Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2012 poz. 6004

Uchwała nr XIX/200/2012 Rady Miejskiej w Skaryszewie

z dnia 26 lipca 2012r.

w sprawie zmiany Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Skaryszew, stanowiącego załącznik Nr 1 do uchwały Nr II/4/2006 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 4 grudnia 2006r. w sprawie uchwalenia zmian w załączniku Nr 1 do Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym

Tekst pierwotny

Na podstawie Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 14 a   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r o   samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.) oraz art. 90 f ustawy z   dnia 7   września 1991r. o   systemie oświaty (Dz.U.z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z   późn.zm.) -   Rada Miejska w   Skaryszewie uchwala, co następuje:  

§   1.   Wprowadza się zmiany do Regulaminu udzielania pomocy materialnej o   charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Skaryszew, stanowiącego załącznik Nr 1   do uchwały Nr II/4/2006 Rady Miejskiej w   Skaryszewie z   dnia 4   grudnia 2006r   .   w sprawie uchwalenia zmian w   załączniku Nr 1   do Regulaminu udzielania pomocy materialnej o   charakterze socjalnym.  

-   w brzmieniu określonym w   załączniku Nr 1   do niniejszej uchwały.  

§   2.   Wykonanie obowiązków w   zakresie świadczenia pomocy materialnej o   charakterze socjalnym, zgodnie z   postanowieniami Regulaminu, powierza się Burmistrzowi Miasta i   Gminy Skaryszew. Uchwała wchodzi w   życie z   dniem podjęcia  

§   3.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.  

 

 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej  


Urszula   Gowin

 


Załącznik Nr 1   do Uchwały Nr XIX/200/2012    
Rady Miejskiej w   Skaryszewie    
z dnia 26 lipca 2012 r.  
 

Regulamin udzielania pomocy meterialnej o   charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Skaryszew.  

I.   Rodzaje pomocy materialnej o   charakterze socjalnym  

i uprawnieni do korzystania z   pomocy  

§   1.   Pomoc materialna o   charakterze socjalnym może być udzielana jako:  

-   stypendium szkolne,  

-   zasiłek szkolny.  

§   2.   Uprawnionymi do otrzymania stypendium szkolnego są:  

1)   uczniowie szkół publicznych i   niepublicznych o   uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i   dla dorosłych oraz słuchacze publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i   kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia,  

2)   wychowankowie publicznych i   niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i   młodzieży, o   których mowa w   art.16 ust. 7   ustawy o   systemie oświaty, a   także dzieciom i   młodzieży  
z upośledzeniem umysłowym z   niepełnoprawnościami sprężonymi, realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i   obowiązku nauki  

-   do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,  

3)   uczniowie szkół niepublicznych nie posiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i   dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,  

4)   słuchacze niepublicznych kolegiów nauczycielskich i   nauczycielskich kolegiów języków obcych do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia, którzy znajdują się w   trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z   niskich dochodów na osobę w   rodzinie, w   szczególności gdy w   rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo -wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a   także gdy rodzina jest niepełna  lub wystąpiło zdarzenie losowe.  

§   3.   1.   Stypendium szkolne nie przysługuje uczniowi, który otrzymuje inne stypendium o   charakterze socjalnym ze środków publicznych,  

z zastrzeżeniem ust. 2.  

2.   Uczeń, który otrzymuje inne stypendium o   charakterze socjalnym  

ze środków publicznych, może otrzymać stypendium szkolne  

w wysokości, która łącznie z   innym stypendium o   charakterze socjalnym  

ze środków publicznych nie przekracza w   okresie roku szkolnego                         dwudziestokrotności kwoty, o   której mowa w   art. 6   ust. 2   pkt. 2   ustawy  
z dnia 28 listopada 2003 r. o   świadczeniach rodzinnych, a   w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i   kolegiów pracowników służb społecznych osiemnastokrotności kwoty, o   której mowa w   art. 6   ust. 2   pkt. 2   ustawy z   dnia 28 listopada 2003 r. o   świadczeniach rodzinnych.  

3.   Uczeń może korzystać jednocześnie z   pomocy o   charakterze socjalnym  

i motywacyjnym.  

§   4.   Uprawnionymi do otrzymania zasiłku szkolnego są osoby, o   których mowa w   § 2, znajdujące się przejściowo w   trudnej sytuacji materialnej z   powodu zdarzenia losowego.  

II.   Formy pomocy materialnej o   charakterze socjalnym  

§   5.   1.   Formami stypendium szkolnego są:  

1)   całkowite lub częściowe pokrycie kosztów udziału w   zajęciach edukacyjnych, w   tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w   szkole w   ramach planu nauczania, a   także udziału w   zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą,  

2)   pomoc rzeczowa o   charakterze edukacyjnym, w   tym  

w szczególności zakup podręczników i   innych pomocy naukowych,  

3)   całkowite lub częściowe pokrycie kosztów związanych  

z  pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania uczniów szkół   ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i   kolegiów pracowników służb społecznych,  

4)   świadczenia pieniężne, jeżeli burmistrz uzna, że udzielenie stypendium w   formach, o   których mowa w   pkt. 1) i   pkt. 2),  

a w   przypadku uczniów szkół ponadgimnazjalnych także w   formie, o   której mowa w   pkt. 3), nie jest możliwe, natomiast w   przypadku słuchaczy kolegiów, o   których mowa w   pkt. 1) -3), nie jest celowe.  

2.   Stypendium szkolne może być udzielone w   jednej lub kilku formach  

jednocześnie.  

§   6.   Formą zasiłku szkolnego może być świadczenie pieniężne na pokrycie wydatków związanych z   procesem edukacyjnym lub pomoc rzeczowa  

o charakterze edukacyjnym, raz lub kilka razy w   roku, niezależnie  

od otrzymywanego stypendium szkolnego.  

III.   Tryb i   sposób przyznawania oraz wstrzymywania i   cofania świadczeń pomocy materialnej o   charakterze socjalnym  

§   7.   Świadczenia pomocy materialnej o   charakterze socjalnym przyznaje Burmistrz w   drodze decyzji administracyjnej.  

§   8.   1.   Świadczeniapomocy materialnej o   charakterze socjalnym są przyznawane na:  

1/wniosek rodziców albo pełnoletniego ucznia,  

2/wniosek odpowiednio dyrektora szkoły,  kolegium  nauczycielskiego,         nauczycielskiego kolegium języków obcych,  

kolegium pracowników służb społecznych lub ośrodka, o   którym               mowa w   § 2   pkt. 2.  

2.   Wniosek o   udzielenie pomocy materialnej o   charakterze socjalnym i   załączniki do wniosku nie podlegają opłacie skarbowej.  

3.   Świadczenia pomocy materialnej o   charakterze socjalnym mogą być       również przyznawane z   urzędu.  

§   9.   1.   Wniosek o   przyznanie świadczenia pomocy materialnej o   charakterze  

socjalnym zawiera w   szczególności:  

1)   imię i   nazwisko ucznia i   jego rodziców,  

2)   miejsce zamieszkania ucznia,  

3)   rodzaj świadczenia, o   jakie ubiega się wnioskodawca( stypendium szkolne, zasiłek szkolny), oraz pożądaną formę świadczenia.  

W przypadku ubiegania się o   pokrycie całkowitych lub            częściowych kosztów udziału w   zajęciach edukacyjnych podaje się informacje o   tych zajęciach i   o podmiocie prowadzącym zajęcia edukacyjne,  

4)   dane uzasadniające przyznanie świadczenia.  

2.   Do wniosku o   udzielenie pomocy materialnej załącza się zaświadczenie lub oświadczenie o   wysokości dochodów, a   w przypadku ubiegania się  
o stypendium szkolne przez ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych z   pomocy społecznej, zamiast zaświadczenia  lub oświadczenia  
o wysokości dochodów przekłada zaświadczenie o   korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z   pomocy społecznej.  

3.   Wniosek o   przyznanie stypendium szkolnego składa się w   Urzędzie Miasta  

i Gminy pokój  31 do dnia 15 września danego roku szkolnego,  
a w   przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i   kolegiów pracowników służb społecznych – do dnia 15 października danego roku szkolnego.  

4.   Wniosek o   zasiłek szkolny można składać w   Urzędzie Miasta i   Gminy p. 31 w   terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.  

5.   W uzasadnionych przypadkach wniosek o   przyznanie stypendium szkolnego             może być złożony po upływie terminu, o   którym mowa w   ust. 3.  

6.   Oświadczenie o   którym mowa w   ust. 2   składa się pod rygoremodpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w   nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”  

§   10.   1.   Do opiniowania wniosków o   udzielenie pomocy materialnej o   charakterze    socjalnym Burmistrz powołuje komisję stypendialną.  

2.   Skład komisji stypendialnej, tryb jej pracy oraz szczegółowe zadania ustala  

Burmistrz w   odrębnym zarządzeniu.  

§   11.   1.   Rodzice ucznia lub pełnoletni uczeń otrzymujący stypendium szkolne są obowiązani niezwłocznie powiadomić Burmistrza o   ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego.  

2.   Przepis ust. 1   stosuje się odpowiednio do dyrektora szkoły, kolegium  nauczycielskiego, nauczycielskiego kolegium nauki języków obcych, pracowników  kolegium  służb społecznych lub ośrodka, o   którym  

w § 2   pkt. 2, w   przypadku gdy dyrektor poweźmie informację o   ustaniu        przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego.  

3.   Stypendium szkolne wstrzymuje się, albo cofa w   przypadku ustania przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego.  

4.   Należność z   tytułu nienależnie pobranego stypendium szkolnego podlegają ściągnięciu w   trybie przepisów o   postępowaniu egzekucyjnym w   administracji.  

5.   Wysokość należności podlegającej zwrotowi oraz termin zwrotu tej należności ustala się w   drodze decyzji administracyjnej.  

6.   W przypadkach szczególnych, zwłaszcza jeżeli żądanie zwrotu wydatków na udzielone stypendium szkolne w   całości lub w   części stanowiłoby dla osoby zobowiązanej nadmierne obciążenie lub też niweczyłoby skutki udzielanej pomocy, Burmistrz może odstąpić od żądania takiego zwrotu.  

§   12.   1.   Od decyzji o   przyznaniu pomocy materialnej w   określonej wysokości lub odmowy przyznania pomocy oraz wstrzymania i   cofnięcia pomocy służy odwołanie.  

IV.   Wysokość stypendium oraz okresy i   formy płatności pomocy materialnej o   charakterze socjalnym.  

§   13.   1.   Miesięczna wysokość dochodu na osobę w   rodzinie ucznia uprawniająca  

do ubiegania się o   stypendium szkolne nie może być większa niż kwota,  

o której mowa w   art. 8   ust 1   pkt. 2   ustawy z   dnia 12 marca 2004r o   pomocy  

społecznej (Dz. U. Nr 64 poz.593 z   późn. zm.)  

2.   Miesięczna wysokość dochodu na osobę w   rodzinie ucznia uprawniającą  

do ubiegania się o   stypendium szkolne ustala się na zasadach określonych  

w art. 8   ust.3-13 ustawy o   której mowa w   ust. 1   z tym że do dochodu nie  

wlicza się świadczeń pomocy materialnej o   których mowa w   art.90c  

ust 2   i 3   ustawy o   systemie oświaty.  

3.   Maksymalna wysokość stypendium szkolnego (stypendium w   pełnej  

wysokości nie może przekraczać miesięcznie kwoty stanowiącej  

dwukrotność kwoty, o   której mowa w   art. 6   ust. 2   pkt. 2   ustawy z   dnia 28  

listopada 2003r o   świadczeniach rodzinnych (Dz.U Nr 228, poz.2255  

z późn. zm.)  

4.   Stypendium szkolne miesięczne nie może być niższe niż 80% kwoty, o   której  

mowa w   art. 6   ust 2   pkt. 2   ustawy z   dnia 28 listopada 2003r  

o świadczeniach rodzinnych) Dz. U. Nr 228, poz. 2255 z   późn. zm.)  

5.   Wysokość zasiłku szkolnego nie może przekroczyć jednorazowo kwoty  

stanowiącej pięciokrotność kwoty o   której mowa w   art. 6   ust 2   pkt. 2  

ustawy z   dnia 28 listopada 2003r o   świadczeniach rodzinnych.  

6.   Burmistrz ustala wysokość pomocy materialnej w   granicach określonych  

w ust 3   i 4   w każdej sprawie indywidualnie, kierując się  sytuacją  

dochodową ucznia i   jego rodziny ustaloną zgodnie z   ust. 1   i 2, innymi  

okolicznościami o   których mowa w   § 2   wykorzystując opinię komisji  

stypendialnej w   sprawie propozycji wysokości stypendium lub zasiłku.  

§   14.   1.   Stypendium szkolne jest przyznawane na okres nie dłuższy niż                                od września do czerwca w   danym roku szkolnym, a   w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i   kolegiów pracowników służb społecznych –na okres nie dłuższy niż od października do czerwca w   danym roku szkolnym.  

2.   Jeżeli forma stypendium szkolnego tego wymaga, stypendium szkolne może być realizowane w   okresach innych niż miesięczne lub jednorazowo, z   tym że wartość stypendium szkolnego w   danym roku szkolnym nie może przekroczyć łącznie dziesięciokrotności miesięcznego stypendium szkolnego w   pełnej wysokości, a   w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i   kolegiów pracowników służb społecznych –dziewięciokrotności miesięcznego stypendium szkolnego w   pełnej wysokości.  

3.   Zasiłek szkolny przyznawany jest w   formie świadczenia pieniężnego na  

pokrycie wydatków związanych z   procesem edukacyjnym lub w   formie  

pomocy rzeczowej o   charakterze edukacyjnym, raz lub kilka razy w   roku.  

§   15.   1.   Pomoc materialna o   charakterze socjalnym przyznana w   formie,  

o której mowa w   § 5   ust. 1   pkt. 1, realizowane jest przelewem na rachunek  

bankowy podmiotu prowadzącego zajęcia edukacyjne.  

2.   Pomoc materialna o   charakterze socjalnym przyznana w   formie,  

o której mowa w   § 5   ust. 1   pkt. 2, realizowane jest poprzez dostarczenie  

za pośrednictwem szkół uczniom książek i   pomocy naukowych, które  

zostały zgłoszone przez uczniów i   zaakceptowane przez szkoły.  

3.   Pomoc materialna w   formach, o   których mowa w   § 5   ust. 1   pkt. 2-3, może  

być realizowane także poprzez zwrot uprzednio zaakceptowanych  

wydatków, po przedstawieniu odpowiednich rachunków potwierdzających  

poniesione wydatki, w   formie wypłaty gotówkowej z   kasy urzędu lub  

przelewu na bankowy rachunek oszczędnościowo – rozliczeniowym  

rodziców ucznia (opiekunów prawnych) lub pełnoletniego ucznia.  

Szczegółowe warunki, jakie powinno spełniać rozliczenie zwrotu  

wydatków z   tytułu pomocy rzeczowej, zostaną uregulowane w   odrębnym  

zarządzeniu Burmistrza.  

4.   Świadczenia pieniężne z   tytułu pomocy materialnej o   charakterze  

socjalnym wypłacane są w   kasie urzędu lub przelewem na rachunek  

oszczędnościowo – rozliczeniowy.  

§   16.   Regulamin wchodzi w   życie w   trybie określonym uchwałą  Nr XIX/200/2012  

Rady Miejskiej w   Skaryszewie z   dnia 26 lipca 2012r.  

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2012-08-21
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe