Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2012 poz. 5961

Uchwała nr Nr XVIII/146/2012 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi

z dnia 23 lipca 2012r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/219/09 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 27 marca 2009 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagradzania nauczycieli oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, a także wysokość, szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 7   ust. 1   pkt 8, art.18ust. 2   pkt 15 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.) oraz art. 30 ust. 6   i 6a oraz art. 49 ust. 2, art. 54 ust. 7   w związku z   art. 91 d pkt.1 ustawy z   dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tj. Dz. U. z   2006 r. Nr 97, poz. 674 z   późn. zm.), zgodnie z   rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i   Sportu z   dnia 31 stycznia 2005 r. w   sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w   dniu wolnym od pracy (Dz. U. z   2005 r. nr 22 poz. 181 z   późn. zm.) oraz po uzgodnieniu ze związkami zawodowymi: 1. Powiatowym Zarządem Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w   Białobrzegach 2. Sekcją Regionalną NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” Pracowników Oświaty i   Wychowania w   Radomiu – Rada Miasta i   Gminy Białobrzegi uchwala, co następuje:  

§   1.   W załączniku Nr 1do uchwały Nr XXX/219/09 Rady Miasta i   Gminy Białobrzegi z   dnia 27 marca 2009 roku wprowadza się zmianę dotychczasowych zapisów: - § 2   ust. 2   otrzymuje nowe brzmienie: „Wprowadza się możliwość tworzenia stanowiska wicedyrektora w   szkołach w   zależności od ilości oddziałów: - od 12 do 21 oddziałów - 1   wicedyrektor - powyżej 21 oddziałów - 2   wicedyrektorów  

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i   Gminy Białobrzegi  

§   3.   Uchwała podlega publikacji w   Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i   wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia  

 

 

Przewodniczący Rady Miasta i   Gminy Białobrzegi  


Zbigniew   Łubiński

 

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2012-08-17
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe