Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2013 poz. 101

Uchwała nr XVIII/149/2012 Rady Gminy Sochocin

z dnia 19 grudnia 2012r.

w sprawie określenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pojemnik o określonej pojemności

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust.1, art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591z późn. zm) i art. 6k ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2012, poz. 391 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstającymi na terenie nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, stanowi iloczyn liczby pojemników z odpadami komunalnymi powstałymi na danej nieruchomości oraz stawki opłaty, o której mowa w niniejszej uchwale.

§ 2. Ustala się stawki opłaty za pojemnik z odpadami komunalnymi powstałymi na nieruchomościach, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne:

1) pojemnik o pojemności 120 l – 22,85 zł,

2) pojemnik o pojemności powyżej 240 l – 45,70 zł,

3) pojemnik o pojemności powyżej 1 100 l - 209,50 zł,

4) pojemnik o pojemności powyżej 1 100 l – 0,20 zł za każdy litr pojemnika.

§ 3. Ustala się stawki opłaty za pojemnik z odpadami komunalnymi, powstałymi na nieruchomościach, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, jeżeli są zbierane i odbierane w sposób selektywny:

1) pojemnik o pojemności 120 l – 17,58 zł,

2) pojemnik o pojemności powyżej 240 l – 35,16 zł,

3) pojemnik o pojemności powyżej 1 100 l - 161,16 zł,

4) pojemnik o pojemności powyżej 1 100 l – 0,15 zł za każdy litr pojemnika.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i ma zastosowanie od dnia 1 lipca 2013 r.


Uzasadnienie

UZASADNIENIE do UCHWAŁY NR XVIII/149/2012 RADY GMINY SOCHOCIN z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pojemnik o określonej pojemności Zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 391 z późn. zm.), Gminy mają obowiązek wprowadzenia nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi na swoim terenie. W związku z tym, iż gmina Sochocin zamierza odbierać odpady komunalne od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, Rada Gminy jest zobligowana do podjęcia uchwały w sprawie stawki opłaty za pojemnik z odpadami komunalnymi. Zgodnie z art. 6k ust. 2 rada gminy określając stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi bierze pod uwagę: • liczbę mieszkańców zamieszkujących daną gminę, • ilość wytwarzanych na terenie gminy odpadów komunalnych, • koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami, o których mowa w art. 6r ust. 2 (kosz-ty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, obsługi administracyjnej systemu). Podjęcie niniejszej uchwały ma na celu zapewnienie wdrożenia nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Sochocin zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

Przewodniczący


Dariusz Świercz

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-01-03
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe