Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2012 poz. 6689

Uchwała nr XVIII/190/2012 Rady Miejskiej w Skaryszewie

z dnia 19 czerwca 2012r.

w sprawie przyjęcia Statutu dla Sołectwa Zalesie w Gminie Skaryszew

Tekst pierwotny

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.7 , art.35 ust.1 i   3 oraz art.36 ustawy z   dnia 08 marca1990 roku o   samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz.1591 z   późn. zmian.) po przeprowadzeniu konsultacji z   mieszkańcami - Rada Miejska w   Skaryszewie ustala co, następuje:  

§   1.   Uchwala się statut określający organizację i   zakres działania sołectwa Zalesie w   brzmieniu stanowiącym załączniki Nr 1   do niniejszej uchwały.  

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i   Gminy Skaryszew.  

§   3.   Traci moc uchwała Nr VII/58/91 z   5 lutego 1991 roku Rady  Miasta i   Gminy w   Skaryszewie w   sprawie uchwalenia statutu poszczególnych sołectw.  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.  

 

 

 

Przewodnicząca  Rady Miejskiej  


Urszula   Gowin

 


Załącznik Nr 1   do Uchwały Nr XVIII/190/2012    
Rady Miejskiej w   Skaryszewie    
z dnia 19 czerwca 2012 r.  
 

S T A   T U   T   S O   Ł E C T W   A  

Rozdział 1.
NAZWA, TEREN DZIAŁANIA I   ZADANIA SOŁECTWA  

§   1.   1.   Sołectwo Zalesie  stanowi ogół mieszkańców wsi Zalesie.  

2.   Sołectwo Zalesie obejmuje obszarem swego działania wieś Zalesie.  

3.   Sołectwo jest jednostką pomocniczą Gminy Skaryszew i   funkcjonuje na podstawie ustawy z   dnia 8   marca 1990r. o   samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001r.Nr 142, poz. 1591 z   póżn.zm.), Statutu Gminy Skaryszew oraz postanowień niniejszego statutu.  

§   2.   Zadania sołectwa to:  

1)   Zapewnienie udziału mieszkańców w   rozpatrywaniu spraw socjalno-bytowych, kulturalnych i   innych związanych z   miejscem zamieszkania,  

2)   Gospodarowanie mieniem komunalnym przekazanym przez gminę,  

3)   Dysponowanie środkami sołectwa,  

4)   Sprawowanie kontroli społecznej nad działalnością jednostek organizacyjnych działających w   sołectwie,  

5)   Organizowanie prac społecznych,  

6)   Kształtowanie odpowiednich stosunków współżycia mieszkańców.  

§   3.   Mieszkańcy sołectwa realizują zadania określone w   § 2   poprzez:  

1)   Podejmowanie uchwał,  

2)   Opiniowanie spraw o   podstawowym znaczeniu dla mieszkańców sołectwa,  

3)   Wnioskowanie do Rady Miejskiej o   rozpatrzenie spraw, których załatwienie wykracza poza możliwości sołectwa oraz w   sprawach pokontrolnych,  

4)   Współuczestnictwo i   współpracę w   działalności organów Gminy.  

§   4.   Wydatki związane z   realizacją zadań sołectwa mogą być pokrywane z   budżetu gminy lub środków posiadanych przez sołectwo.  

§   5.   Mieszkańcy sołectwa, Sołtys i   Rada Sołecka współpracują z   radnymi z   terenu sołectwa w   celu wykonywania zadań sołectwa.  

§   6.   1.   Sołectwo zarządza przekazanym mu przez Gminę mieniem komunalnym oraz mieniem będącym w   jego posiadaniu i   rozporządza dochodami z   tego źródła z   przeznaczeniem na potrzeby sołectwa.  

2.   W zakresie zwykłego zarządu mieniem o   jakim mowa w   ust. 1, sołectwo:  

1)   Utrzymuje mienie w   stanie niepogorszonym, poprzez dokonywanie niezbędnych napraw, konserwacji i   remontów,  

2)   Załatwia sprawy bieżące związane z   eksploatacją mienia,  

3)   Pobiera dochody i   korzysta z   mienia zgodnie z   przeznaczeniem,  

4)   Może oddawać w   najem, dzierżawę lub do innego korzystania lokale, obiekty i   grunty po uprzednim uzgodnieniu z   Burmistrzem  Skaryszewa i   przedstawieniu informacji, Radzie Miejskiej w   Skaryszewie.  

5)   Może zawierać umowy z   osobami fizycznymi, prawnymi i   jednostkami nieposiadającymi osobowości prawnej w   zakresie określonym w   pkt 1-4.  

3.   W przypadku przekazywania sołectwu nowych składników mienia komunalnego, Rada Miejska w   Skaryszewie określi w   drodze uchwały zasady przekazywania tych składników.  

4.   Wszystkie przysługujące dotychczas mieszkańcom prawa własności i   użytkowania lub inne prawa rzeczowe i   majątkowe jako mienie gminne, pozostają nienaruszone.  

§   7.   1.   Nadzór nad działalnością sołectwa sprawuje Rada Miejska w   Skaryszewie oraz w   jej imieniu Burmistrz Skaryszewa.  

2.   Burmistrz ma prawo zawieszania uchwał zebrania wiejskiego lub decyzji organu wykonawczego, jeżeli uchwała lub decyzja jest sprzeczna z   prawem i   statutem gminy. Uchylić uchwałę lub decyzję może natomiast Rada Miejska na sesji.  

3.   Zawieszenie uchwały lub decyzji wstrzymuje ich wykonanie.  

4.   Burmistrz może zawiesić w   czynnościach sołtysa do  czasu rozpatrzenia sprawy przez zebranie wiejskie, jeżeli swoim postępowaniem narusza przepisy prawa i   nie wykonuje swoich obowiązków.  

5.   Organy nadzoru mają prawo żądania niezbędnych informacji i   danych dotyczących organizacji i   funkcjonowania sołectwa oraz mogą dokonywać wizytacji i   uczestniczyć w   zebraniach organów sołectwa, dokonują oceny pracy organów samorządu mieszkańców wsi oraz organizują wymianę doświadczeń w   tym zakresie.  

Rozdział 2.

ORGANY SAMORZĄDU MIESZKAŃCÓW SOŁECTWA  

§   8.   1.   Organami sołectwa są:  

a/ Zebranie wiejskie,  

b/ Sołtys.  

2.   Działalność sołtysa wspomaga Rada Sołecka.  

§   9.   Kadencja organu wymienionego w   § 8   ust. 1   lit. b i   Rady Sołeckiej trwa 4   lata i   kończy się z   momentem wyboru nowych organów. Pierwsze zebranie wiejskie celem dokonania wyboru sołtysa i   rady sołeckiej zwołuje Rada Miejska, nie później niż 6   miesięcy po wyborach do rady gminy.  

§   10.   Sołtys jest zobowiązany co najmniej raz w   roku składać sprawozdanie ze swojej działalności zebraniu wiejskiemu.  

§   11.   1.   Zebranie wiejskie jest organem stanowiącym sołectwa.  

2.   Prawo do udziału w   zebraniu mają wszyscy mieszkańcy sołectwa posiadający czynne prawo wyborcze do Rady Miejskiej.  

§   12.   1.   Zebranie jest ważne, gdy zostali o   nim powiadomieni mieszkańcy sołectwa w   sposób zwyczajowo przyjęty.  

2.   Uchwały zebrania w   pierwszym terminie zapadają zwykłą większością głosów w   głosowaniu jawnym, przy obecności co najmniej 1/5 uprawnionych do głosowania z   zastrzeżeniem ust.4.  

3.   O ile w   wyznaczonym terminie nie uzyskano niezbędnego kworum, zebranie i   uchwały w   drugim terminie po upływie ½ godz. są ważne bez względu na liczbę obecnych mieszkańców.  

4.   Zebranie wiejskie może postanowić o   przeprowadzeniu tajnego głosowania.  

§   13.   1.   Zebranie wiejskie zwołuje Sołtys z   własnej inicjatywy lub pisemny wniosek:  

a/ 1/10 mieszkańców uprawnionych do głosowania,  

b/ Rady Sołeckiej,  

c/ Przewodniczącego Rady Miejskiej.  

2.   Zebranie wiejskie odbywa się w   miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż 2   razy w   roku.  

3.   Zebranie zwołane na wniosek organów o   których mowa w   ust.1 powinno się odbywać w   terminie 14 dni od dnia zgłoszenia wniosku.  

§   14.   Zebranie wiejskie:  

1)   Wybiera i   odwołuje Sołtysa i   członków Rady Sołeckiej.  

2)   Rozpatruje sprawozdanie z   działalności Sołtysa i   Rady Sołeckiej.  

3)   Podejmuje uchwały w   sprawach należących do zadań sołectwa.  

§   15.   1.   Sołtys:  

1)   Jest organem wykonawczym sołectwa.  

2)   Reprezentuje sołectwo na zewnątrz.  

3)   Wykonuje czynności związane z   gospodarowaniem środkami finansowymi sołectwa.  

4)   Reprezentuje sołectwo na sesjach Rady Miejskiej, gdzie również może zgłaszać wnioski w   imieniu zebrania wiejskiego.  

5)   Wykonuje inne zadania powierzone mu na mocy przepisów prawa.  

2.   Sołtys pełni funkcję społecznie z   zastrzeżeniem ust.3.  

3.   Za wykonanie zadań o   których mowa w   ust.1 pkt 5   otrzymuje diety oraz zwrot kosztów podróży służbowych na zasadach określonych przez Radę Miejską.  

§   16.   Sołtys:  

1)   Zwołuje zebranie wiejskie z   własnej inicjatywy lub na wniosek o   którym mowa § 13 ust. 1   statutu, ustala dzień, godzinę i   miejsce zebrania i   informuje o   tym mieszkańców sołectwa co najmniej 7   dnia przed terminem zebrania w   sposób zwyczajowo przyjęty.  

2)   Może zapraszać na zebranie przedstawicieli jednostek organizacyjnych, zainteresowanych tematyką zebrania.  

3)   Przygotowuje projekty uchwał zebrania.  

4)   Występuje wobec zebranych z   inicjatywami dotyczącymi udziału mieszkańców w   rozwiązywaniu problemów sołectwa.  

5)   Jest gospodarzem mienia komunalnego i   obiektów infrastruktury technicznej znajdujących się na terenie sołectwa oraz powiadamia Burmistrza o   stanie technicznym w/w obiektów.  

6)   Organizuje wykonanie uchwał zebrania wiejskiego oraz składa sprawozdanie z   wykonania uchwał.  

7)   Decyduje w   sprawach udziału sołectwa w   postępowaniu administracyjnym na zasadach ustalonych w   Kodeksie postepowania administracyjnego dotyczących organizacji społecznych.  

8)   W ramach udzielonych upoważnień zebrania wiejskiego może pełnić funkcję przewodniczącego komitetu prac społecznych.  

9)   Współdziała z   organami samorządu terytorialnego w   celu wspólnej realizacji zadań sołectwa.  

§   17.   Sołtys pełni jednocześnie funkcję Przewodniczącego Rady Sołeckiej.  

Zadania swe wykonuje przy pomocy Rady Sołeckiej.  

§   18.   1.   Rada Sołecka składa się z   3 do 5   osób wybranych przez zebranie wiejskie.  

2.   Rada Sołecka obraduje na posiedzeniach.  

3.   Posiedzenia Rady Sołeckiej zwołuje Przewodniczący Rady Sołeckiej z   własnej inicjatywy w   miarę potrzeb nie rzadziej niż 2   razy w   roku.  

4.   Uchwały Rady Sołeckiej zapadają zwykłą większością głosów.  

5.   Rada Sołecka podejmuje uchwały we wszystkich sprawach zastrzeżonych dla Sołtysa, w   szczególności zarządzania mieniem komunalnym przekazanym przez gminę.  

Rozdział 3.

TRYB WYBORÓW I   ODWOŁYWANIA ORGANÓW SOŁECTWA ORAZ UZUPEŁNIENIE SKŁADU TYCH ORGANÓW W   CZASIE KADENCJI.  

§   19.   1.   Zebranie wiejskie, na którym ma być dokonany wybór Sołtysa i   członków Rady Sołeckiej zwołuje Przewodniczący Rady Miejskiej, określając miejsce, dzień i   godzinę zebrania.  

2.   Zarządzenie Przewodniczącego Rady Miejskiej o   zwołaniu zebrania o   którym mowa w   ust. 1   wraz z   listą osób uprawnionych do głosowania, powinno być podane do wiadomości mieszkańców co najmniej na 14 dni przez wyznaczoną datą zebrania.  

§   20.   1.   Dla dokonania ważnego wyboru Sołtysa i   Rady Sołeckiej wymagana jest osobista obecność co najmniej 1/5 uprawnionych do głosowania mieszkańców sołectwa.  

2.   O ile w   wyznaczonym terminie nie uzyskano niezbędnego kworum, wybory w   drugim terminie po upływie ½ godz. są ważne bez względu na liczbę obecnych mieszkańców sołectwa.  

§   21.   1.   Wybory Sołtysa i   członków Rady Sołeckiej zarządza przewodniczący zebrania.  

2.   Przewodniczącego zebrania wybierają mieszkańcy w   głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.  

3.   Wybory przeprowadza komisja skrutacyjna, składająca się z   3 osób wybranych spośród uprawnionych do głosowania.  

4.   Członek komisji skrutacyjnej nie może kandydować do organów sołectwa.  

5.   Komisja skrutacyjna wybiera spośród siebie przewodniczącego.  

6.   Do zadań komisji należy:  

a/ przyjęcie zgłoszeń kandydatów, przygotowanie kart do głosowania w   porządku  

alfabetycznym.  

b/ przeprowadzenie głosowania i   określenie sposobu głosowania,  

c/ ustalenie i   ogłoszenie wyników wyborów,  

d/ sporządzenie protokołu o   wynikach wyborów.  

7.   Protokół z   przeprowadzonych wyborów podpisują wszyscy członkowie komisji skrutacyjnej oraz przewodniczący zebrania.  

§   22.   1.   Wybory odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów zgłoszonych bezpośrednio przez uprawnionych do głosowania uczestników zebrania w   głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów.  

2.   Prawo wybieralności (bierne prawo wyborcze) do organów sołectwa przysługuje osobie mającej prawo wyborcze do Rady Miejskiej. Nie mają prawa wybieralności osoby skazane prawomocnym wyrokiem.  

3.   Wybór Sołtysa odbywa się oddzielnym głosowaniem tajnym.  

4.   W przypadku, gdy żaden z   kandydatów na Sołtysa nie uzyskał ponad 50 % głosów, przewodniczący zebrania zarządza dodatkowe głosowanie spośród dwóch kandydatów, którzy uzyskali największą ilość głosów.  

5.   Za wybranych kandydatów do Rady Sołeckiej uważa się tych, którzy uzyskali największą liczbę głosów.  

6.   Wybór członków Rady Sołeckiej odbywa się w   głosowaniu tajnym.  

§   23.   1.   Mandat Sołtysa i   członka Rady Sołeckiej wygasa w   przypadku:  

1)   Śmierci,  

2)   Zrzeczenia się,  

3)   Odwołania przed upływem kadencji,  

4)   Utraty praw wybieralności,,  

5)   Utraty praw publicznych.  

2.   Sołtys i   członkowie Rady Sołeckiej są odpowiedzialni przed zebraniem wiejskim i   mogą być przez zebranie wiejskie odwołani, jeżeli nie wykonują swych obowiązków, naruszają postanowienia statutu.  

3.   Odwołanie z   funkcji powinno nastąpić po wysłuchaniu zainteresowanego.  

4.   Wygaśnięcie mandatu stwierdza zebranie wiejskie w   drodze uchwały.  

5.   O wygaśnięciu mandatu Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej informuje się Przewodniczącego Rady Miejskiej.  

§   24.   1.   W przypadku wygaśnięcia mandatu Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej – Przewodniczący Rady Miejskiej zarządza wybory przedterminowe w   terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości.  

2.   Wybory przedterminowe odbywają się na zasadach określonych w   § 19-22 statutu.  

3.   Wyborów przedterminowych nie przeprowadza się, jeżeli do końca kadencji pozostało 6   miesięcy.  

Rozdział 4.

ZASADY SKŁADANIA PRZEZ ORGANY SOŁECTWA SPRAWOZDANIA PRZED ZEBRANIEM WIEJSKIM.  

§   25.   Sołtys obowiązany jest składać sprawozdanie ze swej działalności obejmujący całokształt realizowanych zadań tj.:  

a/ realizacji uchwał zebrania wiejskiego,  

b/ wpływów i   wydatków ze środków sołectwa,  

c/ efektów działań społeczno-organizacyjnych zwłaszcza wyników organizowanych prac  

społecznych,  

d/ realizacji zadań z   zakresu administracji,  

e/ innych działań mających istotne znaczenie dla mieszkańców sołectwa.  

Rozdział 5.

SPOSOBY GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI FINANSOWYMI SOŁECTWA.  

§   26.   1.   Fundusze sołectwa składają się:  

1)   Z wydzielonych przez Radę Miejską środków finansowych,  

2)   Z dochodów uzyskanych z   gospodarowania mieniem komunalnym przekazanym przez gminę,  

3)   Dobrowolnych wpłat zakładów pracy, organizacji społecznych, mieszkańców oraz środków uzyskanych z   organizowanych przedsięwzięć.  

2.   Plan finansowo-rzeczowy samorządu mieszkańców wsi zatwierdza zebranie wiejskie, corocznie.  

§   27.   1.   Fundusze sołectwa mogą być przeznaczone na działalność społeczno-wychowawczą, na inwestycje, remonty i   konserwacje urządzeń użyteczności publicznej znajdujących się w   sołectwie.  

2.   O przeznaczeniu funduszy sołectwa decyduje zebranie wiejskie.  

§   28.   Gospodarka finansowa sołectwa jest jawna.  

Rozdział 6.
POSTANOWIENIA OGÓLNE.  

1.   Zmiany w   statucie uchwala się w   takim samym trybie jak Statut Sołectwa.  

2.   W sprawach nieuregulowanych w   Statucie Sołectwa mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa, postanowienia Statutu Gminy Skaryszew oraz inne uchwały i   zarządzenia organów Gminy.  

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2012-10-02
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe