Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2012 poz. 6783

Uchwała nr XIX.134.2012 Rady Gminy Stromiec

z dnia 30 sierpnia 2012r.

określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 6r ust. 3   ustawy z   dnia 13 września 1996r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach ( Dz. U. Nr 69 z   2012 r. poz. 391) oraz z   art. 18 ust 2   pkt 15, art. 40 ust.1, art. 41 ust.1 i   art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym ( Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późn.zm.) 1)   Rada Gminy Stromiec uchwala, co następuje:  

§   1.   Określa szczegółowy sposób i   zakres świadczenia usług w   zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i   zagospodarowania tych odpadów, w   zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  

§   2.   Ustala, iż :  

1)   od właścicieli nieruchomości zamieszkałych odbierana będzie każda zebrana ilość odpadów komunalnych  

2)   odbieranie zmieszanych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych będzie prowadzone raz w   miesiącu  

3)   odpady komunalne gromadzone w   sposób selektywny obejmujące: papier, tekturę, szkło, tworzywa sztuczne, metale, odpady wielomateriałowe i   odpady ulegające biodegradacji w   tym odpady zielone gromadzone w   odpowiednich pojemnikach lub workach z   folii oznaczonych odpowiednimi kolorami oddzielnie dla każdej frakcji odbierane będą bezpośrednio od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z   częstotliwością jeden raz w   miesiącu.  

4)   odpady wielkogabarytowe wystawiane w   miejscu gromadzenia odpadów komunalnych w   terminie wyznaczonym w   harmonogramie przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne odbierane będą dwa razy w   roku ( przed sezonem letnim i   przed sezonem zimowym)  

5)   zużyty sprzęt elektryczny, elektroniczny, chemikalia ( farby, lakiery, przeterminowane środki opony ochrony roślin), zużyte opony, baterie i   akumulatory będą odbierane w   terminach wyznaczonych przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne z   częstotliwością dwa razy w   roku  

6)   odpady budowlane i   odpady z   pielęgnacji ogrodów ( przycięte gałęzie) - będą odbierane na indywidualne zgłoszenie  

7)   przeterminowane leki należy przekazywać do punktu zbiórki zlokalizowanej na terenie gminy apteki i   placówek służby zdrowia  

8)   zużyte baterie i   akumulatory inne niż przemysłowe i   samochodowe nalezy przekazywać do punktów zbiórki zlokalizowanych na terenie placówek oświaty.  

§   3.   Dopuszcza się przekazywanie frakcji odpadów: chemikalia, zużytego sprzętu elektrycznego i   elektronicznego, mebli i   innych odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowlanych i   rozbiórkowych oraz zużytych opon powstałych w   gospodarstwie domowym do punktu selektywnej zbiórki odpadów wskazanego przez przedsiębiorcę odbierającego odpady.  

§   4.   1)   Odbieranie odpadów, o   których mowa w   § 2   odbywa się zgodnie z   harmonogramem ustalonym przez przedsiębiorcę, z   którym Gmina Stromiec zawarła umowę na odbiór i   zagospodarowanie odpadów komunalnych z   nieruchomości zamieszkałych,  

2)   Odbiorowi podlegają odpady komunalne wymienione w   § 2, które zostały wystawione przez posesję „do krawężnika”. Odpady komunalne wystawione w   innych miejscach, w   szczególności w   miejscach do których nie jest zapewniony dojazd pojazdem odbierającym te odpady, nie podlegają odbiorowi.  

3)   Odpady powstałe na terenie nieruchomości posegregowane niezgodnie z   zasadami określonymi w   Regulaminie utrzymania czystości i   porządku na terenie Gminy Stromiec, będą traktowane jako odpady zmieszane. Opłata za ich odbiór zostanie odpowiednio przeliczona według stawki dla odpadów niesegregowanych.  

§   5.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stromiec  

§   6.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.  

 

 

Przewodniczący Rady  


Jan Chryzostom   Czachowski


Uzasadnienie

Ustawodawca w   art. 6r ust.3 ustawy z   dnia 13 września 1996 r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (Dz. U. Nr 69 z   2012 r. poz. 391) zobowiązał radę gminy do określenia w   drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, szczegółowy sposób i   zakres świadczenia usług w   zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i   zagospodarowania tych odpadów w   zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Uchwała określa ilość i   częstotliwość odbierania poszczególnych frakcji odpadów komunalnych. Istotą nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi jest zapewnienie mieszkańcom możliwości przekazania każdej ilości wytworzonych odpadów przedsiębiorstwu, które w   imieniu gminy będzie zajmowało się ich odbieraniem i   zagospodarowaniem.  

 

 

1)   Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w   Dz. U. z   2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z   2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z   2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, z   2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z   2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z   2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z   2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz.1458, z   2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241, z   2010 r. Nr 28 poz. 142 i   146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675, z   2011 r. Nr 21 poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 149 poz. 887, Nr 217 poz. 1281, Dz. U. z   2012 r. Nr 96, poz.567  

 

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2012-10-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe