Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2012 poz. 6796

Uchwała nr XXIII/134/2012 Rady Gminy Młodzieszyn

z dnia 8 sierpnia 2012r.

w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Młodzieszyn

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Gminy w Młodzieszynie uchwala, co następuje:

§ 1. W przypadkach przewidzianych ustawą lub w innych sprawach ważnych dla gminy mogą być przeprowadzane konsultacje społeczne z mieszkańcami Gminy Młodzieszyn na zasadach i w trybie ustalonym w niniejszej uchwale.

§ 2. 1. Inicjatywę przeprowadzenia konsultacji mają: 1) Wójt Gminy Młodzieszyn, 2) radni Gminy Młodzieszyn w liczbie co najmniej ośmiu, 3) mieszkańcy Gminy w liczbie co najmniej 500 osób posiadających czynne prawo wyborcze. 2. W konsultacjach mogą uczestniczyć: 1) wszyscy mieszkańcy Gminy, jeżeli sprawa dotyczy całej Gminy, 2) określona grupa mieszkańców, jeżeli sprawa dotyczy tej właśnie grupy, 3) przedstawiciele wnioskodawców, 4) inne zainteresowane podmioty. 3. Wniosek o przeprowadzenie konsultacji powinien określać: 1) przedmiot konsultacji, 2) zasięg terytorialny konsultacji, 3) proponowane formy przeprowadzenia konsultacji, 4) uzasadnienie przeprowadzenia konsultacji. 4. Wniosek o przeprowadzenie konsultacji zgłoszony przez mieszkańców, oprócz wymagań określonych w ust. 3 powinien zawierać również: 1) wskazanie osoby odpowiedzialnej za kontakt z Urzędem Gminy w Młodzieszynie w sprawie konsultacji wraz z pełnymi danymi (imię, nazwisko, adres, numer PESEL), 2) listę osób popierających wniosek, zawierającą ich imiona, nazwiska, adresy, numery PESEL i podpisy (co najmniej 500 osób). 5. Wójt Gminy rozpatruje wnioski uwzględniając koszty proponowanej formy konsultacji oraz ważność przedmiotu konsultacji dla społeczności lokalnej. O negatywnym sposobie rozpatrzenia wniosku Wójt Gminy informuje wnioskodawców na piśmie, w terminie nie dłuższym niż miesiąc od daty złożenia wniosku. 6. W przypadku odrzucenia wniosku przez Wójta Gminy wnioskodawcom przysługuje wniesienie skargi do Rady Gminy. 7. Wnioski niekompletne nie podlegają rozpatrzeniu.

§ 3. 1. Wójt Gminy uruchamia konsultacje w drodze zarządzenia. 2. Zarządzenie Wójta Gminy, o którym mowa w ust. 1, określa w szczególności: 1) cel konsultacji, 2) przedmiot konsultacji, 3) czas rozpoczęcia i zakończenia konsultacji, 4) zasięg terytorialny konsultacji, 5) formę przeprowadzenia konsultacji, 6) grupę docelową, 7) sposób poinformowania mieszkańców o trybie przeprowadzenia konsultacji, 8) określenie sposobu i trybu zgłaszania opinii, uwag i propozycji, 9) sposób poinformowania o wynikach konsultacji, 10) odpowiedzialnego za proces konsultacji.

§ 4. 1. Konsultacje mogą być prowadzone z wykorzystaniem wszelkich dostępnych instrumentów dialogu społecznego, a w szczególności: 1) za pośrednictwem gminnej platformy internetowej poświęconej konsultacjom www.ugmlodzieszyn.bip.org.pl 2) w ramach spotkań z mieszkańcami odbywających się w poszczególnych sołectwach, 3) poprzez powołanie zespołów roboczych składających się z przedstawicieli mieszkańców i przedstawicieli Wójta Gminy, 4) poprzez badania ankietowe, 5) poprzez sondaże internetowe 6) w ramach otwartych spotkań konsultacyjnych z mieszkańcami gminy. 2. Możliwe jest łączenie kilku form prowadzenia konsultacji.

§ 5. 1. Niezależnie od wybranej formy konsultacji Urząd Gminy w Młodzieszynie prowadzi stronę internetową www.ugmlodzieszyn.bip.org.pl na której zamieszczane są informacje poświęcone konsultacjom społecznym. 2. Na stronie, o której mowa w ust. 1 zamieszczane będą w szczególności: 1) informacje dotyczące wszystkich złożonych wniosków o przeprowadzenie konsultacji, 2) informacje o sposobie rozpatrzenia wniosków o przeprowadzenie konsultacji, 3) zarządzenia Wójta Gminy dotyczące wszczęcia konsultacji, 4) wyjaśnienia przedmiotu i celu konsultacji, 5) szczegółowe informacje o terminie, miejscu i formie prowadzonych konsultacji, 6) dokumenty związane z prowadzonymi konsultacjami, w tym: opracowania, projekty, wizualizacje i inne materiały odnoszące się do tematu konsultacji, a w szczególności: raporty z przeprowadzonych konsultacji.

§ 6. Wójt Gminy przedstawia mieszkańcom gminy wyniki konsultacji najpóźniej w ciągu jednego miesiąca od dnia zakończenia konsultacji za pośrednictwem: 1) lokalnych środków masowego przekazu, 2) tablicy ogłoszeń, 3) strony internetowej www.ugmlodzieszyn.bip.org.pl 4) Wyniki konsultacji zawierają zestawienie zgłoszonych opinii wraz z uzasadnieniem stanowiska Wójta Gminy odnośnie danej opinii.

§ 7. 1. Konsultacje są ważne bez względu na ilość osób w nich uczestniczących. 2. Wynik konsultacji jest zawsze brany pod uwagę, nie jest jednak wiążący dla organów Gminy Młodzieszyn, podejmujących rozstrzygnięcia w sprawach objętych konsultacjami. 3. Koszty konsultacji ponosi jednostka wskazana przez Wójta Gminy Młodzieszyn.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Młodzieszyn.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy w Młodzieszynie


Wiesław Olczak

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2012-10-10
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe