| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVI/84/2009 Rady Gminy w Broku

z dnia 26 listopada 2009r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2009 r


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 51 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), art. 165, art.166 i art. 168 ust.2 pkt 3 i 6 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249, poz.2104 z późn.zm.) i art 3 ust.1 pkt 1 i 3, art. 4 ust.1 pkt 1 lit.d, ust.2 lit.f,pkt 12 oraz ust.3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 203, poz. 1966 z późn.zm.) - uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 85.291 zł., które po zmianach wynoszą 6.822.820,20 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym: zadania zlecone - 924.016 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1a.
2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 85.291,00 zł., które po zmianach wynoszą 7.715.538,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym: zadania zlecone - 924.016 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2a.
§ 2. 1. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków inwestycyjnych na rok 2009 na kwotę 171.140 zł. Wydatki inwestycyjne po zmianach przedstawia załącznik nr 3 do uchwały.
2. Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011 , zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.
§ 3. Dokonuje się zmiany planu przychodów i wydatków zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem nr 5.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2009. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
Przewodniczący Rady Gminy

Edward Kotowski
UZASADNIENIE
Uzasadnienie do uchwały nr XVI/84/2009 Rady Gminy w Broku z dnia 26 listopada 2009 r. 1. Zwiększa się dochody budżetowe ogółem o kwotę 85.291 zł., w tym: - w rozdz. 01095 wprowadza się dotację na zadania zlecone w kwocie 14.208 zł z przeznaczeniem na zwrot producentom rolnym z województwa mazowieckiego podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów postępowania poniesionych przez gminę, - w rozdz. 60014 wprowadza się dotację w kwocie 3.822 zł z przeznaczeniem na zimowe utrzymanie dróg powiatowych, - w rozdz. 60016 zwiększa się o kwote 20 zł dochody z tyt.zajęcia pasa drogowego , - w rozdz. 70005 zwiększa się o kwotę 5.715 zł dochody z tyt. przekształcenia prawa uzytkowania wieczystego przysługujące osobom fizycznym w prawo własności, - w rozdz. 75478 wprowadza się dotację na zadania własne w kwocie 10.700 zł z przeznaczeniem na refundację kosztów poniesionych na akcję usuwania zjawiska śniętych ryb tzw.przyduchy, - w rozdz. 75616 zwiększa się planowane dochody z tyt.podatku od środków transportowych i wpływów z różnych opłat łącznie o kwotę 4.305 zł, - w rozdz.75618 zwiększa się planowane dochody z tyt.opłaty skarbowej i wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu łącznie o kwotę 3.111 zł, - w rozdz.75621 zwiększa się o kwotę 1.318 zł planowane dochody z tyt.podatku dochodowego od osób prawnych, - w rozdz. 80104 zwiększa się o kwotę 3.700 zł planowane dochody z tyt. opłat stałych w przedszkolu, - w rozdz. 80148 zwiększa się o kwotę 25.000 zł planowane dochody z tyt wpłat za żywienie uczniów w stołówce szkolnej, - w rozdz. 85202 zwiększa się o kwotę 2.362 zł planowane dochody z tyt. odpłatności za pobyt w DPS, - w rozdz. 85212 zwiększa się o kwotę 700 zł planowane dochody należne gminie z tyt. realizacji świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego, - w rozdz. 85213 zwiększa się o kwotę 427 zł dotację na zadania zlecone i o kwotę 1.903 zł dotację na zadania własne z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, - w rozdz. 85214 zwiększa się o kwotę 8.000 zł dotacje na zadania własne z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych z pomocy społecznej. 2. Zwiększa się wydatki budzetowe ogółem o kwotę 85.291 zł , w tym: - w rozdz.01095 zwiększa się o kwotę 14.208 zł wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego zawartegow cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej , - w rozdz.60014 zwiększa się o kwotę 3.822 zł wydatki na zimowe utrzymanie dróg powiatowych, - w rozdz. 60016 zmniejsza się o kwotę 55.000 zł planowane środki na przebudowę ul. Armii Krajowej oraz zwiększa się o kwotę 60.140 zł planowane środki na przebudowę drogi Bojany, - w rozdz. 75023 zwiększa się o kwotę 6.946 zł środki planowane na zakup materiałów oraz zmniejsza się o kwotę 116.140 zł środki planowane na remont budynku Urzędu Gminy, - w rozdz. 75095 zwiększa się planowane wydatki o kwotę 1.000 zł , którą przeznacza się na zapłacenie składki członkowskiej na rzecz Lokalnej Grupy Działania "Zielone Sioło", - w rozdz. 75478 kwotę 10.700 zł przeznacza się na pokrycie kosztów związanych z akcją usuwania zjawiska śniętych ryb, - w rozdz.75647 zmniejsza się o kwotę 2.000 zł planowane wydatki na zakup usług, którą przeznacza się na wynagrodzenia za inkaso podatków i opłat, - w rozdz. 80101 zwiększa się o kwotę 10.210 zł wydatki na zakup usług remontowych oraz dokonuje się przeniesienia środków w kwocie 300 zł z opłat za telefony stacjonarne do wydatków na zakupy akcesoriów komputerowych , - w rozdz.80104 kwotę 31 zł przeznacza się na zapłacenie odsetek do ZUS, - w rozdz.80110 zmniejsza się o kwotę 200 zł środki na różne opłaty i składki, kjtóre przenosi się na zakup energii , - w rozdz. 80148 zwiększa się o kwotę 20.900 zł planowane wydatki na zakup art. żywnościowych do stołówki szkolnej, - w rozdz. 85154 zwiększa się o kwotę 2.111 zł planowane wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi, - w rozdz. 85202 ziwększa się o kwotę 5.033 zł planowane wydatki za pobyt w DPS, - w rozdz. 85213 zwiększa się o kwotę 2.330 zł planowane wydatki na skladki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, - w rozdz. 85214 zwiększa się o kwotę 8.000 zł środki na wypłatę zasiłków stałych oraz zmniejsza się o kwotę 4.100 zł środki planowane na wypł.zasiłków jednorazowych, którą przenosi się do rozdz. 85228 na zwiększenie wydatków za usługi opiekuńcze, - w rozdz. 90001 zwiększa się o kwotę 111.000 zł planowane wydatki na budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Pułtuskiej.
Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XVI/84/2009
Rady Gminy w Broku
z dnia 26 listopada 2009 r.
Zalacznik1. 1

Zestawienie zmian w dochodach budżetowych na 2009 r.
Załącznik nr 1a
do Uchwały Nr XVI/84/2009
Rady Gminy w Broku
z dnia 26 listopada 2009 r.
Zalacznik1a.pdf

Zestawienie zmian w dochodach budżetowych na 2009 r. - zadania zlecone
Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XVI/84/2009
Rady Gminy w Broku
z dnia 26 listopada 2009 r.
Zalacznik2.pdf

Zestawienie zmian w wydatkach budżetowych na 2009 r.
Załącznik nr 2a
do Uchwały Nr XVI/84/2009
Rady Gminy w Broku
z dnia 26 listopada 2009 r.
Zalacznik2a.pdf

Zestawienie zmian w wydatkach budżetowych na 2009 r. - zadania zlecone
Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XVI/84/2009
Rady Gminy w Broku
z dnia 26 listopada 2009 r.
Zalacznik3.doc

Zadania inwestycyjne w 2009 r.
Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XVI/84/2009
Rady Gminy w Broku
z dnia 26 listopada 2009 r.
Zalacznik4.doc

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011
Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XVI/84/2009
Rady Gminy w Broku
z dnia 26 listopada 2009 r.
Zalacznik5

Zmiana planu finansowego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Broku za 2009 r.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Małopolski Instytut Studiów Podatkowych

Doradztwo podatkowe, rachunkowość, audyt, obsługa i pomoc w trakcie postępowań z organami podatkowymi

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »