Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2012 poz. 5843

Uchwała nr XXII.126.2012 Rady Miejskiej w Pilawie

z dnia 31 lipca 2012r.

w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów i wicedyrektorów oraz nauczycieli pełniących inne stanowisko kierownicze w szkołach prowadzonych przez Miasto i Gminę Pilawa

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, w   związku z   art. 18 ust. 2   pkt 15ustawy z   dnia 8   marca 1990 roku o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591, z   2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, Nr 153, poz. 1271; z   2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z   2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z   2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, pow. 1457; z   2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z   2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z   2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z   2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z   2010 r. Nr 28, poz. 142, i   146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z   2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149 poz. 887, Nr 217, poz. 1281) oraz art. 42 ust 7   pkt 2   i 3, art. 91 d pkt 1   ustawy z   dnia 26 stycznia 1982 roku -  Karta Nauczyciela (Dz. U. z   2006 r. Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz. 1218, Nr 220, poz. 1600; z   2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369, Nr 247, poz. 1821; z   2008 r. Nr 145, poz. 917, Nr 227, poz. 1505; z   2009 r. Nr 1, poz. 1, Nr 56, poz. 458, Nr 67, poz. 572, Nr 97, poz. 800, Nr 213, poz. 1650, Nr 219, poz. 1706, z   2011 r. Nr 149, poz. 887), po zasięgnięciu opinii związków zawodowych, Rada Miejska w   Pilawie uchwala co następuje:  

§   1.   Dyrektorom i   wicedyrektorom oraz nauczycielom pełniącym inne stanowiska kierownicze w   szkołach prowadzonych przez Miasto i   Gmina Pilawa obniża się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć, o   których mowa w   art. 42 ust 3, w   następujący sposób:  

 

L.p.  

Stanowisko kierownicze  

Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin  

1.  

Dyrektor przedszkola czynnego ponad 5   godzin dziennie liczącego:  
do 5   oddziałów  
powyżej 5   oddziałów  


10  
8  

2.  

Dyrektor szkoły / zespołu szkół/ liczącej:  
7-8 oddziałów  
9-16 oddziałów  
17 i   więcej oddziałów  


8  
6  
4  

3.  

Wicedyrektor  

10  

4.  

Kierownik świetlicy:  
do 80 wychowanków  
do 120 wychowanków  
powyżej 120  


20  
18  
16  

 

§   2.   Obniżony wymiar zajęć, o   którym mowa w   § 1   dotyczy również nauczyciela, który obowiązki kierownicze pełni w   zastępstwie nauczyciela któremu powierzono stanowisko kierownicze, z   tym  że obowiązuje on od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w   którym powierzono nauczycielowi pełnienie obowiązków na tym stanowisku, a   ustaje z   końcem miesiąca, w   którym nauczyciel zaprzestał pełnić to stanowisko.  

§   3.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i   Gminy Pilawa.  

§   4.   Traci moc uchwała Nr XX-111/2000 Rady Miejskiej w   Pilawie z   dnia 4   października 2000 roku w   sprawie zasad udzielania i   rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz niektórych innych nauczycieli w   szkołach prowadzonych przez Gminę Pilawa.  

§   5.   Uchwała wchodzi w   życie po 14 dniach od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z   mocą obowiązującą od 01 września 2012 r.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w   Pilawie  


Marcin   Woźniak

 

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2012-08-10
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe