   art. 42 ust. 2   pkt. 2   Karty Nauczyciela w   tym w   szczególności:  

a)   inicjowanie i   organizowanie imprez oraz uroczystości szkolnych i   środowiskowych,  

b)   udział w   komisjach egzaminacyjnych, o   których mowa w   przepisach w   sprawie warunków i   sposobu oceniania, klasyfikowania i   promowania uczniów oraz przeprowadzania sprawdzianów i   egzaminów w   szkołach,  

c)   opieka i   koordynowanie prac samorządu uczniowskiego oraz organizacji uczniowskich działających w   szkole,  

d)   inicjowanie i   stałe prowadzenie nadobowiązkowych zajęć pozalekcyjnych i   pozaszkolnych uwzględniających potrzeby uczniów,  

e)   skuteczne kierowanie rozwojem ucznia szczególnie uzdolnionego oraz mającego trudności w   nauce,  

f)   aktywny udział w   realizowaniu innych zadań statutowych szkoły,  

13)   jakość świadczonej pracy związanej z   powierzonym stanowiskiem kierowniczym, dodatkowym zadaniem lub zajęciem,  

14)   umiejętności racjonalnego gospodarowania środkami finansowymi szkoły, przedszkola:  

a)   przestrzeganie dyscypliny budżetowej w   oparciu o   posiadane środki finansowe,  

b)   podejmowanie działań zmierzających do wzbogacenia majątku szkolnego,  

c)   pozyskiwanie środków pozabudżetowych oraz umiejętność ich właściwego wykorzystania na cele szkoły, przedszkola,  

d)   podejmowanie działań zapewniających utrzymanie powierzonego mienia w   stanie gwarantującym optymalne warunki do realizacji zadań dydaktyczno - wychowawczych,  

15)   sprawność organizacyjna w   realizacji zadań szkoły, przedszkola:  

a)   dyscyplina pracy, podział zadań, terminowość realizacji zadań i   zarządzeń,  

b)   podejmowanie działań motywujących nauczycieli do doskonalenia i   podnoszenia kwalifikacji zawodowych,  

c)   właściwa polityka kadrowa,  

d)   współpraca z   doradcami metodycznymi i   placówkami doskonalenia nauczycieli,  

e)   podejmowanie innych działań mających na celu promowanie szkoły, przedszkola,  

16)   wysokie efekty w   pracy dydaktycznej i   wychowawczej szkoły, przedszkola:  

a)   osiągnięcia uczniów szkoły: naukowe, sportowe, artystyczne w   skali gminy, powiatu, województwa, kraju,  

b)   inspirowanie nauczycieli do wprowadzania programów autorskich, innowacji pedagogicznych oraz innych rozwiązań metodycznych,  

c)   dbałość o   klimat wychowawczy szkoły poprzez rozwiązywanie konkretnych problemów wychowawczych, podejmowanie efektywnych działań profilaktycznych zapobiegających zagrożeniom społecznym,  

d)   stwarzanie warunków sprzyjających rozwojowi samorządności i   przedsiębiorczości uczniów,  

e)   obecność szkół i   przedszkoli w   środowisku lokalnym, udział w   imprezach, konkursach i   przeglądach organizowanych przy współpracy z   instytucjami kultury,  

f)   konstruktywna współpraca z   Radą Rodziców i   Samorządem Uczniowskim.  

4.   Wartość 1   punktu do ustalenia dodatku motywacyjnego wynosi 40 zł.  

Dodatek motywacyjny przyznaje się w   wysokości:  

do 25 pkt dla dyrektorów szkół,  

do 20 pkt dla dyrektorów przedszkoli, wicedyrektorów szkół  

i kierowników,  

do 15 pkt dla nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych i   gimnazjów.  

Dodatek motywacyjny stanowi iloczyn przyznanych punktów i   wartości  

1 punktu.  

5.   Dodatek motywacyjny dla nauczyciela przyznaje dyrektor szkoły,  

przedszkola w   oparciu o   opracowane kryteria, a   dla dyrektora szkoły, przedszkola organ prowadzący szkołę.  

6.   Dodatek motywacyjny przyznaje się na czas określony, nie krótszy niż  

1 miesiąc i   nie dłuższy niż 3   miesiące.  

7.   Nauczycielom niepełnozatrudnionym dodatek motywacyjny przyznaje  

dyrektor szkoły proporcjonalnie do wymiaru realizowanego przez nauczyciela  

pensum.  

8.   O przyznaniu dodatku motywacyjnego nauczyciel lub dyrektor szkoły, przedszkola powiadamiany jest na piśmie.  

§   3.   1.   Nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w   szkole, przedszkolu oraz nauczycielom, którym powierzono wychowawstwo klasy, sprawowanie funkcji doradcy metodycznego lub opiekuna stażu przysługuje dodatek funkcyjny.  

2.   Wysokość dodatku funkcyjnego dla dyrektora szkoły, przedszkola ustala organ prowadzący szkołę, a   dla nauczyciela zajmującego stanowisko wicedyrektora lub inne stanowisko kierownicze – dyrektor szkoły, przedszkola w   porozumieniu z   organem prowadzącym, uwzględniając:  

1)   wielkość szkoły, przedszkola i   jej strukturę organizacyjną,  

2)   liczbę pozostałych stanowisk kierowniczych w   szkole, przedszkolu,  

3)   liczbę uczniów i   oddziałów, zmianowość.  

3.   Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko dyrektora lub wicedyrektora albo inne stanowisko kierownicze przewidziane w   statucie szkoły, przedszkola przysługuje dodatek funkcyjny w   wysokości określonej w   poniższej tabeli:  

 

Lp.  

Stanowisko kierownicze  

miesięcznie w   złotych  
od – do  

1.  

Przedszkola  
dyrektor przedszkola czynnego ponad 5   godzin dziennie  


600 – 1000  

2.  

Szkoły wszystkich typów  
dyrektor szkoły liczącej:  
do 14 oddziałów  
od 15 do 24 oddziałów  
od 25 i   więcej oddziałów,  
wicedyrektor szkoły  
kierownik świetlicy szkolnej  1000 – 1350  
1050 – 1400  
1100 – 1500  
800 – 1050  
650 – 870  
 

4.   Nauczycielowi, któremu powierzono sprawowanie funkcji opiekuna stażu przysługuje dodatek funkcyjny w   wysokości 60 zł miesięcznie. Dodatek przysługuje za każdą osobę odbywającą staż i   powierzoną danemu nauczycielowi.  

5.   Nauczycielom w   szkołach i   przedszkolach, którym powierzono wychowawstwo klasy, grupy przysługuje dodatek w   wysokości odpowiedniej do ilości dzieci w   oddziale wg zasady – 9   zł miesięcznie za każdego ucznia (wychowanka).  

6.   Nauczycielom – doradcom metodycznym przysługuje dodatek funkcyjny w   wysokości od 500 – 600 złotych.  

Doradcy, któremu powierzono funkcję koordynatora zespołu nauczycieli doradców metodycznych przysługuje dodatek w   wysokości 300 złotych.  

§   4.   1.   Nauczycielom wykonującym pracę w   trudnych lub uciążliwych warunkach przysługuje z   tego tytułu dodatek za warunki pracy zgodnie z   § 8   i 9   Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i   Sportu z   dnia 31 stycznia 2005 roku w   sprawie: wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w   dniu wolnym od pracy (Dz.U. z   2005r. Nr 22 poz. 181 ze zm.).  

2.   Dodatek o   którym mowa w   ust. 1   przysługuje nauczycielowi:  

1)   prowadzącemu zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze z   dziećmiupośledzonymi w   stopniu głębokim w   wysokości 10% wynagrodzeniazasadniczego,  

2)   prowadzącemu zajęcia dydaktyczne i   wychowawcze w   klasach specjalnych oraz prowadzącym indywidualne nauczanie dzieckazakwalifikowanego do kształcenia specjalnego w   wysokości 10% wynagrodzenia zasadniczego.  

3.   Dodatek wypłaca się proporcjonalnie do wymiaru realizowanego przez nauczyciela pensum w   wyżej wymienionych warunkach.  

§   5.   Wysokość i   okresy podlegające wliczeniu do okresów uprawniających do dodatku za wysługę lat regulują art. 33 Karty Nauczyciela i   § 7   Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i   Sportu z   dnia 31 stycznia 2005 roku w   sprawie: wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w   dniu wolnym od pracy (Dz.U. z   2005r. Nr 22 poz. 181 ze zm.).  

§   6.   1.   Godziny ponadwymiarowe i   doraźnych zastępstw:  

1)   przez godzinę ponadwymiarową rozumie się przydzieloną nauczycielowi godzinę zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych powyżej tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych,  

2)   przez godzinę doraźnego zastępstwa rozumie się przydzieloną nauczycielowi godzinę zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych powyżej tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych, której realizacja następuje w   zastępstwie nieobecnego nauczyciela,  

2.   Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową i   godzinę doraźnych zastępstw ustala się dzieląc stawkę osobistego wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela (łącznie z   dodatkiem za warunki pracy, jeżeli praca w   godzinach ponadwymiarowych oraz doraźnego zastępstwa odbywa się w   takich warunkach) przez miesięczną liczbę godzin tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć, ustalonego dla rodzaju zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych realizowanych w   ramach godzin ponadwymiarowych nauczyciela lub doraźnego zastępstwa nauczyciela,  

3.   Miesięczną liczbę godzin obowiązkowego wymiaru zajęć nauczyciela,o której mowa w   ust. 2   uzyskuje się mnożąc tygodniowy obowiązkowywymiar godzin przez 4,16 z   zaokrągleniem do pełnych godzin w   tensposób, że czas zajęć do 0,5 godziny pomija się, a   co najmniej 0,5 godzinyliczy się za pełną godzinę.  

4.   Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i   godziny doraźnych zastępstw przysługuje w   wysokości 100% za zrealizowane zgodnie z   programem nauczania danej klasy a   za godziny opiekuńcze i   realizowane niezgodnie z   programem nauczania danej klasy wynagrodzenie przysługuje w   wysokości 50%.  

5.   W przypadku konieczności łączenia różnych wymiarów pensum w   ramach jednego etatu, ustala się pensum proporcjonalnie w   odniesieniu do łącznej liczby realizowanych przez nauczyciela zajęć. Godziny realizowane powyżej tak ustalonego etatu stanowią godziny ponadwymiarowe.  

Zasady ustalania etatu składającego się z   różnego wymiaru pensum są następujące:  

Przykład 1  

Dla nauczyciela realizującego 24 godziny tygodniowo, w   tym : 9   godzin według pensum 18 godzinnego i   15 godzin według pensum 30 godzinnego: 9/18 + 15/30 = 1,00 etatu (brak godzin ponadwymiarowych)  

Przykład 2  

Dla nauczyciela realizującego 27 godzin tygodniowo, w   tym : 12 godzin według pensum 18 godzinnego i   15 godzin według pensum 30 godzinnego  

12/18+15/30=1,17 etatu . Jeżeli 27 godzin stanowi 1,17 to jeden etat stanowi 23,08 godzin (zaokrąglając do pełnych godzin – 23 godziny).  

Tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć tego nauczyciela wynosi 23 godziny. Ma on więc 4   godziny ponadwymiarowe (27 – 23), ale godziny ponadwymiarowe płacone są według pensum 23 godzinnego.  

Przykład 3  

Nauczyciel uczy 24 godziny: w   tym 4   godziny wg pensum 18 godzinnego 10 godzin wg pensum 30 godzinnego i   10 godzin wg pensum 26 godzinnego: 5/18+10/30+10/26 = 0,94 etatu . Nauczyciel nie ma pełnego etatu ,brak mu 0,06 etatu, tj. np. 2   godziny wg pensum 30 godzinnego (0,067 etatu , lub 1   godzina wg pensum 18 godzinnego (0,056).  

§   7.   1.   Nauczycielowi, posiadającemu kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela, zatrudnionemu w   wymiarze nie niższym niż połowa obowiązującego wymiaru zajęć w   szkole położonej na terenie wiejskim oraz w   mieście liczącym do 5   tys. mieszkańców, przysługuje dodatek mieszkaniowy, wypłacany co miesiąc, w   wysokości uzależnionej od liczby członków rodziny zgodnie z   poniższym:  

1)   28 zł dla jednej osoby,  

2)   42 zł dla dwóch osób,  

3)   56 zł dla trzech osób,  

4)   70 zł dla czterech i   więcej osób.  

2.   Wysokość dodatku uzależniona jest od ilości osób w   rodzinie. Do członków rodziny zalicza się:  

1)   małżonka, który nie posiada własnego źródła dochodów,  

2)   rodziców nauczyciela pozostających na wyłącznym utrzymaniu nauczyciela,  

3)   pozostające na utrzymaniu nauczyciela lub nauczyciela i   jego małżonka dzieci do ukończenia 18 roku życia lub do czasu ukończenia przez nie szkoły podstawowej albo ponadgimnazjalnej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 21 roku życia,  

4)   pozostające na utrzymaniu nauczyciela lub nauczyciela i   jego małżonka nie pracujące dzieci będące studentami do czasu ukończenia studiów wyższych, nie dłużej jednak niż do ukończenia 26 roku życia,  

5)   dzieci niepełnosprawne nie posiadające własnego źródła dochodów.  

3.   O zaistniałej zmianie liczby członków rodziny o   których mowa w   ust.2, nauczyciel otrzymujący dodatek jest obowiązany niezwłocznie powiadomić dyrektora szkoły, a   dyrektor szkoły otrzymujący dodatek organ prowadzący szkołę. W   przypadku nie powiadomienia dyrektora szkoły lub organu prowadzącego szkołę o   zmianie liczby członków rodziny, nienależnie pobrane przez nauczyciela świadczenie podlega zwrotowi.  

4.   Nauczycielowi i   jego małżonkowi, także nauczycielowi zamieszkującemu z   nim stale przysługuje tylko jeden dodatek. Małżonkom w   separacji bądź mieszkającym w   różnych oddalonych od siebie miejscowościach dodatek przysługuje każdemu z   osobna. Małżonkowie pobierający jeden wspólny dodatek wskazują pracodawcę, który będzie im go wypłacał.  

5.   Dodatek przysługuje nauczycielowi niezależnie od tytułu prawnego do zajmowanego przez niego lokalu mieszkalnego.  

6.   Zatrudnionemu w   kilku szkołach nauczycielowi przysługuje tylko jeden dodatek wypłacany przez szkołę wskazaną przez zainteresowanego.  

7.   Dodatek przysługuje w   okresie wykonywania pracy ale także w   okresach:  

1)   niewykonywania pracy, za które przysługuje wynagrodzenie,  

2)   pobierania zasiłku z   ubezpieczenia społecznego,  

3)   odbywania zasadniczej służby wojskowej, przeszkolenia wojskowego,  

4)   korzystanie z   urlopu wychowawczego.  

8.   Dodatek przyznaje się na wniosek nauczyciela (dyrektora szkoły) lub na wspólny wniosek nauczycieli będących współmałżonkami.  

9.   Dodatek przysługuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po tym,  

w którym złożono wniosek o   jego przyznanie.  

10.   Nauczycielowi dodatek przyznaje dyrektor szkoły a   dyrektorowi organ prowadzący.  

§   8.   1.   Z planowanego osobowego funduszu płac nauczycieli wyodrębnia się 1% na specjalny fundusz nagród dla nauczycieli.  

2.   30% tego funduszu przeznacza się na nagrody Burmistrza. Pozostałe 70% dzieli się proporcjonalnie do ilości przeliczeniowych pełnych etatów nauczycielskich w   poszczególnych szkołach i   przedszkolach z   przeznaczeniem na nagrody dyrektora szkoły lub przedszkola.  

3.   Nagrody ze specjalnego funduszu nagród mają charakter uznaniowy.  

4.   Nagrody o   których mowa w   ust.3 są przyznawane w   terminie do 14 października każdego roku z   okazji Dnia Edukacji Narodowej.  

W szczególnie uzasadnionych przypadkach nagroda może być przyznanaw innym terminie. W   przypadku nagrody dyrektora za zgodą organuprowadzącego.  

5.   Nagroda może być przyznana nauczycielowi, który posiada co najmniej dobrą ocenę pracy oraz spełnia co najmniej jedno z   kryteriów wymienionych w   ust. 13.  

6.   Nagroda Burmistrza może być przyznana jednorazowo w   wysokości do 200% wysokości wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela mianowanego, z   wykształceniem wyższym magisterskim i   przygotowaniem pedagogicznym.  

7.   Z wnioskiem o   przyznanie nagrody Burmistrza dla nauczyciela występuje:  

1)   dyrektor szkoły lub przedszkola,  

2)   Komisja Oświaty Rady Miejskiej.  

8.   Z wnioskiem o   przyznanie nagrody dla nauczyciela na stanowisku dyrektora placówki może wystąpić Komisja Oświaty Rady Miejskiej.  

9.   Burmistrz może z   własnej inicjatywy przyznać nagrodę.  

10.   Nagroda Dyrektora szkoły, przedszkola może być przyznana jednorazowo w   wysokości do 100% wysokości wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela mianowanego, z   wykształceniem wyższym magisterskim i   przygotowaniem pedagogicznym.  

11.   Nagrodę Dyrektora przyznaje dyrektor po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej.  

12.   Wniosek o   przyznanie nagrody powinien zawierać uzasadnienie.  

13.   Przy przyznaniu nauczycielom nagród ze specjalnego funduszu nagród bierze się pod uwagę:  

1)   osiąganie dobrych wyników w   pracy nauczycielskiej zarówno z   uczniami szczególnie uzdolnionymi jak i   z uczniami o   mniejszych zdolnościach,  

2)   aktywne uczestnictwo w   ważnych wydarzeniach w   życiu społeczności lokalnej,  

3)   aktywne uczestnictwo w   tworzeniu uzupełniającej oferty zajęć i   imprez dla uczniów i   środowiska lokalnego,  

4)   zaangażowanie we współpracę z   rodzicami uczniów,  

5)   zaangażowanie w   rozwiązywanie problemów uczniów wymagających szczególnej pomocy ze strony szkoły,  

6)   aktywny udział w   wewnątrzszkolnym doskonaleniu nauczycieli.  

14.   Przy przyznaniu dyrektorom szkół, przedszkoli nagród ze specjalnego funduszu nagród bierze się pod uwagę:  

1)   kształtowanie dobrego klimatu wychowawczego w   szkole poprzez stawianie właściwych wymagań nauczycielom i   uczniom oraz pracownikom administracji i   obsługi,  

2)   dbałość o   wysoki poziom nauczania poprzez odpowiednie organizacje szkoły, właściwy dobór nauczania, odpowiednie sprawowanie nadzoru pedagogicznego, wspomaganie nauczycieli w   ich rozwoju zawodowym,  

3)   prawidłową współpracę ze wszystkimi organami szkoły, przedszkola,  

4)   racjonalne, oszczędne planowanie i   wydatkowanie środków budżetowych oraz racjonalne pozyskiwanie i   wydatkowanie środków pozabudżetowych,  

5)   solidną i   terminową współpracę z   organem prowadzącym,  

6)   pracę na rzecz oświaty na terenie gminy.  

15.   Nauczyciel, któremu została przyznana nagroda otrzymuje dokument, którego kopie umieszcza się w   jego teczce akt osobowych.  

§   9.   1.   Regulamin uzgodniono ze Związkami Zawodowymi ZNP Oddział Powiatowy w   Zwoleniu.  

2.   Wszelkie zmiany niniejszego regulaminu wymagają uzgodnienia ze Związkami Zawodowymi.  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Stillwell Polska Sp. z o.o.

Stillwell Polska Sp. z o.o. jest nowoczesną firmą prawniczą zajmującą się obsługą prawną przedsiębiorstw a także sprzedażą gotowych spółek.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »