| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVII/116/12 Rady Gminy Korytnica

z dnia 17 sierpnia 2012r.

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Korytnica na 2012 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15 ustawy z   dnia 8   marca 1990r. o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz.1591, ze zmianami)) i   art. 11a ustawy z   dnia 21 sierpnia 1997 r. o   ochronie zwierząt ( Dz. U. z   2003 r. Nr 106, poz. 1002, ze zmianami) po zaopiniowaniu przez Powiatowego Lekarza Weterynarii,organizacje społeczne, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt działającym na terenie gminy oraz dziarżawców i   zarządców obwodów łowieckich  działających na terenie gminy, Rada Gminy Korytnica uchwala, co następuje:  

§   1.  

Przyjmuje się   Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt   na terenie Gminy Korytnica na 2012 rok   w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały.  

§   2.  

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Korytnica.  

§   3.  

Traci moc Uchwała Nr XXIV/109/12 Rady Gminy Korytnica z   dnia 22 czerwca 2012 roku w   sprawie przyjęcia programu zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Korytnica.  

§   4.  

Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym   Województwa Mazowieckiego.  

 

 

 

Przewodnicząca Rady Gminy  


Jadwiga   Jaczewska

 


Załącznik do Uchwały Nr XXVII/116/12  
Rady Gminy Korytnica    
z dnia 17   sierpnia 2012 r.  
 

PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA 2012 ROK  

§   1.  

Celami programu są:  

1)   zapewnienie opieki nad zwierzętami bezdomnymi  

2)   zapobieganie bezdomności zwierząt  

3)   zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Gminy Korytnica  

4)   edukacja mieszkańców gminy w   zakresie humanitarnego traktowania zwierząt  

§   2.  

Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w   schronisku dla zwierząt realizowane jest poprzez umieszczanie bezdomnych zwierząt domowych w   schroniskach prowadzonych przez organizacje społeczne i   na podstawie umów podpisanych przez gminę z   tymi jednostkami.  

§   3.  

Opieka nad kotami wolno żyjącymi realizowana jest poprzez:  

1)   ustalenie miejsc, w   których przebywają koty wolno żyjące oraz utworzenie rejestru ich opiekunów,  

2)   zapewnianie dokarmiania oraz zapewnienia im wody pitnej w   miejscach ich przebywania,  

3)   w miarę możliwości zapewnienia miejsca schronienia, w   szczególności na okres zimowy,  

4)   w razie konieczności zapewnienie leczenia zwierząt oraz ich miarowej sterylizacji ikastracji.  

§   4.  

1.   Na terenie gminy wyłapywanie zwierząt będzie realizowane okresowo – w   miarę zgłoszeń od mieszkańców.  

2.   Wyłapywaniem będą objęte bezdomne zwierzęta pozostawione bez opieki, w   stosunku do których nie istnieje możliwość ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której opieką dotychczas pozostawały, a   w szczególności chore lub zagrażające życiu, zdrowiu i   bezpieczeństwu ludzi.  

3.   Celem zapewnienia dalszej opieki nad bezdomnymi zwierzętami Gmina podpisuje umowę z   uprawnionym podmiotem prowadzącym działalność w   tym zakresie, którego adres podaje na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz na stronie biuletynu informacji publicznej Urzędu Gminy.  

4.   Wyłapywanie bezdomnych zwierząt będzie prowadzone wyłącznie przy użyciu specjalistycznego sprzętu przeznaczonego do wyłapywania zwierząt, który nie stwarza zagrożenia dla życia i   zdrowia zwierząt, a   także nie będzie zadawał im cierpienia.  

5.   Transport bezdomnych zwierząt będzie odbywał się środkiem transportu przystosowanym do bezpiecznego i   humanitarnego przewozu zwierząt.  

§   5.  

1.   Gmina realizuje obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w   schroniskach dla zwierząt na zasadach ustalonych z   jednostką prowadzącą schronisko.  

2.   Zabiegi sterylizacji i   kastracji mogą być przeprowadzane wyłącznie przez lekarza weterynarii.  

3.   Zabiegom, o   których mowa w   ust. 1, nie podlegają zwierzęta w   okresie 14 dni od umieszczenia z   uwagi na możliwość zgłoszenia się właściciela lub opiekuna, oraz przeznaczone do adopcji w   terminie określonym w   ogłoszeniu o   poszukiwaniu nowych właścicieli.  

§   6.  

Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizowane jest poprzez:  

1)   Informowanie o   możliwości adopcji zwierząt bezdomnych w   sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy w   tym na stronach internetowych.  

2)   Utworzenie tzw. bazy osób chętnych do adopcji bezdomnego zwierzęcia.  

3)   W przypadku adopcji Gmina zobowiązuje się do pokrycia kosztów szczepienia oraz sterylizacji lub kastracji.  

4)   Współdziałanie z   organizacjami społecznymi oraz z   mediami w   zakresie poszukiwania nowych właścicieli zwierząt.  

§   7.  

Usypianie ślepych miotów.  

1.   Usypianie ślepych miotów może nastąpić wyłącznie przez lekarza weterynarii w   schronisku dla zwierząt bezdomnych, w   lecznicy dla zwierząt (wymagany jest humanitarny stosunek pracownika do czworonoga);  

2.   Fakt i   przyczynę uśpienia ślepych miotów odnotowuje się w   ewidencji prowadzonej przez gminę.  

3.   Zwierzę usypiane musi być traktowane – do ostatniej chwili życia – łagodnie i   przyjaźnie, należy zaoszczędzić mu trwogi i   dodatkowych udręczeń, sam zabieg uśpienia powinien być wykonany przez lekarza weterynarii w   sposób humanitarny i   dopuszczany przez TonZ w   Polsce (narkoza, następnie środek usypiający podany dożylnie).  

4.   Zwłoki uśpionych zwierząt muszą być odpowiednio zabezpieczone do czasu zabrania ich przez odpowiednie służby do tego przeznaczone.  

§   8.  

1.   Bezdomne zwierzęta gospodarskie z   terenu Gminy będą przekazywane do gospodarstwa rolnego w   miejscowości Żelazów 18, którego właścicielem jest Pan Stanisław Księżopolski i   z którym Gmina ma podpisaną umowę.  

2.   Jednocześnie z   umieszczeniem zwierząt w   gospodarstwie gmina podejmie działania w   zakresie znalezienia nowego właściciela dla tych zwierząt.  

§   9.  

Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w   przypadkach zdarzeń drogowych z   udziałem bezdomnych zwierząt realizowane jest poprzez umowę z   lekarzem weterynarii mającym możliwość świadczenia usług całodobowo.  

§   10.  

W celu zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom Gminy zostanie rozpropagowana w   sposób zwyczajowo przyjęty informacja o   nakazie trzymania psów na terenie posesji oraz nawiązana zostanie współpraca z   Inspekcja weterynaryjną w   zakresie nadzoru nad obowiązkiem corocznego szczepienia psów.  

§   11.  

Edukacja mieszkańców w   zakresie humanitarnego traktowania zwierząt realizowana jest poprzez:  

1)   zachęcenie nauczycieli w   szkołach i   przedszkolach z   terenu Gminy do włączenia treści programowych w   dziedzinie ochrony środowiska, zagadnień związanych z   humanitarnym traktowaniem zwierząt domowych i   hodowlanych oraz standardami opieki nad zwierzętami, potrzebą ograniczania liczby zwierząt poprzez sterylizację i   kastrację,  

2)   współpraca z   istniejącymi organizacjami pozarządowymi, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt oraz tworzenie korzystnych warunków do aktywizacji mieszkańców Gminy w   ramach działalności w   tego typu organizacjach,  

3)   prowadzenie akcji edukacyjnych wśród mieszkańców na temat zasad humanitarnego traktowania zwierząt oraz odpowiedzialnej opieki nad nimi,  

4)   bieżąca współpraca z   organizacjami społecznymi, których statutowym celem działania jest przeciwdziałanie bezdomności zwierząt,  

5)   współpraca z   organami stojącymi na straży prawa w   celu konsekwentnego egzekwowania przepisów dotyczących utrzymywania i   traktowania zwierząt,  

§   12.  

Znakowanie zwierząt w   gminie w   bieżącym roku nie jest planowane.  

§   13.  

Realizacja zadań, o   których mowa w   §4, §5 i   §7 może zostać powierzona podmiotowi prowadzącemu schronisko.  

§   14.  

1.   Koszty realizacji zadań określonych w   niniejszym programie ponosi gmina.  

2.   W budżecie Gminy zostaną zapewnione środki finansowe w   kwocie 3.000 zł na realizację zadań zapisanych w   programie na 2012 rok.  

 

Lp  

Jednostka realizująca  

Środki finansowe (zł)  

Zadania jednostki  

1  

Urząd Gminy Korytnica  
ul.Małkowskiego 20  

3 000.00  

- zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w   schronisku dla zwierząt – 50% kwoty ,  
- odławianie bezdomnych zwierząt –20%  
kwoty,  
- opieka nad wolno żyjącymi kotami, w   tym ich dokarmianie – 5% kwoty,  
- obligatoryjna sterylizacja albo kastracja zwierząt w   schronisku dla zwierząt – 0%  
kwoty,  
- poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt – 0% kwoty,  
- usypianie ślepych miotów – 10% kwoty,  
- wskazanie gospodarstwa rolnego w   celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich – 5% kwoty,  
- zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w   przypadkach zdarzeń  
drogowych z   udziałem zwierząt- 10% kwoty  
 

 

 

 

 

Przewodnicząca Rady Gminy  


Jadwiga   Jaczewska

 


Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXVII/116/12  

Rady Gminy Korytnica  

z dnia 17 sierpnia 2012 roku  

w sprawie przyjęcia programu   opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz   zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Korytnica na 2012 rok  

Zgodnie z   art. 11 ust. 1   ustawy o   ochronie zwierząt (Dz. U. z   2003 r. Nr 106, poz. 1002  
z późn. zm.) zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom należy do zadań własnych gmin,  
a do kompetencji Rady Gminy Korytnica należy przyjęcie programu zapobiegania bezdomności zwierząt na podstawie art. 11a ust. 1   w/w. ustawy.  

Realizując ustawowy obowiązek, został przygotowany   Program   opieki nad zwierzętami   bezdomnymi   oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Korytnica na 2012 rok   , który stanowi załącznik do niniejszej uchwały. Reguluje on zasady opieki nad bezdomnymi zwierzętami i   ograniczania problemu ich bezdomności.  

Cele programu to w   szczególności:  

1)   zapewnienie opieki nad zwierzętami bezdomnymi  

2)   zapobieganie bezdomności zwierząt  

3)   zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Gminy Korytnica  

4)   edukacja mieszkańców gminy w   zakresie humanitarnego traktowania zwierząt  

Wypełniając obowiązek o   którym mowa w   art.11a ust.7, pkt.1, 2   i   3 ustawy z   dnia 21 sierpnia 1997 roku o   ochronie zwierząt (Dz.U. z   2003 r. nr.106, poz.1002 ze zmianami), Wójt Gminy Korytnica przekazał do zaopiniowania projekt programu Powiatowemu Lekarzowi Weterynariiw Węgrowie, Towarzystwu Opieki nad Zwierzętami w   Polsce Zarząd Główny w   Warszawie,Kołom Łowieckim działającym na terenie gminy tj. Pobudka, Las, Soból i   Panna oraz Bóbr.  

 

 

 

Przewodnicząca Rady Gminy  


Jadwiga   Jaczewska

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Magdalena Pakosińska-Krawczyńska

Kancelaria Adw. Magdalena Pakosińska-Krawczyńska, chtsanwältin (RAK Berlin), Adwokat niemiecki

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »