| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVIII/139/12 Rady Gminy w Skórcu

z dnia 7 grudnia 2012r.

w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy zdnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 zpóźn. zm.), wzwiązku zart. 7ust. 3a ustawy zdnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012r., poz. 391) oraz rozporządzenia Ministra Środowiska zdnia 14 marca 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (Dz. U. z 2012r., poz.299) - uchwala się, co następuje:

§ 1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych powinien spełnić następujące wymagania techniczne dotyczące pojazdów:

1) dysponować pojazdami asenizacyjnymi służącymi do opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, spełniającymi wymagania przepisów odrębnych, w ilości zapewniającej pełną i nieprzerwaną obsługę mieszkańców;

2) oznakować pojazdy asenizacyjne w sposób umożliwiający identyfikację przedsiębiorcy (nazwa firmy, numer telefonu);

3) wyposażyć pojazdy asenizacyjne w przepływomierz umożliwiający określenie ilości odebranych ścieków.

§ 2. Przedsiębiorca obowiązany jest dysponować bazą transportową, która spełnia następujące wymagania techniczne:

1) teren, na którym będą parkowane pojazdy powinien być utwardzony i zabezpieczony przed przedostawaniem się do gruntu zanieczyszczeń będących wynikiem eksploatacji pojazdów;

2) teren powinien być ogrodzony i zabezpieczony przed dostępem osób trzecich;

3) powierzchnia terenu powinna być dostosowana do ilości i wielkości pojazdów oraz urządzeń specjalistycznych, które będą tam ustawione po zakończeniu pracy;

4) dysponować miejscem do mycia i dezynfekcji pojazdów opisanych w § 1. spełniającym wymagania ochrony środowiska lub umową z podmiotem uprawnionym do wykonywania tej usługi.

§ 3. 1. Przedsiębiorca powinien wykonać zabiegi sanitarne i porządkowe związane ze świadczeniem usług w sposób zapobiegający zagrożeniu życia i zdrowia ludzi oraz niepowodujący zanieczyszczenia środowiska podczas odbioru, transportu nieczystości ciekłych i mycia pojazdów.

2. W przypadku zanieczyszczenia terenu lub trasy wywozu nieczystości ciekłych przedsiębiorca jest zobowiązany podjąć wszelkie działania porządkowe w celu usunięcia powstałych zanieczyszczeń.

§ 4. Przedsiębiorca odbierający nieczystości ciekłe z terenu Gminy Skórzec obowiązany jest przekazywać je do stacji zlewnej na terenie oczyszczalni ścieków w miejscowości Skórzec lub do innej stacji zlewnej położonej najbliżej w stosunku do obsługiwanego obszaru.

§ 5. Działalność przedsiębiorcy w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych winna być prowadzona zgodnie z powszechnie obowiązujacymi przepisami prawa, w tym regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Skórzec.

§ 6. Traci moc uchwała Rady Gminy Skórzec nr XXXII/221/10 z dnia 21 czerwca 2010 r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Skórzec.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY


Grażyna PIETRAK

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Jowita Mulawa-Krause

Radca prawny, ekspert w dziedzinie prawa podatkowego, cywilnego i handlowego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »