Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2012 poz. 6692

Uchwała nr XVIII-193-2012 Rady Miejskiej w Skaryszewie

z dnia 19 czerwca 2012r.

w sprawie przyjęcia Statutu Osiedla Gaj w Skaryszewie

Tekst pierwotny

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.7 , art.35 ust.1 i   3 oraz art.37 ust.4 ustawy z   dnia 08 marca1990 roku o   samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz.1591 z   późn. zmian.) po przeprowadzeniu konsultacji z   mieszkańcami - Rada Miejska w   Skaryszewie ustala co, następuje:  

§   1.   Uchwala się statut określający organizację i   zakres działania Osiedla Gaj w   brzmieniu stanowiącym załączniki Nr 1   do niniejszej uchwały.  

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i   Gminy Skaryszew.  

§   3.   Traci moc uchwała Nr VII/57/91 z   5 lutego 1991 roku Rady  Miasta i   Gminy w   Skaryszewie w   sprawie uchwalenia statutu osiedla Skaryszew-Centrum, Wincentów, Budki, Gaj.  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.  

 

 

 

Przewodnicząca  Rady Miejskiej  


Urszula   Gowin

 


Załącznik Nr 1   do Uchwały Nr XVIII-193-2012    
Rady Miejskiej w   Skaryszewie    
z dnia 19 czerwca 2012 r.  
 

STATUT OSIEDLA GAJ  

Rozdział 1.
NAZWA, TEREN DZIAŁANIA I   ZADANIA OSIEDLA  

§   1.   Osiedle  Gaj stanowi ogół mieszkańców osiedla – obejmuje swoim obszarem ulice – zgodnie z   załącznikiem Nr 1   do niniejszego statutu.  

1.   Osiedle jest jednostką pomocniczą Gminy Skaryszew i   funkcjonuje na podstawie ustawy z   dnia 8   marca 1990r. o   samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001r.Nr 142, poz. 1591 z   póżn.zm.), statutu gminy Skaryszew oraz postanowień niniejszego statutu.  

§   2.   Zadania osiedla to:  

1)   Zapewnienie udziału mieszkańców w   rozpatrywaniu spraw socjalno-bytowych, kulturalnych i   innych związanych z   miejscem zamieszkania,  

2)   Gospodarowanie mieniem komunalnym przekazanym przez gminę,  

3)   Dysponowanie środkami finansowymi osiedla,  

4)   Sprawowanie kontroli społecznej nad działalnością jednostek organizacyjnych działających w   osiedlu,  

5)   Organizowanie prac społecznych,  

6)   Kształtowanie odpowiednich stosunków współżycia mieszkańców.  

§   3.   Mieszkańcy osiedli realizują zadania określone w   § 2   poprzez:  

1)   Podejmowanie uchwał,  

2)   Opiniowanie spraw o   podstawowym znaczeniu dla mieszkańców osiedla,  

3)   Wnioskowanie do Rady Miejskiej o   rozpatrzenie spraw, których załatwienie wykracza poza możliwości osiedla oraz w   sprawach pokontrolnych,  

4)   Współuczestnictwo i   współpracę w   działalności organów gminy.  

§   4.   Wydatki związane z   realizacją zadań osiedla mogą być pokrywane z   budżetu gminy lub środków posiadanych przez osiedle.  

§   5.   Mieszkańcy osiedla i   zarząd osiedla  współpracują z   radnymi Skaryszewa w   celu wykonywania zadań osiedla.  

§   6.   1.   Osiedle  zarządza przekazanym mu przez Gminę mieniem komunalnym oraz mieniem będącym w   jego posiadaniu i   rozporządza dochodami z   tego źródła z   przeznaczeniem na potrzeby osiedla.  

2.   W zakresie zwykłego zarządu mieniem o   jakim mowa w   ust. 1, osiedle:  

1)   Utrzymuje mienie w   stanie niepogorszonym, poprzez dokonywanie niezbędnych napraw, konserwacji i   remontów,  

2)   Załatwia sprawy bieżące związane z   eksploatacją mienia,  

3)   Pobiera dochody i   korzysta z   mienia zgodnie z   przeznaczeniem,  

4)   Może oddawać w   najem, dzierżawę lub do innego korzystania lokale, obiekty i   grunty po uprzednim uzgodnieniu z   Burmistrzem  Skaryszewa i   przedstawieniu informacji, Radzie Miejskiej w   Skaryszewie.  

5)   Może zawierać umowy z   osobami fizycznymi, prawnymi i   jednostkami nieposiadającymi osobowości prawnej w   zakresie określonym w   pkt 1-4.  

3.   W przypadku przekazywania osiedlu  nowych składników mienia komunalnego, Rada Miejska w   Skaryszewie określi w   drodze uchwały zasady przekazywania tych składników.  

4.   Wszystkie przysługujące dotychczas mieszkańcom prawa własności i   użytkowania lub inne prawa rzeczowe i   majątkowe jako mienie gminne, pozostają nienaruszone.  

§   7.   1.   Nadzór nad działalnością osiedla sprawuje Rada Miejska w   Skaryszewie oraz w   jej imieniu Burmistrz Skaryszewa.  

2.   Burmistrz ma prawo zawieszania uchwał zebrania wiejskiego lub decyzji organu wykonawczego, jeżeli uchwała lub decyzja jest sprzeczna z   prawem i   statutem gminy. Uchylić uchwałę lub decyzję może natomiast Rada Miejska na sesji.  

3.   Zawieszenie uchwały lub decyzji wstrzymuje ich wykonanie.  

4.   Burmistrz może zawiesić w   czynnościach przewodniczącego do  czasu rozpatrzenia sprawy przez ogólne zebranie mieszkańców, jeżeli swoim postępowaniem narusza przepisy prawa i   nie wykonuje swoich obowiązków.  

5.   Organy nadzoru mają prawo żądania niezbędnych informacji i   danych dotyczących organizacji i   funkcjonowania osiedla oraz mogą dokonywać wizytacji i   uczestniczyć w   zebraniach organów osiedla, dokonują oceny pracy organów samorządu mieszkańców osiedla oraz organizują wymianę doświadczeń w   tym zakresie.  

Rozdział 2.
STRUKTURA ORGANIZACYJNA  

§   8.   1.   Organami osiedla są:  

a/ ogólne zebranie mieszkańców,  

b/ zarząd osiedla.  

2.   Na czele zarządu osiedla stoi przewodniczący.  

§   9.   Kadencja zarządu osiedla i   przewodniczącego zarządu trwa 4   lata i   kończy się z   wyborem nowych organów. Pierwsze zebranie mieszkańców celem dokonania wyboru zarządu osiedla  zwołuje Rada Miejska, nie później niż 6   miesięcy po wyborach do Rady Miejskiej.  

§   10.   Zarząd osiedla  jest zobowiązany co najmniej raz w   roku składać sprawozdanie ze swojej działalności ogólnemu zebraniu mieszkańców.  

§   11.   1.   Ogólne zebranie mieszkańców jest organem uchwałodawczym osiedla.  

2.   Prawo do udziału w   zebraniu mają wszyscy mieszkańcy osiedla  posiadający czynne prawo wyborcze do Rady Miejskiej.  

§   12.   1.   Zebranie jest ważne, gdy zostali o   nim powiadomieni mieszkańcy osiedla w   sposób zwyczajowo przyjęty.  

2.   Uchwały zebrania w   pierwszym terminie zapadają zwykłą większością głosów w   głosowaniu jawnym, przy obecności co najmniej 1/5 uprawnionych do głosowania z   zastrzeżeniem ust.4.  

3.   O ile w   wyznaczonym terminie nie uzyskano niezbędnego kworum, zebranie i   uchwały w   drugim terminie po upływie ½ godz. są ważne bez względu na liczbę obecnych mieszkańców.  

4.   Zebranie mieszkańców może postanowić o   przeprowadzeniu tajnego głosowania.  

§   13.   1.   Ogólne zebranie mieszkańców zwołuje przewodniczący zarządu osiedla z   własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek:  

a/ 1/10 mieszkańców uprawnionych do głosowania,  

b/ zarządu osiedla,  

c/ Przewodniczącego Rady Miejskiej.  

2.   Ogólne zebranie mieszkańców odbywa się w   miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż 2   razy w   roku.  

3.   Ogólne zebranie zwołane na wniosek organów o   których mowa w   ust.1 powinno się odbywać w   terminie 14 dni od dnia zgłoszenia wniosku.  

§   14.   Ogólne zebranie mieszkańców:  

1)   Wybiera i   odwołuje zarząd osiedla.  

2)   Rozpatruje sprawozdanie z   działalności zarządu osiedla.  

3)   Podejmuje uchwały w   sprawach należących do zadań osiedla.  

§   15.   1.   Zarząd osiedla:  

1)   Jest organem wykonawczym osiedla.  

2)   Jego pracami kieruje przewodniczący i   reprezentuje go na zewnątrz.  

3)   Wykonuje czynności związane z   gospodarowaniem środkami finansowymi osiedla.  

4)   Przewodniczący reprezentuje osiedle na sesjach Rady Miejskiej, gdzie również może zgłaszać wnioski w   imieniu ogólnego zebrania mieszkańców.  

5)   Wykonuje inne zadania powierzone mu na mocy przepisów prawa.  

6)   Zwołuje ogólne zebranie mieszkańców z   własnej inicjatywy lub na wniosek wymieniony w   § 13 ust. 1   ustala dzień, godzinę i   miejsce zebrania i   informuje o   tym mieszkańców osiedla co najmniej na 7   dni przez terminem zebrania w   sposób zwyczajowo przyjęty.  

7)   Może zapraszać na zebranie przedstawicieli jednostek organizacyjnych zainteresowanych tematyką zebrania.  

8)   Występuje wobec zebranych z   inicjatywami dot. udziału mieszkańców w   rozwiązywaniu problemów osiedla.  

9)   W ramach udzielonych upoważnień ogólnego zebrania mieszkańców może pełnić funkcję przewodniczącego komitetu prac społecznych.  

10)   Współdziała z   organami samorządu terytorialnego w   celu wspólnej realizacji zadań osiedla.  

2.   Zarząd osiedla i   przewodniczący pełni funkcję społecznie z   zastrzeżeniem ust.3.  

3.   Za wykonanie zadań o   których mowa w   ust.1 pkt 4   przewodniczący otrzymuje diety oraz zwrot kosztów podróży służbowych na zasadach określonych przez Radę Miejską.  

§   16.   1.   Zarząd osiedla składa się z   5 do 7   osób wybranych przez ogólne zebranie mieszkańców.  

2.   Zarząd osiedla obraduje na posiedzeniach.  

3.   Posiedzenia zarządu osiedla odbywają się w   miarę potrzeb nie rzadziej niż 2   razy w   roku.  

4.   Uchwały zarządu osiedla zapadają zwykłą większością głosów.  

5.   Zarząd osiedla przygotowuje projekty uchwał zebrania.  

6.   Zarząd osiedla wykonuje uchwały ogólnego zebrania mieszkańców oraz składa sprawozdanie z   wykonania uchwał.  

7.   Zarząd osiedla podejmuje uchwały we wszystkich sprawach dotyczących osiedla, w   szczególności zarządza mieniem komunalnym przekazanym przez gminę.  

8.   Decyduje w   sprawach udziału osiedla w   postepowaniu administracyjnym.  

Rozdział 3.

TRYB WYBORÓW I   ODWOŁYWANIA ORGANÓW OSIEDLA ORAZ  UZUPEŁNIENIA  SKŁADU  TYCH ORGANÓW W   CZASIE KADENCJI.  

§   17.   1.   Ogólne zebranie mieszkańców, na którym ma być dokonany wybór zarządu osiedla zwołuje przewodniczący Rady Miejskiej, określając miejsce, dzień i   godzinę zebrania. Miejscem zebrania musi być obiekt użyteczności publicznej.  

2.   Zarządzenie Przewodniczącego Rady Miejskiej o   zwołaniu zebrania w   celu wyboru zarządu osiedla wraz z   listą osób uprawnionych do głosowania, powinno być podane do wiadomości mieszkańców co najmniej na 14 dni przed wyznaczoną datą zebrania.  

§   18.   1.   Dla dokonania ważnego wyboru zarządu osiedla wymagana jest obecność co najmniej 1/5 uprawnionych do głosowania mieszkańców osiedla.  

2.   O ile w   wyznaczonym terminie nie uzyskano niezbędnego kworum, wybory w   drugim terminie po upływie ½ godziny są ważne bez względu na liczbę obecnych mieszkańców osiedla.  

§   19.   1.   Wybory zarządu osiedla zarządza przewodniczący zebrania.  

2.   Przewodniczącego zebrania wybierają mieszkańcy w   głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.  

3.   Wybory przeprowadza komisja skrutacyjna, składająca się z   3 osób wybranych spośród uprawnionych do głosowania.  

4.   Członek komisji skrutacyjnej nie może kandydować do zarządu osiedla.  

5.   Komisja skrutacyjna wybiera spośród siebie przewodniczącego.  

6.   Do zadań komisji należy:  

a/ przyjęcie zgłoszeń kandydatów i   przygotowanie kart do głosowania alfabetycznie,  

b/ przeprowadzenie głosowania,  

c/ sporządzenie protokołu o   wynikach wyborów.  

7.   Protokół z   przeprowadzonych wyborów podpisują wszyscy członkowie komisji skrutacyjnej oraz przewodniczący zebrania.  

§   20.   1.   Wybory odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów zgłoszonych bezpośrednio przez uprawnionych do głosowania uczestników zebrania w   głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów.  

2.   Prawo wybieralności (bierne prawo wyborcze) do zarządu osiedla przysługuje osobie mającej prawo wyborcze do Rady Miejskiej.  

3.   Nie maja prawa wybieralności osoby skazane prawomocnym wyrokiem.  

4.   Wybór członków zarządu osiedla odbywa się w   głosowaniu tajnym.  

5.   Za wybranych kandydatów do zarządu osiedla uważa się tych, którzy uzyskali największą liczbę głosów.  

6.   Wybór przewodniczącego zarządu odbywa się oddzielnym głosowaniem tajnym.  

7.   W przypadku, gdy żaden z   kandydatów na przewodniczącego nie uzyskał ponad 50 % głosów, przewodniczący zebrania zarządza dodatkowe głosowanie spośród dwóch kandydatów, którzy uzyskali największą ilość głosów.  

§   21.   1.   Mandat przewodniczącego i   członka zarządy osiedla wygasa w   przypadku:  

1)   Śmierci,  

2)   Zrzeczenia się,  

3)   Odwołania przed upływem kadencji,  

4)   Utraty praw wybieralności,  

5)   Utraty praw publicznych.  

2.   Przewodniczący i   zarząd osiedla są odpowiedzialni przed zebraniem ogólnym  mieszkańców i   mogą być przez zebranie mieszkańców odwołani, jeżeli nie wykonują swych obowiązków, naruszają postanowienia statutu.  

3.   Odwołanie z   funkcji powinno nastąpić po wysłuchaniu zainteresowanego.  

4.   Wygaśnięcie mandatu stwierdza ogólne zebranie mieszkańców w   drodze uchwały.  

5.   O wygaśnięciu mandatu przewodniczącego  lub członka zarządu informuje się Przewodniczącego Rady Miejskiej.  

§   22.   1.   W przypadku wygaśnięcia mandatu przewodniczącego lub członka zarządu osiedla – Przewodniczący Rady Miejskiej zarządza wybory przedterminowe w   terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości.  

2.   Wybory przedterminowe odbywają się na zasadach określonych w   § 19-22 statutu.  

3.   Wyborów przedterminowych nie przeprowadza się, jeżeli do końca kadencji pozostało mniej niż 6   miesięcy.  

Rozdział 4.

ZASADY SKŁADANIA PRZEZ ORGANY OSIEDLA SPRAWOZDANIA PRZED ZEBRANIEM MIEJSKIM.  

§   23.   Zarząd osiedla obowiązany jest składać sprawozdanie ze swej działalności obejmujący całokształt realizowanych zadań tj.:  

a/ realizacji uchwał ogólnego zebrania mieszkańców,  

b/ wpływów i   wydatków ze środków finansowych osiedla,  

c/ efektów działań społeczno-organizacyjnych zwłaszcza wyników organizowanych prac  

społecznych,  

d/ realizacji zadań z   zakresu administracji,  

e/ innych działań mających istotne znaczenie dla mieszkańców osiedla.  

Rozdział 5.

SPOSOBY GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI FINANSOWYMI OSIEDLA.  

§   24.   1.   Fundusze osiedla składają się:  

1)   Z wydzielonych przez Radę Miejską środków finansowych,  

2)   Z dochodów uzyskanych z   gospodarowania mieniem komunalnym przekazanym przez gminę,  

3)   Dobrowolnych wpłat zakładów pracy, organizacji społecznych, mieszkańców oraz środków uzyskanych z   organizowanych przedsięwzięć.  

2.   Plan finansowo-rzeczowy samorządu mieszkańców osiedla zatwierdza zebranie mieszkańców, corocznie.  

§   25.   1.   Fundusze osiedla mogą być przeznaczone na działalność społeczno-wychowawczą, na inwestycje, remonty i   konserwacje urządzeń użyteczności publicznej znajdujących się w   osiedlu.  

2.   O przeznaczeniu funduszy osiedla decyduje zebranie mieszkańców.  

§   26.   Gospodarka finansowa osiedla jest jawna.  

Rozdział 6.
POSTANOWIENIA OGÓLNE.  

1.   Zmiany w   statucie uchwala się w   takim samym trybie jak statut osiedla.  

2.   W sprawach nieuregulowanych w   statucie osiedla mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa, postanowienia statutu gminy Skaryszew oraz inne uchwały i   zarządzenia organów Gminy.  

Załącznik Nr 1   do Statutu Osiedla „Gaj”  

1.   Dzierzkowska  

2.   Gajowa  

3.   Twarogowa  

4.   Zielona  

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2012-10-02
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe