| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Decyzja nr OWA-4210-75(11)/2012/365/IX/RW Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

z dnia 28 grudnia 2012r.

w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła Dalkia Przasnysz Sp. z o.o. z siedzibą w Przasnyszu

Na podstawie art. 47 ust. 1 i 2 oraz art. 23 ust. 2 pkt 2 i pkt 3 lit. b i c, w związku z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz.1059), oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późń. zm.),po rozpatrzeniu wniosku
o zatwierdzenie taryfy dla ciepła
przedłożonego przez Dalkia Przasnysz Sp. z o. o.,
z siedzibą w Przasnyszu, zwanej dalej "Przedsiębiorstwem",


posiadającego:
1. numer 0000073332 w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
2. numer identyfikacji podatkowej NIP: 761-14-38-769,


zawartego w piśmie z dnia 25 września 2012 r. (pismo znak: L.dz. 1130/2012), skorygowanego ostatecznie pismem z dnia 18 grudnia 2012 r. (pismo znak: L.dz. 1571/2012),


postanawiam

zatwierdzić ustaloną przez Przedsiębiorstwo taryfę dla ciepła,
stanowiącą załącznik do niniejszej decyzji, na okres do dnia 30 kwietnia 2014 r.UZASADNIENIEW dniu 27 września 2012 r., na wniosek Przedsiębiorstwa, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła, ustalonej przez to Przedsiębiorstwo.

Zgodnie z art. 47 ust. 1 i ust. 2 ustawy - Prawo energetyczne, przedsiębiorstwo energetyczne posiadające koncesje ustala taryfę dla ciepła oraz proponuje okres jej obowiązywania. Przedłożona taryfa podlega zatwierdzeniu przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, o ile jest zgodna z zasadami i przepisami, o których mowa w art. 44÷46 ustawy - Prawo energetyczne.

Przedsiębiorstwu udzielono koncesji na:
- wytwarzanie ciepła - decyzją z dnia 9 października1998 r. Nr WCC/247/365/U/1/98/MS, z późń. zm.,
- przesyłanie i dystrybucję ciepła- decyzją z dnia 9 października 1998 r. Nr PCC/260/365/U/1/98/MS, z późń. zm., na okres do 31 grudnia 2025 r.

Na podstawie powyższych koncesji Przedsiębiorstwo zaopatruje w ciepło odbiorców z terenu Przasnysza i Modlina.

W toku niniejszego postępowania Przedsiębiorstwo wyjaśniło istotne okoliczności sprawy mające wpływ na wysokość przychodów planowanych na pierwszy rok stosowania taryfy i uwzględniło przy ustalaniu planowanych na ten okres kosztów uzasadnionych, przewidywaną poprawę efektywności funkcjonowania Przedsiębiorstwa oraz zmiany w tym okresie warunków prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie zaopatrzenia odbiorców w ciepło.

W trakcie postępowania administracyjnego, na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego przeanalizowano i zweryfikowano przychody przyjęte przez Przedsiębiorstwo za podstawę kalkulacji cen i stawek opłat w taryfie. W wyniku tej weryfikacji Przedsiębiorstwo opracowało taryfę zgodnie z zasadami określonymi w art. 44 i 45 ustawy - Prawo energetycznego oraz przepisami rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 17 września 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. z 2010 r. Nr 194, poz. 1291) zwanego dalej: "rozporządzeniem taryfowym" - ceny i stawki opłat ustalone w stanowiącej załącznik do niniejszej decyzji taryfie, zostały przez Przedsiębiorstwo skalkulowane na podstawie uzasadnionych przychodów prowadzenia działalności dotyczącej zaopatrzenia odbiorców w ciepło, zaplanowanych na rok obowiązywania taryfy z uwzględnieniem przy tym, określonej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, projektowanej poprawy efektywności funkcjonowania Przedsiębiorstwa oraz zmiany warunków prowadzenia przez nie danego rodzaju działalności gospodarczej w pierwszym roku stosowania taryfy. W szczególności taryfa zawiera elementy określone w § 5 ust. 1 oraz w § 7 ust. 2 rozporządzenia taryfowego, tj.:
1) grupy taryfowe,
2) rodzaje oraz wysokość cen i stawek opłat, a także warunki ich stosowania,
3) bonifikaty za niedotrzymanie parametrów jakościowych nośnika ciepła i standardów jakościowych obsługi odbiorców,
4) opłaty za nielegalny pobór ciepła.

Ustalając, do dnia 30 kwietnia 2014 r., okres obowiązywania zatwierdzonej niniejszą decyzją taryfy dla ciepła, wzięto pod uwagę możliwość oceny funkcjonowania taryfy w pełnym roku kalendarzowym 2013. Mając na uwadze powyższe okoliczności, postanowiono orzec, jak w sentencji.POUCZENIE1. Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, za moim pośrednictwem, w terminie dwutygodniowym od dnia jej doręczenia (art. 30 ust. 2 i 3 ustawy - Prawo energetyczne oraz art. 47946 pkt 1 i art. 47947 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego). Odwołanie należy wysłać pod adres: Oddział Centralny Urzędu Regulacji Energetyki ul. Canaletta 4, 00-099 Warszawa

2. Odwołanie od decyzji powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonej decyzji i wartości przedmiotu sporu, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także zawierać wniosek o uchylenie albo zmianę decyzji w całości lub w części (art. 47949 Kodeksu postępowania cywilnego).

3. Stosownie do art. 47 ust. 3 pkt 2 w związku z art. 31 ust. 4 ustawy - Prawo energetyczne, taryfa zostanie skierowana do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
4. Stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy - Prawo energetyczne, Przedsiębiorstwo wprowadza taryfę do stosowania nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż do 45 dnia od dnia jej opublikowania.

z up. Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
Dyrektor Oddziału Centralnego Urzędu Regulacji Energetyki


Adam Dobrowolski


Uiszczono opłatę skarbową w wysokości 10
w dniu 25 września 2012 r.
na rachunek 54103015080000000550036045.

gł.specjalista Renata Wysocka


Otrzymuje:
1. Pan Artur Łażewski Prezes Zarządu Dalkia Przasnysz Sp. z o.o. ul. Orlika 29, 06-300 Przasnysz
2. Pan Artur Sadowski Pełnomocnik Zarządu Dalkia Przasnysz Sp. z o.o.
Prezes Zarządu POLINVEST Sp. z o.o. ul. Jana Brożka 3, 30-347 Kraków
3. Wojewoda Mazowiecki

Załącznik do Decyzji Nr OWA-4210-75(11)/2012/365/IX/RW
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik1.pdf

DALKIA Przasnysz taryfa dla ciepła

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

TECE Sp. z o.o.

Producent i dystrybutor produktów w zakresie techniki sanitarnej i grzewczej.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »