Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2013 poz. 99

Uchwała nr XVIII/147/2012 Rady Gminy Sochocin

z dnia 19 grudnia 2012r.

w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust.1, art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art. 6l ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2012, poz. 391 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszona będzie przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych bez wezwania, za każdy miesiąc kalendarzowy, w terminie do 15 dnia tego miesiąca.

2. Wysokość stawki opłaty, o której mowa w ust. 1 określa odrębna uchwała.

3. Termin wniesienia pierwszej opłaty, o której mowa w ust. 1 upływa w dniu 15 lipca 2013 r. i obejmuje okres od 1 lipca do 31 lipca 2013r.

§ 2. Właściciele nieruchomości będą wnosić opłatę przelewem na wskazany rachunek bankowy bądź w wyjątkowych przypadkach gotówką w kasie Urzędu Gminy Sochocin.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i ma zastosowanie od dnia 1 lipca 2013 r.


Uzasadnienie

UZASADNIENIE do UCHWAŁY NR XVIII/147/2012 RADY GMINY SOCHOCIN z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi W wyniku nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 r. podjętych 1 lipca 2011 r. gminy mają obowiązek objąć wszystkich właścicieli zamieszkanych nieruchomości na terenie gminy systemem gospodarowania odpadami komunalnymi. W celu wywiązania się z nowych obowiązków Rada Gminy Sochocin powinna przyjąć uchwałę w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Uchwała przewiduje, że opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi będą uiszczane miesięcznie. Taki tryb uiszczania opłat został przyjęty z uwzględnieniem możliwości finansowych mieszkańców gminy oraz w celu zapewnienia płynności finansowej budżetu gminy. Stawki opłaty oraz sposób jej naliczania zostały podane w uchwale w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Natomiast wzór deklaracji na podstawie, którego opłata będzie naliczana, został podany w uchwale w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zebranymi na terenie nieruchomości. Uchwała w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi akt prawa miejscowego i jest podstawą prowadzenia dalszych działań mających na celu wprowadzenie nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Sochocin od lipca 2013 roku. W związku z powyższym podjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione.

Przewodniczący


Dariusz Świercz

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-01-03
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe