Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2012 poz. 6723

Uchwała nr 153/XXIV/2012 Rady Miasta i Gminy Gąbin

z dnia 12 września 2012r.

w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Nowym Grabiu

Tekst pierwotny

Na podstawie   art. 7   ust. 1   pkt 8, art. 18 ust. 2   pkt 15 ustawy z   dnia 08     marca 1990 roku o   samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z   2001 roku, Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.) oraz              art.14a ust. 1a ustawy z   dnia  07 września 1991r o   systemie oświaty (Dz.U. z   2004r. Nr 256 poz. 2572 z   późn. zm)   w   związku z   § 1   pkt 1   i § 5   Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z   dnia 31 sierpnia 2010 roku w   sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i   organizowania tych form oraz sposobu ich działania (Dz. U. Nr 161, poz. 1080) Rada Miasta i   Gminy Gąbin  uchwala co następuje:  

§   1.   Utworzyć  Punkt Przedszkolny przy Szkole Podstawowej  im. Marszałka  Józefa Piłsudskiego w   Nowym   Grabiu określany dalej jako   „ Punkt  Przedszkolny”   .  

§   2.   Szczegółowe  zasady organizacji i   działania  Punktu Przedszkolnego określa  załącznik  do uchwały.  

§   3.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i   Gminy Gąbin.  

§   4.   Uchwała wchodzi wżycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia wDzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego  zmocą obowiązującą od dnia 01września  2012r.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta i   Gminy Gąbin  


Edward   Wilgocki

 


Załącznik Nr 1   do Uchwały Nr 153/XXIV/2012    
Rady Miasta i   Gminy Gąbin    
z dnia 12 września 2012 r.  
 

Szczegółowe zasady organizacji i   działania Punktu Przedszkolnego  

§   1.   Punkt Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w   Nowym Grabiu działa na podstawie Rozporządzenia MEN zdnia 31 sierpnia 2010r. wsprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia iorganizowania tych form oraz sposobu ich działania (Dz. U. Nr 161, poz. 1080 ).  

§   2.   Nazwa punktu imiejsce jego prowadzenia:  

1.   Ustalona nazwa używana przez punkt przedszkolny przy Szkole Podstawowej w   Nowym Grabiu brzmi: „Punkt Przedszkolny przy Szkole Podstawowej Nowym Grabiu „.  

2.   Pracodawcą dla osób zatrudnionych wPunkcie Przedszkolnym jest Dyrektor Szkoły Podstawowej w   Nowym Grabiu.  

3.   Organem prowadzącym dla Punktu Przedszkolnego jest Miasto i   Gmina Gąbin.  

§   3.   1.   Punkt Przedszkolny realizuje cele izadania wynikające zustawy osystemie oświaty oraz zprzepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie.  

2.   Wszelkie zadania icele Punkt Przedszkolny realizuje woparciu o:  

1)   Obszary edukacyjne podstawy programowej wychowania przedszkolnego określonej wrozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej.  

2)   Programy nauczania wychowania przedszkolnego dopuszczone do użytku izatwierdzone przez Ministra Edukacji Narodowej.  

3.   .Cele izadania Punktu Przedszkolnego :  

1)   Zapewnia opiekę, wychowanie inauczanie watmosferze akceptacji , bezpieczeństwa, tolerancji ipoczucia własnej wartości.  

2)   Tworzy warunki umożliwiające dzieciom osiągnięcie "gotowości szkolnej".  

3)   Wspomaga iukierunkowuje rozwój dzieci, zgodnie zich wrodzonym potencjałem imożliwościami wrealizacjach ze środowiskiem społeczno – kulturowym iprzyrodniczym.  

4)   Otacza szczególną opieką dzieci niepełnosprawne.  

5)   Zaspokaja potrzeby dzieci wyróżniających się uzdolnieniami izainteresowaniami.  

6)   Pomaga dzieciom wrealizacji ich indywidualnej drogi rozwojowej wrelacjach zrówieśnikami idorosłymi.  

7)   Prowadzi pracę opiekuńczo - wychowawczo - dydaktyczną woparciu opełną znajomość dziecka ijego środowiska rodzinnego wramach określonych obszarów edukacyjnych zawartych wpodstawie programowej wychowania przedszkolnego, zgodnie ze współczesną wiedzą pedagogiczną.  

8)   )Pomaga iwspiera rodziców ( opiekunów prawnych) wwychowaniu iopiece nad dziećmi.  

9)   Rozwija sprawność ruchową dzieci.  

10)   )Rozwija samodzielność dziecka.  

§   4.   1.   Punkt Przedszkolny funkcjonuje przez cały rok, od poniedziałku do piątku, zwyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy oraz innych przerw ustalonych przez organ prowadzący przed rozpoczęciem roku szkolnego.  

2.   Punkt Przedszkolny czynny jest wgodzinach od 7:00 do 16:00  

3.   Dzienny wymiar godzin zajęć przeznaczonych na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego wynosi 5godzin.  

4.   Podstawa programowa jest realizowana wgodzinach od 8:00 do 13:00  

5.   .Pobyt dziecka wgodzinach ponad podstawę programową jest odpłatny (odpłatność za każdą rozpoczętą godzinę).Opłata ta nie obejmuje kosztów wyżywienia oraz kosztów zajęć dodatkowych, wtym języków obcych irytmiki.  

§   5.   1.   Do Punktu Przedszkolnego przyjmowane są dzieci wwieku 3-6 lat.  

2.   .Zasady ikryteria przyjęć dzieci do Punktu Przedszkolnego określa Regulamin Rekrutacji.  

§   6.   1.   Dzieci uczęszczające do Punktu Przedszkolnego mają prawo do:  

1)   właściwie zorganizowanego procesu wychowawczo-dydaktyczno- opiekuńczego, zgodnie zich rozwojem psychofizycznym,  

2)   opieki wychowawczej oraz ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej,  

3)   życzliwego, podmiotowego traktowania,  

4)   rozwijania własnych zainteresowań izdolności,  

5)   pomocy wwyrównywaniu różnego rodzaju braków idefektów rozwojowych,  

6)   przygotowania umożliwiającego osiągnięcie "gotowości szkolnej",  

7)   poznawanie rzeczywistości przyrodniczej, społeczno - kulturowej itechnicznej,  

8)   spontanicznej izorganizowanej aktywności ruchowej,  

9)   wyrażania swoich spostrzeżeń, przeżyć, uczuć wróżnych formach działalności,  

10)   pomocy wbudowaniu pozytywnego obrazu własnego "Ja",  

11)   )zaspokajania poczucia bezpieczeństwa,  

12)   zaspokajania podstawowych potrzeb fizjologicznych.  

2.   Dzieci uczęszczające do Punktu Przedszkolnego mają obowiązek:  

1)   współdziałania znauczycielami wprocesie wychowania, nauczania iterapii,  

2)   szanowania odrębności każdego kolegi,  

3)   przestrzegania zasad form współżycia ustalonych wzbiorowości przedszkolnej,  

4)   szanowania sprzętów izabawek jako wspólnej własności,  

5)   )uczestniczenia wpracach porządkowych isamoobsługowych, pełnienie dyżurów,  

6)   )przestrzegania zasad równego prawa do korzystania ze wspólnych zabawek,  

7)   )kulturalnego zwracania się do innych; używania form grzecznościowych,  

8)   zdyscyplinowanego zgłaszania się na zbiórki, zwłaszcza wczasie spacerów iwycieczek,  

9)   pomagania słabszym kolegom.  

3.   Dziecko może być skreślone zlisty wprzypadku:  

1)   nie zgłoszenia się dziecka przyjętego po raz pierwszy do punktu przedszkolnego bez usprawiedliwienia wciągu 14 dni,  

2)   nie usprawiedliwienia nieobecności dziecka wpunkcie przedszkolnym trwającej 1miesiąc. Decyzję oskreśleniu dziecka wydaje Dyrektor Szkoły Podstawowej w   Nowym Grabiu.  

§   7.   1.   Zapewnia się dzieciom wczasie zajęć wpunkcie przedszkolnym oraz wczasie zajęć poza punktem, bezpieczeństwo iopiekę poprzez:  

1)   powierzenie grupy opiece nauczyciela posiadającego kwalifikacje wzakresie wychowania przedszkolnego;  

2)   możliwość zatrudnienia osób bez przygotowania pedagogicznego wcelu zwiększenia bezpieczeństwa dzieci;  

3)   organizowanie iprowadzenie zajęć izabaw na wyznaczonych terenach ze sprzętem dostosowanym do potrzeb imożliwości dzieci;  

4)   zapewnienie opieki przez nauczyciela wtrakcie zajęć poza terenem placówki (spacery, wycieczki);  

5)   udział rodziców (opiekunów prawnych), wprzypadku organizacji zajęć poza siedzibą punktu przedszkolnego (wycieczki).  

2.   Wszystkie dzieci uczęszczające do punktu przedszkolnego mają możliwość dokonania ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków, którego koszt ponoszą rodzice (opiekunowie prawni).  

§   8.   1.   Rodzice (opiekunowie prawni) dzieci uczęszczających do punktu przedszkolnego mają obowiązek:  

1)   punktualnie przyprowadzać iodbierać dziecko zpunktu przedszkolnego;  

2)   w przypadku odbierania dziecka przez inną osobę niż rodzic do wcześniejszego przedłożenia upoważnienia dla tej osoby;  

3)   informowania oprzyczynach nieobecności dziecka wpunkcie przedszkolnym,  

4)   niezwłocznego zawiadamiania ozatruciach pokarmowych ichorobach zakaźnych dziecka;  

5)   zaopatrzenia dziecka wniezbędne przedmioty, przybory ipomoce dydaktyczne;  

6)   współdziałania znauczycielem, wcelu skutecznego oddziaływania wychowawczego na dziecko iokreślenia drogi jego indywidualnego rozwoju;  

§   9.   1.   Szczegółowe zasady przyprowadzania iodbierania dzieci zpunktu przedszkolnego:  

1)   rodzice zobowiązani są do osobistego przyprowadzania iodbierania dzieci zpunktu przedszkolnego lub przez osoby przez nich upoważnione na piśmie na początku każdego roku szkolnego  

2)   dziecko nie będzie wydawane osobom, wstosunku do których istnieje podejrzenie przebywania pod wpływem alkoholu lub środków odurzających;  

3)   dzieci należy przyprowadzać nie wcześniej niż 10 minut przed planowaną godziną rozpoczęcia zajęć, aodbierać nie później niż ogodzinie zakończenia zajęć;  

4)   w drodze do punktu przedszkolnego idrodze powrotnej do domu za bezpieczeństwo dzieci odpowiadają rodzice.  

§   10.   1.   W ramach dziennego czasu pracy punktu przedszkolnego, prowadzone jest nauczanie, wychowanie iopieka wzakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego.  

2.   Na życzenie rodziców (opiekunów prawnych) mogą być wprowadzone dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wychowawcze (j. angielski, rytmika), których koszt ponoszą rodzice (opiekunowie prawni)  

§   11.   1.   Zadania nauczyciela prowadzącego zajęcia wpunkcie przedszkolnym to:  

1)   współpraca zrodzicami (opiekunami prawnymi) wsprawach wychowania inauczania dzieci, zuwzględnieniem prawa rodziców do znajomości zadań wynikających, wszczególności zprogramu wychowania przedszkolnego realizowanego woddziale iuzyskiwania informacji dotyczących dziecka, jego zachowania irozwoju, przez:  

a)   )uzyskiwanie przez rodzica (opiekuna prawnego) rzetelnej informacji od nauczyciela na temat dziecka, jego zachowania irozwoju podczas spotkań indywidualnych rodzica znauczycielem,  

b)   organizowanie zajęć otwartych, wystaw prac dziecięcych,  

c)   organizowanie uroczystości przedszkolnych zudziałem rodziców,  

d)   organizowanie zebrań zrodzicami;  

2)   planowanie iprowadzenie pracy dydaktyczno - wychowawczej oraz mierzenie jej jakości, poprzez:  

a)   sporządzanie miesięcznych planów pracy dydaktyczno - wychowawczej iopiekuńczej,  

b)   systematyczne diagnozowanie zdobytej przez dzieci wiedzy iumiejętności,  

c)   uwzględnienie wniosków wynikających zprzeprowadzonej diagnozy do dalszej pracy zdziećmi,  

d)   prowadzenie obserwacji pedagogicznej mającej na celu poznanie izabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie jej wkartach obserwacji dzieci dla poszczególnych grup wiekowych;  

3)   współpraca ze specjalistami świadczącymi pomoc psychologiczno-pedagogiczną, logopedyczną iopiekę zdrowotną;  

4)   otaczanie indywidualną opieką każdego ze swoich wychowanków iutrzymywanie kontaktu zich rodzicami (prawnymi opiekunami) wcelu poznania iustalenia potrzeb rozwojowych dzieci, ustalenia form współpracy wdziałaniach wychowawczych wobec dzieci oraz włączenia ich wdziałalność punktu przedszkolnego;  

5)   dokumentowanie przebiegu działalności wychowawczo-dydaktycznej zdziećmi, wdanym roku szkolnym, wdzienniku zajęć punktu przedszkolnego.  

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2012-10-04
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe