Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2012 poz. 5964

Uchwała nr 154/XVIII/2012 Rady Gminy Mała Wieś

z dnia 14 sierpnia 2012r.

w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania, udzielonych dla publicznych oraz niepublicznych szkół , przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Mała Wieś

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15 i   art. 40 ust. 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990r. o   samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm) oraz art. 80 ust. 4   oraz art. 90 ust. 4   ustawy z   dnia 7   września 1991r. o   systemie oświaty (t.j. Dz. U. z   2004 r. Nr 256, poz. 2572 z   późn. zm.) Rada Gminy Mała Wieś uchwala, co następuje:  

§   1.   Niniejsza uchwała reguluje:  

1.   tryb udzielania i   rozliczania dotacji przekazywanych z   budżetu Gminy Mała Wieś dla zakładanych i   prowadzonych na terenie Gminy Mała Wieś, przez podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego i   ministrowie: publicznych i   niepublicznych przedszkoli oraz publicznych i   niepublicznych szkół podstawowych i   gimnazjów o   uprawnieniach szkół publicznych oraz innych form wychowania przedszkolnego;  

2.   tryb udzielania i   rozliczania dotacji przekazywanych z   budżetu Gminy dla osób prowadzących inne formy wychowania przedszkolnego, o   których mowa w   przepisach wydawanych na podstawie art. 14a ust. 7   ustawy;  

3.   tryb i   zakres kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji przez podmioty określone w   pkt 1   i 2.  

§   2.   1.   Publiczna szkoła , o   której mowa w   art. 80 ust. 3   ustawy otrzymuje z   budżetu Gminy Mała Wieś dotację na każdego ucznia w   wysokości równej wydatkom bieżącym przewidzianym na jednego ucznia danego typu i   rodzaju szkoły w   części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Mała Wieś.  

2.   Publiczne przedszkole, o   którym mowa w   art. 80 ust. 2   ustawy, otrzymuje z   budżetu Gminy Mała Wieś dotację na każdego ucznia, w   wysokości równej wydatkom bieżącym przewidzianym na jednego ucznia w   przedszkolu publicznym prowadzonym przez Gminę Mała Wieś, z   tym że na ucznia niepełnosprawnego w   wysokości równej kwocie przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola w   części oświatowej subwencji ogólnej otrzymanej przez Gminę Mała Wieś.  

3.   Publiczna forma wychowania przedszkolnego, o   której mowa w   § 1   ust. 2   otrzymuje dotację z   budżetu Gminy Mała Wieś , na każdego ucznia objętego tą formą wychowania przedszkolnego, w   wysokości 50% wydatków bieżących przewidzianych na jednego ucznia w   przedszkolu publicznym prowadzonym przez Gminę Mała Wieś, z   tym że na ucznia niepełnosprawnego w   wysokości równej kwocie przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola w   części oświatowej subwencji ogólnej otrzymanej przez Gminę Mała Wieś .  

§   3.   1.   Niepubliczne przedszkole, o   którym mowa w   art. 90 ust. 2b ustawy, otrzymuje z   budżetu Gminy Mała Wieś dotację ustalaną według następujących zasad:  

1)   kwota dotacji na każdego ucznia wynosić będzie 75% ustalonych w   budżecie Gminy Mała Wieś wydatków bieżących ponoszonych w   przedszkolach publicznych w   przeliczeniu na jednego ucznia, z   zastrzeżeniem pkt 2,  

2)   na ucznia niepełnosprawnego kwota dotacji odpowiadać będzie 100% kwoty przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola i   oddziału przedszkolnego w   części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Mała Wieś,  

2.   Inna niepubliczna forma wychowania przedszkolnego, o   której mowa w   § 1   pkt 2   otrzymuje z   budżetu Gminy Mała Wieś dotację na każdego ucznia w   wysokości 40% wydatków bieżących ponoszonych na jednego ucznia w   przedszkolu publicznym prowadzonym przez Gminę Mała Wieś, z   zastrzeżeniem ust. 1   pkt 2.  

§   4.   1.   Niepubliczna szkoła, o   której mowa w   art. 90 ust. 2a ustawy otrzymuje z   budżetu Gminy Mała Wieś dotację ustalaną według zasady, że kwota dotacji na każdego ucznia odpowiadać będzie 100% kwoty przewidzianej na jednego ucznia danego typu i   rodzaju szkoły w   części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Mała Wieś.  

2.   Niepubliczna szkoła, o   której mowa w   art. 90 ust. 3   ustawy otrzymuje z   budżetu Gminy Mała Wieś dotację ustalaną według zasady, że kwota dotacji na każdego ucznia wynosić będzie 50% kwoty ustalonych w   budżecie Gminy Mała Wieś wydatków bieżących ponoszonych na jednego ucznia w   tego samego typu i   rodzaju szkołach prowadzonych przez Gminę Mała Wieś.  

§   5.   1.   W terminie do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji organ prowadzący publiczną lub niepubliczną szkołę lub przedszkole lub inną formę wychowania przedszkolnego składa do Wójta Gminy Mała Wieś wniosek o   udzielenie dotacji, zwany dalej "wnioskiem".  

2.   Wzór wniosku określa załącznik nr 1   do uchwały.  

§   6.   1.   Wysokość dotacji w   budżecie Gminy ustala się oddzielnie dla każdej publicznej i   niepublicznej szkoły lub przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego na dany rok kalendarzowy w   oparciu o   planowaną liczbę uczniów zgłoszonych we wniosku.  

2.   Wysokość dotacji należnej publicznej lub niepublicznej szkole lub przedszkolu lub innej formie wychowania przedszkolnego na dany miesiąc ustala się w   wysokości stanowiącej iloczyn rzeczywistej liczby uczniów uczęszczających do placówki w   danym miesiącu i   stawki miesięcznej na jednego ucznia.  

3.   Dotacja jest przekazywana w   12 częściach w   terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca na wskazany we wniosku rachunek bankowy szkoły, przedszkola i   innej formy wychowania przedszkolnego.  

§   7.   1.   Organ prowadzący publiczną lub niepubliczną szkołę, przedszkole lub inną formę wychowania przedszkolnego sporządza i   przekazuje do Wójta Gminy Mała Wieś, nie później niż do 15 dnia każdego miesiąca informację o   faktycznej liczbie uczniów wg stanu na pierwszy dzień miesiąca, w   którym ma być przekazana informacja.  

2.   Wzór informacji określa załącznik nr 2   do uchwały.  

3.   Kolejna część dotacji przekazywana jest w   wysokości uwzględniającej rzeczywistą liczbę uczniów szkoły publicznej lub niepublicznej lub przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego, podaną przez organ prowadzący w   informacji.  

4.   Do dnia 15 stycznia roku następującego po roku budżetowym organ prowadzący szkolę, przedszkole i   inną formę wychowania przedszkolnego przedstawia rozliczenie wykorzystania dotacji w   danym roku.  

5.   Wzór rocznego rozliczenia określa załącznik nr 3   do uchwały.  

§   8.   1.   Publiczna lub niepubliczna szkoła ,przedszkole lub inna forma wychowania przedszkolnego, które otrzymało dotację z   budżetu Gminy Mała Wieś, podlega kontroli w   zakresie prawidłowości przedstawionych danych o   liczbie uczniów oraz wykorzystania dotacji.  

2.   Podstawą do przeprowadzenia kontroli jest pisemne, imienne upoważnienie do kontroli podpisane przez Wójta Gminy Mała Wieś, w   którym wskazany jest kontrolowany podmiot, termin przeprowadzenia kontroli, zakres kontroli oraz okres objęty kontrolą.  

3.   Kontrolujący dokonuje ustaleń stanu faktycznego w   zakresie objętym przedmiotem kontroli na podstawie dokumentów, pism wyjaśniających, pisemnych oświadczeń oraz opinii rzeczoznawców zebranych w   toku postępowania kontrolnego.  

4.   Kontrolujący może żądać od kontrolowanego sporządzenia niezbędnych do kontroli odpisów, wyciągów z   dokumentów lub kopii dokumentów potwierdzonych za zgodność z   oryginałem, jak również zestawień i   obliczeń opartych na dokumentach.  

5.   Wyniki przeprowadzonej kontroli kontrolujący przedstawia w   protokole.  

6.   Kontrolowany może odmówić podpisania protokołu, składając wyjaśnienie na piśmie o   przyczynach tej odmowy. W   takim przypadku kontrolujący dokonuje weryfikacji przyczyn odmowy i   w razie potrzeby podejmuje czynności kontrolne uzupełniające, na podstawie, których mogą być dokonane zmiany w   protokole kontroli. W   przypadku niepodjęcia uzupełniających czynności kontrolnych, kontrolujący przekazuje na piśmie swoje stanowisko kontrolowanemu.  

§   9.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mała Wieś.  

§   10.   Traci moc Uchwała Nr 150/XVII/2012 Rady Gminy Mała Wieś z   dnia 23 lipca 2012 roku w   sprawie ustalenia trybu udzielania i   rozliczania dotacji dla publicznych i   niepublicznych placówek oświatowych oraz trybu i   zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.  

§   11.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Mała Wieś  


Alfred   Szymczak

 


Załącznik Nr 1   do Uchwały Nr 154/XVIII/2012    
Rady Gminy Mała Wieś    
z dnia 14 sierpnia 2012 r.  
 

WNIOSEK O   PRZYZNANIE DOTACJI NA …......ROK  

...................................  

miejscowość , data  

Nazwa i   adres szkoły/przedszkola/innej formy wychowania przedszkolnego  

Nazwa i   adres organu prowadzącego szkołę/przedszkole/inną formę wychowania przedszkolnego  

Numer i   data wpisu do ewidencji  

Numer decyzji o   nadaniu uprawnień szkoły publicznej  

Planowana liczba uczniów :  

-   od stycznia do sierpnia..........  

w tym uczniowie niepełnosprawni..........  

rodzaj niepełnosprawności..........  

-   od września do grudnia..........  

w tym uczniowie niepełnosprawni..........  

rodzaj niepełnosprawności..........  

Nazwa banku i   numer rachunku bankowego szkoły , przedszkola i   innej formy wychowania przedszkolnego  

…..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

Załączniki:  

1.   Kopia wpisu do ewidencji  

2.   Kopia decyzji o   nadaniu uprawnień szkoły publicznej  

3.   Liczba dzieci z   danego rocznika ( dotyczy przedszkoli )  


Załącznik Nr 2   do Uchwały Nr 154/XVIII/2012    
Rady Gminy Mała Wieś    
z dnia 14 sierpnia 2012 r.  
 

INFORMACJA O   LICZBIE UCZNIÓW ZA MIESIĄC ……………………...ROK……..  

…................................................  

Miejscowość , data  

Nazwa i   adres szkoły/przedszkola/innej formy wychowania przedszkolnego..............................................................................................................................  

Nazwa i   adres organu prowadzącego............................................................................................  

Numer i   data wpisu do ewidencji..................................................................................................  

Numer decyzji o   nadaniu uprawnień szkoły publicznej...............................................................  

Liczba uczniów na dzień 1   danego miesiąca:...............................................................................  

w tym uczniowie niepełnosprawni................................................................................................  

Rodzaj niepełnosprawności..........................................................................................................  

......................................................................................................................................................  

Nazwa banku i   numer rachunku bankowego szkoły , przedszkola i   innej formy wychowania przedszkolnego  

…..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

…………………………………  

Podpis i   pieczątka osoby upoważnionej  

Załącznik  

Lista dzieci uczęszczających do przedszkola według daty urodzenia i   miejsca zamieszkania  


Załącznik Nr 3   do Uchwały Nr 154/XVIII/2012    
Rady Gminy Mała Wieś    
z dnia 14 sierpnia 2012 r.  
 

ROZLICZENIE WYKORZYSTANEJ DOTACJI W   ROKU ……  

Urząd Gminy w   Małej Wsi  

ul. Jana Kochanowskiego 1  

09-460 Mała Wieś  

Dane o   organie prowadzącym  

Nazwa  

Adres  

Dane o   szkole/przedszkolu/innej formie wychowania przedszkolnego  

Nazwa  

Adres  

Dane o   faktycznej liczbie uczniów w   …....roku wg stanu na pierwszy dzień miesiąca :  

 

miesiąc  

I  

II  

III  

IV  

V  

VI  

VII  

VIII  

IX  

X  

XI  

XII  

Liczba uczniów  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozliczenie wykorzystania dotacji  

Dotacja otrzymana z   budżetu Gminy Mała Wieś w   roku …. w   wysokości ……….została wykorzystana na pokrycie wydatków bieżących szkoły/przedszkola/innej formy wychowania przedszkolnego , w   tym na :  

( podać kwotę , w   jakiej płatność sfinansowano środkami z   dotacji , oraz datę i   numer faktury lub opis innego dokumentu  

A.   Wynagrodzenia razem…………………  

w tym :  

1.   Wynagrodzenia kadry pedagogicznej ( brutto )...........................................  

2.   Wynagrodzenia administracji i   obsługi (brutto)..........................................  

3.   Pochodne od wynagrodzeń ( składki na ubezpieczenia społeczne i   fundusz pracy )...............  

4.   Inne( wymienić jakie)  

B.   Wydatki rzeczowe razem….. ….......................  

w tym:  

czynsz........................................................  

opłata za wynajem pomieszczeń.................................  

opłata za energię elektryczną.............................  

opłata za energię cieplną......................  

opłata za wodę i   ścieki......................  

opłata za wywóz śmieci.....................  

zakup środków czystości.......................................  

zakup pomocy naukowych i   dydaktycznych.......................  

zakup artykułów biurowych........................  

opłaty pocztowe.........................  

Inne Jakie?...........................  

Suma wydatków …................  

Kwota niewykorzystanej dotacji ….........                        ….........................................................  

Data i   podpis organu prowadzącego  


Uzasadnienie

Podjęcie uchwały jest wynikiem dokonania w   dniu 27 września 2011 roku wpisu do ewidencji szkół i   placówek niepublicznych Gminy Mała Wieś przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Orszymowo i   Okolic, Orszymowo 53, 09-460 Mała Wieś.  

W/w stowarzyszenie będzie od 1   września 2012 roku prowadzić Niepubliczną Szkołę Podstawową im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w   Orszymowie  

Typ szkoły: Sześcioletnia szkoła podstawowa, w   której w   ostatnim roku nauki przeprowadza się sprawdzian, z   odziałem przedszkolnym.  

Zasadne jest podjęcie uchwały w   sprawie ustalenia trybu udzielania i   rozliczania dotacji oraz trybu i   zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania, udzielonych dla publicznych oraz niepublicznych szkół, przedszkoli i   innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Mała Wieś.  

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2012-08-17
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe