Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2012 poz. 6782

Uchwała nr XIX.135.2012 Rady Gminy Stromiec

z dnia 30 sierpnia 2012r.

w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 7   ust. 3a ustawy z   dnia 13 września 1996r. o   utrzymaniu czystości i   porządku wgminach ( Dz. U. Nr 69 z   2012 r. poz. 391), art. 18 ust 2   pkt 15, art. 40 ust.1, art. 41 ust.1 i   art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym ( Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późn.zm.) 1)   oraz §1 rozporządzenia Ministra Środowiska z   dnia 14 marca 2012 r. w   sprawie szczegółowego sposobu określenia wymaga, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o   uzyskanie zezwolenia w   zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i   transportu nieczystości ciekłych (Dz.U. Nr 58, poz. 299) Rada Gminy Stromiec uchwala, co następuje:  

§   1.   Określa wymagania jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o   uzyskanie zezwolenia w   zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i   transportu nieczystości ciekłych zgodnie z   załącznikiem do niniejszej uchwały.  

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stromiec  

§   3.   Traci moc Uchwała Nr XLIII/260/10 z   22 lipca 2010 r. w   sprawie określenia wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o   uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w   zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i   transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Stromiec  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.  

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Jan Chryzostom   Czachowski


Uzasadnienie

Ustawodawca w   art. 7   ust. 3a ustawy z   dnia 13 września 1996 r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (Dz. U. Nr 69 z   2012 r. poz. 391) zobowiązał radę gminy do określenia w   drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o   uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i   transport nieczystości ciekłych uwzględniając opis wyposażenia technicznego niezbędnego do realizacji zadania. Uchwała określa wymagania dotyczące wyposażenia technicznego, bazy transportowej, zabiegów sanitarnych i   porządkowych związanych ze świadczonymi usługami oraz miejsc przekazywania nieczystości ciekłych zgodnie z   rozporządzeniem Ministra Środowiska z   dnia 14 marca 2012 r. Dotychczasowa uchwała z   22 lipca 2010 r. regulowała także wymagania jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o   uzyskanie zezwolenia na odbiór odpadów komunalnych. Nowelizacja w/w ustawy odbiera radzie gminy kompetencje w   zakresie regulacji tych kwestii i   przekazuje je Ministrowi Środowiska. W   celu realizacji obowiązku ustawowego przyjęcie uchwały jest konieczne.  

 

 

1)   Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w   Dz. U. z   2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z   2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z   2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, z   2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z   2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z   2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z   2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz.1458, z   2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241, z   2010 r. Nr 28 poz. 142 i   146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675, z   2011 r. Nr 21 poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 149 poz. 887, Nr 217 poz. 1281, Dz. U. z   2012 r. Nr 96, poz.567  

 


Załącznik do Uchwały Nr XIX.135.2012
Rady Gminy Stromiec
z dnia 30 sierpnia 2012 r.

Wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o   uzyskanie zezwolenia w   zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i   transportu nieczystości ciekłych  

§   1.   Przedsiębiorca ubiegający się o   uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w   zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i   transportu nieczystości ciekłych powinien posiadać lub dysponować pojazdami asenizacyjnymi:  

1)   zarejestrowanymi i   dopuszczonymi do ruchu oraz posiadającymi aktualne badania techniczne i   spełniającymi inne wymagania określone w   przepisach szczególnych dla pojazdów asenizacyjnych,  

2)   wyposażone w   szczelną instalację, szczelny zbiornik oraz sprawny układ sterowania systemu napełniającego i   opróżniającego zbiornik pozwalające na sprawny załadunek i   wyładunek odebranych nieczystości w   sposób nie powodujący zanieczyszczenia środowiska poprzez samoistne, niekontrolowane przez przedsiębiorcę wylewanie odebranych nieczystości,  

3)   wyposażone w   filtry powodujące oczyszczanie powietrza z   bioaerozoli w   przypadkach stosowania w   pojazdach asenizacyjnych podciśnieniowego napełniania zbiornika nieczystościami,  

4)   oznakowanymi w   sposób widoczny i   umożliwiający identyfikację podmiotu świadczącego usługi ( nazwa przedsiębiorcy, adres, telefon kontaktowy),  

5)   wyposażonymi w   odpowiednie środki dostępu do wnętrza zbiornika,  

6)   wyposażonymi w   odpowiednie narzędzia do ręcznego uprzątnięcia zanieczyszczeń powstałych w   trakcie prac załadunkowych,  

7)   zabezpieczonymi przed dostępem osób postronnych,  

8)   spełniającymi inne wymogi określone w   rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z   dnia 12 listopada 2002 r. w   sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych(Dz. U. Nr 193, poz,1617).  

§   2.   Przedsiębiorca ubiegający się o   uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w   zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i   transportu nieczystości ciekłych powinien ponadto:  

1)   wykazać, ż posiada potencjał techniczny spełniający zapewniający w   pełni odbiór nieczystości płynnych z   terenu gminy, posiada prawo dysponowania bazą odpowiednia do ilości sprzętu oraz zatrudnionych pracowników spełniającą wymagania wynikające z   przepisów praw budowlanego, ochrony środowiska oraz przepisów bezpieczeństwa i   higieny pracy.  

2)   wykazać, że posiada odpowiedni potencjał finansowy, kadrowy i   techniczno- biurowy do realizacji zadań w   szczególności w   zakresie: prowadzenia ewidencji zawartych umów na odbiór nieczystości ciekłych, dokumentacji odbieranych nieczystości i   sporządzania wymaganych sprawozdań,  

3)   wskazać stację zlewną, do której będą przekazywane odebrane od mieszkańców gminy nieczystości ciekłe,  

4)   udokumentować posiadanie myjni do mycia i   dezynfekcji pojazdów asenizacyjnych lub posiadania umowy z   podmiotem świadczącym usługi w   tym zakresie,  

5)   wskazać sposób komunikowania się w   przypadkach awaryjnych.  

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2012-10-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe