Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2012 poz. 6791

Uchwała nr XXIX/197/2012 Rady Gminy Rzekuń

z dnia 24 września 2012r.

w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lub radą działalności pożytku publicznego, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ze zm.) Rada Gminy w Rzekuniu uchwala, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się szczegółowy sposób konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lub radą działalności pożytku publicznego, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej, określony w regulaminie stanowiącym załącznik do uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rzekuń.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady


Edward Gryczka


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/197/2012
Rady Gminy Rzekuń
z dnia 24 września 2012 r.

REGULAMIN KONSULTACJI Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE LUB Z RADĄ DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO, PROJEKTÓW AKTÓW PRAWA MIEJSCOWEGO W DZIEDZINACH DOTYCZĄCYCH ICH DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ

§ 1.

Przedmiotem konsultacji są:

1) projekty aktów prawa miejscowego w dziedzinach działalności statutowej organizacji pozarządowych i podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwanych dalej organizacjami pozarządowymi,

§ 2.

W konsultacjach uczestniczą organizacje pozarządowe działające na terenie gminy w zakresie określonym w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lub rada działalności pożytku publicznego od chwili jej powołania.

§ 3.

Konsultacje dotyczące zakresu ujętego w § 1 prowadzone są z inicjatywy Wójta Gminy Rzekuń.

§ 4.

Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi będzie zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Gminy w Rzekuniu http://www.rzekun.pl , w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Rzekuniu, w terminie nie krótszym niż 7 dni przed terminem ich rozpoczęcia.

§ 5.

Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji powinno określać:

1) cel konsultacji,

2) przedmiot konsultacji,

3) czas rozpoczęcia i zakończenia konsultacji,

4) formę konsultacji,

5) zasięg terytorialny konsultacji.

§ 6.

1. Konsultacje będą prowadzone w formie elektroniczny na stronie internetowej Gminy Rzekuń.

2. W przypadku konsultacji przeprowadzonych z organizacjami pozarządowymi termin wyrażenia opinii nie może być krótszy niż 21 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia o konsultacjach.

§ 7.

1. Opinie i uwagi organizacji pozarządowych, zgłoszone w czasie konsultacji, kierowane są do wyznaczonego przez Wójta Gminy pracownika, za pośrednictwem poczty elektronicznej.

2. Wyznaczona przez Wójta Gminy osoba rozpatruje ww. opinie i uwagi i przekazuje propozycję stanowiska w tej sprawie do zatwierdzenia Radzie Gminy-projektodawcy stosowanych uchwał w zakresie współdziałania z organizacjami pozarządowymi przy opracowywaniu projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej.

3. Wyniki konsultacji zawierające zestawienie zgłoszonych opinii i uwag, wraz ze stanowiskiem właściwej merytorycznie osoby, z podaniem uzasadnienia w przypadku ich nieuwzglednienia, zamieszczane są w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Gminy Rzekuń, nie później niż w ciągu 30 dni od zakończenia konsultacji.

4. Wyniki konsultacji Wójt Gminy przedstawi Radzie Gminy w uzasadnieniu do projektów aktów , o których mowa w § 1.

§ 8.

Wyniki konsultacji mają charakter opiniodawczy i nie są wiążące dla organu ogłaszającego konsultacje.

§ 9.

Konsultacje uznaje się za ważne bez względu na liczbę podmiotów biorących udział w konsultacjach.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/197/2012
Rady Gminy Rzekuń
z dnia 24 września 2012 r.
Zalacznik2.pdf

zal XXIX.197.2012

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2012-10-10
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe