| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIV/146/2012 Rady Miejskiej w Glinojecku

z dnia 28 czerwca 2012r.

w sprawie zatwierdzenia Statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Glinojecku

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 42 ustawy z dnia 13 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011 r. Nr 112, poz.654 z późn. zm.) - Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się Statut Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Glinojecku w brzmieniu załącznika do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Glinojeck.

§ 3. Traci moc: Uchwała Nr VIII/58/03 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 24 września 2003 roku w sprawie zatwierdzenia Statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Glinojecku.

§ 4. Niniejsza uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady


Andrzej Gontarski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/146/2012
Rady Miejskiej w Glinojecku
z dnia 28 czerwca 2012 r.

STATUT SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJW GLINOJECKU

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/146/2012
Rady Miejskiej w Glinojecku
z dnia 28 czerwca 2012 r.
Zalacznik1.docx

do Statutu SPZ ZOZ w Glinojecku

§ 1. 1. Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Glinojecku, zwany dalej „zespołem” jest Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej.

2. Zespół będzie posługiwał się nazwą skróconą w brzmieniu „Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Glinojecku”.

3. Zespół został utworzony i działa na podstawie:

1) ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.),

2) uchwały Nr VII/50/03 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 01 sierpnia 2003 roku w sprawie utworzenia Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Glinojecku,

3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.),

4) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami);

5) Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 grudnia 1998 roku w sprawie sposobu i trybu kierowania osób do zakładów opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych oraz szczegółowych zasad ustalania odpłatności za pobyt w tych zakładach (Dz. U. nr 166, poz. 1265 z późn. zm.);

6) niniejszego Statutu.

4. Zespół uzyskał osobowość prawną z chwilą wpisania do rejestru publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejestrowy.

§ 2. 1. Organem założycielskim Zespołu jest Rada Miejska w Glinojecku.

2. Siedzibą Zespołu jest Miasto Glinojeck.

§ 3. Schemat organizacyjny zespołu przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszego statut.

ROZDZIAŁ II

Cel, zadania i obszar działania Zespołu.

§ 4. 1. Zespół został utworzony w celu udzielania świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia.

2. Podstawowym obszarem działania Zespołu jest Miasto i Gmina Glinojeck, przy czym Zespół może udzielać świadczeń zdrowotnych dla ludności Rzeczpospolitej Polskiej.

3. Zespół mieści się w Glinojecku przy ul. Targowej 6.

§ 5. 1. Zadaniem Zespołu jest udzielanie świadczeń zdrowotnych, w tym diagnostycznych, pielęgnacyjno - opiekuńczych.

2. Zespól prowadzi bieżącą analizę stanu zdrowia mieszkańców Miasta i Gminy Glinojeck oraz analizę stopnia zaspokojenia opieki zdrowotnej.

3. Zespół może prowadzić szkolenie osób wykonujących zawody medyczne.

4. Zespół zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji medycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami.

5. Zespół zobowiązany jest do zachowania tajemnicy lekarskiej i przestrzegania przepisów ustawy o ochronie danych osobowych.

6. Zespół zobowiązany jest do przestrzegania praw pacjenta oraz ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone pacjentom.

§ 6. Zespół może prowadzić dodatkową działalność, nie kolidującą z udzielaniem świadczeń zdrowotnych

ROZDZIAŁ III

Rodzaj i zakres udzielanych świadczeń.

§ 7. 1. Świadczenia zdrowotne udzielane przez Zespół obejmują:

1) badania i porady lekarskie,

2) leczenie,

3) rehabilitację leczniczą,

4) diagnostykę,

5) świadczenia pielęgniarskie,

6) promocję zdrowia,

7) orzekanie i opiniowanie o stanie zdrowia.

2. Zakres udzielanych świadczeń obejmuje:

1) podstawową opiekę zdrowotną polegającą na świadczeniach zapobiegawczo-leczniczych.

2) ambulatoryjną specjalistyczną opiekę zdrowotną (w tym rehabilitację) polegającą na udzielaniu indywidualnych świadczeń specjalistycznych uzupełniających świadczenia opieki podstawowej.

3) opiekę środowiskową, w tym paliatywną,

4) pomoc doraźną.

5) stacjonarną opiekę medyczną świadczoną przez Zakład Opiekuńczo-Leczniczy.

§ 8. 1. Zespół udziela świadczeń zdrowotnych nieodpłatnie lub odpłatnie.

2. Koszty świadczeń nieodpłatnych objęte są umową z Narodowym Funduszem Zdrowia.

3. W przypadku udzielanych odpłatnie świadczeń zdrowotnych ceny za udzielane świadczenia są umowne, zgodnie z cennikiem usług.

ROZDZIAŁ IV

Organy Zespołu i struktura wewnętrzna.

§ 9. 1. Zespołem kieruje i reprezentuje go na zewnątrz Dyrektor Zespołu.

2. Dyrektor samodzielnie podejmuje decyzje dotyczące funkcjonowania Zespołu i ponosi za nie odpowiedzialność.

3. Organ, który utworzył Zespół nawiązuje z Dyrektorem stosunek pracy na podstawie umowy.

4. Dyrektor jest przełożonym wszystkich pracowników Zespołu.

5. Dyrektor kieruje Zespołem przy pomocy:

1) koordynatora ds. pielęgniarstwa.

§ 10. Strukturę organizacyjną Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Glinojecku tworzą jednostki organizacyjne:

01. Podstawowa Opieka Zdrowotna 06-450 Glinojeck, ul. Targowa 6 w skład której wchodzą komórki organizacyjne:

a) 001 Poradnia (gabinet) lekarza POZ 06-450 Glinojeck, ul. Targowa 6

b) 002 Poradnia (gabinet) pielęgniarki środowiskowej-rodzinnej 06-450 Glinojeck, ul. Targowa 6

c) 003 Poradnia (gabinet) położnej środowiskowej-rodzinnej 06-450 Glinojeck, ul. Targowa 6

d) 008 Gabinet medycyny szkolnej 06-450 Glinojeck, ul. Targowa 6

e) 009 Dział oświaty i promocji zdrowia 06-450 Glinojeck, ul. Targowa 6

f) 030 Punkt szczepień 06-450 Glinojeck, ul. Targowa 6

g) 033 Gabinet zabiegowy 06-450 Glinojeck, ul. Targowa 6

02. Poradnia Specjalistyczna, 06-450 Glinojeck, ul. Targowa 6 w skład której wchodzą komórki organizacyjne:

a) 010 Poradnia gastroenterologiczna 06-450 Glinojeck, ul. Targowa 6

b) 011 Poradnia nefrologiczna 06-450 Glinojeck, ul. Targowa 6

c) 012 Poradnia kardiologiczna 06-450 Glinojeck, ul. Targowa 6

d) 013 Poradnia neurologiczna 06-450 Glinojeck, ul. Targowa 6

e) 014 Poradnia pulmonologiczna 06-450 Glinojeck, ul. Targowa 6

f) 015 Poradnia reumatologiczna 06-450 Glinojeck, ul. Targowa 6

g) 016 Poradnia pediatryczna 06-450 Glinojeck, ul. Targowa 6

h) 017 Poradnia ginekologiczno-położnicza 06-450 Glinojeck, ul. Targowa 6

i) 018 Szkoła rodzenia 06-450 Glinojeck, ul. Targowa 6

j) 019 Poradnia okulistyczna 06-450 Glinojeck, ul. Targowa 6

k) 020 Poradnia antynikotynowa 06-450 Glinojeck, ul. Targowa 6

l) 026 Poradnia otolaryngologiczna 06-450 Glinojeck, ul. Targowa 6

m) 027 Poradnia diabetologiczna 06-450 Glinojeck, ul. Targowa 6

03. Zakład Rehabilitacyjny, 06-450 Glinojeck, ul. Targowa 6 w skład którego wchodzą komórki organizacyjne:

a) 021 Poradnia rehabilitacyjna 06-450 Glinojeck, ul. Targowa 6

b) 022 Dział (poradnia) fizykoterapii 06-450 Glinojeck, ul. Targowa 6

c) 023 Dział (porania) kinezyterapii 06-450 Glinojeck, ul. Targowa 6

d) 028 Ośrodek rehabilitacji dziennej 06-450 Glinojeck, ul. Targowa 6

e) 029 Dział (poradnia) fizjoterapii 06-450 Glinojeck, ul. Targowa 6

04. Zakład Pomocy Doraźnej, 06-450 Glinojeck, ul. Targowa 6 w skład którego wchodzą komórki organizacyjne:

a) 024 Ambulatorium ogólne 06-450 Glinojeck, ul. Targowa 6

b) 025 Zespół wyjazdowy wypadkowy W, 06-450 Glinojeck, ul. Targowa 6.

05. Podstawowa Opieka Zdrowotna – Filia nr 1 Ośrodek Zdrowia w Ościsłowie 06-452 Ościsłowo, Ościsłowo 43, w skład której wchodzą komórki organizacyjne:

a) 004 Poradnia (gabinet) lekarza POZ, 06-452 Ościsłowo, Ościsłowo 43

b) 005 Poradnia (gabinet) pielęgniarki środowiskowej – rodzinnej, 06-452 Ościsłowo, Ościsłowo 43

c) 031 Punkt szczepień 06-452 Ościsłowo, Ościsłowo 43

d) 034 Gabinet zabiegowy 06-452 Ościsłowo, Ościsłowo 43

06. Podstawowa Opieka Zdrowotna – Filia nr 2 Ośrodek Zdrowia w Woli Młockiej, 06-452 Ościsłowo, Wola Młocka 33 B, w skład której wchodzą komórki organizacyjne:

a) 006 Poradnia (gabinet) lekarza POZ, 06-452 Ościsłowo, Wola Młocka 33 B

b) 007 Poradnia (gabinet) pielęgniarki środowiskowej-rodzinnej, 06-452 Ościsłowo, Wola Młocka 33 B

c) 032 Punkt szczepień 06-452 Ościsłowo, Wola Młocka 33 B

d) 035 Gabinet zabiegowy 06-452 Ościsłowo, Wola Młocka 33 B

§ 11. Jednostki organizacyjne Zespołu tworzy, łączy i przekształca Dyrektor.

ROZDZIAŁ V

Rada Społeczna Zespołu.

§ 12. 1. Przy Zespole działa Rada Społeczna, która jest organem inicjującym i opiniodawczym organu, który utworzył Zespół.

2. Rada Społeczna powoływana jest na okres 4 lat.

3. Sposób zwoływania posiedzeń Rady Społecznej, tryb pracy i podejmowanie uchwał określa regulamin rady.

4. Rada składa się z 5 osób.

5. W skład Rady Społecznej wchodzą:

1) jako przewodniczący - przedstawiciel organu, który utworzył Zespół,

2) jako członkowie:

a) przedstawiciel Wojewody,

b) przedstawiciele wybrani przez Radę Miejską w Glinojecku.

6. Członek rady społecznej zostaje odwołany przed upływem kadencji w przypadku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne.

§ 13. Do zadań Rady Społecznej SPZ ZOZ należy:

1. Przedstawianie organowi, który utworzył zespół wniosków i opinii w sprawach:

1) zmiany lub rozwiązania umowy o udzielanie publicznego zamówienia na świadczenia zdrowotne,

2) zbycia środka trwałego oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury i sprzętu medycznego,

3) związanych z przekształceniem lub likwidacją Zespołu, jego przebudową, rozszerzeniem lub ograniczeniem działalności,

4) przyznawania Dyrektorowi Zespołu nagród,

2. Przedstawienie Dyrektorowi Zespołu wniosków i opinii w sprawach:

1) planu finansowego i inwestycyjnego,

2) rocznego sprawozdania z realizacji planu inwestycyjnego i finansowego,

3. Uchwalanie regulaminu swojej działalności oraz przedkładanie regulaminu do zatwierdzenia organowi, który utworzył SPZ ZOZ.

4. Zatwierdzanie regulaminu organizacyjnego Zespołu.

5. Dokonywanie okresowych analiz skarg i wniosków wnoszonych przez osoby korzystające ze świadczeń Zespołu, z wyłączeniem spraw podlegających nadzorowi medycznemu.

6. Uchwalanie Statutu SPZ ZOZ i zmian w Statucie.

§ 14. Od uchwały Rady Społecznej Dyrektorowi Zespołu przysługuje odwołanie do organu, który utworzył Zespół.

ROZDZIAŁ VI

Gospodarka finansowa.

§ 15. 1. Zespół samodzielnie gospodaruje przekazanymi mu nieodpłatnie w użytkowanie nieruchomościami, majątkiem komunalnym oraz majątkiem własnym.

2. Przychodami Zespołu są przychody uzyskiwane:

1) za realizację zakontraktowanych porad, badań, programów profilaktycznych,

2) z odpłatnych świadczeń zdrowotnych,

3) z działalności gospodarczej,

4) z darowizn i ofiarności publicznej

3. Zespół może zaciągać kredyt bankowy.

§ 16. 1. Zespół prowadzi rachunkowość w oparciu o ustawę z dnia 29.09.1994 roku o rachunkowości (DZ.U.z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.) i rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30.12.1998r. w sprawie sposobu i trybu kierowania osób do zakładów opiekuńczo-leczniczych oraz szczegółowych zasad ustalania odpłatności za pobyt w tych zakładach (Dz.U. Nr 166, poz.1265 z późn. zm.).

2. Podstawą gospodarki Zespołu jest plan finansowy ustalany przez Dyrektora i zaopiniowany przez Radę Społeczną.

3. Dyrektor Zespołu samodzielnie decyduje o podziale zysku. Podział zysku opiniuje Rada Społeczna.

§ 17. Dyrektor Zespołu samodzielnie określa zasady wynagradzania pracowników Zespołu.

ROZDZIAŁ VII

Postanowienia końcowe.

§ 18. 1. W sprawach nie uregulowanych w Statucie mają zastosowanie odpowiednie przepisy zawarte w ustawie o działalności leczniczej, przepisy wydane na jej podstawie oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy.

2. Zmiany zapisów statutu wymagają zarejestrowania w Sądzie Rejestrowym.

3. Statut wchodzi w życie po zatwierdzeniu przez organ który utworzył Zespół.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Alicja Moszyńska

Właścicielka firmy Architektura Biznesu: doradza MSP w zakresie budowania marki i kultury firmy, marketingu, negocjacji i obsługi klienta.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »