Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2012 poz. 6724

Uchwała nr 156/XXIV/2012 Rady Miasta i Gminy Gąbin

z dnia 12 września 2012r.

w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Gąbin

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 90 f ustawy z   dnia 7   września 1991 r. o   systemie oświaty (tekst Jednolity z   2004 r. Dz. U. Nr 256, poz. 2572 z   późn. zm.), art.18 ust.2 pkt 14a ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (tekst jednolity z   2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.) Rada Miasta i   Gminy w   Gąbinie uchwala co następuje;  

§   1.   Ustanawia się Regulamin udzielania pomocy materialnej o   charakterze socjalnym, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.  

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i   Gminy Gąbin.  

§   3.   Traci moc uchwała nr 206/XXIX/2005 Rady Miasta i   Gminy Gąbin z   dnia 16 marca 2005 roku w   sprawie regulaminu udzielenia pomocy materialnej o   charakterze socjalnym.  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od daty opublikowania w   Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego .  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta i   Gminy Gąbin  


Edward   Wilgocki

 


Załącznik do Uchwały Nr 156/XXIV/2012    
Rady Miasta i   Gminy Gąbin    
z dnia 12 września 2012 r.  
 

REGULAMIN  
udzielania pomocy materialnej o   charakterze socjalnym  
dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta i   Gminy Gąbin  

Rozdział 1.
Zasady ogólne  

§   1.   Regulamin określa rodzaje pomocy materialnej o   charakterze socjalnym, uprawnionych do uzyskania pomocy, warunki otrzymania świadczeń, formy pomocy materialnej, tryb i   sposób przyznawania świadczeń, tryb i   sposób wstrzymywania i   cofania świadczeń oraz przepisy przejściowe.  

§   2.   1.   Świadczeniami pomocy materialnej o   charakterze socjalnym, zwanej dalej pomocą materialną są;  

1)   stypendia szkolne  

2)   zasiłki szkolne  

2.   Uczniowi zamieszkałemu i   zameldowanemu na pobyt stały na terenie miasta i   gminy  

Gąbin przysługuje prawo - na zasadach wskazanych w   niniejszym Regulaminie – do  

pomocy materialnej ze środków przeznaczonych na ten cel w   budżecie Miasta i   Gminy  

Gąbin , a   pochodzących w   głównej mierze z   dotacji celowej z   budżetu państwa.  

3.   Pomoc materialna jest udzielana uczniom w   celu zmniejszenia różnic w   dostępie  

do edukacji, umożliwia pokonywanie barier dostępu do edukacji wynikającej z   trudnej  

sytuacji materialnej ucznia.  

4.   Pomoc materialna przysługuje:  

1)   uczniom szkół publicznych i   niepublicznych o   uprawnieniach szkół publicznych dla  

młodzieży i   dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich,  

nauczycielskich kolegiów języków obcych i   kolegiów pracowników służb społecznych  

-   do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia;  

2)   wychowankom publicznych i   niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom  

i młodzieży upośledzonych umysłowo w   stopniu głębokim, a   także dzieciom  

i młodzieży upośledzonym umysłowo na realizację odpowiednio obowiązku szkolnego  

i obowiązku nauki – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.  

5.   . Świadczenia pomocy materialnej o   charakterze socjalnym przysługują również:  

1)   uczniom szkół niepublicznych nie posiadających uprawnień szkół publicznych dla  

młodzieży i   dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki;  

2)   słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i   nauczycielskich kolegiów  

języków obcych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do  

ukończenia 24 roku życia.  

6.   Świadczenia pomocy materialnej o   charakterze socjalnym nie przysługują dzieciom  

objętym rocznym obowiązkowym przygotowaniem przedszkolnym   .  

§   3.   Regulamin obejmuje udzielenie pomocy o   charakterze socjalnym w   postaci:  

1)   stypendium szkolnego,  

2)   zasiłku szkolnego.  

Rozdział 2.
Sposób ustalania wysokości stypendium szkolnego  

§   4.   1.   Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w   trudnej sytuacji materialnej,  

wynikającej z   niskich dochodów na osobę w   rodzinie, w   szczególności, gdy w   rodzinie  

tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba,  

wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo - wychowawczych,  

alkoholizm lub narkomania, a   także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie  

losowe.  

2.   Kwotą uprawniającą do ubiegania się o   stypendium szkolne jest „kwota bazowa”, której  

wysokość ustalona jest na podstawie art. 8   ust. 1   pkt 2   ustawy z   dnia 12 marca 2004 r.  

o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z   2009 r. Nr 175, poz. 1362 ze zm.).  

3.   Do miesięcznej wysokości dochodu nie wlicza się stypendium szkolnego, zasiłku  

szkolnego, stypendium o   charakterze motywacyjnym.  

4.   W przypadku, gdy środki otrzymane z   budżetu państwa i   zabezpieczone w   budżecie  

miasta na wypłatę stypendiów nie zapewnią wypłaty tych świadczeń wszystkim  

uprawnionym, najważniejszym kryterium decydującym o   przyznaniu stypendium będzie  

dochód netto na 1   członka rodziny, a   w dalszej kolejności decydować będą  

następujące kryteria:  

1)   wielodzietność (troje dzieci i   więcej),  

2)   niepełnosprawność,  

3)   długotrwała i   ciężka choroba,  

4)   alkoholizm lub narkomania.  

5.   Miesięczną wysokość stypendium szkolnego ustala Gminna Komisja Socjalna w  

zależności od ilości złożonych wniosków i   posiadanych przez Gminę środków  

finansowych przeznaczonych na ten cel.  

6.   Na wysokość stypendium socjalnego wpływa wysokość dochodu o   której mowa w   § 4  

pkt 2   oraz warunki i   okoliczności rodzinne.  

§   5.   Uczeń, który otrzymuje inne stypendium o   charakterze socjalnym ze środków publicznych, może otrzymać stypendium szkolne w   wysokości, która łącznie z   innym stypendium o   charakterze socjalnym ze środków publicznych nie przekracza dwudziestokrotności kwoty, o   której mowa w   art. 6   ust. 2   pkt 2   ustawy z   dnia 28 listopada 2003 r. o   świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U   z 2006 r. Nr 139, poz. 992 ze zm.), a   w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i   kolegiów pracowników służb społecznych – osiemnastokrotności kwoty, o   której mowa w   art. 6   ust. 2   pkt 2   ustawy o   świadczeniach rodzinnych. W   przypadku przekroczenia powyższej kwoty stypendium szkolne nie przysługuje.  

Rozdział 3.
Formy udzielania stypendium szkolnego  

§   6.   1.   Stypendium szkolne może być udzielone uprawnionym w   formie;  

a)   Całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w   zajęciach edukacyjnych  

realizowanych poza szkołą.  

b)   Całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w   zajęciach edukacyjnych w  

tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w   szkole w   ramach  

planu nauczania,  

c)   Pomocy rzeczowej o   charakterze edukacyjnym w   tym zakupu podręczników, pomocy  

dydaktycznych.  

2.   Stypendium szkolne może być udzielone uprawnionym także w   formie całkowitego lub  

częściowego pokrycia kosztów związanych z   pobieraniem nauki poza miejscem  

zamieszkania.  

3.   Stypendium szkolne może być także udzielone w   formie świadczenia pieniężnego jeżeli  

Burmistrz Miasta i   Gminy Gąbin uzna, że udzielone stypendium w   formach o   których  

mowa w   ust. 1   i 2   nie jest możliwe albo nie jest celowe.  

4.   Stypendium szkolne może być udzielone w   jednej lub kilku formach jednocześnie.  

5.   Jeżeli forma stypendium szkolnego tego wymaga, stypendium szkolne może być  

realizowane jednorazowo, z   tym , że wartość stypendium szkolnego w   danym roku  

szkolnym nie może przekroczyć łącznie dwudziestokrotności kwoty zasiłku rodzinnego,  

a w   przypadku słuchaczy kolegiów osiemnastokrotności tej kwoty.  

Rozdział 4.
Termin i   miejsce składania wniosku  

§   7.   1.   Wnioski o   przyznanie stypendium szkolnego na dany rok szkolny uczniom uprawnionym  

do ubiegania się o   stypendium szkolne, składa się do dnia 15 września danego roku  

szkolnego, a   w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich  

kolegiów języków obcych i   kolegiów pracowników służb społecznych -   do dnia 15  

października danego roku szkolnego.  

2.   Wnioski, o   których mowa w   ust. 1, składa się w   Urzędzie Miasta i   Gminy w   Gąbinie  

przypadku złożenia wniosku w   placówce oświatowej, placówka ta przekazuje  

niezwłocznie wniosek do Urzędu Miasta i   Gminy w   Gąbinie do rozpatrzenia.  

3.   Do wniosku o   przyznanie stypendium należy dołączyć:  

1)   zaświadczenia o   uzyskanych dochodach netto (wynagrodzenie za pracę, emerytura,  

renta inwalidzka lub rodzinna) przez poszczególnych członków wspólnego  

gospodarstwa domowego zgodnie z   wykazem znajdującym się we wniosku z   miesiąca  

poprzedzającego złożenie wniosku,  

2)   w przypadku osób bezrobotnych:  

a)   zarejestrowanych w   Powiatowym Urzędzie Pracy – zaświadczenie z   Powiatowego  

Urzędu Pracy o   posiadaniu statusu osoby bezrobotnej i   wysokości otrzymywanego  

zasiłku dla bezrobotnych (w przypadku jego otrzymywania) w   miesiącu  

poprzedzającym złożenie wniosku,  

b)   osoby nie zarejestrowane w   Powiatowym Urzędzie Pracy – pisemne oświadczenie  

o niewykonywaniu zatrudnienia,  

3)   informacja o   wysokości otrzymywanych alimentów:  

a)   wyrok sądu lub ugoda zawarta przed sądem powszechnym,  

b)   w przypadku braku wyroku w   sprawie przyznania alimentów – pisemne  

oświadczenie stron o   przekazaniu i   otrzymaniu (lub nie) alimentów w   miesiącu  

poprzedzającym złożenie wniosku,  

c)   w przypadku alimentów zasądzonych lecz nie otrzymywanych – aktualne (z miesiąca  

poprzedzającego złożenie wniosku) zaświadczenie od komornika o   braku  

możliwości ich wyegzekwowania,  

4)   potwierdzenie otrzymywania dodatku mieszkaniowego,  

5)   potwierdzenie dochodów netto z   prowadzenia działalności gospodarczej z   miesiąca  

poprzedzającego złożenie wniosku (w przypadku zawieszenia ww. działalności załączyć  

dokument potwierdzający ten fakt),  

6)   pisemne oświadczenie o   uzyskanych innych dochodach netto w   miesiącu  

poprzedzającym złożenie wniosku.  

Rozdział 5.
Tryb i   sposób udzielania stypendium szkolnego  

§   8.   1.   Stypendium szkolne jest przyznawane na:  

1)   wniosek rodziców/opiekunów prawnych albo pełnoletniego ucznia,  

2)   wniosek odpowiednio dyrektora szkoły, kolegium nauczycielskiego, nauczycielskiego  

kolegium języków obcych, kolegium pracowników służb społecznych lub ośrodka,  

o którym mowa w   § 1   ust. 3,  

3)   z urzędu.  

2.   Wnioski o   przyznanie stypendium szkolnego będą rozpatrywane przez Komisję  

powołaną przez Burmistrza Miasta i   Gminy Gąbin .  

3.   Komisja rozpatruje złożone wnioski do końca listopada każdego roku.  

§   9.   1.   Stypendium szkolne jest przyznawane na okres od 01 września do 30 czerwca danego  

roku szkolnego, a   w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich  

kolegiów języków obcych i   kolegiów pracowników służb społecznych na okres nie  

dłuższy niż od 01 października do 30 czerwca.  

2.   W uzasadnionych przypadkach wniosek o   przyznaniu stypendium szkolnego może być  

złożony po upływie terminu, o   którym mowa w   § 7   ust. 1, w   szczególności w   przypadku:  

1)   długotrwałej choroby osoby składającej wniosek,  

2)   śmierci rodzica i   opiekuna ucznia,  

3)   skutków klęski żywiołowej bezpośrednio dotyczących gospodarstwa domowego ucznia.  

§   10.   1.   Rodzice ucznia otrzymującego stypendium szkolne i   inni wnioskodawcy są obowiązani  

niezwłocznie powiadomić Urząd Miasta i   Gminy w   Gąbinie , o   ustaniu przyczyn, które  

stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego.  

2.   Stypendium szkolne wstrzymuje się albo cofa w   przypadku ustania przyczyn, które  

stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego  

3.   Należności z   tytułu nienależnie pobranego stypendium szkolnego podlegają ściągnięciu  

w trybie przepisów o   postępowaniu egzekucyjnym w   administracji.  

4.   Wysokość należności podlegającej zwrotowi oraz termin zwrotu tej należności ustala się  

w drodze decyzji administracyjnej.  

5.   W przypadkach szczególnych, zwłaszcza, jeżeli zwrot wydatków na udzielone  

stypendium szkolne w   całości lub w   części stanowiłby dla osoby zobowiązanej  

nadmierne obciążenie lub też niweczyłby skutki udzielanej pomocy, w   szczególności w  

przypadku:  

1)   wypadków losowych (np. śmierć rodzica/opiekuna prawnego),  

2)   utraty zatrudnienia,  

3)   klęski żywiołowej  

Właściwy organ może odstąpić od żądania takiego zwrotu. O   odstąpieniu od żądania  

zwrotu stypendium organ orzeka decyzją administracyjną.  

Rozdział 6.
Tryb i   sposób udzielania zasiłku szkolnego  

§   11.   1.   Zasiłek szkolny może być przyznawany uczniowi znajdującemu się przejściowo  

w trudnej sytuacji materialnej z   powodu zdarzenia losowego, którym w   szczególności  

może być:  

1)   brak środków do życia w   związku z   utratą pracy przez rodziców/opiekunów prawnych,  

2)   śmierć członka rodziny wspólnie zamieszkującego i   gospodarującego,  

3)   kradzież,  

4)   pożar,  

5)   klęska żywiołowa  

2.   Zasiłek szkolny może być przyznawany w   formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z   procesem edukacyjnym, maksymalnie dwa razy w   roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego.  

3.   Wysokość zasiłku szkolnego nie może przekroczyć jednorazowo kwoty stanowiącej  

pięciokrotność kwoty, o   której mowa w   art. 6   ust. 2   pkt 2   ustawy z   dnia  

28 listopada 2003 r. o   świadczeniach rodzinnych.  

4.   O zasiłek szkolny można ubiegać się w   terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od  

wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.  

§   12.   1.   Zasiłek szkolny jest przyznawany na:  

1)   wniosek rodziców/opiekunów prawnych albo pełnoletniego ucznia,  

2)   wniosek odpowiednio dyrektora szkoły, kolegium nauczycielskiego,  

3)   kolegium języków obcych, kolegium pracowników służb społecznych lub ośrodka,  

o którym mowa w   § 1   ust. 3.  

2.   Zasiłek szkolny może być również przyznawany z   urzędu.  

3.   Wnioski o   przyznanie zasiłku szkolnego będą rozpatrywane w   ciągu 14 dni od dnia  

złożenia wniosku przez Komisję powołaną Zarządzeniem Burmistrza Miasta i   Gminy  

w Gąbinie.  

Rozdział 7.
Postanowienia końcowe  

§   13.   1.   Wzór wniosku o   przyznanie stypendium szkolnego do niniejszego Regulaminu i   jest  

dostępny w   każdej placówce oświatowej prowadzonej przez Miasto i   Gminę.  

2.   Wzór oświadczenia o   korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z   pomocy społecznej  

stanowi Załącznik nr 1   do Regulaminu  

3.   Wzór oświadczenia o   dochodach uzyskiwanych z   prac dorywczych stanowi Załącznik  

Nr 2   do niniejszego Regulaminu.  

4.   Wzór oświadczenia o   dochodach z   prac dorywczych stanowi załącznik Nr 3   do  

niniejszego Regulaminu.  


Załącznik Nr 1   do Regulaminu  
 

Oświadczenie o   korzystaniu ze świadczeń  
pieniężnych z   pomocy społecznej (M/GOPSu)  
dla osób składających wniosek o   przyznanie  
stypendium szkolnego  

Ja niżej podpisany oświadczam, że w   miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku o   przyznanie stypendium szkolnego korzystałem ze świadczeń pieniężnych z   pomocy społecznej (Miejskiego/Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej).  

Mój łączny dochód w   wyżej wymienionym miesiącu nie przekraczał kwoty 351 zł. netto na osobę w   rodzinie –wg art.8 Ustawy o   pomocy społecznej z   12 marca 2004r. (Dz.U. z   2009 r. Nr 175, poz.1362 z   poźn. zm.)  

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.  

Gąbin, dnia................................. ......................................................  

Podpis składającego oświadczenie  


Załącznik Nr 2   do Regulaminu    
Oświadczenie o   dochodach netto uzyskiwanych z   prac dorywczych    
dla osób składających wniosek o   przyznanie    
stypendium szkolnego  
 

Ja niżej podpisany oświadczam, że w   miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku o   przyznanie stypendium szkolnego uzyskałem dochód netto w   wysokości……….  

Mój łączny dochód w   wyżej wymienionym miesiącu nie przekraczał kwoty 351 zł. netto na osobę w   rodzinie –wg art.8 Ustawy o   pomocy społecznej z   12 marca 2004r. (Dz. U. z   2009 r. Nr 175, poz.1362 z   poźn. zm.)  

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.  

Gąbin, dnia................................. ......................................................  

Podpis składającego oświadczenie  


Załącznik Nr 3   do Regulaminu    
O Ś W   I A   D C Z   E N I   E  
 

Ja niżej podpisana y/ ……………………………………………………………………………………  

urodzona / y /……………………………………….. w   ………………………………………………..  

leg. się dowodem osobistym ………………………………………………………………………..  

zamieszkała /y/ w   …………………………………………………………………………………………  

Pouczona /y / o   odpowiedzialności karnej przewidzianej w   art. 233 ustawy z   dnia 6   czerwca 1997 roku Kodeks Karny / Dz. U   Nr 88 poz. 533 ze zm./ za zeznanie nieprawdy lub zatajenie prawdy, oświadczam że;  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia  

………………………………………….. ……………………………………………………  

/ podpis pracownika /   / podpis osoby składającej oświadczenie /  

Art.233.   § 1   – kto składając zeznanie mające służyć za dowód w   postępowaniu sądowym lub innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy zeznaje nieprawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.  

§   2.   – Warunkiem odpowiedzialności, jest aby przyjmujący zeznanie, działając w   zakresie swoich uprawnień uprzedził zeznającego o   odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznanie lub odebrał od niego przyrzeczenie.  

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2012-10-04
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe