| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XV/81/2009 Rady Gminy w Broku

z dnia 10 września 2009r.

w sprawie zmiany uchwał budżetowej na 2009 r


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 51 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), art. 165, art.166 i art. 168 ust.2 pkt 3 i 6 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249, poz.2104 z późn.zm.), art 3 ust.1 pkt 1, ust.2 i 3 pkt 3, art. 4 ust.1 pkt 1 lit.g, pkt 9 - 12 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 203 poz. 1966 z późn.zm.) - uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 387.849,20 zł., które po zmianach wynoszą 6.734.318,20 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 1.179.845,00 zł., które po zmianach wynoszą 7.627.036,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 2 .
§ 2. 1. Deficyt budżetu gminy wynosi 892.717,80 zł i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z pożyczki w kwocie 531.000,00 zł i z wolnych środków w kwocie 361.717,80 zł.
2. Przychody budżetu stanowią kwotę 1.020.542,00 zł, w tym: pożyczk1 z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - 531.000,00 zł oraz wolne środki z lat ubiegłych w kwocie 489.542,00 zł.
3. Rozchody budżetu stanowią kwotę 127.824,20 zł, w tym spłata pożyczek 127.824,20 zł. - zgodnie z załącznikiem nr 3.
§ 3. 1. Zmniejsza się wydatki inwestycyjne na rok 2009 o kwotę 1.212.500,00 zł, które po zmianach wynoszą 2.187.100,00 zł ( w tym: 26.000,00 zł z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej), zgodnie z załącznikiem nr 4.
2. Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011 , zgodnie z załącznikiem nr 5.
§ 4. Dokonuje się zmiany planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2009. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
Przewodniczący Rady Gminy

Edward Kotowski
UZASADNIENIE
Uzasadnienie do uchwały nr XV/81/2009 Rady Gminy w Broku z dnia 10 września 2009 r. 1. Zwiększa się dochody budżetowe ogółem o kwotę 387.849,20 zł., w tym: - w rozdz. 60016 wprowadza się dotację z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w kwocie 50.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie przebudowy drogi transportu rolnego w Bojanach, dotację z budżetu Województwa Mazowieckiego w kwocie 193.000 zł na dofinansowanie przebudowy drogi w Bojanach oraz kwotę 7,20 zł z tyt. opłat za zajęcie pasa drogowego, - w rozdz. 75412 wprowadza się dotację z budżetu Województwa Mazowieckiego w kwocie 70.000 zł oraz środki z OSP w Broku w kwocie 9.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP w Broku, - w rozdz.75615 wprowadza się kwotę 30 zł z tyt.odsetek od nieterminowych wpłat podatków, - w rozdz.75616 zmniejsza się o kwotę 5.000 zł planowane dochody z tyt.podatku od spadków i darowizn, - w rozdz. 75621 zwiększa się o kwotę 2.000 zł dochody z tyt.podatku dochodowego od osób prawnych, - w rozdz. 75814 zwiększa się o kwotę 7.000 zł dochody z tyt.odsetek od środków na rachunku bankowym, - w rozdz. 80101 wprowadza się dotację z budżetu Województwa Mazowieckiegow kwocie 50.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu sali gimnastycznej w ZPPO w Broku oraz kwotę 300 zł z tyt.otrzymanej darowizny dla ZPPO w Broku, - w rozdz. 80113 wprowadza się kwotę 4.000 zł z tyt. odpłatności za dowożenie uczniów do szkoły, - w rozdz. 85212 wprowadza się kwotę 2.500 zł z tyt. wpłat należnych gminie 20 % Funduszu Alimentacyjnego, - w rozdz. 85219 wprowadza się kwotę 12 zł z tyt.prowizji z ZUS, - w rozdz. 85228 zwiększa się o kwotę 5.000 zł planowane dochody z tyt. odpłatności za świadczenie usług opiekuńczych. 2. Zmniejsza się planowane wydatki budżetowe ogółem o kwotę1.179.845 zł., w tym: - w rozdz. 60016 ogółem zwiększa się wydatki o kwotę 256.624 zł, w tym: a) na przebudowę drogi Bojany zwiększa się o kwotę 193.000 zł., b) na przebudowę drogi transportu rolnego zwiększa się o kwotę 70.500 zł., c) na przebudowę drogi Kaczkowo Stare - Kaczkowo Nowe zmniejsza się planowane środki o kwotę 6.876 zł , - w rozdz. 63095 zmniejsza się planowane środki na przebudowę "Promenady" w Broku o kwotę 11.930 zł, - w rozdz. 75023 zwiększa się o kwotę 130 zł planowane wydatki na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, - w rozdz. 75075 zwiększa się o kwotę 2.750 zł planowane wydatki na promocję gminy, - w rozdz. 75095 zwiększa się o kwotę 81 zł planowane wydatki na odpisy na zfśs, - w rozdz. 75412 wprowadza się kwotę 115.500 zł z przeznaczeniem na zakup samochodu dla OSP w Broku , - w rozdz. 75702 zmniejsza się o kwotę 18.200 zł środki planowane na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek, - w rozdz. 80101 zwiększa się planowane wydatki o kwotę 64.889 zł, w tym: a) zwiększa się o kwotę 63.000 zł planowane środki na remont sali gimnastycznej w ZPPO w Broku, b) zwiększa się o kwotę 3.000 zł środki planowane na zakup usług pozostałych w ZPPO w Broku, c) zmniejsza się ogółem o kwotę 82 zł środki na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń w tym: w Szk.Podst. w Broku zmniejsza się o 111 zł natomiast w Szk.Podst. w Kaczkowie St. zwiększa się o kwotę 29 zł, d) zmniejsza się o kwotę 29 zł planowane środki na zakup akcesoriów komputerowych w Szkole Podst. w Kaczkowie St. e) zmniejsza się o kwotę 1.000 zł planowane i niewykorzystane środki na zakup kosiarki do ZPPO w Broku, - w rozdz. 80104 zmniejsza sie o kwotę 672 zł planowane środki na odpisy na zfśs , - w rozdz. 80110 zwiększa się ogółem o kwotę 5.757 zł planowane wydatki na energię, zakup usług i odpisy na zfśs, - w rozdz. 80148 zwiększa się o kwotę 41 zł środki na odpisy na zfśs , - w rozdz.85212 kwotę 293 zł przeznaczoną na odpisy na zfśś przenosi się na zakup usług pozostałych, - w rozdz.85214 zmniejsza się planowane środki na zasiłki jednorazowe o kwotę 3.000 zł (środki przeznacza się na zwiększenie planu wydatków na zakup usług opiekuńczych), - w rozdz. 85219 niewykorzystane środki na wypłaty dodatk.wynagr.rocznych w kwocie 216 zł przeznacza się na składki na ubezpieczenia społeczne i odpisy na zfśs, - w rozdz. 85228 zwiększa się planowane środki na zakup usług opiekuńczych o kwotę 8.000 zł, - w rozdz. 85401 zwiększa się o kwotę 629 zł planowane środki na odpisy na zfśs, - w rozdz. 90001 zmniejsza się o kwotę 1.567.694 zł planowane środki na budowę kanalizacji sanitarnej w ulicach Pułtuskiej i Narutowicza. Z uwagi na nieprzyznanie planowanej pożyczki z WFOŚiGW w kwocie 1.765.000 zł zadanie realizowane jest w mniejszym zakresie.Na to zadanie przeznaczono środki z umorzonej pożyczki z NFOŚiGW w kwocie 197.305,80 zł oraz 26.000 zł z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, - w rozdz. 90002 zmniejsza się o kwotę 30.000 zł planowane środki na budowę gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów. 3. Zmniejsza się przychody budżetu gminy o kwotę 1.765.000 zł planowanej i nieotrzymanej pożyczki z WFOŚ i GW na budowę kanalizacji w m.Brok. 4. W związku z umorzeniem kwoty 476.985,80 zł (41 %) pożyczki zaciągniętej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę oczyszczalni i kanalizacji w Broku zmniejsza się o kwotę 197.305,80 zł środki planowane na spłatę pożyczek w 2009 r. 5. Dokonuje się zwiększenia planu przychodów GFOŚ i GW o kwotę 12.100 zł . Po stronie wydatków środki funduszu przeznacza się na zakup materiałów - 392 zł oraz 26.000 zł na dofinansowanie budowy kanalizacji sanitarnej w ulicy Pułtuskiej.
Załącznik nr 1
do Uchwały
Rady Gminy w Broku
z dnia 10 września 2009 r.
Zalacznik1. Nr 1

Zestawienie zmian w dochodach budżetowych na 2009 r.
Załącznik nr 2
do Uchwały
Rady Gminy w Broku
z dnia 10 września 2009 r.
Zalacznik2. Nr 2

Zestawienie zmian w wydatkach budżetowych na 2009 r.
Załącznik nr 3
do Uchwały
Rady Gminy w Broku
z dnia 10 września 2009 r.
Zalacznik3.ods

Przychody i rozchody budżetu w 2009 r.
Załącznik nr 4
do Uchwały
Rady Gminy w Broku
z dnia 10 września 2009 r.
Zalacznik4.doc

Zadania inwestycyjne w 2009 r.
Załącznik nr 5
do Uchwały
Rady Gminy w Broku
z dnia 10 września 2009 r.
Zalacznik5.doc

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011
Załącznik nr 6
do Uchwały
Rady Gminy w Broku
z dnia 10 września 2009 r.
Zalacznik6. Nr 6

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Anita Pardej

Aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »