Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2012 poz. 6005

Uchwała nr 597/XXIII/2012 Rady Miejskiej w Piasecznie

z dnia 11 lipca 2012r.

w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt. 8, art. 41 ust. 1   i art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990r. o   samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z   2001r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.), art. 6   ust. 12 ustawy z   dnia 12 stycznia 1991 roku o   podatkach i   opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z   2010 roku Nr 95, poz. 613 z   późn. zm.), art. 6b ustawy z   dnia  
15 listopada 1984r. o   podatku rolnym (t.j. Dz. U. z   2006r. Nr 136, poz. 969 z   późn. zm.), art. 6   ust. 8   ustawy z   dnia 30 października 2002r. o   podatku leśnym (Dz. U. z   2002 roku Nr 200, poz. 1682 z   późn. zm.)  

Rada Miejska uchwala co następuje:  

§   1.  

1.   Zarządza się na terenie Gminy Piaseczno pobór podatku rolnego, leśnego i   od nieruchomości od osób fizycznych w   drodze inkasa.  

2.   Na inkasentów podatków, o   których mowa w   ust. 1, na obszarze sołectw wyznacza się następujące osoby:  

1)   w sołectwie Antoninów – Kuleszówka – Dorota Mroczek,  

2)   w sołectwie Bąkówka – Teresa Ewa Jastrzębska,  

3)   w sołectwie Bogatki – Józef Rokicki,  

4)   w sołectwie Baszkówka – Jadwiga Ambrozik,  

5)   w sołectwie Bobrowiec – Katarzyna Mrowiec,  

6)   w sołectwie Chojnów – Krystyna Staniszewska,  

7)   w sołectwie Chyliczki – Krzysztof Dynowski,  

8)   w sołectwie Chylice – Wojciech Mika,  

9)   w sołectwie Grochowa – Pęchery – Beata Studenecka,  

10)   w sołectwie Głosków – Letnisko – Piotr Kowalczyk,  

11)   w sołectwie Głosków Wieś – Iwona Pasieczna,  

12)   w sołectwie Henryków Urocze – Anna Kostyrka,  

13)   w sołectwie Jastrzębie – Wanda Jakubiszyn,  

14)   w sołectwie Jazgarzew – Agnieszka Bielińska,  

15)   w sołectwie Jesówka – Grzegorz Matulka,  

16)   w sołectwie Julianów – Andrzej Pulwarski,  

17)   w sołectwie Kamionka – Zdzisław Gierula,  

18)   w sołectwie Łbiska – Sławomir Tomalski,  

19)   w sołectwie Mieszkowo – Teresa Stegienka,  

20)   w sołectwie Orzeszyn – Pilawa – Andrzej Pastuszak,  

21)   w sołectwie Robercin – Anna Rajkowska,  

22)   w sołectwie Runów – Lidia Pułkownik,  

23)   w sołectwie Siedliska – Anna Misiałkiewicz,  

24)   w sołectwie Szczaki – Bernard Kiliańczyk,  

25)   w sołectwie Wólka Kozodawska – Joanna Morawska,  

26)   w sołectwie Wola Gołkowska – Michał Siedlec,  

27)   w sołectwie Wólka Pracka – Jan Sokalski,  

28)   w sołectwie Zalesie Górne – Ewa Molenda-Stroińska  

29)   w sołectwie Złotokłos – Wiesław Słowik,  

30)   w sołectwie Żabieniec – Adam Marciniak,  

3.   Za pobór i   terminowe wpłacenie podatków wymienionych w   ust. 1   inkasenci otrzymują wynagrodzenie prowizyjne w   wysokości 10% pobranych kwot.  

4.   Pobrany podatek sołtysi są zobowiązani wpłacić do kasy Urzędu Miasta i   Gminy  
w Piasecznie w   ciągu 5   dni po upływie terminu płatności danej raty.  

5.   Inkasenci ponoszą osobistą odpowiedzialność za podatek pobrany i   niewpłacony w   terminie do kasy Urzędu Miasta i   Gminy. Inkasenci, którzy nie rozliczą pobranego podatku w   tym terminie, obciążeni będą odsetkami podatkowymi, za każdy dzień zwłoki.  

§   2.  

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i   Gminy Piaseczno.  

§   3.  

Traci moc Uchwała Nr 821/XXVIII/2008 Rady Miejskiej w   Piasecznie z   dnia 19   listopada 2008r. w   sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i   leśnego należnych od osób fizycznych w   drodze inkasa, określenia inkasentów oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso (Dz.Urzęd.Woj.Maz. Nr 221 poz. 9572 ze zm.)  

§   4.  

Uchwała zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicach informacyjnych Urzędu Miasta i   Gminy Piaseczno, publikację na stronie internetowej   www.piaseczno.eu   oraz w   Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.  

§   5.  

Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w   Piasecznie  


mgr inż.   Swat   Andrzej


Uzasadnienie

Rada Miejska w   Piasecznie może podjąć uchwałę w   sprawie zarządzenia poboru podatków od nieruchomości, podatku rolnego i   leśnego należnych od osób fizycznych w   drodze inkasa, określenia inkasentów oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso. Uprawnienie to wynika z   przepisów zawartych w:  

-   art. 6   ust. 12 ustawy z   dnia 12 stycznia 1991r. o   podatkach i   opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z   2010r. Nr 95, poz. 613 z   późn. zm.),  

-   art. 6b ustawy z   dnia 15 listopada 1984r. o   podatku rolnym (t.j. Dz.U. z   2006r. Nr 136, poz. 969 z   późn. zm.),  

-   art. 6   ust. 8   ustawy z   dnia 30 października 2002r. o   podatku leśnym (Dz.U.Nr 200, poz. 1682 z   późn. zm.)  

Proponowana uchwała daje możliwość płacenia w/w podatków przez osoby fizyczne zamieszkałe na terenach wiejskich bezpośrednio u   sołtysa (inkasenta). Taka forma płatności w/w podatków stanowi znaczne udogodnienie dla wielu podatników. Uchwała poprzednia tj. 821/XXVIII/2008 z   dnia 19 listopada 2008r. jest w   dużej części nieaktualna w   związku ze zmianami osób pełniących funkcje sołtysów.  

Zatem podjęcie niniejszej uchwały wydaje się być w   pełni zasadne.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w   Piasecznie  


mgr inż.   Swat   Andrzej

 

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2012-08-21
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe