Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2012 poz. 6043

Uchwała nr XX/105/2012 Rady Gminy Klwów

z dnia 2 sierpnia 2012r.

w sprawie nadania imienia Marii Konopnickiej Publicznej Szkole Podstawowej w Kłudnie

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18, ust.2 pkt.15 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym ( Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591, z   późn.zm.) i   §1 ust.4 załącznika Nr 2   i § 1   ust.3 załącznika Nr 3   do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z   dnia 21 maja 2001 r. w   sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół ( Dz. U. Nr 61, poz.624 z   późn.zm.) na wniosek Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i   Samorządu Uczniowskiego Publicznej Szkoły Podstawowej w   Kłudnie , Rada Gminy Klwów uchwala co następuje:  

§   1.   Publicznej Szkole Podstawowej w   Kłudnie nadaje się imię „ Marii Konopnickiej”.  

§   2.   W zakresie określonym w   § 1   zmianie ulega akt założycielski Publicznej Szkoły Podstawowej w   Kłudnie otrzymujący brzmienie zgodnie z   załącznikiem nr 1   , do uchwały.  

§   3.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Klwów.  

§   4.   Uchwała podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa mazowieckiego, na tablicy Publicznej Szkoły Podstawowej w   Kłudnie oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Klwów.  

§   5.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.  

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Jerzy   Sieczak


Uzasadnienie

Nadanie imienia szkole należy do kompetencji organu prowadzącego. Zgodnie z   § 1   ust.3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z   dnia 21 maja 2001 r. w   sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół ( Dz. U. z   2001 r. Nr 61, poz. 624 z   późn.zm. ) Rada Pedagogiczna , rada rodziców i   samorząd uczniowski mogą wnioskować o   nadanie imienia szkole. Życzeniem społeczności Publicznej Szkoły Podstawowej w   Kłudnie jest nadanie Szkole imienia wybitnej poetki „Marii Konopnickiej „.Po przeprowadzeniu wielu spotkań dyskusyjnych z   uczniami i   rodzicami na temat wyboru imienia i   patrona szkoły nawiązywano do wielkich zasług twórczości literackiej wybranej patronki szkoły, która poprzez swoje utwory walczyła o   sprawiedliwość , wolność i   dobro dla człowieka biednego, upokorzonego i   odrzuconego przez ludzi i   świat. Jej poezja ma wartość ponadczasową i   może pełnić ważną rolę wychowawczą . Mamy nadzieję, że wybrana patronem szkoły Maria Konopnicka wpływać będzie pozytywnie na osobowości młodych ludzi , którzy poszukują drogowskazów w   swoim przyszłym życiu. Mając na uwadze powyższe przedstawiamy projekt niniejszej Uchwały.  


Załącznik do Uchwały Nr XX/105/2012
Rady Gminy Klwów
z dnia 2 sierpnia 2012 r.
Zalacznik.doc

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2012-08-28
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe