| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXI/136/12 Rady Gminy Korytnica

z dnia 14 grudnia 2012r.

w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Korytnica i zagospodarowania tych odpadów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust.1, art. 41 ust.1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzadzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz.1591 ze zmianami) oraz art. 6r ustawy z dnia
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz.U. z 2012 r., poz. 391 ze zm.) Rada Gminy Korytnica uchwala, co następuje:

§ 1.

Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę.

§ 2.

1. Ilość odpadów komunalnych odbieranych zgodnie z § 4 ust. 1 niniejszej uchwały od właścicieli nieruchomości zamieszkałych uzależniona jest od liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość i stanowi:

1) dla nieruchomości zamieszkałej przez 1-2 osoby:

a) po jednym worku 120 l na odpowiednią frakcję odpadów odbieranych w sposób selektywny: makulatura, tworzywa sztuczne, metal, szkło, odpady zielone ulegające biodegradacji lub jeden worek 120 l na odpady zmieszane,

2) dla nieruchomości zamieszkałej przez 3-4 osoby:

a) dwa worki 120 l na odpowiednią frakcję odpadów odbieranych w sposób selektywny: makulatura, tworzywa sztuczne, metal, szkło, odpady zielone ulegające biodegradacji lub dwa worki 120 l na odpady zmieszane,

3) dla nieruchomości zamieszkałej przez 5-6 osób:

a) trzy worki 120 l na odpowiednią frakcję odpadów odbieranych w sposób selektywny: makulatura, tworzywa sztuczne, metal, szkło, odpady zielone ulegające biodegradacji lub trzy worki 120 l na odpady zmieszane,

4) dla nieruchomości, na której zamieszkuje powyżej 6 osób:

a) jak w pkt 3 a) oraz dodatkowo jeden worek 120 l na odpowiednią frakcję odpadów odbieranych w sposób selektywny na każde kolejne 4 osoby.

2. Przedsiębiorca odbierający odpady komunalne wyłoniony w drodze przetargu zobowiązany będzie dostarczyć pojemniki na odpady komunalne w ilości odpowiadającej potrzebom danej nieruchomości.

§ 3.

Ilość odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne uzależniona jest od liczby pojemników o pojemności 120l, 1100 l na odpady segregowane lub liczby pojemników o pojemności 120l, 1100 l, 7000l na odpady zmieszane, w których gromadzone są odpady komunalne na danej nieruchomości.

§ 4.

1. Odpady zbierane w sposób selektywny: makulatura, tworzywa sztuczne, szkło, metal odbierane będą:

1) z nieruchomości zamieszkałych - domy jednorodzinne – raz w miesiącu,

2) z nieruchomości zamieszkałych (budynki wielorodzinne) – po wypełnieniu poszczególnych pojemników przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych,

2. Odpady komunalne zmieszane odbierane będą od właścicieli nieruchomości zamieszkałych:

1) dwa razy w miesiącu w okresie od 1 kwietnia do 30 września– dla budynków jednorodzinnych,

2) raz w miesiącu w okresie od 1 października do 31 marca dla budynków jednorodzinnych,

3) z nieruchomości zamieszkałych (budynki wielorodzinne) – po wypełnieniu poszczególnych pojemników przeznaczonych na odpady komunalne zmieszane.

3. Odpady komunalne segregowane i zmieszane z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbiera się odpady komunalne segregowane i zmieszane od właścicieli nieruchomości nie rzadziej niż raz w miesiącu.

4. Odpady wielkogabarytowe oraz zużyte opony będa odbierane dwa razy w roku (przed sezonem letnim i przed sezonem zimowym) w terminie określonym w harmonogramie.

5. Odpady elektryczne i elektroniczne odbierane będą dwa razy w roku w terminie określonym w harmonogramie.

6. Zużyte baterie należy dostarczać przez cały rok we własnym zakresie do pojemników ustawionych w budynkach użyteczności publicznej.

7. Przeterminowane leki należy dostarczać we własnym zakresie przez cały rok do punktów aptecznych.

8. Odpady budowlano-rozbiórkowe będą odbierane na zgłoszenia indywidualne właścicieli nieruchomości.

§ 5.

1. Usługi w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszałych i nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne, świadczone będą przez podmiot wyłoniony w drodze przetargu, na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz.759 ze zmianami), zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów komunalnych stanowiącym część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

2. Harmonogram odbioru odpadów komunalnych należy dostarczyć każdemu właścicielowi nieruchomości zamieszkałej lub niezamieszkałej, na której powstają odpady komunalne.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Korytnica.

§ 7.

1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2013 roku.

Przewodnicząca Rady Gminy


Jadwiga Jaczewska

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Jacek Adamczak

Ekspert z zakresu podatków i rachunkowości

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »