Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2012 poz. 5965

Uchwała nr XXI/116/2012 Rady Powiatu w Ostrołęce

z dnia 3 sierpnia 2012r.

w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz zakresu i trybu kontroli wykorzystania dotacji udzielanej dla niepublicznych szkół o uprawnieniach publicznych prowadzonych na terenie powiatu ostrołęckiego

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 4   ust. 1   pkt 1   i art. 12 pkt 1   i 11 ustawy z   dnia 5   czerwca 1998 roku o   samorządzie powiatowym (Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1592 z   późniejszymi zmianami 1)   ) oraz art. 90 ust. 4   ustawy z   dnia 7   września 1991 roku o   systemie oświaty (Dz. U. z   2004 r. Nr 256, poz. 2572 z   późniejszymi zmianami 2)   ) Rada Powiatu w   Ostrołęce uchwala, co następuje:  

Przepisy ogólne  

§   1.   Ilekroć jest mowa o:  

1)   ustawie - należy rozumieć ustawę z   dnia 7   września 1991 roku o   systemie oświaty (Dz. U. z   2004 r. Nr 256, poz. 2572 z   późniejszymi zmianami),  

2)   organie dotującym - należy rozumieć Powiat Ostrołęcki,  

3)   uczniach - należy rozumieć także słuchaczy.  

§   2.   Uchwała reguluje:  

1)   tryb udzielania i   rozliczania dotacji przekazywanych z   budżetu organu dotującego, dla zakładanych i   prowadzonych na terenie powiatu ostrołęckiego przez organy prowadzące inne niż jednostki samorządu terytorialnego i   ministrowie, niepublicznych szkół ponadgimnazjalnych o   uprawnieniach publicznych,  

2)   tryb i   zakres kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji przez organy prowadzące, o   których mowa w   pkt 1.  

§   3.   1.   Uprawnionymi do otrzymania dotacji są prowadzone na obszarze powiatu ostrołęckiego niepubliczne szkoły o   uprawnieniach szkół publicznych, zwane dalej szkołami niepublicznymi, prowadzone przez osobę fizyczną lub prawną, zwaną dalej organem prowadzącym, które uzyskały wpis do ewidencji prowadzonej przez Starostę Ostrołęckiego.  

2.   Dotacja udzielona szkole niepublicznej przeznaczona jest na dofinansowanie realizacji zadań, o   których mowa w   art. 90 ust. 3d i   art. 90 ust. 8   ustawy.  

Ustalenie, przekazywanie i   rozliczanie dotacji  

§   4.   1.   Dotacji udziela sie na wniosek organu prowadzącego szkołę niepubliczną, złożony do Zarządu Powiatu w   Ostrołęce najpóźniej do 30 września roku poprzedzającego rok udzielania dotacji  

2.   Wzór wniosku, o   którym mowa w   ust. 1   stanowi załącznik nr 1   i 2   do uchwały.  

§   5.   1.   Dotacja dla niepublicznych szkół przysługuje:  

1)   na każdego ucznia w   wysokości 50 % ustalonych w   budżecie organu dotującego wydatków bieżących ponoszonych w   szkołach publicznych tego samego typu i   rodzaju w   przeliczeniu na każdego ucznia, zgodnie z   art. 90 ust. 3   ustawy,  

2)   na każdego słuchacza kwalifikacyjnego kursu zawodowego, który zdał egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe, zgodnie z   art. 90 ust. 8   i 9   ustawy, w   wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na jednego słuchacza kwalifikacyjnego kursu zawodowego w   części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.  

2.   Dotację przekazuje się na rachunek bankowy szkoły w   częściach, zgodnie z   art. 90 ust. 3c ustawy.  

3.   Wysokość przekazywanej ratalnej dotacji, o   której mowa w   ust. 1   pkt 1, ustalana jest na podstawie informacji przekazywanej przez organ prowadzący szkołę niepubliczną do Zarządu Powiatu do dnia 10 każdego miesiąca o   aktualnej liczbie uczniów według stanu na pierwszy dzień tego miesiąca.  

4.   Wzór informacji stanowi załącznik nr 3   do uchwały dla informacji składanej po raz pierwszy i   załącznik nr 4   do uchwały dla następnych informacji.  

5.   Organ prowadzący szkołę niepubliczną sporządza i   przekazuje Zarządowi Powiatu nie później niż do dnia 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w   którym nastąpiło przekazanie części dotacji, rozliczenie z   wykorzystania dotacji za okres od początku roku kalendarzowego do końca miesiąca.  

6.   Wzór rozliczenia stanowi załącznik nr 4   do uchwały.  

7.   Obowiązek składania informacji oraz rozliczeń, o   których mowa w   ust. 3   i 5   dotyczy również lipca i   sierpnia.  

8.   Dotacja, o   której mowa w   ust. 1   pkt 1   winna być wykorzystana do końca tego roku budżetowego, na który została przyznana.  

9.   Dotacja wykorzystana niezgodnie z   przeznaczeniem, pobrana w   nadmiernej wysokości lub nienależnie podlega zwrotowi wraz z   odsetkami liczonymi jak dla zaległości podatkowych.  

10.   Wysokość przekazanej dotacji, o   której mowa w   ust. 1   pkt 2   ustalana jest na podstawie dokumentów uwierzytelniających zdanie egzaminów, potwierdzajacych kwalifikacje zawodowe słuchaczy kursu w   terminie 30 dni od daty ogłoszenia wyników tego egzaminu przez okręgową komisję egzaminacyjną.  

Kontrola wykorzystania dotacji  

§   6.   1.   Szkoła lub placówka, która otrzymała dotację z   budżetu organu dotującego podlega kontroli w   zakresie prawidłowego jej wykorzystania.  

2.   Do przeprowadzenia kontroli Zarząd Powiatu w   Ostrołęce upoważnia pracownika Starostwa Powiatowego w   Ostrołęce.  

3.   Pracownik upoważniony do kontroli ma prawo wstępu do szkoły, wglądu do dokumentacji finansowej, organizacyjnej i   przebiegu nauczania, zgodnie z   art. 90 ust. 3f i   3g ustawy.  

4.   Pracownik, o   którym mowa w   ust. 2, zapoznaje Zarząd Powiatu z   wynikami kontroli.  

§   7.   Wykonanie uchwały powierza się zarządowi Powiatu w   Ostrołęce.  

§   8.   Traci moc uchwała Nr XXXVII/186/2009 Rady Powiatu w   Ostrołęce z   dnia 30 października 2009 roku w   sprawie trybu udzielania i   rozliczania dotacji oraz zakresu i   trybu kontroli wykorzystania dotacji udzielanej dla niepublicznych szkół o   uprawnieniach publicznych prowadzonych na terenie powiatu ostrołęckiego (Dz. Urz. Woj. Maz. z   dnia 10 grudnia 2009 r. Nr 203, poz. 5751).  

§   9.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego, z   mocą obowiązującą od 1   września 2012 roku.  

 

 

 

Przewodniczący Rady  


Stefan   Prusik

 

 

 

1)   Zmiany jednolitego tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w   Dz. U. z   2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i   Nr 214, poz. 1806, z   2003 r. Nr 162, poz. 1568, z   2004 r. Nr 102, poz. 1055 i   Nr 167, poz. 1759, z   2007 r. Nr 173, poz. 1218, z   2008 r. Nr 180, poz. 1111 i   Nr 223, poz. 1458, z   2009 r. Nr 92, poz. 753 i   Nr 157, poz. 1241, z   2010 r. Nr 28, poz. 142 i   146, Nr 40, poz. 230 i   Nr 106, poz. 675 oraz z   2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 887 i   Nr 217, poz. 1281.  

2)   Zmiany jednolitego tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w   Dz. U. z   2004 r. Nr 273, poz. 2703 i   Nr 281, poz. 2781, z   2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i   Nr 249, poz. 2104, z   2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i   Nr 227, poz. 1658, z   2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i   Nr 181, poz. 1292, z   2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i   Nr 235, poz. 1618, z   2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241 i   Nr 219, poz. 1705, z   2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857 i   Nr 148, poz. 991 oraz z   2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 149, poz. 887 i   Nr 205, poz. 1206.  

 


Załącznik Nr 1   do Uchwały Nr XXI/116/2012    
Rady Powiatu w   Ostrołęce    
z dnia 3   sierpnia 2012 r.  
 

Wniosek o   udzielenie dotacji  

infoRgrafika

 


Załącznik Nr 2   do Uchwały Nr XXI/116/2012    
Rady Powiatu w   Ostrołęce    
z dnia 3   sierpnia 2012 r.  
 

Wniosek o   udzielenie dotacji na słuchaczy kwalifikacyjnego kursu zawodowego  

infoRgrafika

 


Załącznik Nr 3   do Uchwały Nr XXI/116/2012    
Rady Powiatu w   Ostrołęce    
z dnia 3   sierpnia 2012 r.  
 

Informacja o   aktualnej liczbie uczniów  

infoRgrafika

 


Załącznik Nr 4   do Uchwały Nr XXI/116/2012    
Rady Powiatu w   Ostrołęce    
z dnia 3   sierpnia 2012 r.  
 

Rozliczenie wykorzystania dotacji  

infoRgrafika

 

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2012-08-17
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe