Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2012 poz. 5960

Uchwała nr XVIII/145/2012 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi

z dnia 23 lipca 2012r.

w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorom i wicedyrektorom szkół oraz przedszkoli, prowadzonych przez Gminę Białobrzegi

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.), art. 42 ust. 6   i ust. 7   pkt 2   ustawy z   dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tj. Dz. U. z   2006 r. Nr 97, poz. 674 z   późn. zm.) – Rada Miasta i   Gminy Białobrzegi uchwala, co następuje:  

§   1.   1.   Nauczycielom, którym powierzono stanowisko dyrektorów i   zastępców dyrektorów szkół i   przedszkoli prowadzonych przez Gminę Białobrzegi obniża się obowiązkowy tygodniowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i   opiekuńczych, określonych w   art. 42 ust. 3   ustawy Karta Nauczyciela.  

2.   Ustala się dla osób określonych w   ust. 1   następujący tygodniowy wymiar godzin:  

1)   Dyrektorzy: - do 8   oddziałów - 10 godzin tygodniowo - od 9   do 24 oddziałów - 6   godzin tygodniowo - powyżej 24 oddziałów - 4   godziny tygodniowo  

2)   Wicedyrektorzy: - od 12 do 24 oddziałów - 10 godzin tygodniowo - powyżej 24 oddziałów - 5   godziny tygodniowo  

3)   Dyrektorzy przedszkoli: - do 9   oddziałów - 8   godzin tygodniow  

§   2.   Wymiar zajęć ustalony w   § 1   odnosi się również do nauczycieli zajmujących określone stanowiska w   zastępstwie nauczycieli, którym powierzono te kierownicze stanowiska z   tym, że obowiązuje wówczas od 1. miesiąca następującego po miesiącu, w   którym zlecono nauczycielowi zastępstwo.  

§   3.   W szczególnie uzasadnionych przypadkach Burmistrz Miasta i   Gminy Białobrzegi może zwolnić nauczycieli od realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć, o   którym mowa w   § 1   ust. 2   i § 2   na wniosek zainteresowanego w   całości lub części, nie dłużej jednak niż na okres jednego roku szkolnego.  

§   4.   Nauczycielom uprawnionym zgodnie z   § 1   i § 2   do obniżonego tygodniowego wymiaru zajęć można przydzielić godziny ponadwymiarowe do wysokości określonej w   art. 35 ust. 1   ustawy Karta Nauczyciela.  

§   5.   Tracą moc:  

1.   Uchwała Nr XXI/155/08 Rady Miasta i   Gminy Białobrzegi z   dnia 11 lipca 2008 r. w   sprawie zasad udzielania i   rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorom i   wicedyrektorom szkół oraz przedszkoli, prowadzonych przez Gminę Białobrzegi.  

2.   Uchwała Nr XII/91/2011 Rady Miasta i   Gminy Białobrzegi z   dnia 29 listopada 2011 r. w   sprawie zmiany uchwały Nr XXI/155/08 Rady Miasta i   Gminy Białobrzegi z   dnia 11 lipca 2008 r w   sprawie zasad udzielania i   rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorom i   wicedyrektorom szkół oraz przedszkoli, prowadzonych przez Gminę Białobrzegi.  

§   6.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i   Gminy Białobrzegi  

§   7.   Uchwała podlega publikacji w   Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i   wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.  

 

 

Przewodniczący Rady Miasta i   Gminy Białobrzegi  


Zbigniew   Łubiński

 

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2012-08-17
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe