Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2012 poz. 6795

Uchwała nr XXIII/130/2012 Rady Gminy Młodzieszyn

z dnia 8 sierpnia 2012r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek nr ewid. 39 i 38/1 we wsi Juliopol

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 i art. 40 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001r., Nr 23 poz.220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806 z 2002r., Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568 z 2003r., Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759 z 2004r., Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457 z 2005r., Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337 z 2006r., Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218 z 2007r.), art. 20 ust.1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 647) oraz Uchwały Nr VI/36/2011 z dnia 30 marca 2011r.. Rada Gminy Młodzieszyn stwierdza:

§ 1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek nr ewid. 39 i 38/1 we wsi Juliopol nie narusza ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Młodzieszyn. W studium obszar objęty planem określony jest jako „obszary predysponowane do przeznaczenia dla zabudowy o dominującej funkcji mieszkaniowej jednorodzinnej, sezonowej rekreacyjno-wypoczynkowej i rezydencjonalnej” oraz „tereny predysponowane do zabudowy i zagospodarowania rekreacyjnego”, oraz uchwala, co następuje:

Rozdział 1.
Przepisy ogólne

§ 2. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek nr ewid. 39 i 38/1 we wsi Juliopol zwany dalej „planem”, obejmujący działkę nr ewid. 38/1 i część działki nr ewid. 39, łącznie o powierzchni ok. 1,75ha 2. Granice obszaru objętego ustaleniami planu oznaczone są na rysunku planu sporządzonym w skali 1:1000 stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. 3. Załącznikami do Uchwały są: 1) rysunek planu w skali 1:1000, stanowiący integralną część uchwały – Zał. Nr 1, 2) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu – Zał. Nr 2 3) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy – Zał. Nr 3.

§ 3. 1. Plan zawiera ustalenia dotyczące: 1) przeznaczenia terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania, 2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, 3) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu terenów, 4) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego, 5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych, 6) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu, 7) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, 8) sposoby tymczasowego zagospodarowania i użytkowania terenów, 9) stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, 10) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalone na podstawie przepisów odrębnych, 11) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości, 12) minimalną powierzchnię nowo wydzielonych działek budowlanych. 2. Plan nie określa: 1) szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczeń w ich użytkowaniu w tym zakazu zabudowy, 3) zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków ze względu na ich brak. 3. Na rysunku planu następujące oznaczenia graficzne są obowiązującymi ustaleniami planu: 1) granice obszaru objętego ustaleniami planu, 2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu oraz różnych zasadach zagospodarowania, 3) linie zabudowy, 4) przeznaczenie terenu, 5) klasy techniczne dróg i ulic.

§ 4. Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej Uchwały jest mowa o: 1) planie – należy przez to rozumieć plan zatwierdzony niniejszą Uchwałą, 2) przepisach szczególnych i odrębnych – należy przez to rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi oraz ograniczenia w dysponowaniu terenem wynikające z prawomocnych decyzji administracyjnych, 3) liniach rozgraniczających - należy przez to rozumieć linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu i różnych warunkach zabudowy terenu, 4) liniach podziału na działki budowlane (proponowane linie wewnętrznych podziałów)- rozumie się przez to linie podziału wyznaczone stosownie do wartości kartometrycznej rysunku, tj. z dokładnością do 1 m. 5) przeznaczeniu podstawowym - należy przez to rozumieć takie przeznaczenie, które powinno przeważać na przedmiotowym terenie i stanowić więcej niż 50 % ogólnej powierzchni zabudowy w obszarze wyznaczonym liniami rozgraniczającymi, 6) nieprzekraczalnych liniach zabudowy - należy przez to rozumieć ustaloną nieprzekraczalną granicę usytuowania budynków w ich powierzchni zabudowy wyznaczoną zgodnie z PN-ISO 9836 (określanie i obliczanie wskaźników powierzchniowych i kubaturowych), 7) powierzchni biologicznie czynnej - należy przez to rozumieć grunt rodzimy pokryty roślinnością oraz wodę powierzchniową na działce budowlanej, a także 50% sumy nawierzchni tarasów i stropodachów urządzonych jako stałe trawniki lub kwietniki na podłożu zapewniającym ich naturalną wegetację, o powierzchni nie mniejszej niż 10m2 stosownie do przepisów szczególnych, 8) usługi podstawowe - należy przez to rozumieć działalność gospodarczą, zakwalifikowaną do usług nieuciążliwych związanych z zaspakajaniem codziennych i powszechnych potrzeb mieszkańców, takich jak: a) handel detaliczny, gastronomia, b) naprawy, remonty, konserwacje sprzętów i urządzeń konsumentów, c) wyrób przedmiotów na indywidualne zamówienie, d) usługi rekreacji, turystyki, wypoczynku, e) usługi bankowe, doradztwa gospodarczego, f) niepubliczne komercyjne usługi oświaty, zdrowia, opieki społecznej i kultury, 9) uciążliwości obiektów i urządzeń - należy przez to rozumieć bezpośredni i pośredni wpływ danego przedsięwzięcia na środowisko oraz zdrowie i warunki życia ludzi wynikający z emisji gazów, pyłów, zapachów, hałasu, promieniowania itp., 10) maksymalnej wysokości zabudowy - jest to wysokość liczona od istniejącego poziomu terenu do najwyżej położonej krawędzi dachu (kalenicy), 11) intensywności zabudowy – wskaźnik (udział) powierzchni całkowitej zabudowy (wszystkich kondygnacji) w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej.

§ 5. 1. Ustala się podział obszaru na tereny o następującym przeznaczeniu: 1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczone symbolem MN, 2) tereny zabudowy mieszkaniowej letniskowej oznaczone symbolem ML, 3) tereny zabudowy letniskowej i mieszkaniowej oznaczone symbolem ML/MN 4) tereny dróg publicznych w kategoriach: a) poszerzenie ulicy lokalnej - KDL b) ulicy dojazdowej – KDD 4) tereny komunikacji – drogi wewnętrznej KDW.

Rozdział 2.
Ogólne ustalenia Planu

§ 6. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego 1. Obowiązuje: 1) dostosowanie architektury obiektów do tradycyjnej, regionalnej zabudowy, co sprzyja poprawie walorów estetycznych i krajobrazowych, 2) kształtowanie gabarytów zabudowy w sposób nie zakłócający harmonii krajobrazu, a w szczególności ograniczenie wysokości budynków do 2 kondygnacji, 3) realizacja ogrodzeń przy drogach publicznych w linii rozgraniczającej ulic ustalonej w planie lub poza nimi w granicach działki; zakaz stosowania prefabrykowanych ogrodzeń - obowiązuje stosowanie ogrodzeń ażurowych, 4) zachowanie ustalonej planem intensywności zabudowy przez realizację stosownej wielkości powierzchni biologicznie czynnej, 5) zakaz sytuowania wolnostojących trwale związanych z gruntem i zawieszonych na obiektach, urządzeń reklamowych, 6) kształtowanie pasów zieleni w liniach rozgraniczających ulicy KDL, 7) utrzymywanie obiektów oraz stosownego do funkcji obiektu zagospodarowania działki we właściwym stanie technicznym i estetycznym 2. Ponadto obowiązują ustalenia z zakresu zasad zagospodarowania i kształtowania zabudowy określone w Rozdziale III

§ 7. Zasady ochrony i kształtowania środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego. 1. Tereny objęte są prawną formą ochrony przyrody jako Nadwiślański Obszar Chronionego Krajobrazu. 1) obowiązuje ochrona i kształtowanie środowiska na podstawie przepisów odrębnych – zgodnie z wytycznymi w nich zawartymi; obowiązuje m.in.: - ochrona zieleni wiejskiej: zadrzewień, zakrzewień, kształtowanie zróżnicowanego krajobrazu poprzez ochronę istniejących oraz formowanie nowych zadrzewień śródpolnych i przydrożnych, - zachowanie rzeźby terenu, - zakaz stosowania ogrodzeń betonowych, kształtowanie ogrodzeń w sposób umożliwiający migrację drobnych zwierząt – stosowanie ogrodzeń bez podmurówek lub z przerwami w podmurówce co 1,5m, ogrodzenia ażurowe. 2. Ustala się zasady ochrony i kształtowania środowiska: 1) w granicach objętych planem wprowadza się zakaz lokalizacji: a) przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, za wyjątkiem inwestycji celu publicznego,. 2) ochronę i utrzymanie istniejących układów zieleni wysokiej, w tym zadrzewień przydrożnych i śródpolnych dla zachowania ciągłości korytarzy ekologicznych oraz zachowanie naturalnego ukształtowania powierzchni terenu 3) realizację zieleni wzdłuż głównych ciągów komunikacyjnych, 4) zagospodarowanie co najmniej 60% powierzchni każdej działki budowlanej zielenią urządzoną w postaci drzew i krzewów zgodnie z uwarunkowaniami siedliskowymi i geograficznymi, z dominacją drzew liściastych oraz gatunków odpornych na zanieczyszczenia, 5) zakaz prowadzenia prac mogących powodować zmiany stosunków wodnych, 6) zachowanie dopuszczalnego poziomu hałasu w środowisku stosownie do klasyfikacji akustycznej terenów ustalonej w odniesieniu do przeznaczenia terenu. 7) zaopatrzenie w ciepło z wykorzystaniem proekologicznych nośników energii m.in.: gaz, energia elektryczna, olej opałowy, wzbogacony węgiel o niskiej zawartości siarki lub odnawialne źródła energii,

§ 8. Zasady zagospodarowania przestrzeni publicznych. 1. Ustala się następujące przestrzenie publiczne 1) ulice wg kategorii oznaczone odpowiednio symbolami o szerokości w liniach rozgraniczających: a) pas terenu na poszerzenie ulicy KDL (lokalnej), b) KDD dojazdowe – 10m, 2. Dla terenów wymienionych w ust. 1 pkt. 1 dopuszcza się sytuowanie obiektów budowlanych i urządzeń zgodnie z przepisami szczególnymi i w uzgodnieniu z zarządcą drogi (ulicy). 3. Obowiązuje zakaz sytuowania urządzeń reklamowych wolnostojących trwale związanych z gruntem w liniach rozgraniczających ulic.

§ 9. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej i komunikacji. Obowiązują następujące zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej: 1. Koordynacja w czasie realizacji zabudowy i zagospodarowania terenu z wyprzedzającą lub równoczesną realizacją sieci i urządzeń infrastruktury technicznej. 2. Budowa sieci i urządzeń infrastruktury technicznej: a) wzdłuż układów komunikacyjnych w liniach rozgraniczających dróg lub poza liniami rozgraniczającymi dróg przy zachowaniu przepisów odrębnych, b) dopuszcza się sytuowanie urządzeń infrastruktury w pasach drogowych w szczególnie uzasadnionych przypadkach wynikających z ochrony środowiska i uwarunkowań terenowych, jeżeli warunki techniczne i wymogi bezpieczeństwa na to pozwalają, za zgodą zarządcy drogi, c) sieć obsługująca działki budowlane powinna być prowadzona w maksymalnym stopniu po granicach własności i wzdłuż istniejących systemów technicznego uzbrojenia terenu, d) z zachowaniem odpowiednich odległości od obiektów budowlanych i urządzeń uzbrojenia terenu, e) dopuszcza się wydzielanie działek dla potrzeb lokalizacji infrastruktury technicznej o powierzchni wynikającej z technologii. 3. Możliwość rozbudowy lub przebudowy istniejących urządzeń nadziemnych i podziemnych uzbrojenia terenów w przypadku kolizji z planowanym zagospodarowaniem. W przypadkach kolizji planowanego zagospodarowania terenu z urządzeniami energetycznymi wnioskodawca poniesie koszty niezbędnej przebudowy. 4. Zaopatrzenie w wodę dla potrzeb bytowo - gospodarczych i przeciwpożarowych w oparciu o wodociąg gminny z ujęciem wody zlokalizowanym we wsi Mistrzewice Nowe poprzez budowę sieci rozbiorczej: a) dopuszcza się indywidualne systemy zaopatrzenia w wodę, 5. Uporządkowana gospodarka ściekowa w oparciu o szczelne zbiorniki na ścieki lub indywidualny sposób utylizacji ścieków; a) okresowe wywożenie ścieków na oczyszczalnię ścieków w Młodzieszynie, 6. Odprowadzenie wód opadowych z powierzchni utwardzonych, z pasów ulicznych na terenach zabudowanych poprzez powierzchniowe systemy odwadniające (urządzenia ściekowe, rowy przydrożne). Wody opadowe odprowadzane do odbiornika powinny spełniać wymagania określone w przepisach dotyczących ochrony środowiska. 7. Zaopatrzenie w energię elektryczną z sieci elektroenergetycznej średniego i niskiego napięcia na warunkach technicznych ustalonych przez zarządcę sieci z zachowaniem następujących warunków: a) zabezpieczenie zapotrzebowania mocy elektrycznej – min. 12kW na budynek w zabudowie mieszkaniowej lub według warunków przyłączenia, b) przyłącza energetyczne nn wykonać jako kablowe lub napowietrzne z zastosowaniem skrzynek złączowo - pomiarowych usytuowanych w linii rozgraniczającej ulicy, c) stacje transformatorowe stosownie do zapotrzebowania mocy przyłączeniowej lokalizować w liniach rozgraniczających ulic, w centralnej części obszaru, dopuszcza się sytuowanie obiektów poza liniami rozgraniczającymi ulic – z możliwością wydzielenia odrębnej działki (3m x 2m), zgodnie z przepisami szczególnymi, konieczność zapewnienia dostępu do drogi publicznej, e) realizacja oświetlenia ulicznego na terenach zwartej zabudowy w liniach rozgraniczających ulicy KDL, KDD. 8. Zabezpieczenie w łącza telefoniczne z sieci administrowanej przez różnych operatorów, w tym zabezpieczenie awaryjną łącznością telefoniczną dla sytuacji szczególnych dotyczących ochrony ludności i spraw obronnych. 1) rozbudowa sieci telekomunikacyjnych zarówno w formie tradycyjnej jak i wykorzystując nowe technologie, 2) ustala się rozwój systemów telekomunikacyjnych i teleinformatycznych przewodowych i bezprzewodowych stosownie do wzrostu zapotrzebowania na usługi telekomunikacyjne i teleinformatyczne. 9. Rozwiązanie gospodarki odpadami komunalnymi zgodnie z gminnym systemem gospodarki odpadami komunalnymi wg zasad: 1) selektywna zbiórka odpadów do pojemników zlokalizowanych na terenie posesji oraz na terenach ogólnodostępnych i wywóz na składowisko, 2) dopuszcza się organizowanie małych kompostowni dla utylizacji odpadów organicznych. 10. Zaopatrzenie w ciepło w systemie indywidualnych i lokalnych źródeł ciepła z wykorzystaniem proekologicznych nośników energii. 11. Zaopatrzenie w gaz przewodowy: 1) w oparciu o system gazyfikacji przewodowej po zrealizowaniu gazociągów średniego ciśnienia, 2) dopuszcza się stosowanie dla celów grzewczych i bytowych stałych zbiorników na gaz płynny. 12. Przebudowa bądź likwidacja istniejącej sieci drenarskiej po uzgodnieniu z Wojewódzkim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie – Oddział w. Sochaczewie 1) zakaz zmiany stanu wody na gruncie, a zwłaszcza kierunku odpływu, ze szkodą dla gruntów sąsiednich, 2) na terenach zmeliorowanych wykonać przebudowę sieci drenarskiej w oparciu o projekt techniczny przed dokonaniem podziałów geodezyjnych. 13. Rozbudowa, przebudowa i budowa systemów komunikacyjnych winna być prowadzona z zachowaniem następujących warunków: a) KDL - tereny komunikacji kołowej - poszerzenie ulicy lokalnej: - docelowa linia rozgraniczająca ulicy w odległości 7,5m od osi drogi, - ulica jednojezdniowa, dwupasmowa, - bezpośrednia obsługa terenów przyległych, b) KDD - tereny komunikacji kołowej, ulice dojazdowe: - rozstaw linii rozgraniczających – 10m, - ulice jednojezdniowe, dwupasmowe, - bezpośrednia obsługa terenów przyległych, - dopuszcza się realizację ulic w formie układów jednoprzestrzennych, c) KDW – tereny komunikacji kołowej, drogi wewnętrzne, - rozstaw linii rozgraniczających - 8m, ulice jednoprzestrzenne, - bezpośrednia obsługa terenów przyległych. d) uszczegółowienie elementów istniejącego i projektowanego układu komunikacyjnego może być dokonywane w projektach technicznych bez zmiany podstawowych parametrów. 14. Ustala się następujące zasady zagospodarowania pasów drogowych i ulicznych wymienionych w ust. 14. a) dopuszcza się prowadzenie ścieżek rowerowych i pieszych w liniach rozgraniczających ulicy KDL, b) ogrodzenie od strony ulic należy sytuować w ustalonych planem liniach rozgraniczających ulic lub w granicach działek. c) odprowadzenie wód opadowych z pasów drogowych za pomocą urządzeń do powierzchniowego odwodnienia (rowy, urządzenia ściekowe). 15. Ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy na terenach zabudowanych i projektowanych do zainwestowania zgodnie z rysunkiem planu, w pozostałych przypadkach zgodnie z przepisami odrębnymi. 16. Ustala się następujące zasady parkowania: a) dopuszcza się urządzanie miejsc postojowych w liniach rozgraniczających ulic o szerokości min. 12 m, b) ustala się następujące wskaźniki parkingowe: - dla zabudowy mieszkaniowej min. 2 miejsca parkingowe na działce budowlanej c) potrzeby w zakresie parkowania wg wskaźników wymienionych w pkt. 16b) właściciele posesji zapewniają na terenach w granicach własnej działki.

Rozdział 3.
Zasady zagospodarowania terenów i kształtowania zabudowy

§ 10. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem MN ustala się: 1) funkcję podstawową - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wraz z obiektami towarzyszącymi; 2) funkcję uzupełniającą – zabudowa letniskowa (o charakterze rekreacji indywidualnej) i usługową w zakresie usług podstawowych, turystycznych i rekreacyjnych ograniczoną do działek przyległych do drogi KDL, 3) zasady zagospodarowania terenu: a) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu i z § 9 ust.15, b) obsługa komunikacyjna z przyległych ulic publicznych, dróg wewnętrznych i dojazdów istniejących i wydzielonych w trakcie podziałów; c) zachowanie powierzchni biologicznie czynnej nie mniejszej niż 60 % powierzchni działki budowlanej, d) intensywność zabudowy w granicach 0,1-0,4, e) ograniczenie wszelkiej uciążliwości prowadzonej działalności usługowej do granic terenu, do którego inwestor posiada tytuł prawny, f) funkcja usługowa może być łączona z funkcją mieszkaniową jako powierzchnie użytkowe wbudowane - lokal usługowy nie powinien przekraczać 40% powierzchni użytkowej budynku, dopuszcza się realizację funkcji usługowej z zakresu turystyki i rekreacji na wyodrębnionej działce, g) wyklucza się realizację przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oprócz przedsięwzięć (infrastrukturalnych) z zakresu uzbrojenia terenu, h) zabudowa mieszkaniowa realizowana w formie wolnostojącej, i) dopuszcza się sytuowanie budynków gospodarczych o powierzchni do 35m2 przy granicy działki, j) dopuszczalny poziom hałasu w środowisku jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 4) zasady kształtowania zabudowy: a) maksymalna wysokość zabudowy mieszkaniowej i usługowej 2 kondygnacje (do 8,5m), b) szerokość elewacji frontowej budynków do 15m, c) maksymalna wysokość budynków garażowych i gospodarczych do 5 m, d) dachy budynków mieszkalnych dwu- lub wielospadowe o nachyleniu połaci 30-45o, e) formy zabudowy nawiązujące do architektury regionalnej i krajobrazu, 5) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości: a) zgodnie z rysunkiem planu z dokładnością stosownie do wartości kartometrycznej mapy tj.+/- 1m lub z zachowaniem warunków pkt b) – d) b) minimalna powierzchnia działki – 1200m2 c) minimalna szerokość frontu działki 22m, d) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego – 90o w stosunku do drogi KDW, zachowanie istniejącego kąta w stosunku do ulicy KDL. 6) minimalna powierzchnia nowo wydzielonych działek budowlanych – 1200m2

§ 11. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem ML/MN ustala się: 1) funkcję podstawową - zabudowa letniskowa (o charakterze rekreacji indywidualnej) wraz z obiektami towarzyszącymi; 2) funkcję uzupełniającą - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wraz z obiektami towarzyszącymi; 3) zasady zagospodarowania terenu: e) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu, b) obsługa komunikacyjna z przyległych dróg wewnętrznej i dojazdowej; c) zachowanie powierzchni biologicznie czynnej nie mniejszej niż 70% powierzchni działki budowlanej, d) intensywność zabudowy w granicach 0,1-0,4, e) wyklucza się realizację przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oprócz przedsięwzięć (infrastrukturalnych) z zakresu uzbrojenia terenu, f) dopuszcza się sytuowanie budynków gospodarczych o powierzchni do 25m2 przy granicy działki, g) dopuszczalny poziom hałasu w środowisku jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 4) zasady kształtowania zabudowy: a) maksymalna wysokość zabudowy letniskowej i mieszkaniowej - 2 kondygnacje (do 8,5m), b) szerokość elewacji frontowej budynków do 15m, c) maksymalna wysokość budynków garażowych i gospodarczych do 5 m, d) dachy budynków mieszkalnych dwu- lub wielospadowe o nachyleniu połaci 30-45o, e) formy zabudowy nawiązujące do architektury regionalnej i krajobrazu, 5) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości: a) zgodnie z rysunkiem planu z dokładnością stosownie do wartości kartometrycznej mapy tj.+/- 1m lub z zachowaniem warunków pkt b) – d) b) minimalna powierzchnia działki – 1200m2 c) minimalna szerokość frontu działki 22m, c) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego – 90o. 6) minimalna powierzchnia nowo wydzielonych działek budowlanych – 1200m2.

§ 12. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem ML ustala się: 1) funkcję podstawową - zabudowa letniskowa (o charakterze rekreacji indywidualnej) wraz z obiektami towarzyszącymi; 2) zakaz realizacji innych funkcji, 3) zasady zagospodarowania terenu: a) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu lub przepisami odrębnymi, b) obsługa komunikacyjna z przyległych ulic publicznych, dróg wewnętrznych i dojazdów wydzielonych w trakcie podziałów; c) zachowanie powierzchni biologicznie czynnej nie mniejszej niż 70% powierzchni działki budowlanej, d) intensywność zabudowy w granicach 0,1-0,3, e) wyklucza się realizację przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oprócz przedsięwzięć (infrastrukturalnych) z zakresu uzbrojenia terenu, f) zabudowa letniskowa realizowana w formie wolnostojącej, g) dopuszcza się sytuowanie budynków gospodarczych o powierzchni do 25m2 przy granicy działki, h) dopuszczalny poziom hałasu w środowisku jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 4) zasady kształtowania zabudowy: a) maksymalna wysokość zabudowy letniskowej 2 kondygnacje (do 8m), b) szerokość elewacji frontowej budynków letniskowych do 15m, c) maksymalna wysokość budynków garażowych i gospodarczych do 5 m, d) dachy budynków mieszkalnych dwu- lub wielospadowe o nachyleniu połaci 30-45o, e) formy zabudowy nawiązujące do architektury regionalnej i krajobrazu, 5) zasady i warunki podziału nieruchomości: a) zgodnie z rysunkiem planu z dokładnością stosownie do wartości kartometrycznej mapy tj.+/- 1m lub z zachowaniem warunków pkt b) – d) b) minimalna powierzchnia działki – 1200m2 c) minimalna szerokość frontu działki 22m, d) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego – 90o, e) przy podziale terenu uwzględnić szerokość dojazdowych dróg wewnętrznych 5 m. 6) minimalna powierzchnia nowo wydzielonych działek budowlanych – 1200m2.

§ 13. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów: 1. Do czasu realizacji planu tereny przeznaczone w nim pod różne funkcje mogą pozostać w dotychczasowym użytkowaniu, 2. Dopuszcza się zagospodarowanie w postaci tymczasowych obiektów związanych funkcjonalnie z użytkowaniem terenu.

Rozdział 4.
Przepisy przejściowe i końcowe

§ 14. Stawki procentowe służące naliczaniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowane uchwaleniem niniejszego planu ustala się wysokości 0 %.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Młodzieszyn.

§ 16. 1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 2. Uchwała podlega publikacji na stronie internetowej gminy.

Przewodniczący Rady Gminy w Młodzieszynie


Wiesław Olczak

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/130/2012
Rady Gminy Młodzieszyn
z dnia 8 sierpnia 2012 r.
Zalacznik1.JPG

załacznik nr 1

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIII/130/2012
Rady Gminy Młodzieszyn
z dnia 8 sierpnia 2012 r.
Zalacznik2.doc

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIII/130/2012
Rady Gminy Młodzieszyn
z dnia 8 sierpnia 2012 r.
Zalacznik3.doc

Załącznik Nr 3

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2012-10-10
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe