Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2012 poz. 6006

Uchwała nr 599/XXIII/2012 Rady Miejskiej w Piasecznie

z dnia 11 lipca 2012r.

w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części, na terenie gminy Piaseczno

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15 ustawy z   dnia 8   marca 1990r. o   samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z   2001r. Nr 142, poz. 1591) i   art. 7   ust. 1   pkt 3   i 4   oraz ust. 3   ustawy z   dnia 13 września 1996r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (t.j. Dz.U. z   2012r., poz. 391) Rada Miejska w   Piasecznie uchwala, co następuje:  

§   1.  

Określa się wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca, ubiegający się o   uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w   zakresie:  

1)   ochrony przed bezdomnymi zwierzętami na terenie gminy Piaseczno, stanowiące załącznik nr 1   do niniejszej uchwały;  

2)   prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt na terenie gminy Piaseczno, stanowiące załącznik nr 2   do niniejszej uchwały;  

3)   prowadzenia grzebowisk na terenie gminy Piaseczno, stanowiące załącznik nr 3   do niniejszej uchwały;  

4)   prowadzenia spalarni zwłok zwierzęcych i   ich części na terenie gminy Piaseczno, stanowiące załącznik nr 4   do niniejszej uchwały.  

§   2.  

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i   Gminy Piaseczno.  

§   3.  

Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej  


mgr inż.   Andrzej   Swat

 


Załącznik Nr 1   do Uchwały Nr 599/XXIII/2012    
Rady Miejskiej w   Piasecznie    
z dnia 11 lipca 2012 r.  
 

Wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o   uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w   zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami na terenie gminy Piaseczno  

Przedsiębiorca ubiegający się o   uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w   zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami powinien spełniać następujące wymagania:  

1)   Posiadać zarejestrowaną działalność gospodarczą obejmującą prowadzenie działalności w   zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami  

2)   Przedsiębiorca prowadzący działalność w   ww. zakresie, jego wspólnicy i   osoby zasiadające w   organach przedsiębiorcy nie mogą być karani z   art. 35 i   37 ustawy z   dnia 21 sierpnia 1997r. o   ochronie zwierząt.  

3)   Dysponować specjalistycznym, atestowanym sprzętem niezbędnym do właściwego wyłapywania bezdomnych zwierząt, w   tym:  

a)   urządzeniami do odławiania i   przenoszenia zwierząt, które nie stwarzają zagrożenia dla ich zdrowia i   życia,  

b)   pojazdem, spełniającym wymagania określone w   ustawie z   dnia 21 sierpnia 1997 roku o   ochronie zwierząt (t.j. Dz. U. z   2003 r. nr 106, poz. 1002 ze zm.), w   zakresie transportu zwierząt.  

4)   Posiadać zezwolenie dla przewoźnika wydane w   formie decyzji przez Powiatowego Lekarza Weterynarii.  

5)   Dysponować przeszkoloną kadrą niezbędną do prowadzenia działalności w   zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, w   tym:  

a)   kierowcy i   konwojenci zatrudnieni przy transporcie zwierząt winni posiadać zaświadczenia albo licencje potwierdzające ich kwalifikacje niezbędne przy transporcie zwierząt, wystawione przez Powiatowego Lekarza Weterynarii,  

b)   pracownicy zatrudnieni do odławiania i   transportu zwierząt nie mogą być prawomocnie skazani za przestępstwa i   wykroczenia przeciwko zwierzętom, w   szczególności z   art. 35 i   37 ustawy z   dnia 21 sierpnia 1997r. o   ochronie zwierząt.  

6)   Posiadać umowę z   podmiotem prowadzącym schronisko dla zwierząt gwarantującą odbiór wyłapanych zwierząt lub pisemne oświadczenie tego podmiotu o   gotowości do odbioru zwierząt wyłapanych.  

7)   Zapewniać, w   razie potrzeby, pomoc weterynaryjną wyłapanym zwierzętom.  

8)   Zapewniać, w   razie potrzeby, odbiór zwłok zwierząt przez podmiot zajmujący się unieszkodliwianiem zwłok zwierząt  


Załącznik Nr 2   do Uchwały Nr 599/XXIII/2012    
Rady Miejskiej w   Piasecznie    
z dnia 11 lipca 2012 r.  
 

Wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o   uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w   zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt na terenie gminy Piaseczno  

Przedsiębiorca ubiegający się o   uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w   zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt na terenie gminy Piaseczno powinien spełniać następujące wymagania:  

1)   Posiadać zarejestrowaną działalność gospodarczą obejmującą prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt;  

2)   Przedsiębiorca prowadzący działalność w   ww. zakresie, jego wspólnicy i   osoby zasiadające w   organach przedsiębiorcy nie mogą być karani z   art. 35 i   37 ustawy z   dnia 21 sierpnia 1997r. o   ochronie zwierząt.  

3)   Posiadać decyzję Powiatowego Lekarza Weterynarii nadającą weterynaryjny numer identyfikacyjny nadany w   trybie ustawy z   dnia 11 marca 2004 r. o   ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczania chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z   2004r. nr 69 poz. 625 ze zm.);  

4)   Posiadać tytuł prawny do dysponowania terenem, na którym ma być prowadzona działalność, wynikający z   prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych.  

5)   Posiadać pozwolenie na użytkowanie schroniska lub zgłoszenie zakończenia robót budowlanych związanych z   przebudową obiektu na cele schroniska, wymagane przepisami ustawy z   dnia 7   lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z   2010r. Nr 243, poz. 1623 ze zm.);  

6)   Dysponować obiektami, pomieszczeniami oraz specjalistycznym, atestowanym sprzętem i   urządzeniami niezbędnymi do prowadzenia działalności we wnioskowanym zakresie, określonymi w   Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i   Rozwoju Wsi z   dnia 23 czerwca 2004r. w   sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt (Dz. U. z   2004 r. Nr 158, poz. 1657);  

7)   Dysponować pojazdem przystosowanym do transportu zwierząt lub posiadać zawartą umowę z   podmiotem posiadającym pojazd przystosowany do transportu zwierząt  
i świadczącym usługi w   tym zakresie. Dysponujący pojazdem powinien posiadać zezwolenie dla przewoźnika wydane w   formie decyzji przez Powiatowego Lekarza Weterynarii.  

8)   Dysponować przeszkoloną kadrą w   zakresie postępowania ze zwierzętami oraz w   zakresie przepisów o   ochronie zwierząt, zgodnie z   § 8   Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i   Rozwoju Wsi z   dnia 23 czerwca 2004r. w   sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt (Dz. U. z   2004r. Nr 158, poz. 1657) i   obsługi posiadanego specjalistycznego, atestowanego sprzętu, w   liczbie gwarantującej stałe świadczenie usług, w   tym:  

a)   kierowcy i   konwojenci zatrudnieni przy transporcie zwierząt winni posiadać zaświadczenia albo licencje potwierdzające ich kwalifikacje niezbędne przy transporcie zwierząt, wystawione przez Powiatowego Lekarza Weterynarii,  

b)   pracownicy mający kontakt ze zwierzętami nie mogą być karani z   art. 35 i   37 ustawy z   dnia 21 sierpnia 1997r. o   ochronie zwierząt.  


Załącznik Nr 3   do Uchwały Nr 599/XXIII/2012    
Rady Miejskiej w   Piasecznie    
z dnia 11 lipca 2012 r.  
 

Wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o   uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w   zakresie prowadzenia grzebowisk zwłok zwierzęcych i   ich części na terenie gminy Piaseczno  

Przedsiębiorca ubiegający się o   uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w   zakresie prowadzenia grzebowisk powinien spełniać następujące wymagania:  

1)   Posiadać zarejestrowaną działalność gospodarczą obejmującą prowadzenie grzebowisk zwłok zwierzęcych i   ich części;  

2)   Posiadać tytuł prawny do dysponowania terenem, na którym ma być prowadzona działalność,wynikający z   prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych  

3)   Posiadać pozwolenie na użytkowanie obiektu wymagane przepisami ustawy z   dnia 7   lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z   2010r., Nr 243, poz. 1623 ze zm.);  

4)   Grzebowisko zwłok zwierzęcych może być zlokalizowane wyłącznie na terenie przewidzianym na ten cel w   miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub ustalonym ostateczną decyzją o   warunkach zabudowy dla planowanej inwestycji  

5)   Prowadzić ww. działalność w   miejscu ogrodzonym, zabezpieczonym przed dostępem osób postronnych  

6)   Posiadać obiekty, sprzęt, urządzenia i   środki techniczne niezbędne do prawidłowego prowadzenia działalności:  

a)   pomieszczenie z   chłodnią do tymczasowego przetrzymywania zwłok zwierzęcych i   ich części,  

b)   miejsce do magazynowania środków dezynfekcyjnych,  

c)   środki niezbędne do dezynfekcji zwłok zwierzęcych i   ich części przed zagrzebaniem,  

d)   środki techniczne umożliwiające grzebanie zwłok zwierzęcych i   ich części;  

e)   pojazd przystosowany do transportu zwłok zwierzęcych i   ich części,  

7)   Dysponować bazą danych, umożliwiającą elektroniczną ewidencję świadczonych usług  

8)   Zatrudniać kadrę przeszkoloną w   zakresie prowadzonej działalności;  

9)   Posiadać decyzję Powiatowego Lekarza Weterynarii zatwierdzającą zakład do prowadzenia działalności w   zakresie grzebowiska zwłok zwierzęcych i   ich części;  


Załącznik Nr 4   do Uchwały Nr 599/XXIII/2012    
Rady Miejskiej w   Piasecznie    
z dnia 11 lipca 2012 r.  
 

Wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o   uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w   zakresie prowadzenia spalarni zwłok zwierzęcych i   ich części na terenie gminy Piaseczno  

Przedsiębiorca ubiegający się o   uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w   zakresie prowadzenia spalarni zwłok zwierzęcych i   ich części powinien spełniać następujące wymagania:  

1)   Posiadać zarejestrowaną działalność gospodarczą obejmującą prowadzenie spalarni zwłok zwierzęcych i   ich części;  

2)   Posiadać tytuł prawny do dysponowania terenem, na którym ma być prowadzona działalność,wynikający z   prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych  

3)   Posiadać pozwolenie na użytkowanie obiektu przeznaczonego pod spalarnię zwłok zwierzęcych i   ich części wymagane przepisami ustawy z   dnia 7   lipca 1994r. Prawo budowlane; (Dz. U. z   2010r. Nr 243, poz. 1623 ze zm.)  

4)   Spalarnia zwłok zwierzęcych i   ich części może być zlokalizowana wyłącznie na terenie przewidzianym na ten cel w   miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub ustalonym ostateczną decyzją o   warunkach zabudowy dla planowanej inwestycji  

5)   Posiadać obiekty, urządzenia i   środki techniczne niezbędne do prawidłowego prowadzenia działalności, a   w szczególności:  

a)   pomieszczenie z   chłodnią do tymczasowego przetrzymywania zwłok zwierzęcych i   ich części,  

b)   urządzenia wykorzystywane do spalania zwłok zwierzęcych i   ich części,  

c)   miejsce magazynowania odpadów powstających w   procesie spalania,  

d)   pojazd przystosowany do transportu zwłok zwierzęcych i   ich części,  

6)   Zatrudniać przeszkoloną kadrę, obsługującą sprzęt i   urządzenia wykorzystywane do prowadzenia działalności,  

7)   Dysponować bazą danych, umożliwiającą elektroniczną ewidencję świadczonych usług  

8)   Posiadać decyzję Powiatowego Lekarza Weterynarii zatwierdzającą zakład do prowadzenia działalności w   zakresie spalarni zwłok zwierzęcych i   ich części;  

9)   Posiadać umowę gwarantującą odbiór lub pisemne oświadczenie o   gotowości odbioru odpadów powstałych w   procesie spalania  

10)   Zapewnić prowadzenie działalności, zgodnie z   wymogami wynikającymi z   przepisów sanitarno – epidemiologicznych oraz wymogów określonych przepisami ochrony środowiska  


Uzasadnienie

w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o   uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w   zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a   także grzebowisk i   spalarni zwłok zwierzęcych i   ich części,  na terenie gminy Piaseczno  

Zgodnie z   art. 7   ust. 3   ustawy z   dnia 13 września 1996r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (t.j. Dz. U. z   2012r., poz. 391), Rada Gminy określi w   drodze uchwały wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o   uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w   zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a   także grzebowisk i   spalarni zwłok zwierzęcych i   ich części.  

Uwzględniając powyższe, w   celu realizacji obowiązku ustawowego, koniecznym jest podjęcie przez Radę Miejską w   Piasecznie stosownej uchwały w   przedmiotowej sprawie.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej  


mgr inż.   Andrzej   Swat

 

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2012-08-21
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe