Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2012 poz. 6722

Uchwała nr XVI/104/2012 Rady Gminy w Sobolewie

z dnia 13 września 2012r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia „REGULAMINU WYNAGRADZANIA NAUCZYCIELI, ZATRUDNIONYCH W SZKOŁACH I PRZEDSZKOLACH, PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ SOBOLEW”

Tekst pierwotny

Na podstawie:

- art. 30 ust. 6 i ust 6 a, art. 54 ust. 3, 5 i 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz. 1218, Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz.1238, Nr 191, poz. 1369, Nr 247, poz. 1821, z 2008 r. Nr 145, poz. 917, Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 1, poz. 1, Nr 56, poz. 458, Nr 67, poz. 572, Nr 97, poz. 800, Nr 213, poz. 1650, Nr 219, poz. 1706, z 2011 r. Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1206, z 2012 r. poz. 908),

- art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567),

- w uzgodnieniu ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli,

Rada Gminy w Sobolewie, uchwala co następuje:

§ 1. W „REGULAMINIE WYNAGRADZANIA NAUCZYCIELI ZATRUDNIONYCH W SZKOŁACH I PRZEDSZKOLACH, PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ SOBOLEW”, stanowiącym załącznik do uchwały Nr XX/116/2009 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 2 kwietnia 2009 r. (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego Nr 136, poz. 4095), § 12 otrzymuje brzmienie: “§ 12. Dodatek funkcyjny przysługuje w wysokości określonej w poniższej tabeli:

Lp

Typ placówki

Stanowisko

Wysokość dodatku

1.

Szkoły podstawowe, gimnazja i przedszkola

Dyrektor/Wicedyrektor

400 – 1200 zł

Nauczyciel wychowawca

70 zł

Nauczyciel wychowawca przedszkola

70 zł

2.

Szkoły podstawowe

Kierownik świetlicy/Kierownik przedszkola

200 – 300 zł

3.

Wszystkie typy szkół i placówek

Opiekun stażu

50 zł

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sobolew.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XIII/82/2012 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 26 kwietnia 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia „REGULAMINU WYNAGRADZANIA NAUCZYCIELI, ZATRUDNIONYCH W SZKOŁACH I PRZEDSZKOLACH, PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ SOBOLEW”.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i ma zastosowanie do wynagrodzeń przysługujących nauczycielom od dnia 1 września 2012 r.

Przewodniczący Rady Gminy

Leszek Dariusz Urawski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2012-10-04
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe